Главные новости

Сунги хабарлар

Мактабларда укув йили онлайн тарзда якунланади

kUmb7olFne72LwI-QJxVf6sCBTJ25BOT

Республика махсус комиссиясининг Карорига кура, 2019-2020 укув йили халк таълими тизимида онлайн тарзда якунланади. 2019-2020 укув йили онлайн тарзда якунланади. Бу Республика махсус комиссиясининг карорида белгилаб куйилди. Унга кура, халк таълими тизимидаги ташкилот ва муассасаларида 2019/2020 укув йили online-maktab лойихаси доирасида ташкил этилган масофавий телевизион видеодарслар оркали якунланади. Бундан ташкари, укитувчилар ва …

Подробнее »

Коронавирус: Узбекистон президенти озик-овкат хавфсизлигини таъминлаш буйича янги карор имзолаши кутиляпти

mLg8p3_F1SfJmgaZ28rcIWnLPxXcnKXI

Коронавирус пандемияси даврида озик-овкат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалигини давлат томонидан куллаб-кувватлашнинг кушимча чора-тадбирлари кабул килинади Президентнинг “Коронавирус пандемияси даврида озик-овкат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалигини давлат томонидан куллаб-кувватлашнинг кушимча чора-тадбирлари тугрисида”ги карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Кишлок хужалиги вазирлиги, Молия вазирлиги, Бандлик ва мехнат …

Подробнее »

Бозорларда «зигзаг» тартибига утилади, ноозик-овкат буюмларнинг сайёр савдосига рухсат берилмокда

5B4LxU59raYe79WKW4uC2vdgDHWXoS-U

Узбекистондаги эпидемиологик вазиятдан келиб чикиб, Республика махсус комиссияси дехкон бозорларида дизенфекцион холатни янада кучайтиришга каратилган кушимча чораларни белгилади. Хусусан, дехкон бозорларида, шу жумладан бозор худудидан ташкарида жойлашган йирик озик-овкат дуконларида савдо ижтимоий масофа (2 метр) саклаган холда “зигзаг” тартиби (кувурлар, бантлар ва бошка шу каби тусиклар оркали) ташкил этилади. Хар бир бозорга …

Подробнее »

Узбекистонда таълим сифатини оширишга нималар тусик булмокда? – тахлилий сухбат

kiDuDRnEisuytFdlzca0w1BGhUNbQciC

Дунёнинг етакчи иктисодчиларидан иборат экспертларни бирлаштирган Жахон иктисодий Форуми хар йили дунё иктисодиётидаги энг мухим тенденцияларни тахлил килиб келади. Бу тахлиллар оркали якин ва узок келажакда жахон давлатлари иктисодиётида руй бериши мумкин булган прогнозлар ишлаб чикилади. Форум дунёдаги таълим масалаларини хам урганади. Хусусан, ундаги экспертларнинг урганишлари буйича хар йили дунёнинг энг …

Подробнее »

«Коронавирус, патент ва инкироз». Россиядаги мехнат мухожирлари хакида сухбат

Пандемия ва иктисодий инкироз даврида ахоли ва давлатни кизиктирган турли масалалар юзасидан туркум интервьюлар ташкил этмокда. Бу галги сухбатдош Москвада фаолият олиб бораётган юристлар Ботиржон Шермухаммад ва Зарнигор Омонуллаева мавжуд вазиятга бахо бериб, келгуси кадамлар хакида таклифлар билдирди. Шунингдек, сухбат давомида патент, хужжатларни расмийлаштириш ва тиббий ёрдам олиш муаммолари хам …

Подробнее »