Главная / Сиёсат / 2010-йилдаги июнь вокеалари.

2010-йилдаги июнь вокеалари.

2010-йилдаги июнь вокеалари. 10-4-июндаКиргиз Республикаси- нипг Уш шахрида, Уш ва Жалолобод вилоятларининг айрим жойларида киргиз ва узбек этносларининг урталарида куролли тукнашувлар булиб утди. Мамлакатнипг уша вактдаги Вактли хукумати Уш шахрида, шу- нингдек, Корасув, Аравон ва Узган туманларида Фавкулодда холатни киритиш тугрисида карор кабул килди. Уш шахрига аскарлар киритил- ди. Бу кагьий харакат Вактли хукуматга жанжалнинг кенгайиб кетишига йул куймасдан, бир нсча куннинг ичида этнослараро тукнашувни тухтатишга имкон берди.

Тукнашув ички ва ташки кочоклариинг пайдо булипшга ва карама- карпти томонлар вакилларининг мулкларини яксон килишга олиб келди. Бошаломон пайтида ва ундан кейин Уш шахридан, Уш ва Жа­лолобод вилоятларидан 75 мингдан ортик кочок Узбскистонга, ун мин- глаган киргизлар мамлакат ичидаги бошка худудларга кочишга мажбур булишди.

Этнослараро бундай жанжал окибати туфайли 442 одам халок булди. Икки мингдан ортик одам жарохат олган, улар орасидан 925 киши укдан ярадор булган. 545 киши жиноий жавобгарликка тортилган. 3746 кучмас мулк объектлари (уйлар, дуконлар ва х.) сн- дирилган. Шу билан бирга Ушдаги Р.Абдикадиров номли вилоят фи-
лармонияси, Бобур номидаги театр, ДАИнинг шахар бошкармасининг биноси, пефтбаза ва бошка бир катор давлат объектлари ёндирилиб, яксоп килинган. Мулкка келтирилган зарарнинг умумий кулами 11,5 млрд сомга якин булди.

2010-йили 10 14-июндаги этнослараро тукиашувларга олиб келгап сабабларни шартли турда уч гурухга булиб караш мумкин. Биринчи- си 1990-йиллардан бери хужалик, таълим, кадрлар, хукукни мухофаза килиш бошкаруви ва бошка сохалардаги муаммоларнииг йилдан-йилга чузилиб хал килинмай келгаплиги. Иккиичиси – 2010-йили 7-апрелдаги хокимият узгаргандап кейин Вактли хукуматнипг баъзи бир аъзола- рининг масъулиятсизлиги билан бефарклиги, бакиевчиларнинг мима килиб булсада кайта хокимиятга кслишга килган харакатлари, айрим фитначиларнинг мамлакатдаги вактинчалик кийинчиликдаи фойда- ланиб колиш харакатлари билан боглик булган. Учинчидан, куптни мамлакатнинг давлат бошлиги хам таъкидлагапдек, бир тугишган эг- носларнинг уртасига фитпа солишга иият килган чет эллик учинчи кучларнинг игвогарлик харакати хам сув пуркаган.

Бундай этнослараро жанжалнинг асосий сабоги мамлакатдаги си- ёсатчилар ва сиссий кучлар уз хокимиятини саклаб колиш учун ёки юкори хокимиятга кслиш учун хеч качон этнослар уртасидаги муно- сабатларда конунчиликни, мувозанатни ва ахилликни бузмаслиги ке- раклиги ва миллатчилар билан, улар кайси этносга тегишли булмасин, сиёсий савдолашишга бормаслик кераклиги эканлиги, ташки тескари кучларнинг кармогига илипмаслик учуй умумий фукаролик ватаппар- вар тарбияпи юксалтириш зарурлиги шубхасиздир.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Hx0hBrQ8W6FcsRQWPRkQ44WY3sfosCCI

Махсус комиссия карори: Узбекистон халкаро авиакатновларни тикламокда

Республика махсус комиссиясининг навбатдаги ахбороти эълон килинди. Унга кура, Узбекистон 15 июндан халкаро авиакатновларни кисман …