Главная / Жамият / Чиройли кизлар енг гузал хотынлар !

Чиройли кизлар енг гузал хотынлар !

Дунёдаги энг чиройли кизлар европанинг шаркий кисми ва осиёнинг гарбий кисмидаги мамлакатларда, шу жумладан Туркия, Болгария, Россия, Беларус, , Узбекистон, Эрон, Тожикистон,  Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Ливан ва бошкаларда  яшайди.

Умуман олганда, бугунги кунда Африка, Шаркий Осиё (Хитой, Ветнам, Индонезия) ва бошка китъаларда чиройли кизлар кам яшайди. Асосан куп кишилар кизларнинг чиройлилигини юз, буй ва терисига караб бахолашади.

Териси ок, кузлари катта-катта чузмашакл, танаси арук ё семиз булмаган ва одобу билим маданияти жамиятнинг уялчанг кишисига тугри келадиган кизларни чиройли кизлар деб билишади.

Кизларнинг чиройи, улар 14 ёшга тулганда эркаклар учун аён булади ва шунинг учун угил боллар ва эркаклар ёш кизлар билан ётишни ёки турмуш тузишни исташади.  Кизлар уз табиатларига караб хар хил ёшда хотин булишга тайёр булишади.

Узбекистондаги энг чиройли кизлар Фаргона водийсида ва айникса, Тошкент шахрида яшайдилар. Кизлар, шунингдек, мамлакатнинг тогли худудларида, шу жумладан Самарканд ва Сурхондарё водийсида яшайди.

Баъзи эркак кишиларнинг фикрларича чиройли кизлар бу тоза ва озода кизлардир. Яъни бадан тозалиги чиройлиликка олиб келади. Тогли чойларда яшайдиган кишилар шунинг учун хам тозадирлар, чунки улар обу хавоси тоза ва куёш уларни кам куйдиради..

Чирой кадрини билишган ва умрларини чиройли кизлар билан утказишни исташган эркаклар хар доим шундай нозик кизларни кидиришади. Чунки чиройли кизлар чиройли насл беришади ва чиройли кишилар бахтли хаёт кечиришади. Яъни она чиройли булса, унинг фарзанди хам чиройли булади. Баъзи холларда чиройли кизлар турли миллатларнинг турмуш тузиши натижасида пайдо буладилар. Яъни узбек болалар агар рус ёки форснажод (иронии, тожик, афгон)  аёлни хотинликка олсалар агар.

Маълумки, Тошкент шахрида чиройли кизларнинг куп булиши сабабига кура, кишлок боллари уз вактларини шахарда утказишади ва келачакда хам шахарда яшашни исташади. Шахар кизларининг янада чиройлилигининг сабаби шундаки, улар ифлос ишлар билан шугулланишмайди. Масалан, шахар кизлари ут теришмайди, чорво хайвонларига карашмайди, куйдирги куёш нурлари остида далада пахта устиришмайди ва хоказо.

Бундан ташкари, шахарнинг кизлари маникюр ва педикюрга бориб, узларининг тери, кош, соч, тирнокларини парвариш килишади. Шунингдек, кизларнинг чиройлилигига СПА-салонлар таъсир курсатади, чунки у ерда массаж ва тиббий амалиётлар олишади, булар уз урнига яхши ва чиройли куринишга олиб келади.

Шахар кизларининг чиройлирок булишларининг яна бир сабаби шундаки, улар шахарда уз бахтларини топишлари мумкин ва шунинг учун хам куп вакт узларини чиройли килиб юришга харакат килишади.

Тошкентга чиройли кизларини институтларда ва йирик ишхоналарда учратиш мумкин. Мисол учун, Славян университети, Миллий университет, Узбек Эйр,  Индиго Узбекистон (энди эса Т-Сел), Агробонк, Халкаро аэропорт ва бошкалар. Чиройли кизлар, тушунишинизча, ойликлари купрок булган ишхоналарга ишга киришлари жуда хам осон.

Ота-оналар уз кизларининг чиройли булиши учун хам куп истаку харакатлар килишади ва шунинг учун чиройли исм куйишни хохлашади. Узбекистон яшовчи хозирги кишиларнинг фикрича чиройли исмлар бу: Саёра, Ситора, Майрам, Ясмина, Ёсуман, Лола, Азиза, Ширин, Шабнам, Ёсамин, Суфия, Лайло, Камила, Мухаё, Назокат, Шарофат, Розия  ва бошка исмлардирки хозирги пайтда куп ишлатилади.

Сунгги йилларда Узбекистон кизлари чирой жихатидан дунёдаги энг юкори макомларга лойик булмокда. Бу хакда интернетда куплаб далиллар мавжуд.

Яна маълумот

KgnbIrJHVQVn3UM-bvT09b_d6I0v9LRi

Инглизчани биладиган маълимлар чикяпти, лекин дарс беришни билмайди” – IELTS’дан 12 йилдан бери дарс бераётган педагог билан сухбат

“Инглиз тилини урганиш мен учун эмас экан”. “Хар доим янгидан бошлайман ва яна ташлаб куяман”. …