Главные новости
Главная / Сиёсат (страница 5)

Сиёсат

Прокуратура органлари давлатга етказилган 293 млрд сум зарарни ундирди

oc-dX2-h8PImNVtNB7OJTripo4-MRHYm

Прокуратура органлари томонидан 2019 йил 3 ойи давомида тергов килинган жиноят ишлари буйича жиноят окибатида етказилган моддий зарарларни аниклаш ва ундириш чоралари куриб борилмокда, дея хабар килди Бош прокуратура матбуот хизмати. Статистик хисоботларга кура, содир этилган жиноятлар буйича кузгатилган жиноят ишлари юзасидан прокуратура органларида 2019 йил 3 ойи давомида жами 603 та …

Подробнее »

Тожикистонда фукаролар соглиги хакида «кайгуришди» ва интернет учун нархни оширишди

Тожикистон хукумати фукаролар соглигини уйлаган холда мобил алока ва мобил интернет нархини икки баравар оширди. Бу хакда Тожикистон Алока хизмати раиси Илхом Атоевга асосланиб ASIA-Plus нашри хабар берган. «Интернет нархи ошгандан сунг одамлар ундан акл билан фойдалана бошлайди. Камрок уйин уйнашади ва кузни эхтиёт килиб, согликни уйлашади… Ёшларга каранг — …

Подробнее »

Туризм, кайта тикланувчи энергия манбалари, ДХШ конун билан тартибга солинади

turizm

2019 йил 16 апрель куни Олий Мажлис Конунчилик палатасининг навбатдаги мажлиси булиб утди. Унда депутатлар мамлакат ижтимоий-сиёсий, социал-иктисодий хаётининг турли сохаларида амалга оширилаётган ислохотларни хукукий жихатдан таъминлашга каратилган бир катор конун лойихаларини мухокама килдилар. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси матбуот хизмати хабарига кура, парламент вакиллари дастлаб «Туризм тугрисида»ги конун лойихасини учинчи …

Подробнее »

Кундузи чирок ёкиб: нега йул харакати коидалари буйича бундай карорга келинди?

rBK_Hwx9TqmBsJmid6uts1UqKnSENKAq

Kun.uz мухбири Ички ишлар вазирлиги ИИВ Йул харакати хавфсизлиги бош бошкармаси матбуот хизмати бошлиги Акмал Юнусов ва бош бошкарма кошидаги Жамоатчилик кенгаши котиби Мансур Рихсиев билан йул харакати коидаларига киритилган узгаришлар, йул четидаги радар, муляжларнинг нечогли самарадорлиги ва жарима ёзишдаги хатоликлар тугрисида сухбатлашди. ИИВ ЙХХ ББ вакиллари кундузги вактда автомобиль …

Подробнее »

Йул харакати коидаларига узгартиришлар буйича жарималар качондан кулланилади?

Ba32MZQ3hRtIn3Cz_e2u_p242ZEL6PIk

Узбекистонда йул харакати коидаларига киритилган янги узгартиришлар буйича жаримага тортиш бир ойдан сунг бошланиши мумкин. Бу хакда Тошкент шахар ИИББда булиб утаётган тадбирда ИИББ бошлигининг жамоат тартибини саклаш буйича уринбосари полковник Азизхон Умархонов маълум килди, деб хабар бермокда Kun.uz мухбири. Унинг сузларига кура, ушбу бир ой давомида тегишли норматив-хукукий хужжатларга узгартиш киритилади. …

Подробнее »

Саида Мирзиёева Узбекистоннинг ижобий имижини шакллантиришга масъул булди

YoHnXhs4P7563FeSzzmkg86BOqTqtsM6

Бугун Узбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида президент Администрацияси рахбари Зайнилобиддин Низомиддинов бошчилигида кенгайтирилган хайъат йигилиши булиб утди. Йигилишда президент Администрацияси, Вазирлар Махкамаси масъул ходимлари, вазирлик ва мутасадди идоралар рахбарлари иштирок этди. Йигилишда хукумат ва Олий Мажлис палаталари билан хамкорликни кучайтириш, ахборот сиёсатини ишлаб чикиш ва …

Подробнее »

Урикзор бозоридаги вокеадан кейинги хангомалар

k

Жорий йилнинг 26 март куни Бош вазир томонидан Тошкент шахрида амалга оширилаётган ишлар танкидий мухокама килинди. Давлат бюджетига тушумлар масаласида колокликка йул куйилганлиги учун Миробод, Учтепа туманлари хокимлари ва давлат солик инспекциялари бошликлари каттик огохлантирилди. Шундан сунг, утган хафта давомида ижтимоий тармокда Тошкент шахридаги «Урикзор» бозори худудида солик инспекторлари харидорларни тухтатиб …

Подробнее »

Киргизистон мустакилият таърихи

Она-Ватанимиз Киргизисгон 1991-йили мустакилликка эришди. Истиклолга эришгандан кейин Киргизистон натижали конун чикариш, ижрочи ва суд хокимиятини тузишга киришди. Бу йуналишда 1993-йили Киргизистон Республикасининг пост-советли тунгич Кон- ституцияси кабул килинди. Бирок бугунги парламептли демократияга караб йуиалиши тор йул, тайгок кечувлардан, айрим чекинишлардан, 2002-йилнипг 17-18-мартидаги Ахси вокеаси 2005-йилнинг 24-мартдаги ва 2010-йилнинг 7-апрелдаги …

Подробнее »

2010-йилнипг 7-апрелидаги инкилоб

otunbaeva-1

2010-йилнипг 7-апрелидаги инкилоб – демократия сари мураккаб йулдаги учиичи довон, демократиянинг учинчи тулкини. Киргизистоннинг эркинликни кадрлаган халки Бакиевларнинг жино­ий авторитар хокимият тартибини давом эттиришга йул берган эмас. 2010-йилнинг ёзида оддий эл-юргнинг каршилик курсатиши мамлакатдаги ахволнинг кескин кучайиб кетишига олиб келди. 2010-йили 10-маргда Норин шахрида мамлакатдаги кимматчиликка норози булганлар намойишга чикишиб, …

Подробнее »

Парламснтли рес­публика сари ташланган илк мухим кадамлар

atambaev

Парламснтли рес­публика сари ташланган илк мухим кадам- лар. 2010-йилнинг7-аггрс- лидаги конли вокеалар билаи бошлаиган халк инкилобидан кейин кир­гиз жамиятининг сиё­сий тизими узгарди. Мустакилликнинг тарихида биринчи марта сиёсий ти- зимнинг узгариши ман- тикий тартиб билан юри- тилган. Аввало 2010-й. 27-июнда янги Конституция кабул килинган, ундан кейин, унинг ни- зомларига мувофик 2010-йил …

Подробнее »