Главные новости
Главная / Маданият (страница 5)

Маданият

Аёллар сирлари

jenskie-sekreti

Эркаклар билан солиштирганда, аксарият аёллар хакли равишда очик, халол ва гапиришга ярокли булганлар каби куринади. Аммо, бу хаводаги радиоэшиттиришларнинг мавжуд булган сирларини хам билиб олишингиз сизни хайратга солади. Хар бир аёл уз сирини яшириб, уни хал кила оладиган одамни кутиб турибди, лекин улардан факат биттаси уни бошкаради. Бирор аёлни тушуниш …

Подробнее »

шов-шувли фильм хакида барча фактлар

r1iW5eP3yxtS9cgLUFl1NMIrs_9dDhjT

«Касоскорлар: Интихо» фильми премьера хафтасининг охирида дунё буйлаб 1,2 млрд доллар – илк уикенд учун кино тарихидаги энг куп маблагни жамгара олди. Ушбу фильм Marvel кинокоинотининг 10 йил давомида бир ипга тизиб келинган вокеалар ривожидаги сунгги фильм хисобланади. Премьера кассабоплиги буйича илк хафтанинг узидаёк жахон кинопрокатидаги барча рекордларни янгилаши кутилганди. Премьера дастлаб …

Подробнее »

Узбекистонда 2021 йилдан мажбурий тиббий сугурта тизими жорий этилади

EPjyKLZjFmsoIzc_XBkx7L92tkBYn3BA

Тошкент шахрида Согликни саклаш вазирлиги ва Жахон согликни саклаш ташкилотининг (ЖССТ) Узбекистондаги ваколатхонаси томонидан мамлакатимизда согликни саклашни молиялаштиришни ислох килиш мавзусида олий даражадаги сиёсий мулокотлар булиб утмокда. Унга молиявий ислохотлар ва мажбурий тиббий сугурталашни жорий этиш учун масъул булган вазирлик ва идоралар вакиллари, шунингдек, ЖССТ Европа минтакавий бюроси, Россия, Буюк …

Подробнее »

Ёднома – Шеърлар

Гул шага айлаб саёхат, табъингизму чоглар, Соф хаволарда килиб сайру тамошо тоглар. Майсазор ичра очилган ранг-баранг гуллар куруб, Шод эрурсизму кетиб дил сахфасидин доглар. Хуш килиб кунгулни хар дам яйрангу яшнанг, яшанг, Бордингизлар чунки бир тан, бир бадан уртоглар. Ёдингиздан чикмасак, биз хам симиргаймиз мудом, Нуш’ килгонда кимиз бирла кати-каймоглар. …

Подробнее »

Насихат Шеъри

Аё фарзандларим, сизга насихат, Килай, хозир тирикман бир васият. Худонинг бирлигин дил бирла икрор, Этинг тасдик тилни сиз анга ёр. Росулуллохни пайгамбарлигин – It]hи, Бутун инсонлара рахбарлигини. Билиб чиндин, булинг тоза мусулмон, Хакикатда эрур бу асли иймон. Мусулмонлиг турур беш вакт намозда, Муни тарк этмангиз хеч кишу ёзда. Укинг доим, …

Подробнее »

ЭТНА ВУЛКОНИ – Шеър

Mount-Etna-2-810x455

Хануз ёниб ётар Этна вулкони, Дафъатан ухшар у оловрапг гулга. Окиб тубанларга лава туфони, Секив айланади коп-кора кулга. Мен унипг копшда сакладим сукут, Ха, бир чог оловли эди йулларим. Энди у оташлар булдилар упут, Пойингда ётибди энди… кулларим.

Подробнее »

САВОЛ – Шеър

Танхо сахроларга бош олиб кетсам. Е йиротгорларнп ошён этсам, Бедусту беёрон тугасам, бнтсам, Кунглинг туладимн, ушапда, айт-чн? Колмаса дунёда мепдан хотирот, Наинки хотирот, оддий, жун Ьир от. Булса на бир кавмим, па хеш, на авлод, Кунглинг туладими, ушапда, айт-чи? Оламга ут цуйса хар айтар сузипг, Йиксанг дунёларни — тиккап чок …

Подробнее »

МЕНИ САЙЛАНГ

Эй, ахли диёпат, хаттгоматалаб, Мана бу нидога кулокпи шайлапг. Хамзанинг даврпдан келар битта гап: «Мени сайланг. Мени сайланг». Уларнипг жисми-ку, йукдир куп замон Лекин рухлари бор, эътибор айланг. Идоралар узра янграйди хамон: «Мени сайланг. Мени сайлапг».

Подробнее »

ЁЛГИЗ ОДАМ

Кийпп, сенга, кипин, Жуда хам кийин, Саломингга биров алик олмаса. Вакт-соатпнг етиб, улганингдан кейип, Бошингда бир кимса фарёд солмаса. Чиндан хам севмасапг ёруг оламни, Дилдаги арзингни кимга очурсап. Балки шу сабабдан, жами одамни, Озурда килишга шошурсан…  

Подробнее »

ЗАМОН АРАВАСИ – Шеър

zamon-araba3

Шундай бир кавм бор — Изгиб юради, Давру давраларнииг чоррахасида. Утгая хар отликни пойлаб туради, Бир нима ундириб колмок касдида. Замон араваси келганда шитоб, Таъмагир бу кавм энди нетади? Кудратли куткуга беролмасдап тоб, Гилдирак остида колиб кетади.  

Подробнее »