Главные новости
Главная / Маданият (страница 20)

Маданият

Гуручнинг фойдали хусусиятлари

guruch

Гуруч бир канча В витаминлар группалари манбаи, жумладан: тиамин- В1, рибофлавин- В2, ниацин- В3 ва В6; витамин РР, каротин, асаб системасини мустахкамлашга хизмат киладиган, тери, соч ва тирнок холатларига ижобий таъсир курсатадиган витамин Е ларга бой. Гуруч киши организми учун зарур булган калий, фосфор, цинк, темир, кальций, йод, ва селен …

Подробнее »

Болангиз дарс килмаяптими?

bola

Бола тарбияси билан боглик муаммога дуч келмаган одам йук. Бундай муаммоларни ечишда хар кимнинг уз йули, услуби бор. Бирок оддий вазиятларда хам тугри карор килолмай фарзанди ва узи орасидаги муносабатга шикаст етказиб куядиган кишилар бор. Ёки бирданига сунгги чорага – болани жазолаш, хатто калтаклашга утиб кетадиганлар хам учраб туради. Бу …

Подробнее »

Туш ва такдир

tush

Хаёт сир-синоатларга тула. Хар бир инсон кундалик турмушда турфа хил сирли, синоатга бой ажиб, айни пайтда инсон аклини лол колдирувчи, уни идрок килишга акл ожизлик киладиган вокеа-ходисалар гувохи булади. Ана шундай сирли нарсалардан бири тушдир. Одамлар туш куриш масаласига дунёкарашидан келиб чиккан холда турлича нигох билан карайдилар. Баъзилар тушни мубогала …

Подробнее »

Бехуда касам

kasam

 Бизнинг тилимиздаги “касам” ва “онт” сузлари урнига араб тилида “касам”, “халиф” ва “ямин” сузлари ишлатилади. “Ямин” сузи “унг томон”, “унг кул” маъноларини англатади. Арабларда касамга “ямин” сузи ишлатилишининг сабаби, уларнинг одатлари буйича, кишилар узаро касам ичишганида бир-бирларининг унг кулидан тутиб туриб, касам ичишганларидир. “Ямин” шаръий истилохда куйидагича таъриф килинади: “Аллох …

Подробнее »

Бадандаги ёгни камайтириш учун 7 тавсия

7

Агар танангиздан бир неча кило ортикча вазнни камайтиришни хохласангиз, куйидаги тавсияларга риоя килинг: 1. Ёгсиз сут ичишга одатланинг. Ушбу сутнинг мазаси унчалик яхши булмаса хам, соглигингиз учун фойдалидир. Кахва билан сут ичувчиларга хам ёгсиз сутдан фойдаланиш тавсия этилади. 2. Ёги кам булган пишлок тановул килинг. Пишлок эрталабки нонушта учун муносибдир. …

Подробнее »

Муслима аёлнинг хаёси

muslima

Хаё зийнати ила зийнатланган муслима Ер юзини обод этиш ва ёш авлодга таълим-тарбия беришда соглом аёллик фитрати билан иштирок этади. Куръони Каримдаги ушбу ажойиб мисолга бир эътибор беринг. Шуайб (а.с.) кизларидан бирини Мусо (а.с.) ни чакириб келишга жунатдилар: “Бас улардан бири хаё билан юриб келиб: Отам сени бизларга куйларимизни сугориб …

Подробнее »

5 йукотишнинг сабаби

5

Ислом шариатининг ажралмас кисми сифатида эътироф этилувчи, мусулмон инсоннинг зийнати уларок намоён булувчи, унинг юксак мартабаларга кутарилишига сабаб булувчи асосий омил – бу одоб ахлок масаласидир. Ушбу мухим масалага Куръон ва Суннатда алохида эътибор берилган. Жумладан, куйида эътиборингизга хавола этиладиган хадис, ушбу масаланинг мухим жихатларини ёритиб беради. Пайгамбаримиз Мухаммад мустафо …

Подробнее »

Одамлар ва одамгарчилик

odamlar

Одамгарчилик, кишиларнинг бир-бирларига беминнат мехр-окибат курсатиши халкимизнинг кон-конига сингиб кетган. Аждодларимиз хеч качон бировга куз-куз килиш учун яхшилик килишмаган. “Уткунчилардан бири” Улуг адибимиз Абдулла Кодирийнинг “Уткан кунлар” романини якинда кайтадан укиётиб, бир жумлага келганимда, беихтиёр сергакландим. Нега илгари шу жойига диккат килмаган эканман. Эсингизда борми, Отабек Тошкентдан уйланиб, Маргилонга борган …

Подробнее »

Аклнинг офати ёхуд халокатнинг икки сабаби

halokat

Инсонларда учрайдиган ёмон сифатлар саналганда ужб ва кибр ёнма-ён зикр килинади. Чунки уларнинг маънолари бир-бирига жуда якиндир. “Ужб” сузи лугатда “кеккайиш”, “шух­рат­парастлик”, “манманлик”, “магрур­лик” ва “мактанчоклик” маъноларини англатади. “Ужб” сузи ана шундай маъноларга далолат килганидан уламолар уни турлича таърифлашган. Рогиб Исфахоний (рахматуллохи алайх): “Ужб – инсон хакли булмаган даражага узини …

Подробнее »

Пайгамбар (Алайхиссалом) нинг нафл ибодатлари

ibodat

 Ойша (розияллоху анхо)дан: “Расулуллох (соллаллоху алайхи ва саллам) нинг амаллари кандай эди, ибодатлари учун бирор кунни хослармидилар”, деб сурашганларида, у зот: “Йук, Расулуллохнинг амаллари доимий эди. Кайси бирларингиз Расулуллох бажарган амалларни килиш кулингиздан келади?!” дея жавоб берганлар (Имом Абу Довуд ривояти). Расулуллох (соллаллоху алайхи ва саллам) ибодат килиш билан халоват …

Подробнее »