Главная / Маданият (страница 20)

Маданият

Бадандаги ёгни камайтириш учун 7 тавсия

7

Агар танангиздан бир неча кило ортикча вазнни камайтиришни хохласангиз, куйидаги тавсияларга риоя килинг: 1. Ёгсиз сут ичишга одатланинг. Ушбу сутнинг мазаси унчалик яхши булмаса хам, соглигингиз учун фойдалидир. Кахва билан сут ичувчиларга хам ёгсиз сутдан фойдаланиш тавсия этилади. 2. Ёги кам булган пишлок тановул килинг. Пишлок эрталабки нонушта учун муносибдир. …

Подробнее »

5 йукотишнинг сабаби

5

Ислом шариатининг ажралмас кисми сифатида эътироф этилувчи, мусулмон инсоннинг зийнати уларок намоён булувчи, унинг юксак мартабаларга кутарилишига сабаб булувчи асосий омил – бу одоб ахлок масаласидир. Ушбу мухим масалага Куръон ва Суннатда алохида эътибор берилган. Жумладан, куйида эътиборингизга хавола этиладиган хадис, ушбу масаланинг мухим жихатларини ёритиб беради. Пайгамбаримиз Мухаммад мустафо …

Подробнее »

Муслима аёлнинг хаёси

muslima

Хаё зийнати ила зийнатланган муслима Ер юзини обод этиш ва ёш авлодга таълим-тарбия беришда соглом аёллик фитрати билан иштирок этади. Куръони Каримдаги ушбу ажойиб мисолга бир эътибор беринг. Шуайб (а.с.) кизларидан бирини Мусо (а.с.) ни чакириб келишга жунатдилар: “Бас улардан бири хаё билан юриб келиб: Отам сени бизларга куйларимизни сугориб …

Подробнее »

Одамлар ва одамгарчилик

odamlar

Одамгарчилик, кишиларнинг бир-бирларига беминнат мехр-окибат курсатиши халкимизнинг кон-конига сингиб кетган. Аждодларимиз хеч качон бировга куз-куз килиш учун яхшилик килишмаган. “Уткунчилардан бири” Улуг адибимиз Абдулла Кодирийнинг “Уткан кунлар” романини якинда кайтадан укиётиб, бир жумлага келганимда, беихтиёр сергакландим. Нега илгари шу жойига диккат килмаган эканман. Эсингизда борми, Отабек Тошкентдан уйланиб, Маргилонга борган …

Подробнее »

Аклнинг офати ёхуд халокатнинг икки сабаби

halokat

Инсонларда учрайдиган ёмон сифатлар саналганда ужб ва кибр ёнма-ён зикр килинади. Чунки уларнинг маънолари бир-бирига жуда якиндир. “Ужб” сузи лугатда “кеккайиш”, “шух­рат­парастлик”, “манманлик”, “магрур­лик” ва “мактанчоклик” маъноларини англатади. “Ужб” сузи ана шундай маъноларга далолат килганидан уламолар уни турлича таърифлашган. Рогиб Исфахоний (рахматуллохи алайх): “Ужб – инсон хакли булмаган даражага узини …

Подробнее »

Пайгамбар (Алайхиссалом) нинг нафл ибодатлари

ibodat

 Ойша (розияллоху анхо)дан: “Расулуллох (соллаллоху алайхи ва саллам) нинг амаллари кандай эди, ибодатлари учун бирор кунни хослармидилар”, деб сурашганларида, у зот: “Йук, Расулуллохнинг амаллари доимий эди. Кайси бирларингиз Расулуллох бажарган амалларни килиш кулингиздан келади?!” дея жавоб берганлар (Имом Абу Довуд ривояти). Расулуллох (соллаллоху алайхи ва саллам) ибодат килиш билан халоват …

Подробнее »

Карамнинг фойдалари

karam

Карам инсон саломатлиги учун жуда хам фойдали махсулотдир. Карам таркибида кандлар, органик кислоталар, витаминлар (С, Р, В, В2, РР, К, Е) ва каротин, пантотен ва фолат кислоталар, ёг, ферментлар, фитонцидлар, калий, кальций, йод, марганец, темир ва бошка элементларнинг тузлари бор. Бевосита овкатга ишлатилади, тузланади ва консерва холида истеъмол килинади. Карам …

Подробнее »

Исломда уртача йул тутиш

islom

“(Бахиллик килиб) кулингизни буйнингизга боглаб хам олманг. (Исрофгарчилик килиш билан) уни бутунлай ёйиб хам юборманг! Акс холда, маломат ва махрумликда колурсиз” (Исро, 29). Оятнинг биринчи кисми мажозий – кучма маънодадир. “Кулингизни буйнингизга боглаб хам олманг!..” ояти каримасидан мурод, кунглидан чикариб бирор нарсани беролмайдиган бахилнинг холидир. Оятда бахил кимса кули кишанлангани …

Подробнее »

Пинхоний учрашувлар кимларга бахт келтирган?

uchrashuv

Мукаддас динимиз Исломда махрам масаласига жиддий ахамият берилади. Махрам деганда, узига якин кариндошлар – ота-она, фарзандлар, ака-ука, опа-сингил, жиян, амма, хола, тога ва амакилар тушунилади. Номахрам эса, узокрок кариндошлар (амакивачча, холавачча ва хоказо) ва бегона кишилардир. Динимизда узаро номахрам саналган икки киши бир жойда колиши, бир-бирига ёмон куз билан караши, …

Подробнее »

Илик сувнинг давоси

suv

Динимиздан сунг энг мухим ва энг кимматли хамда кийматли нарса бу тана аъзоларининг соглигидир. Юрак табибларидан бири (кардиолог) шундай деди: Бу маълумот кимга етиб келса, иложи борича бошкаларга хам таркатсин. Эхтимол, инсон хаётини саклаб колишида сабабчи булиб колар. Илик сувнинг жуда хам куп ва огир касалларга давоси борлигига ишонмайсиз-а? Аллох …

Подробнее »