Главная / Маданият (страница 2)

Маданият

Онамга Шеър

onajon-sulay

Ох, менинг ортимдан оввора онам, Бир парча юраги минг пора онам. Бир болани куриб ёруг дунйода, Тошканни курмаган бечора онам, Боланг булиб бир бор бошлаб келдимми, Энди мен хам сенга угил булдимми!.. Гарчи бисотингда \”байрам\” сузи йук, Биламан, кутасан сандал тула чуг, Менда юрак деганларин узи йук: Мен совга бермаган …

Подробнее »

Онамни панохда асра Худойим шеър

Она дийдорингиз накадар яхши, Она сузларингиз бирам ёкимли. Мехр куёшингиз оламнинг накши, Мен сизла бахтлиман, жудаям бахтли. Гам эмас эришиб булмас орзулар, Мени севмасалар килмайди алам. Дилимни чуктира олмайди булар, Ахир мехрибоним ёнимда онам. Канча мехр мавжуд менда билмайман, Аммо билганим шу бари сиз учун. Мен сизни хаммадан яхши кураман, …

Подробнее »

ОНАМГА РАХМАТ

Вактида сабр-ла уй сура олдим, Вактида жимгина хайкира олдим. Отилган тошларни кайта отмасдан, Узимга чиройли уй кура олдим. Ажратдим ёлгонни рост одам билан, Ургочи шайтонни дуст одам билан. Онамнинг угити жуда аскотди: «Тортишиб юрмагин паст одам билан!» Хатто якинлар хам душманлик килиб, Нелар гапирмади билмай ё билиб… Хуллас, дустлар, мени …

Подробнее »

Онамни панохда асра Худойим Шеъри

onasds

Она дийдорингиз накадар яхши, Она сузларингиз бирам ёкимли. Мехр куёшингиз оламнинг накши, Мен сизла бахтлиман, жудаям бахтли. Гам эмас эришиб булмас орзулар, Мени севмасалар килмайди алам. Дилимни чуктира олмайди булар, Ахир мехрибоним ёнимда онам. Канча мехр мавжуд менда билмайман, Аммо билганим шу бари сиз учун. Мен сизни хаммадан яхши кураман, …

Подробнее »

Авалло ОНА: Шеър

ona-sheri

Аввало ассалом, сизга Онажон, Хаётта керагим,керакциз хар он, Сизга фидо булсин,танамдаги жон, Илохим мингларга,кирин онажон! Сизни жахлингиз хам,ширин туюлар, Сиздай инсон йилда,1 марта келар, Сизга фарзадлигим фахрлар берар, Илохим мингларга киринг онажон! Эй онам узимнинг,фаришта онам, Йиглайман качонки,курсам сизда гам, Шохрухни кечиринг,кийнар бир алам, Сизни ёшлигида,йиглаткан мен пас, Узин кечиролмас,кечирай …

Подробнее »

Онам жойларингиз жаннатда булсин

mazor-qabriston

Бугун кунглим чуккан, кузларимда ёш, Калбимда огрик бор кутаролмам бош, Сахар тонги гулдек эди ул сирдош, Онам жойларингиз жаннатда булсин… Келдим узоклардан кечикиб нодон, Мендайин йукдира нонкур бир инсон, Аммо дилимдадир уша хур иймон, Онам жойларингиз жаннатда булсин… Сизни онам дедим, омонат билмай, Бошимда бор дедим, саждалар килмай, Нега дуо …

Подробнее »

Жойларингиз билинди куп ОНАЖОНИМ Шеър

Орзу килиб туйимизни куролмаган. Улгайтирб буйимизни куролмаган. Канча одам келган туйга келолмаган. Мехрибоним азизгинам ОНАЖОНИМ Бугун туйдир уз-узимга сузлаяпман. Биров билмас ич-ичимдан бузлаяпман. Сиз йуксиз-у лекин сизни излаяпман. Жойларингиз билинди куп ОНАЖОНИМ. Ёнимда йук нахот энди булолмайсиз. Дуо килиб ок фотиха беролмайсиз. Шу дамларда нахот бошим силолмайсиз. Кулим етмас осмонгинам …

Подробнее »

ОНАМНИ АСРА ХАЁТ

Эй хаёт, бунчалар чигалсан нега? Хар ишнинг жавоби бордир эртага. “Канча тошинг булса, мана менга от”, Онамсиз мен учун бир пулсан хаёт! Захрингни ёмонга сочаколгин бор, Сен шунчалар пастсан, шунчалар беор. Аллохим яратган энг буюк ижод- У менинг онамдир билиб куй хаёт! Онамни йиглатма, асра, авайла, Оламда онани жаннат деб …

Подробнее »

Шеър: Мен бахтлиман ёнимдасиз жаннатгинам ОНАЖОН..!

modar

Жаннатни орзу килсам орзуларим ушалган, Армон мендан бегонадир бахт юлимга тушалган Нурга тула кошонадир онам бор хонадон Мен бахтлиман ёнимдасиз жаннатгинам ОНАЖОН..!

Подробнее »

Ота-онам Давлатим: Шеър – ашула

ona-rasm

Ота-онам Отам давлатимдир, онам савлатим Олтиндан канотим онам булсалар, Тугалмас бойлигим отажонимдир, Отам жаннатимдир, онам тенгсизим 7 янга йигилиб битта она булолмас Етти аканг бир булиб битта ота булолмас Отанинг урнини босолмас хечким Онанинг урнини босолмас хечким Оллохим… Онамнинг чехрасин килгин бегубор Отамнинг юрагин килгин беозор Отам давлатимдир,онам ягонам Онамнинг …

Подробнее »