Главные новости
Главная / Маданият (страница 10)

Маданият

Ажратилган булакли гаплар

Топшириклар: Куйидаги гапларни киёсланг. Улар узаро нимаси билан фарк- ланишини айтинг. Шоир ва драматург Уйгун 1905 йилда Марки шахрида тугилган. Уйгун, шоир ва драматург, 1905 йилда Марки шахрида тугилган. Юкорида берилган иккала гапда хам Уйгун – эга, шоир ва драматург – Уйгун нинг изохловчиси; Марки шахрида – урин холи. Иккинчи гапда …

Подробнее »

Уюшик булакларнинг узаро богланиш йуллари

Гапда эгалар, кесимлар ва барча иккинчи даражали булаклар уюшиб келишлари мумкин. Уюшик булаклар узаро санаш оханги ёрдамида бог- ланади: Масаланинг жиддийлиги, мураккаблиги, гоят хавф- лилиги раиснинг бошини шишириб юборди. (Б. Кербобоев) Бириктирув богловчиси ва; -у (-ю), – да юкламалари ёрдамида: а)   Дипломсиз ва мухрсиз, кабинетсиз ва бепул даволайди- ган шифокор …

Подробнее »

Уюшик булакларда тиниш белгиларининг ишлатилиши

Уюшик булаклар орасига куйидаги холатларда вергул куйилади: Уюшик булаклар узаро санаш оханги ёрдамида бог- ланса: Зумрад чиройли, одобли, мулойим киз. (Эртак) Зидловчи богловчилар (алшо, лекин, бирок) ва айирув юкламалари (-у, -ю) ёрдамида богланса: Ой ёритади, лекин иситмайди. Шукурбек дарвозани очди-ю, ичкарига кирмади. (К.М.) Такрорий келадиган айирувчи богловчилар ёрдамида богланса: Ебелни …

Подробнее »

ЗИРА : синтактик тахлил килинг

Машк. Матнни укинг. Уюшик булакли гапларни аниклаб, кандай булак уюшганини белгиланг ва синтактик тахлил килинг. Зира денгиз сатхидан 800-1800 метр баланд ерларда – адир ва тог ёнбагирларида усади. Зира Туркистон хамда Хисор тогларининг гарбий кисмларида кенг таркалган. Шунингдек, Бойсун, Нурота, Олой тогларининг хам катта-катта май- донларини эгаллайди. Зира усимлиги таркалган …

Подробнее »

Уюшик булакларда умумлаштирувчи суз ва тиниш белгиларининг ишлатилиши

Куйида берилган гапларни кучиринг. Уюшик булакларнинг остига бир чизик, умумлаштирувчи сузлар остита икки чизик чизинг. Тиниш белгиларига эътибор беринг. Сайраётган кушлар, утлаб юрган кузилар, кишнаётган тойчоклар – хаммаси тухтаб, жим кулок солаётганга ухшайди. (А. Сидиков). Бахор. Бобомнинг богидаги барча мевалар: олма, урик, шафтоли кийгос гуллаган пайт. (М.М.) Уюшик булакли гапларда …

Подробнее »

Атов гаплар

Куйидаги гапларни укинг, хар бир гапни чегараланг, тиниш белгиларини куйинг. Киш изгирин шамол куз очишнинг имкони йук кимдир бошини алланима билан ураб олиб хоргин кадам ташлаб борарди. Туман куюк кора туман икки кадам нарини илгаб булмайди. (М.М.) Хужанд кургони шахар дарвозаларидан бирининг ички томондан куриниши тонг палласи дарвозабон ва сокчилар …

Подробнее »

Уюшик булакли гаплар

Топшириклар: Куйида берилган ёйик содда гапдаги узаро тенг богланган булакларни аникланг. Кандай булаклар уюшганини, уюшик булаклар узаро кандай богланганини изохланг. Гапда ишлатилган тиниш белгиларининг куйилиш сабабларини тушунтиринг. Халкимиз кейинги даврлар мобайнида босиб утган ва утаётган гох машаккатли, гох армонли, гох тугёнли, гох ифтихорли иулларнинг манзара ва оханглари, садолари Эркин Вохидов шеъриятида …

Подробнее »

Тулик ва туликсиз гаплар

Куйидаги туликсиз гапларни тулик гапларга айлантиринг. Бу уринда сиз нималардан фойдаландингиз? Фикрингизни изохлаб беринг. Менинг кимлигимни биласанми? – деб суради Чувринди, унга бир караб олиб. Элчин акам айтдилар. -Унда каёкка бораётганимизни, кимлигимизни хам билар- сан? -Ха. -Агар одам улдиришни топширсак-чи, бажарасанми? Йук. Жавоб беришга шошилма. Аввал уйлаб кур. Уйласам-уйламасам жавобим …

Подробнее »

Бир бош булаклн гаплар

Топшириклар: Матнни диккат билан укинг. Содда гапларнинг бош булакла- рини аникланг. Бир бош булакли гапларни дафтарингизга кучириб ёзинг. Куча. Кургон… Кургоннинг илма-тешик булган девори багридан енгил буг кутарилади. Чумчуклар уша ковакларга кириб чикмокда. Деворнинг таги чириб тукилган – камар… Четдаги юксак минор тепасидаги айвончада хул булган кизил байрок осилиб турибди. Елкасига …

Подробнее »

Содда гап нима?

Гаплар бош булакларнинг микдорига кура содда ва кушма гапларга булинади. Таркибида битта бош булак катнашган гаплар содда гаплар саналади. Масалан: Мен келдим. Гаплар сузловчининг ифода максадига кура уч турга булинади: Дарак ran. 2. Сурок ran. 3. Буйрук ran. Хис-хаяжоннинг иштирокига кура эса хис-хаяжонсиз гаплар ва хис-хаяжонли гапларга булинади. Юкоридаги дарак, …

Подробнее »