Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

Узбекистонда утилизация йигими качондан бошлаб ундирилиши маълум булди

XMKhDLsP6GU1vlKQsgSD-VFxzqIGMk0J-1

Узбекистон Республикаси президенти “Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги конунни имзолади. Хужжат Конунчилик палатаси томонидан 2019 йил 9 октябрда кабул килинган, Сенат томонидан 2019 йил 11 октябрда маъкулланган. Конунга кура, Узбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрда кабул килинган «Табиатни мухофаза килиш тугрисида»ги Конуни 33-моддасининг (Табиатни мухофаза килишни …

Подробнее »

Нон компенсациясига канча маблаг ажратилгани маълум килинди

1fb656eGaLNLdoziCQpzPSlpdRpYlUKf

Фото: Молия вазирлиги Нон компенсация туловлари учун 2019 йилда республика бюджети хисобидан 604 млрд. сум (63 млн доллар) ажратилган. Бу хакда Молия вазирлиги хабар бермокда. Кайд этилишича, республика буйича жами 1,7 млн. нафар фукарога туланаётган пул компенсацияси микдори оширилди. Шунингдек, пул компенсацияси олувчи тоифалар сони 2 тага купайиб, 11 тоифага етказилди, …

Подробнее »

ЕОИИга аъзо булиш мигрантлар хаётини енгиллаштириши хакида бонг урилмокда. Аслида-чи?

4x4AnKJ2fLrrKs2VIrlqmaH03ogbGjt2

Сунгги хафталарда Узбекистоннинг Евросиё иктисодий иттифокига (ЕОИИ) кушилиши масаласи борасида юкорида принципиал карор берилганини курсатувчи аломатлар пайдо булди. Турли давлат арбоблари ва экспертларнинг ЕОИИга кириш афзалликлари хакидаги асосан бир томонлама фикрлари ОАВда кенг ёритилиши шундай хулоса килишга асос булади. Иттифокка аъзолик тарафдорларининг энг асосий ва «ишонарли» аргументларидан бири бу – …

Подробнее »

«Узмиллийбанк» мижозларига кулай ва тезкор хизмат курсатиш янада осонлашди

Screenshot_4-3-680x412

«Узмиллийбанк» томонидан мижозларга кулай ва тезкор хизмат курсатиш, масофавий хизмат турларини ривожлантириш максадида замонавий ахборот технологиялари, дастурий таъминот хамда техник курилмалардан кенг фойдаланиш йулга куйилмокда. Бунинг учун Банкнинг IT-платформаси янгиланиб, булим ва филиаллар иш жараёнларини автоматлаштириш билан енгиллаштириш ва иш хажмларини макбуллаштириш тадбирлари олиб борилмокда. Банкнинг иктисодий самарадорлиги кам, операцион харажатлар микдори …

Подробнее »

«Энг кам иш хаки» урнига энди «мехнатга хак тулашнинг энг кам микдори» ишлатилади

3nlfqAQrkGuyG9LrX-1Qj5bu3CnaPM-l

Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасининг 2019 йил 29 октябрдаги мажлисида мухокама этилган масалалардан яна бири “Мехнатга хак тулаш, пенсиялар ва бошка туловлар микдорларини аниклаш тартибини такомиллаштирилганлиги муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида”ги конун лойихаси булди. Олий Мажлис Конунчилик палатаси матбуот хизмати хабарига кура, ушбу лойиха мамлакат президентининг …

Подробнее »

100 долларгача хорижий валюта харид килиш учун паспорт талаб килинмайди

z5TJDD-HtPNzqdGTtFQLFku260GXkfjr

Узбекистон тижорат банкларидан 100 АКШ долларигача харид килмокчи булган шахслардан шахсини тасдикловчи хужжат талаб килинмайдиган булди. Тижорат банкларида жисмоний шахслар билан валюта айирбошлаш операцияларини амалга ошириш тартиби тугрисидаги Низомга узгартириш ва кушимчалар киритилди. Мазкур узгартиш Адлия вазирлигида 3029-3 ракамда руйхатга олинган. Киритилган узгартиришларга мувофик, эндиликда валюта айирбошлаш шохобчалари томонидан резидент жисмоний шахсларга …

Подробнее »

Молия вазирлиги кайси тизимда конунбузилиш холатлари купайганини маълум килди

xPTve8f-hsd92qbgxQwfcZP7lUWVWqJ8

Молия вазирлиги Давлат молиявий назорати департаменти ва унинг худудий бошкармалари томонидан 2019 йилнинг 9 ойида утказилган назорат тадбирлари натижалари тугрисида маълумот берди. 2019 йилнинг 9 ойида Давлат молиявий назорати департаменти томонидан «Давлат молиясини бошкариш ахборот дастури» (ДМБАД) ва «UzASBO» дастури маълумотлар базасидан кенг фойдаланган холда 1147 та касб-хунар коллежлари ва академик …

Подробнее »

Молия вазирлиги буш маблагларини депозитларга жойлаштиришда банкларга куйиладиган талаблар узгаради

GXe3tu3-mQpPM_LqYcPxl0JL5WCZQXf6

Хукуматнинг “Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 22 майдаги 383 – сонли “Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ягона газна хисобварагидаги маблагларни тартибга солиш тугрисида”ги карорига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги карори лойихаси эълон килинди. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ягона газна хисобварагидаги вактинча буш маблагларни депозитларга жойлаштириш тартиби тугрисидаги низомнинг 5-банди (Тижорат банкларининг депозитларига вактинча …

Подробнее »

«Супер-контракт» нархи канча ва кимлар учун?

e24K1nVffHC7FZg2-mC4C96WFrsvjTBJ

Тест натижалари чикишни бошлагач, абитуриентлардан кушимча контракт (халк тилида “супер-контракт”) хакида саволлар купайди, деб ёзадихукукшунос Хушнудбек Худойбердиев. У кушимча контракт хакидаги айрим саволларга жавоб беришга харакат килди. Кушимча контракда укиш учун неча балл олиш керак? Фарки йук. Тестга кирган булса, кифоя. 1 балл олган булса хам, кушимча контрактда укиши мумкин. Факат нархи …

Подробнее »