Главные новости
Главная / Жамият (страница 82)

Жамият

Таманинг охири вой

0-42

Гап-сузларидан ёлгон гапираётганга ухшамайди. Олий ва урта махсус таълим вазирликлари-ю согликни саклаш вазирликларида таниш-билишлари сероблигини, бир огиз гап билан хохлаган коллежга укишга жойлаши ёки бир бир укишдан бошкасига кучириб бериш унинг учун арзимаан иш эканлигини айтиб турибди. Колаверса, тиббиёт коллежида шунча йил ишлагандан кейин танишлари куп булиши мумкин-ку! Менимча, шунинг …

Подробнее »

Ким ва кандай тартибда харбий кафедрага кабул килинади?

0-38

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 9 октябрдаги карори билан олий таълим муассасаларининг харбий тайёргарлик укув булинмалари тугрисидаги Низом тасдикланди. Кайд этилишича, резервдаги ва захирадаги офицерларни тайёрлайдиган харбий тайёргарлик укув булинмалари уз макомига кура, Мудофаа вазирлиги олий харбий таълим муассасаларига тенглаштирилади. ОТМнинг кундузги булимида укиётган эркак талабалар, шунингдек тиббий ОТМ талабалари …

Подробнее »

Андрей Малахов уз телекомпаниясига асос солди

0-39

Телебошловчи Андрей Малахов уз телевизион компаниясига асос солди, деб ёзмокда Малахов бош мухаррири булган StarHit журнали. Нашрнинг хабар беришича, компанияга “ТВ Хит” номи берилган ва унинг фаолияти телелойихаларни ишлаб чикишдан иборат булади. Шунингдек, маълум булишича, Малаховнинг ТВ-компаниянинг устав капиталидаги улуши 50 фоиз булиб, колган 50 фоизи продюсер ва медиаменежер Александр Митрошенковга тегишли. …

Подробнее »

Пахта-2017: Далалардан дараклар — мажбурий мехнат давом этаяптими ёки одамлар нега пахта термаяпти?

0-4

Октябрь ойининг бошида кунларнинг кескин совуб кетганлиги пахта йигим-терими мавсумига узининг салбий таъсирини курсатмасдан куймади. Албатта, бундай шароитда далаларда хали терилишини кутиб ётган мул хосилнинг такдири кишини ташвишга солмасдан куймайди. 21 сентябрь куни Бош вазир А.Ариповнинг бюджет сохаси ходимлари, айникса укитувчилар ва шифокорлар, олий укув юртлари талабаларининг пахтага йигим теримига …

Подробнее »

Фикрлар кутичаси суд тизими ишини узгартира оладими?

0-3

Фаргонада фукароларга яна кулайлик тугдириш, уларнинг фикр ва таклифларини инобатга олиш максадида суд биноларида “Фикр-мулохазалар кутиси” ташкил этилди. Жиноят ишлари буйича Маргилон шахар суди хамда Маргилон шахар Маъмурий судлари биноларида урнатилган фикр мулохазлар кутиси Узбекистон Республикаси судялар олий Кенгаши, жиноят хамда маъмурий ишлар буйича Маргилон шахар суди мутасаддилари, Халк кабулхонаси …

Подробнее »

Энди “контракт” туламасдан хам ОТМда укиш мумкин…

0-2

Тошкентнинг Юнусобод туманида жойлашган Time Education укув маркази абитуриентлар учун СУПEР ЯНГИЛИК такдим этмокда: Тулов шартнома (контракт) асосида укишга кирган абитуриентга шартнома пули тулаб берилади… Time Education укув маркази бир неча йиллардан буён абитуриентларни Узбекистондаги барча олий таълим муассасаларига сифатли тайёрлаб келмокда. Time Education укув марказининг шов-шувларга сабаб булаётган яна …

Подробнее »

Ягона укувчи формаси

97ayi8bLOFXRyzcXvpKFhU5HPshlPFNj

Узбекистонда янги йилдан ягона укувчи формаси жорий этилади. Бу хакда Халк таълими вазири Улугбек Иноятов ОАВ ходимлари билан учрашув чогида маълум килган. «Давлат рахбари таъкидлаганидек, мактаб формаси бир хилда булиши биринчи навбатда укувчилар уртасидаги тенгликни таъминлайди. Укувчи билан талаба кийими хам бир-биридан фарк килиши керак. Форма борасидаги таклифимизни ота-оналар яхши кабул …

Подробнее »

Андроповдан колган касаллик

26611c5556

Собик Совет давлатида антика бир удум сакланиб колган эди: сайланган рахбар умрининг сунгги дакикаларигача фаолият олиб боради. Унинг мотам маросимини ташкил этиш комиссиясига бошчилик килган шахс кейинги рахбар булган. Брежневнинг дафн маросимида Мавзолей минбарига чикиб нутк сузлаган Юрий Владимирович Андропов хоргин, аммо келажакка бокиб турган тетик етакчи сифатида намоён булди. …

Подробнее »