Главные новости
Главная / Жамият (страница 2)

Жамият

Узбекистонда айрим талабаларнинг укишини бошка йуналишга кучириш такиклаб куйилади

zrG1_uoFlMO0dA28Ixikvticuweouts0

Олий таълим ташкилотларининг таълим фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари кабул килинади. Президентнинг бу хакдаги тегишли карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Вазирлар Махкамаси хузуридаги Таълим сифатини назорат килиш давлат инспекцияси: таълим фаолиятига лицензия берилган олий таълим ташкилотлари ва кушма факультетлар руйхатини уз расмий веб-сайтига жойлаштиради хамда доимий янгилаб борилишини таъминлайди; хар укув йилида …

Подробнее »

Кадастр тизимида ислохот кутиляпти. Президент карори лойихаси эълон килинди

pzSEzNztevMb25XgwNodTtsxa06yR0G9

Кучмас мулкни руйхатга олиш ва кадастр тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари кабул килинади. Президентнинг бу хакдаги карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Куйидагилар негизида Узбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат кумитаси кошида Кадастр ва геофазовий ахборот агентлиги ташкил этилади: Узбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат кумитаси …

Подробнее »

Адлия вазирлиги ноконуний «снос» учун жиноий жавобгарлик куллашни таклиф этмокда

l-GV5upLXYmxj6FFt53p_St5_AztiWPs

Мулкдорларга зарар етказганлик учун жавобгарлик кучайтирилади. Адлия вазирлиги «Мулкдорларга зарар етказилганлиги учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтиришни назарда тутувчи Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Конун лойихасини ишлаб чикди ва мазкур конун лойихаси 2019 йил 23 декабрь куни Вазирлар Махкамаси томонидан Конунчилик палатасига киритилди. Конун лойихасида мулкдорларга зарар етказилгани учун …

Подробнее »

ИИВ тергов хибсхоналарининг ички тартиб коидаларига узгартириш киритилади

jeypg5pPupl0sNAgknw95n-CZ1TOpD05-1

Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тергов хибсхоналарининг ички тартиб коидаларига узгартиришлар ва кушимча киритилади. Мухокама учун эълон килинган хужжат лойихасига кура, Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тергов хибсхоналарининг ички тартиб коидалари 29-бандидаги “Рухий бузилишлари мавжуд булган шахслар” деган сузлар “Рухий холати бузилган шахслар” деган сузлар билан алмаштирилади. 30-банддаги “Рухий касалликка чалинган …

Подробнее »

Туркман кардошларимиз хам сайловларда фаол иштирок этмокда

4vqc91M0PX35PXSVcrKLR_kojT2Ji360

Маълумки, узбек ва туркман халкларининг кардошлик, биродарлик хамда дустона муносабатлари узок утмишга бориб такалади. Икки давлат уртасидаги алокалар якин кушничилик ва хамжихатлик, бир-бирини англаш хамда узаро ишонч рухида ривож топиб келмокда. Тарихимиз, динимиз, тилимиз, маданиятимиз, урф-одатларимиз ва анъаналаримизнинг муштараклиги маданий-маърифий муносабатлар ривожида катта урин тутмокда. Бунда икки мамлакат рахбарларининг узаро …

Подробнее »

Юнусободдаги фожиа курбонлари сони ошди. Кидирув ишлари давом этмокда

uu7JZBgIFr0XhnXHwQV9hj-Daa3c-AGb

Тошкент метрополитенининг Юнусобод йуналишида руй берган ер упирилиши окибатида халок булганлар сони 4 нафарни ташкил этмокда. Фавкулодда вазиятлар вазирлиги худудда олиб борилаётган кидирув-куткарув ишлари давомида яна бир кишининг жасади чикариб олингани ва унинг шахси аниклангани хакида маълумот берди. «Айни пайтда кидирув-куткарув ишлари натижасида тупрок остидан туртинчи фукаронинг жасади олиб чикилди …

Подробнее »

«Ким булишидан катъи назар конун олдида жавоб бериши керак» — Светлана Ортикова Шухрат Ганиев хакида

haqida

Бош прокурор уринбосари Светлана Ортикова Kun.uz мухбири билан сухбатда Фаргона вилояти хокими Шухрат Ганиев билан боглик сунгги хабарларга муносабат билдирди. «У жавобгарликсиз колаётганидан Бош прокуратуранинг хабари бор. Фаргона вилоят хокимининг хатти-харакатлари, сузлари устида узининг муносабатини билдиряпти. Агар расмий сайтимизга кирсангиз, бу хакда баёнотлар хам берилган. Хаттоки, сенаторлик пайтимда шу вилоят …

Подробнее »

Руйхатга олинмаган куролни Миллий гвардияга уз ихтиёри билан топширган фукароларга пул берилади

8iSkbdb97nTJ7qiCDWl9NJs2xnlJ4_oK

Фото: kmrnews.ru Руйхатга олинмаган курол ва унинг ук-дориларини Узбекистон Республикаси Миллий гвардияси органларига уз ихтиёри билан топшириш хамда уларни топширганлик учун такдирлаш тартиби тугрисидаги низом лойихаси эълон килинди. Вазирлар Махкамасининг карори лойихасига кура, Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 248-моддасига мувофик укотар куролни ва ук-дориларни уз ихтиёри билан топширган фукаро конун хужжатларида белгиланган …

Подробнее »

2020 йил 1 апрелдан Узбекистонда шахсни ушлашда янги тартиб урнатилади

oKvsRk4SdxSr0nbEUBFnMCRAKiBvwfH9

Узбекистон Республикаси президенти “Конституция ва конун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш хамда жамиятда хукукий маданиятни юксалтириш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карорни имзолади. Хужжат билан белгиланишича, 2020 йил 1 апрелдан бошлаб: шахсни ушлаб туриш, унга процессуал хукукларини тушунтириш, химоячидан воз кечиш харакатларини мажбурий тарзда видео тасвирга тушириш тартиби жорий …

Подробнее »

ХАЖ КАНДАЙ ИБОДАТ ва ШАРТЛАРИ

haj

Хaж ибoдaтининг бoшкa ибoдaтлapдaн биp фаpки шyки, y хaммaгa хaм биp пaйтнинг узидa фapз булaвepмaйди, бaлки aйpим шapтлapигa мyвoфик кeлгaн мycyлмoнлapгaгинa фapздиp. Кoдиp булгaн oдaмлapгa Aллoх yчyн Бaйтни хaж килиш фapз. Улaмoлap кишигa хaж фapз булиши yчyн кyйидaги шapтлap мaвжyд булиши кepаклигини тaъкидлaшгaн: 1) мycyлмoн булиши; 2) бaлoгaтгa eтгaн булиши; …

Подробнее »