Главные новости
Главная / Жамият

Жамият

Карантиндаги кумак туфайли тугилаётган саволлар: буларга йул куймаслик мумкинмиди?

pOvxe12OXFsBSHYwaQYJKbWx28Phdkyb

Нихоят Узбекистонда хам пандемия даврида мухтожларни куллаб-кувватлаш учун куп давлатлар куллаган усул — ахолига тугридан тугри пул таркатишдан фойдаланилди. Аммо эзгу максадларга йугрилган бу ташаббус айрим саволлар тугилишига сабаб булди. Президент фармонига кура, эхтиёжманд оилаларга Курбон хайити муносабати билан 200 млрд сум, карантин даврида даромадсиз колган ахолини куллаб-кувватлаш учун эса …

Подробнее »

«Каналимизда бир челак сув хам йук!» – Кушкупир туманидаги фермерлар сувсизликдан катта зарар курмокда

jKAbYx8pxGNpdbdcHRoIuAtT7b8oY0Bf

Кушкупир тумани, Катагон кишлогидаги ахоли ва фермерлар сув муаммоси бир неча йилдан бери хал этилмаётганидан шикоят килишди. Дехкончилик учун мулжалланган ерлар, баликчилик хавзалари, одамларнинг томоркалари сувсизликдан какраб колган. Кушкупир тумани, Катагон кишлогининг «Араблар» махалласи, Спутник шахарчасининг «Тараккиёт» махалласи ахолиси ва шу худудда фаолият юритаётган бир канча фермерлар экинларни сугориш учун …

Подробнее »

Узбекнинг «шум бола»си — Абдурайим Абдувахобов якинлари хотирасида

RGh_NfShTb2X4AmksDYQdKDAO8cZTE-h

14 июль куни узбек халкининг катта-ю кичигига кадрли булган актёр Абдурайим Абдувахобов упка раки туфайли 57 ёшида оламдан утди. Абдурайим Абдувахобов – Узбекистонда хизмат курсатган артист, «Дустлик» ордени сохиби, кино ва театр актёри. У фаолияти давомида «Шум бола» фильмидаги Коравой, «Суюнчи»даги Абдулла, «Чимилдик» спектаклидаги куёв образлари хамда бошка бир катор …

Подробнее »

Халк таълими вазирлиги укув йилини бошлаш буйича 3та сценарий устида иш олиб бормокда

zFBHHOVdjqsZ1z2IMRVe8aTxU9tOKi11

Якуний хулоса Республика махсус комиссиясининг карори билан эълон килинади. Халк таълими вазирлиги Согликни саклаш вазирлиги ва бошка тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда укув йилини кай тарзда бошлаш устида урганишлар олиб бормокда. Бу хакда вазирлик хабарида айтилган. Кайд этилишича, Халк таълими вазирлиги уз ваколатидан келиб чикиб укув йилини бошлаш буйича 3та …

Подробнее »

Пенсия ва нафакалар микдори оширилмокда — Президент фармони

2020 йил 1 сентябрдан бошлаб пенсиялар, болаликдан ногиронлиги булган шахсларга, зарур иш стажига эга булмаган кекса ёшдаги ва мехнатга лаёкатсиз фукароларга бериладиган нафакалар микдори 1,1 баробар оширилади. Бу Узбекистон Республикаси президентининг «Коронавирус пандемияси даврида ижтимоий химояга ва ёрдамга мухтож ахоли катламларини моддий куллаб-кувватлашга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонида уз аксини …

Подробнее »

«ДТМ узгармаса, фойдаси йук» — таълимдаги икки имтихон бирлаштирилиши хакида эксперт билан сухбат

A8WF4qKU1FF9Q9dFZweaAvj9Uf4wtGhg

Узбекистонда умумтаълим мактаблари битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси ва олий таълим муассасаларига кириш имтихонларини унификация килиш ва ягона имтихонни жорий этиш режалаштирилмокда. Бу буйича эълон килинган президент карори лойихасида 2021-2022 укув йилида тажриба синов тарикасида Давлат комиссияси томонидан белгиланадиган худуддаги умумий урта мактаб ва академик лицей, 2022-2023 укув йилидан эса барча …

Подробнее »

Карантин чекловлари 15 августгача узайтирилди

Z8Z1-sw0uC_zFf4dYPDjbhDH05zpTuqX

Республика махсус комиссиясининг навбатдаги карори билан мамлакатда жорий этилган карантин чекловлари жорий йилнинг 15 августига кадар узайтирилди. Республика махсус комиссияси Узбекистонда жорий этилган карантин чекловлари жорий йилнинг 15 августига кадар узайтирилиши хакида карор кабул килди. Карантин чекловлари амал киладиган даврда куйидагиларга катъий этибор каратиш белгиланди: а) давлат органлари ва ташкилотларига: ходимларини хатловдан …

Подробнее »

1 августдан конунчиликда нималар узгаради?

2PKczBR1dVBy1tlpAz4ZKlt3LAytrc0d

Kun.uz сайти уз анъанасига мувофик 2020 йил 1 августдан бошлаб Узбекистон конунчилигида руй берадиган айрим узгаришларни эслатиб утади. Бир катор транспорт воситаларидан утилизация йигими олинади Утилизация йигими ставкалари ва утилизация йигими туланадиган гилдиракли транспорт воситалари, узиюрар машиналар ва уларнинг тиркамалари турлари ва тоифалари руйхат асосида тасдикланган. Асос: «Гилдиракли транспорт воситалари, узиюрар машиналар ва …

Подробнее »

Коронавирус пандемиясига карши курашда курбон булган бир гурух мутахассислар мукофотланди

2ugg4U_oyxG4BOATqkdxai0JgfPBoBZW

Шавкат Мирзиёев 258 кишини коронавирус инфекцияси таркалишини олдини олишга кушган хиссаси учун мукофотлади. Мукофотланганлар орасида 6 нафар вафот этган тиббиёт ва бошка сохалар вакиллари хам бор. 23 июль куни Узбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг фармони билан коронавирус пандемияси туфайли юзага келган мураккаб ва синовли кунларда хаёти ва соглигини хавф остига куйиб, мавжуд хатарларга …

Подробнее »

Жахон банки Узбекистонга алокадор 9та янги лойиха ишлаб чикмокда. Уларнинг киймати 1,5 млрд долларга тенг

vLwy9TeCmnwU_RbFLnKs6KtAzxBrjOgv

Жахон банки Узбекистон билан куп киррали хамкорликни мустахкамлашни мулжалламокда. Жорий йилнинг 23 июль куни Узбекистон бош вазири уринбосари – инвестициялар ва ташки савдо вазири Сардор Умурзоков хамда Жахон банкининг Европа ва Марказий Осиё минтакаси буйича вице-президенти Анна Бьерде уртасида видеоконференция шаклида музокаралар булиб утди. Инвестициялар ва ташки савдо вазирлиги хабарига кура, …

Подробнее »