sudФукаролик-процессуал кодекси тасдикланди, деб хабар бермокда Адлия вазирлигининг ижтимоий тармокдаги “Хукукий ахборот” каналида. Кодекс 1997 йилда кабул килинган Фукаролик-процессуал кодекси нормалари ва коидалари асосида ишлаб чикилган.

Кодексда куйидаги янги коидалар назарда тутилган:

иш юритуви принциплари алохида бобга ажратилган;
процессуал мажбурлов чоралари тушунчаларини таърифлаш, бундай чораларни куллаш тартибини аниклаш уларни бир тизимга солиш максадида процессуал мажбурлов чоралари тушунчасини, асосини ва тартибини белгиловчи янги боб киритилган;
яраштирув тартиб таомиллари жорий этилди;
йуколган суд ва ижро ишини тиклаш масалалари тартибга солинган;
вояга етмаган шахсни тула муомалага лаёкатли деб топиш тартиби киритилди;
чет эл судлари ва арбитражларининг хал килув карорини эътироф этиш ва ижро этиш тартибини белгиловчи янги боб киритилди.

Бундан ташкари кодексда куйидаги институтлар такомиллаштирилди:

аризани курмасдан колдириш;
ишни судда куришга тайёрлаш;
алохида тартибда иш юритиш;
назорат инстанцияси.

Кодекс 2018 йил 1 апрелдан кучга киради.