advokatlik-tuzimТошкент шахар адлия бошкармасининг “Facebook” ижтимоий тармогидаги сахифасида маълум килинишича, Адвокатлар палатасида жорий йилнинг 19 февраль куни Тошкент шахрида фаолият курсатувчи адвокатлар иштирокида давра сухбати утказилди.

Давра сухбатида Тошкент шахрида фаолият юритувчи адвокатлик тузилмалари томонидан хафтанинг маълум кунида бепул фукароларга хукукий ёрдам курсатиш буйича “Очик эшиклар куни” доирасида жадвал ишлаб чикилди ва унга катъий риоя этилиши хакида келишиб олинди.

Бундан кузланган асосий максад жисмоний ва юридик шахсларга бепул хукукий ёрдам курсатиб, улар дуч келаётган муаммолар юзасидан тегишли тушунтиришларни бериб бориш хисобланади.

Таъкидлаб утиш уринлики, пойтахтда фаолият юритаётган адвокатлик тузилмаларининг 2018 йил давомида фукаролар учун “Очик эшиклар куни” муносабати билан фукароларга бепул огзаки хукукий маслахатлар бериб бориш буйича навбатчилик жадвалини тасдиклаб, адвокатлик тузилмаларига эълон жойлаштирилиши келгусида фукароларимизнинг хукукий сохадаги ечимини топмаган масалаларни хал этилишига мухим туртки булади.