Главная / Иктисодиёт / Ташки иктисодий алокалари
<

Ташки иктисодий алокалари

Ташки иктисодий алокалари. Киргизистон мустакилликка эриш- ганидан кейин ташки иктисодий алокаларни амалда янгитдан тузи- шига тугри келди. СССР мавжудлигида ташки савдо марказнипг тула яккахокимлиги Кремлга тегишли булиб, унинг назорати остида олиб борилгап. Киргизистон умумий сапоат ишлаб чикаришидаги экспор- тпинг улуши буйича аввалги иттифокдбш республикаларнинг ора- сидан энг сунгги уринни эгаллаганди. 1980-1990-йй. бу курсаткич бор йуги 0,7 – 0,9 фойизни ташкил этган.

Киргизистонда ташки иктисодий алокаларнинг бирлашган тизи- ми 1992-йилдан ботплаб шакллаиа бошлади. Жогорку Кенетп томони- дап кабул килииган конунлар Киргизистоннинг халкаро иктисодий алокаларини урнатиш учуи хукукий асос ишлаб чикди. Уларда Киргизистоннинг 1ашки иктисодий фаолиятининг барча жабхаларипи хукукий тартибга солиш куриб чикилди.

Киргизистонда кушма корхоналарни тузиш, сармояларни жалб килиш, бу мамлакатларнинг илгор технологияларини ва мутахассис- лариии фойдаланиш рсспубликапинг ташки иктисодий сиёсатининг асосий йуналишларидан бири булиб колди. Республиканинг миллий иктисодиёти учун хам, сармоядорлар учун хам бироз фойдали шароит- ларда чет мамлакатлардан сармояларни жалб килиш буйича харакатлар килинмокда.

Киргизистон Республикасининг президента А.Ш. Атамбаев Шанхай хамкорлик ташкилотининг давлат бошликлари билан. Чет эл капиталини жалб килиш республикада олиб борилаётган иктисодий ислохот учун мухим роль уйнайди, Хозирги пайтда рсс- публикада Кумтордаги, Жеруйдаги, Толдибулокдаги олтин конлари- ни ишлатиш буйича иш бошланди. Миллий иктисодиётнинг бошка сохаларида хам чет мамлакатлардан сармоялар келмокда.

Киргизистониинг самарали ташки иктисодий ташкилотларга иштироки мухим роль уйнади. Мамлакат 1992-й. Халкаро валюта жамгармасига, Европа тараккиёт ва ривожланига банкига, Иктисодий хамкорлик ташкилотига, Ислом конферснциясига, 1993-й. Ислом ри- вожланиш банкига аъзо булиб кирди.

СССР бархам тонганидан кейин иктисодий алокаларнинг узили- ши, ишлаб чикариптнинг пасайиши мамлакатнинг бюджетига акс таъ- сир курсатди. Бу холат молиялаштиришнинг ташки манбаларини из- лашга мажур килади. 1992-й. Киргизистон хукумати 35,9 млн доллар хажмидаги кредитга Хитой, Швейцария хамкорлик Комиссияси билан имзо куйди. Бирок амалда Швсйцариядан олинган 1.74 млн доллар Жахон Банкига, Халкаро молия корпорациясига на Сармояни кафолат- ловчи Халкаро Агентликка аъзолик туловларини тулашга сарфланди.

1993-й. бошлаб чет эл кредитларипинг кулами ксскин усди. Бугунги купда уларнинг умумий суммаси 3,5 млрд доллардан ортди. Халкаро валюта жамгармаси, Жахон Банки, Европа тараккиёт ва ривожланиш банки, Осиё ривожланиш банки ва Ислом ривожланиш банки сингари халкаро молиялаштириш ташкилотлари Киргизистонга енгиллатил- ган кредит’ беришмокда. Уларнинг кредитлари 30-40 йиллик муддат- га берилиб, устама фойизи 0,5 3 фойизни тузади ва у 10 йилга кадар кушилмайди. Мазкур берилган кредитлар бозор икгисодиётипинг копунлари буйича ривожланган жамиятпи куришга йуналтирилган ра­дикал ислохотларни амалга оширилишига сарфланиши лозим. 1995-й. бошлаб муддати келган кредитларни кайта тулаб бериш бошланган.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Screenshot_4-3-680x412

«Узмиллийбанк» мижозларига кулай ва тезкор хизмат курсатиш янада осонлашди

«Узмиллийбанк» томонидан мижозларга кулай ва тезкор хизмат курсатиш, масофавий хизмат турларини ривожлантириш максадида замонавий ахборот …