vazirlar_mahkamasiУзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карори билан Узбекистон Республикаси Хукуматининг айрим карорларига узгартириш ва кушимчалар киритилди.

“Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида” Узбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги УРК-442-сон Конунига мувофик Вазирлар Махкамаси карор килди:

1. Узбекистон Республикаси Хукуматининг айрим карорларига иловага мувофик узгартириш ва кушимчалар киритилди.

2. Мазкур карорнинг бажарилишини назорат килиш Узбекистон Республикаси ички ишлар вазири П.Бобожонов зиммасига юкланди.

Узбекистон Республикаси Хукуматининг айрим карорларига киритилаётган узгартириш ва кушимчалар:

1. Вазирлар Махкамасининг 1991 йил 2 ноябрдаги 278-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 1991 й., 11-сон, 38-модда) билан тасдикланган Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати тугрисидаги низомнинг 2-булим 5-бандидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув” сузлари билан алмаштирилди.

2. Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 16  мартдаги 140-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 1994 й., 3-сон, 16-модда) билан тасдикланган Узбекистон Республикаси Ташки ишлар вазирлиги тугрисида низомнинг 4-банди уттиз туртинчи хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилади:

“расмий хужжатларга апостиль куяди,   судлар, адлия органлари ва муассасалари, прокуратура, тергов, суриштирув ва терговга кадар текширувни амалга оширувчи органлар, таълим ва фан сохаси ташкилотларидан чикадиган хужжатлардан ташкари”.

3. Вазирлар Махкамасининг 1997 йил 30 июлдаги 374-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 1997 й., 7-сон, 26-модда) билан тасдикланган Узбекистон Республикаси Давлат божхона кумитаси тугрисида низомда:

8- банднинг ун учинчи хатбошисидаги “суриштирув” сузи ‘’терговга кадар текширув, суриштирув” сузлари билан алмаштирилди;
9- банднинг учинчи хатбошисидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув ва суриштирув” сузлари билан алмаштирилди.

4. Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 4 мартдаги 119-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 2003 й., 3-сон, 21-модда) билан тасдикланган Узбекистон Республикаси фукароларини харбий руйхатга олиш тугрисидаги низомнинг 14-бандидагига “кайд этиш” сузларидан кейин “терговга кадар текширувни амалга оширувчи органлар,” сузлари кушилди.

5. Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 30 сентябрдаги 416-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 2003 й., 9-сон, 92-модда) билан тасдикланган Ташки савдо операциялари устидан мониторинг олиб бориш тартиби тугрисида низомнинг 24-банди бешинчи хатбошисидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув ва суриштирув” сузлари билан алмаштирилди.

6. Вазирлар Махкамасининг 2009 йил 15 июлдаги 200-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 2009 й., 7-сон, 56-модда) билан тасдикланган Давлат даромадига утказиладиган мол-мулкни олиб куйиш, сотиш ёки йук килиб ташлаш тартиби тугрисидаги низомда:

8-банднинг биринчи хатбошисидаги “Солик, божхона органлари хамда” сузлари “Терговга кадар текширув” сузлари билан алмаштирилди;
25-банднинг олтинчи хатбошисидаги “Суриштирув, дастлабки тергов ёки суд давомида олиб куйилган ва” сузлари “Терговга кадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ёки суд давомида олиб куйилган ва терговга кадар текширув,” сузлари билан алмаштирилди.

7. Вазирлар Махкамасининг 2009 йил 1 октябрдаги 265-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 2009 й., 9-10-сон, 65-модда) билан тасдикланган Фукароларни муддатли харбий ва мукобил хизматларга чакириш, сафарбарлик чакируви резервидаги хизматга кабул килиш буйича чакирув комиссиялари тугрисидаги низомнинг 18-банди учинчи хатбошисидаги “хисобга киритилган” сузларидан кейин “терговга кадар текширув” сузлари кушилди.

8. Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 3 февралдаги 13-сон карори (Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2010 й., 5-сон, 41-модда) билан тасдикланган Ёнгинларни ва уларнинг окибатларини хисобга олиш, шунингдек ёнгинларга доир ахборотни туплаш хамда узаро алмашиш тартиби хакида низомнинг 14-банди учинчи хатбошисидаги “текширув (суриштирув) харакатини олиб бораётган мансабдор шахсларга” сузлари “терговга кадар текширувни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахсларига” сузлари билан алмаштирилди.

9. Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 5 январдаги 5-сон карори (Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2011 й., 1-2-сон, 7-модда) билан тасдикланган Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки бошка корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини утказиш тартиби тугрисида намунавий низомнинг 2-банди куйидаги тахрирда баён этилади:

“2. Экспертиза муассасасида экспертизалар терговга кадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьянинг карори асосида, фукаролик, иктисодий ва жиноят ишлари (шу жумладан терговга кадар текширув материаллари), маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги ишларга доир суд ажрими буйича утказилади.”

10. Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 17 ноябрдаги “Апостиль куйиш тартиби тугрисидаги низомни тасдиклаш хакида”ги 307-сон карорининг (Узбекистон Республикаси КТ, 2011 й., 11-сон, 90-модда) 3-банди учинчи хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилади:

“прокуратура, тергов, суриштирув ва терговга кадар текширувни амалга оширувчи органларидан чикадиган расмий хужжатлар буйича – Узбекистон Республикаси Бош прокуратурасига;”.

11. Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 4 октябрдаги 272-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ 2013 й., 10-сон, 70-модда) билан тасдикланган Давлат ёнгин назорати тугрисидаги низомнинг 12-банди учинчи хатбошисидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув” сузлари билан алмаштирилди.

12. Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 21 июлдаги 199-сон карори (Узбекистон Республикаси КТ, 2014 й., 7-сон, 74-модда) билан тасдикланган Ташки савдо операциялари устидан мониторинг олиб бориш тартиби тугрисидаги низомнинг 24-банди бешинчи хатбошисидаги “аникланган такдирда” сузларидан кейин “терговга кадар текширув хамда” сузлари кушилди.

13. Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 1 июлдаги 452-сон карори (Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2017 й., 27-сон, 617-модда) билан тасдикланган Узбекистон Республикаси ички ишлар органларида хизмат мажбуриятларини бажариш чогида тан жарохати етказилган ходимларга ёки халок булган ходимларнинг оила аъзоларига бир марталик нафака тайинлаш тартиби тугрисида низомнинг 15-бандидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув, суриштирув” сузлари билан алмаштирилди.

14. Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 1 августдаги 566-сон карори билан тасдикланган Узбекистан Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Ёнгин хавфсизлиги бош бошкармаси тугрисидаги низомнинг 11-банди “б” кичик бандининг еттинчи хатбошисидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув” сузлари билан алмаштирилди.

15. Вазирлар Махкамасининг “Давлат солик хизмати органлари фаолиятини хукукий тартибга солишни янада такомиллаштириш тугрисида” 2017 йил 28 августдаги 677-сон карорида (Узбекистон Республикаси КТ, 2017 й., 35-сон, 929-модда):

а) 1-иловада:

8- банднинг туккизинчи хатбошисидаги “суриштирувлар утказиш” сузлари “терговга кадар текширувлар утказиш” сузлари билан алмаштирилди;

9- бандда:

“г” кичик бандининг ун биринчи хатбошидаги “суриштириш” сузи “суриштирув” сузи билан алмаштирилди;

“ж” кичик бандда:

биринчи хатбошидаги “суриштирувлар утказиш” сузлари “терговга кадар текширувлар утказиш” сузлари билан алмаштирилди;

олтинчи хатбошидаги “терговдан олдинги текширишларни ташкил этади ва олиб боради, жиноий ишлар кузгайди, улар буйича суруштирув ишларини амалга оширади” сузлари “терговга кадар текширувларни ташкил этади ва олиб боради, жиноий ишлар кузгайди” сузлари билан алмаштирилди;

10- банднинг “19” кичик банди куйидаги тахрирда баён этилди:

“19) бозорлар, савдо комплекслари худудларида ва уларга туташ булган автотранспорт воситаларини вактинчалик саклаш жойларида аникланган молия- иктисодий ва солик сохаларидаги бузилишлар содир этилганлиги фактлари буйича терговга кадар текширувлар утказиш, улар буйича жиноий ишлар кузгаш, кейинчалик ишларни терговга тегишлилигига караб конун хужжатларига мувофик хукукни мухофаза килувчи органларга бериш”;

б) 2-илованинг 31-бандидаги “бош суриштирувчи”, “катта суриштирувчи”, “бош суриштирувчилар”, “катта суриштирувчилар” ва “суриштирувчилар” сузлари чикариб ташланди.

16. Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 31 августдаги 683-сон карори (Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2017 й., 36-сон, 951-модда) билан тасдикланган Автомототранспорт воситаларини давлат руйхатидан утказиш тартиби тугрисида низомнинг 10-бандидаги “суриштирув” сузи “терговга кадар текширув, суриштирув” сузлари билан алмаштирилди.