Главные новости
Главная / Жамият / Солик хизмати органларида коррупциянинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари белгиланди
<

Солик хизмати органларида коррупциянинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари белгиланди

Узбекистон Республикаси президентининг «Солик маъмуриятчилигини такомиллаштириш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карори кабул килинди.

Президентнинг мазкур карорида «Солик маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегиясини амалга ошириш буйича «йул харитаси» маъкулланган. Чора-тадбирларни амалга ошириш механизмлари, ижро муддати ва масъуллар белгиланган.

pekarnya_46

«Йул харитаси»нинг бешинчи бобида — Давлат солик хизмати органларида коррупциянинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари санаб утилган:

·        Коррупциянинг олдини олиш тизимини ривожлантириш, ходимларнинг халоллигини бахолаш мезонларини ишлаб чикиш ва ишга кабул килиш шартларини, шунингдек, кадрларни тайёрлаш ва кайта тайёрлашни хисобга олган холда кадрлар сиёсатини такомиллаштириш.

·        Давлат солик хизмати органларида коррупцион хавфлар юзага келишининг олдини олиш (назорат килиш) ва холатни мониторинг килиш буйича ходимларни аттестациядан утказиш, шунингдек, комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш оркали инсофсиз ходимларни тизимдан четлаштиришни назарда тутувчи тизимни жорий этиш.

·        Моддий ва номоддий рагбатлантириш, хизматда усиш, билимини ошириш, соглигини тиклаш, дам олиш ва бошка йуналишларни яхшилашни назарда тутувчи мехнат килиш шароитларини такомиллаштириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш.

·        Коррупцияга карши конун хужжатлари талабларига мувофик солик сохасидаги коррупцион хавфларни бартараф этиш буйича норматив-хукукий базани ва бизнес-жараёнларни кайта куриб чикиш ва уларни такомиллаштириш буйича таклиф ишлаб чикиш.

·        Фаолиятнинг очиклигини таъминлаш, фукаролар билан бевосита мулокотни кучайтириш ва солик органларининг ижобий имижини шакллантириш.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

lAJtRJoOZUHeufVOkUV9OS108ZyXiyR6

Узбекистонликлар асосан кайси давлатларга кучиб кетмокда?

АКШ узбекистонликлар энг куп кучиб кетаётган давлатлар учлигига кирди. Давлат статистика кумитасининг январь-июнь ойлари учун маълумотлари шундан …