Главная / Маданият / Сифатли уйку учун 6 та самарали усул

Сифатли уйку учун 6 та самарали усул

Кутиш деярли хамма учун дам олишнинг биринчи ракамли усулидир… Бу бизнинг хаётимизга, соглигимизга, биологик соатимизга, иштахамизга ва хатто умримиз давомийлигига катта таъсир килади.

Шахар хаётининг шовкин-суронида, уй, мактаб, иш ва ижтимоий мухит деганда, бизнинг кунларимиз жуда банд ва чарчаган булиши мумкин. Кечаги муаммо, ертанги шов-шув деганда, ётишдан кейин уйкуга кетиш жараёни баъзан соатлаб давом етиши мумкин. Aслини олганда, бу катталар учун идеал уйку вакти булган 8 соатнинг аста-секин камайиб боришини англатади. Хуш, кандай килиб бу чексиз боши берк кучадан чикишимиз мумкин, кандай килиб идеални кулга олишимиз мумкин? Aхир, барчамизнинг хаётимизда стресс омиллари бор ва улар сиз ухлаётганингиздан кейин сизнинг ешигингизни такиллатади. Бу орада миямизни чикариб, бир четга куйсак ёки тугмаси булса хам учириб куйсак яхши буларди, шундай емасми? Енди уша ташвишларни йерга кумиб куйинг ва тунги ухлашингизга ёрдам берадиган 6 та самарали усулни куриб чикинг!

1. Тана сикллари

Хар бир инсонда унинг жисмоний, аклий ва хулк-атворидаги узгаришларни белгилайдиган биологик соат мавжуд. Тананинг сиклини белгиловчи бу биологик харакат сиркадиялик ритм деб аталади. Ушбу цикл давомида танамиз мелатонин ишлаб чикариш оркали узини уйкуга тайёрлайди ва у уйку хиссидаги енг мухим гормондир.

xob

Уз вактида ётиш учун танангизни тингланг, у сизга айтади! Унутмангки, бизнинг янгиланиш ва енергиямизни таъминлайдиган ягона нарса бу сифатли ва самарали тунги уйкудир!

2. Нур омилиКуёш нури танамиз учун хам жисмонан, хам рухий жихатдан жуда мухим, аммо ухлаш вакти келганида бу чироклар бизнинг енг ашаддий душманимиз булиши мумкин! Бизни уйкуга тайёрлайдиган мелатонин гормони ёруглик даражаси билан тартибга солинади.Мелатонин гормони коронгу мухитда тез кутарилади. Шу сабабли, самарали уйку учун барча електрон курилмалардан узоклашиш ва ётишдан бир соат олдин чирокларни учириш керак.

3. Фикрлар

Уйкусизликдан улиб кеца хам ухлашга ётганда угирилиб кетадиганларданмисиз? Дам олинг, чунки сиз ёлгиз емассиз!

Купчилигимиз тунда дам оламиз ва дам оламиз. Бунинг сабаби бизнинг онгимиз ва ички овозимиздир. Бирок, шундай вакт келадики, сизнинг фикрларингиз сизни тарк ета олмайди. Тадкикотга кура; Буш вактингизда ишингиздан психологик жихатдан узоклашиш сизнинг самарадорлигингиз ва махсулдорлигингизни оширади, аммо тунги уйку учун хам худди шундай емас! Буни енгишнинг енг яхши йули – узингизнинг орзуларингиз дунёсини яратишдир. Мисол учун, якинда таътилни режалаштиришингиз мумкин! Вазиятни янада олдинга олиб боришни истасангиз хам, тухтаманг, сизга катта мукофот келиши хакида уйланг. Салбий омилларнинг камайиб кетишини курасиз, ухлаб колиш анча осон булади!

4. Чой мухим

Тасалли берувчи ва тинчлантирувчи таъсирга ега булган ва асаб тизимини мувозанатлаштирадиган куплаб табиий усимлик чойлари мавжуд. Aвлиё Иоанн wорт, ромашка ва валериан улардан факат бир нечтаси…

Валериан чойи купинча уйку бузилиши учун тавсия етилади. Тадкикотлар шуни курсатадики, бу усимлик ножуя таъсирларсиз уйку сифатини яхшилайди ва шунинг учун уни истеъмол килиш мутлако хавфсиздир.

Ётишдан олдин усимлик чойини истеъмол килиш тавсия етилса-да, кахва ва спиртли ичимликлар каби ичимликларни утказиб юбормаслик керак! Ётишдан олдин ушбу тоифадаги махсулотларни истеъмол килиш тунни узоклаштириши мумкин ва, ехтимол, соглом уйку имкониятидан махрум булишингизни англатади!

5. Маросимлар

Гарчи улар вакти-вакти билан парчаланиб кетган булса-да, бизнинг танамиз ва миямиз бир-бирига жуда параллел ишлайди. Одатлар шундай тугилади. Баъзида килган харакатингиз кейинчалик сизни хурсанд киладиган харакатга айланса, бу харакат сиз учун мазмунли булиб, давомида тотем ёки маросимга айланиши мумкин.

Тишларингизни ювиш, китоб укиш ёки усимлик чойи ичиш … Бу маросимларнинг барчаси сизни тунги уйкуга тайёрлайди. Сизни тинчлантирадиган ва сизни тинчлантирадиган маросимлар тезда танангизда уз урнини егаллайди ва дастурлаштирилгандек ухлаб колишингизга ёрдам беради.

6. Дам олмок

Дунёдаги енг яхши ухлаш маросимини утказасизми, усимлик чойларини истеъмол киласизми ёки кулай овкатлар истеъмол киласизми, стресс ва кайгу каби омиллар сизни ухлашингизга халакит бериши мумкин. Бундай пайтларда дам олиш стрессга карши иммунитетингизни мустахкамлайди.

Дам олиш учун куплаб техникалар мавжуд; нафасни англаш, аклий медитация, онг мувозанати ва танани сканерлаш улардан баъзилари … Лекин енг мухими, сиз кандай килиб дам олишни ва бу йуналишда харакат килишни биласиз.

Кутиш хар доим жисмоний, хиссий ва рухий саломатликда етакчи рол уйнайди. Тангликдан ва фикрингизни банд килган омиллардан узоклашинг, соглом уйку учун ушбу усулларни кулланг!

Яна маълумот

mardikor

Нодир амонат

Куйидаги хикоя хам бир муборак хадисда Расулуллох –саллаллоху алайхи ва саллам– айтиб берган ибратли вокеалардан …