Главная / Жахон / Путин: Улар жинни чирокдан чикариб юборишди!

Путин: Улар жинни чирокдан чикариб юборишди!

Россия президенти Владимир Путин бугун, 21 феврал куни мамлакат парламенти булмиш Федерал мажлисга мурожаат килди. Унинг мурожаати 2 соатга якин давом этди. Хуш, Украинага карши уруш олиб бораётган Путин парламентга ва бу оркали россияликларга мурожаатида нималар деди?

Уруш бошланиши хакидаги эски бахоналар

Путин нуткини уруш бошланишининг узи тугри деб биладиган сабабларини келтириш билан бошлади.

4hmwagvlm8tbrrxt76tce3_h6nnr4veh

«Хар биримизнинг гарданимизда катта масъулият турган ва тарихий вокеалар содир булаётган ушбу мураккаб даврда сизга мурожаат киляпман. 2014 йил Украинада содир булган давлат тунтаришидан кейин мамлакатни кулга олган неонацистлардан келаётган хавфни бартараф этиш, уз тарихий ерларимиздаги одамларимизни химоя килиш учун «махсус харбий амалиёт» бошлагандик. Бу борада олдимизда турган максадларни кадам-бакадам хал киламиз. Донбасс 2014 йилдан буён барчасига чидаб келди ва Россия ёрдамга боришини кутди», деб суз бошлади Путин Украина шаркидаги худудлар тарихан Россияга тегишли эканини таъкидлар экан.

Россия президентининг сузларига кура, Донбассдагилар узок йил уз тилида гаплаша олмаган ва Украина томонидан доимий укка тутилган. «Биз мураккаб можарони тинч йул билан хал килиш учун кулимиздан келганини килдик, токат билан музокара утказдик, лекин оркаворатдан бошкача нарсалар тайёрланди», деди у.

Путиннинг айтишича, Украинага хаво хужумидан мудофаа тизимлари ва жанговар самолётлар бериш буйича уруш бошланишидан аввалрок музокаралар бошланган. «Украина ядро куролини олишга интилганини хам унутганимиз йук. Бу хакда очикчасига айтишганди. АКШ ва НАТО чегараларимиз якинида уз харбий базаларини тезлаштириб кура бошлади. Харбий манёврлар вактида гуёки булажак харбий амалиётлар театрини намойиш этишди. Бир суз билан айтганда, Украинани катта урушга итаришди», деди Россия президенти.

У АКШ харбий сохадаги келишувлардан чикканига хам ургу берди: «Улар куролланиш буйича фундаментал келишувдан чикканини бутун дунё курди. Масалан, урта ва якин масофадаги ракеталар буйича келишувдан бир томонлама чикиб кетишди. Улар хеч нарсани шунчаки килишмайди», деди Путин. АКШ бу келишувдан собик президент Трамп вактида чикиб кетганди.

2021 йил октябр ойи аввалида АКШ нашрлари мамлакат разведкасидаги манбаларига таянган холда Россия Украина билан чегарада кушинларини туплаётгани хакида ёзишди. Кейинрок Россия ТИВ сайтида мамлакатнинг гуёки Украина билан урушнинг олдини олувчи «Тинчлик келишуви» эълон килинди. Унда Россия катор шартларни келтирган ва бу нарса Украина хамда Гарб томонидан ультиматум деб кабул килинганди.

Путин парламентга мурожаатида бу мавзуга яна бир бор тухталди: «2021 йил декабр ойида АКШ ва НАТОга хавфсизлик кафолати буйича лойиха юбордик. Ва биз учун принципиал булган мавзуларда рад жавобини олдик. Шу тарика, урушни улар бошлашди, биз эса уз имкониятимиздан фойдаланган холда уни тугатамиз».

Путиннинг сузларига кура, утган йил февралида Донбассда конли харакатлар бошлаш режа килинган ва шу сабаб Россия «махсус харбий амалиёт» бошлаган: «Вазият кескинлаша борди, бизга келган маълумотлардан кейин февралда Донбассда навбатдаги конли харакат бошлашга тайёргарлик курилаётганига хеч кандай шубхамиз колмади. Луганск, Донецк ва Донбассга хужум килганлар кейинги нишон Крим ва Севастопол булишини билган. Ва биз хам буни билардик. Биз уз уйимизни химоя киляпмиз, Гарб эса чегарасиз хокимият хохлайди. Улар Украинани куроллантиришга 150 миллиард доллар сарфлашди».

«Жинни чирокдан чикариб юборишди»

Путин Мюнхендаги хавфсизлик буйича конференция хакида хам гапириб, Гарб охирги йилларда килган ишларини унуттириш учун бу анжуманда Россия манзилига битмас-туганмас тухматлар ёгдирилганини таъкидлади: «Мюнхен конференциясида Россия манзилига шунчалик куп тухматлар килиндики, гуёки бу гаплар хамма коллектив Гарб охирги 10 йилда нималар килганини унутиши учун айтилгандек. Ахир улар «жинни чирокдан чикариб юборишди». Утган асрда Гарб фашистларга — Германия хукуматига йул очди, энди эса Украинадан Россияга карши кайрашди».

«Бугун Украина деб аталадиган ерлар»

Путин мурожаати давомида Украина хакида гапирар экан, уни «Бугун Украина дея аталаётган тарихий ерларимиз» деб атади: «Россияга карши бундай ишлар бугун бошланиб колгани йук ва улар бир максадда килинган – бугун Украина деб аталаётган тарихий худудларимизни бизнинг давлатимиздан юлиб олиш учун. Бу ишлар такрорланиб келмокда. Масалан, Гарб 2014 йил конли давлат тунтаришини куллаб-кувватлади».

«Хатто «такир иблис»дан хам фойдаланишмокда»

Путин урушда Гарб исталган гурухлардан фойдаланаётгани хакида гапирар экан «хатто такир шайтондан хам» деб айтди: «Улар Россияга карши хар кандай одамлардан фойдаланишмокда, террорчилардан, Худо кечирсин-у, хатто «такир шайтон»дан хам фойдаланишмокда».

Путин ишлатган «черт лисий» сузи рус тилида «лаънати иблис» ёки «такир иблис» маъносида ишлатилади. Ижтимоий тармокларда эса Путин айтган «черт лисий» «Вагнер» хусусий харбий компанияси асосчиси Евгений Пригожинга хам мос тушиши хакида хазил постлар пайдо булди.

«Биз Украина халки билан урушмаяпмиз»

Путиннинг айтишича, Россия украин халки билан урушмаяпти, Украина хукумати эса Гарбдаги хужайинлари томонидан эгаллаб олинган. «Киев тузуми Гарбдаги эгалари учун бегона ер. Бу тузум миллий манфаатлар учун эмас, учинчи томоннинг манфаатлари учун ишламокда. Шуни айтишим керакки, Украинага канча узок масофага мулжалланган куроллар берилса, биз хавфни шунча узокка итаришга мажбур буламиз.

Улар Россияни стратегик маглубиятга олиб боришмокда. Бу нима дегани? Бизни йукотиб юборишми? Куриб турганингиздек, гап бизнинг мавжудлигимиз хакида кетмокда ва биз шунга яраша харакат киламиз. Гарб бизни жанг майдонида енгиб булмаслигини тушунган холда бизга карши ахборот уруши олиб бормокда», деди у.

«Миллат соткинлари»

Путиннинг айтишича, бундай холатларда доим соткинлар булган ва улардан фойдаланишган: «Табиийки, Гарб бизнинг жамиятимизни тузгитишга харакат килади, бу йулда эса соткинлардан фойдаланишга харакат килади. Пул эвазига ватанини сотадиганлар доим топилади. Соткинлик килиб, ватанига карши террорчилик ва бошка жиноят содир этадиганлар эса конунга мувофик жазоланади».

Путин нутки давомида куп марта «чин дилдан таъзим килиши»ни айтди. Хусусан, харбийларга, Россия эгаллаб олган ерларда жанг килаётганларга, харбий ишлаб чикарувчиларга, кишлок хужалиги ходимларига ва нихоят «дунёга хакикатни ёяётган» харбий мухбирларга.

«ЯИМ 2,1 фоиз камайди, вазир буни мен айтишимни истади»

Путин уруш хакида ва Гарбга каратилган узундан узок айбловлардан кейин Россия иктисодий хаёти хакида хам суз очди. Унинг айтишича, россияликлар «бир ёкадан бош чикарган» холда санкциялар ва уруш шароитида мамлакат иктисодиёти кулашига йул куймаган. Путин мамлакат ялпи ички махсулоти 2,1 фоиз камайганини хам позитив кайфиятда эълон килди: «ЯИМ 2,1 фоизга камайди. Молия вазири буни мен айтишимни истади. Ха, пасайиш булди, лекин февралда бизнинг иктисодиётимиз барбод булишини айтишганди. Гарбда иктисодимиз 20-25 фоизга камайиши тахмин килинганди. Инфляция биз кутгандек 4 ёки 5 фоиз булиши кутилмокда ва бу вактда Европа иттифокининг баъзи давлатларида бу курсаткич 12,17 хатто 20 фоизга тенг булган».

«Деофшоризация»

Путиннинг бу галги нутки хам «де-иборалар»сиз утмади: «Биз бизнесни «деошфоризация», иктисодий жиноятларни «декриминализация» килишимиз керак» деди у.

Россия президенти Россияда бизнес килиб топган пулларини Гарбга олиб бориб сарфлаётган тадбиркорларни хам танкид килди: «Россияда ишчи урни яратиш урнига йирик тадбиркорлар пулларни Гарбга олиб бориб сарфлашди. Ахир уларнинг болалари ва келажакдаги режалари хам уша ерда эди. Энди эса Гарб элитаси улардан пулларини тортиб олди».

«Ядро куроллари бизга каратилган»

Путин нутки охирида яна уруш мавзусига кайтар экан АКШ, Британия ва Франциянинг ядро куроллари Россияга каратилганини айтди. АКШ ядро синовини утказган такдирда Россия хам бундай синов утказишини айтди ва РФ мудофаа вазирлиги хамда «Росатом»га ядро синовига тайёрланишни буюрди. Путин мамлакатдаги харбий авиабазаларга хужумга Гарб давлатлари бевосита аралашганини хам айтди.

Путин нутки охирида мурожаатидаги энг мухим баёнотини билдириб, Россия АКШ билан имзоланган стратегик хужум куролларини кискартириш буйича келишувда иштирокини тухтатишини эълон килди. Путин бу борада гапираётганда Россия келишувдаги иштирокини тухтатаётганига ургу бериб, мамлакат келишувдан чикиб кетмаганини таъкидлади.

Путин мурожаатининг охирги 5 дакикасини залдагилар тик туриб эшитишди. РФ президенти «ватанпарварлик рухидаги» сузлари билан икки соатга якин давом этган нуткини тугатди. Залда Россия мадхияси янграгач, мурожаат якунланди.

Унинг мурожаати давомида залда Путинни тинглаб утирганлар жами 53 марта карсак чалишди. Шулардан 4 мартасида тик туриб олкишлашди.

Сиёсий Telegram-каналларда Путиннинг мурожаати вакти залда мамлакатда урушнинг рамзига айланган инсонлар – Рамзан Кодиров, Евгений Пригожин ва Сергей Суровикин йуклигига эътибор каратди. Лекин залда Кодировнинг ишончли кишиси, депутат Адам Делимханов куп марта курсатилди. Шунингдек, операторлар Россия эгаллаб олган Херсон вилоятининг Россия томонидан тайинлаган рахбари Владимир Салдони хам куп марта «кидириб топишди».

Яна маълумот

snaiperist

Польша Беларусь билан чегарада снайперларни жойлаштирди

Польша Беларусь билан чегарада снайперларни жойлаштирди, деб хабар берди мамлакат Куролли кучлари бош кумондонлиги Twitterъда. “Снайперлар разведка, …