Главные новости
Главная / Сиёсат / Президент хузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг Узбекистон томони таркиби очикланди
<

Президент хузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг Узбекистон томони таркиби очикланди

Президент хузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг Узбекистон томони таркиби маълум булди.

«Узбекистон Республикаси Президенти хузурида хорижий инвесторлар кенгашини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга кура, Хорижий инвесторлар кенгашининг Узбекистон томони таркиби куйидагича куриниш олди:

Гуломов Р.А. – Узбекистон Республикаси Президентининг маслахатчиси;

Мавлонов Б.М. – Узбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Хукукий экспертиза ва комплекс тахлил килиш департаменти рахбари;

Ганиев Э.М. – Узбекистон Республикаси Бош вазирининг уринбосари;

ubo47odhj427tbhjmvlporacfadp8eg1

Кучкоров Д.А. – Узбекистон Республикаси Бош вазирининг уринбосари — Узбекистон Республикаси молия вазири;

Косимов Д.С. – Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг хукуклари ва конуний манфаатларини химоя килиш буйича вакил;

Нурмуратов М.Б. – Узбекистон Республикаси Марказий банки раиси;

Умурзоков С.У. – Узбекистон Республикаси инвестициялар ва ташки савдо вазири;

Хужаев Б.А. – Узбекистон Республикаси иктисодиёт ва саноат вазири;

Комилов А.Х. – Узбекистон Республикаси ташки ишлар вазири;

Давлетов Р.К. – Узбекистон Республикаси адлия вазири;

Абдурахмонов И.Ю. – Узбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазири;

Кудратов Л.Ш. – Узбекистон Республикаси инвестициялар ва ташки савдо вазирининг биринчи уринбосари;

Икромов А.И. – Узбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси раиси;

Камолов К.Ю. – Узбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташки савдо вазирлиги хузуридаги Хорижий инвестицияларни жалб этиш агентлиги директори.

Кайд этилишича, кенгаш аъзолари бошка ишга утган такдирда, унинг таркибига ушбу лавозимга янги тайинланган ёки зиммасига тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Эслатиб утамиз, куйидагилар кенгашнинг асосий вазифалари этиб белгиланган:

илгор жахон тажрибаси ва амалиётларига таянган холда Узбекистон Республикаси Хукуматига мамлакатни инвестициявий, саноат-технологик ва инновацион ривожлантиришнинг энг мухим йуналишлари буйича маслахатлар бериш;

кулай инвестиция мухитини шакллантиришда, махаллий хамда хорижий тадбиркорларни иктисодиётнинг устувор тармоклари ва худудларга ракобатбардош экспортбоп махсулотларни ишлаб чикарувчи замонавий корхоналарни ташкил этиш максадида сармоя киритишларини рагбатлантиришнинг самарали механизмларини шакллантиришда бевосита иштирок этиш, шунингдек, инвестицияларни, энг аввало тугридан-тугри хорижий инвестицияларни фаол жалб килишга ва узаро манфаатли савдони ривожлантиришга кумаклашиш;

давлат органлари ва хужалик юритувчи субъектларнинг хорижий компаниялар, банклар, инвестиция ва бошка тузилмалар, халкаро молия институтлари ва хорижий хукумат молия ташкилотлари билан узаро манфаатли хамкорлигини таъминлаш;

инвестицияларни жалб килиш ва инвесторларнинг, шу жумладан хорижий инвесторларнинг фаоллигига тускинлик килувчи асосий омилларни аниклаш ва тахлил килиш, республикада кулай ишбилармонлик ва инвестиция мухитини саклаб туришни таъминланиш;

давлат органлари, Узбекистон Республикасида фаолият юритувчи халкаро молия институтлари ва хорижий хукумат молия ташкилотлари, хорижий компаниялар, банклар, инвестициявий ва бошка тузилмаларнинг хамкорликдаги саъй-харакатлари билан инвестиция жараёнларига тускинлик килувчи омилларни бартараф этишга каратилган самарали таклифларни ишлаб чикиш;

экспортни куллаб-кувватлаш механизмларини такомиллаштиришга, савдо инфратузилмасини, электрон тижорат тизимини изчил ривожлантиришга, махаллий товарлар ва хизматларни ташки бозорларга олиб чикиш учун кулай шароитлар яратишга, самарали транспорт йулаклари, замонавий логистика занжирини шакллантиришга кумаклашиш;

махсулот сифатини бошкаришнинг замонавий тизимларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш, махаллий махсулотларнинг халкаро стандартлар ва техник регламентларга мувофиклигини таъминлашнинг боскичма-боскич чораларини куриш, уларнинг ракобатбардошлигини ошириш, илгор ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни куллаб-кувватлаш чораларини амалга ошириш жараёнларига ижобий хорижий тажрибани жорий этиш;

Узбекистон Республикасида инвестициявий фаолиятни тартибга солиш сохасидаги хукукий базани янада такомиллаштириш буйича таклифлар ва тавсиялар тайёрлаш;

Узбекистон Республикасининг халкаро имижини, халкаро рейтинг ва индекслардаги урнини яхшилаш буйича устувор йуналишларни аниклаш ва самарали чора-тадбирларни ишлаб чикиш.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

IzwyZ9xM1QRrBuT9IvMplp7D1waVqY9P

Тошкент шахри туманлари хокимлари телевидение оркали мурожаат билан чикишди. Айримлари узр сурашди

23 июль куни Тошкент шахри туманлари рахбарлари коронавирус пандемияси окибатларини бартараф этишда бахамжихат харакат килиш …