Узбекистон Республикаси президенти «Фармацевтика тармогини бошкариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонни имзолагани хакида хабар берилганди.

Хужжат билан “Узфармсаноат” ДАК аъзоларининг концерн мулки ва бошка товар-моддий бойликларини Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги хузурида ташкил этилган Фармацевтика тармогини ривожлантириш агентлигига утказиш билан уни тугатиш тугрисидаги;

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлигининг: 

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлигининг “O‘zmedeksport” республика ташки иктисодий давлат корхонасини Согликни саклаш вазирлиги хузуридаги Фармацевтика тармогини ривожлантириш агентлигининг “O’zmedimpeks” давлат унитар корхонаси (кейинги уринларда “O’zmedimpeks” ДУК) этиб кайта номлаш;

“Узмедлизинг” АЖнинг устав капиталидаги давлат улушини “O’zmedimpeks” ДУКга давлат улуши буйича акциядор функциясини берган холда оператив бошкарувга бериш тугрисидаги таклифлари маъкулланди.

Белгилаб куйилишича, “O’zmedimpeks” ДУК:

молиялаштириш манбасидан катъи назар, Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги томонидан белгиланадиган руйхат буйича ижтимоий ахамиятга эга дори воситалари ва тиббиёт буюмлари, давлат согликни саклаш муассасалари учун тиббиёт техникалари хамда махсус тиббиёт автотранспортининг ягона етказиб берувчиси, шунингдек, уларни саклаш, кайта ишлаш ва етказиб бериш буйича агент;

халкаро молия институтларининг кредитлари, грантлари, шунингдек, конун хужжатларида такикланмаган бошка манбалар хисобига амалга ошириладиган инвестиция лойихалари доирасида дори воситалари, тиббиёт буюмлари, тиббиёт техникалари ва махсус тиббиёт автотранспортининг хариди буйича тендер комиссиясининг ишчи органи хисобланади.