Главная / Жамият / Нима учун бир узим булсам куруаман?
<

Нима учун бир узим булсам куруаман?

Савол: Нима учун бир узим булсам куруаман?

Жавоб: Аутофоби – жуда кенг таркалган рухий касаллик. Бу инсоннинг ёлгиз колишдан куркишига асосланган. Муаммони уз вактида аниклаш инсоннинг хаётини саклаб колиши мумкин, чунки доимий ташвишга кушимча равишда уз жонига касд килиш хавфи мавжуд.

Сабаблари:
уйга коркаман Ушбу бузукликнинг сабаблари аник омиллар ва баъзан хаётдаги энг кутилмаган холатлар булиши мумкин. Касаллик эрта болаликда хам шаклланиши мумкин. Купгина катталар болаларга: “Сакинлеşсин, энди сени бу эрда колдириб кетаман”, дейди. Болалар гастрини тухтата оладиган зарарли жумлага ухшайди. Бирок, у тарк этилиш куркувининг дастлабки кисмига айланиши мумкин. Кекса ёшда фобия ривожланишига туртки буладиган муносабатлар ёки якинларингизнинг халок булиши мумкин.

Бировнинг ёлгизликдан куркаётганини аник белгилаш жуда кийин. Шунга карамай, энг кенг таркалган сабабларни ажратиб курсатиш мумкин:

 1. – Куз ёшлигида диккат-эътибор йуклиги: онаси тез-тез йук булиб кетади, боланинг алокаси йук, узок вактдан бери чакиради;
 2. – хаётнинг биринчи йилларида болага шахсий психологик фазилатларини ривожлантиришга этарли эътибор берилмайди;
 3. – Болани жазо сифатида ёлгиз колдирган ёки купинча уни ташлаб юбориш билан тахдид килган (дуконга жунаб кетиш, бошка бировни бериш, этимхонада ва бошкалар);
 4. – усмирлик даврида нокулай компаниялар билан алока килиш;
 5. – утиш даврининг огир тажрибаси, куллаб-кувватланмаслиги;
 6. – Агар сиз усиб улгайган булсангиз, узингизнинг оилангизга эга булишга, болани тугишга вакт ажратмаслик куркуви бор;
 7. – бегоналарга нисбатан хаддан ташкари ишонувчанлик: шахс тезда ишончсиз кишиларга бирикади;
 8. – эр ёки хотинни йукотишдан куркиш, якин кишининг, дустнинг улиши ёки тусатдан улиши;
 9. – дастлаб паст даражадаги бенлик хурмати, одамлар билан алока килишдаги кийинчиликлар;
  – Утмишнинг севги драмаси: кийин ва тусатдан узилиш, якин одамнинг хиёнати;
 10. – утмишдаги хис-туйгулар ва хотиржамлик хисси хакида хотиралар;
 11. – Замонавий одамларнинг, айникса йирик метрополитенларнинг доимий иш билан таъминланиши.
  ва бу тулик руйхат эмас …

Бундай бузукликнинг тартиби шунчалик сезилмаслиги мумкинки, буни баъзан аниклаш мумкин эмас. Бундай хатти-харакатлар хавфли булмаган, замонавий шахар ахолиси ва усмирлар учун одатий холдир.
Шубхасиз. Кам кадр-киммат, узингизни мухим карорларни кабул килиш нуктаи назаридан ишончсизлик. Инсон хар доим бошкалардан ёрдам сурайди.

Одамларга интилиш. Инсон бир вактнинг узида узгариши мумкин ва ёпик интровертдан одамлар билан мулокот килиш учун доимий равишда харакатланадиган жасур экстрадицияга айланиши мумкин. Баъзида бу хатти-харакатлар, аксинча, вазиятни факат огирлаштирадиган одамларни таъкиб килади.
Бирор кишини хар кандай нархда саклашга уринишлар. Одатда, бу жуда мос холатда намоён булади. Шахсий фикр йуколади, бошкалар айтганидек, хамма нарса килинади, факатгина ёлгиз колмаслик керак. Аутопхобе хаддан ташкари чора-тадбирларга бориб, бошкалардан ажралиб колса, уз жонига касд килиш учун тахдидлар билан шантаж килишни бошлаши мумкин.

Вахима хужумлари. Асабсиз вахима хужумлари – бу ёлгизлик куркувини аник курсатадиган аломатлар. Ва у факат бир муддат хайрлашиб олиш керак булган холларда эмас, балки узини намоён килади. Хужумга таъсир этувчи шахс оддий холатга тушиб колиши мумкин, чунки киши бирор кишига етиб боролмайди ёки узок вакт давомида ижтимоий тармокдаги ёки СМС-хабарларга жавоб бермайди.
Далилларнинг талаби. Якин атрофда одамлар борлиги этарли эмас. Аутопхобе, улар уни яхши курадиган ва чикмасдан амин булишлари керак. Шунинг учун у огзаки далилларни талаб килади.

Алокада иллогик. Купинча бундай одамлар иккинчи ярми танлаб олиш учун укимайди. Улар киска муддатли муносабатларга эга булиши мумкин, аммо улар доимо бу бушликнинг ташаббускорлари. Иккинчи вариант хам мумкин – оилани яратиш, яъни никох, даставвал дастлабки хисоблагич. Асосий максад, ёлгиз колмаслик ва тарк килинмасликдир.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

regnum_picture_15863670751960318_big

Туркманистонда банкоматлар буш ва дуконлар банк карталарини кабул килмайди

Туркманистонда ижтимоий-иктисодий вазият ёмонлашишда давом этмокда – пойтахт ва минтакаларда банкоматларда накд пул йук, куплаб …