Главная / Жамият / Навруз байрам табриклари ва шеърлар 2021

Навруз байрам табриклари ва шеърлар 2021

Азиз ватандошлар!

Бахор ва янгиланишнинг рамзи булган Навруз байрами гузал Узбекистон заминига кириб келади.
Сизни, азиз оналар ва оталарни, азиз опа-сингилларни, севимли фарзандларни, барча халкимизни ушбу ажойиб байрам, Шарк таквими буйича Янги йил билан чин калбимдан, чин юракдан табриклайман.
Ушбу ёркин куёшли кунларда калбимизни кувончга тулдириб, барчангизга соглик ва бахт, уйларингизга фаровонлик ва фаровонлик тилайман.

Азиз дустлар!

Бугун шахар ва кишлокларда, гуллаб-яшнаётган богларда, майдонларда ва табиат багрида куп миллатли халкимиз узок кутилган Наврузни нишонлаб сайллар (халк сайиллари) ва томошалар утказмокда.
Барча ватандошларимиз, хам болалар, хам катталар бир-бирларини кувонч билан табриклайдилар ва бугунги ёркин кунлари учун Кодирга миннатдорчилик билдирмокдалар.

Халкимизга хос булган ана шундай эзгу фазилатлар, уз она юртига, юртига мухаббат, рахм-шафкат, куллаб-кувватлашга мухтожларга ёрдам бериш Наврузда янада ёркин намоён булади.

Бизнинг хаётимиз, бутун жамиятимиз хаёти хам табиатнинг янгиланиши ва уйгониши билан мос равишда узгариб туради, бу йилнинг сехрли даврида руй беради.

Аввало, янги уйлар, тиббиёт ва таълим муассасалари, замонавий корхоналар, яхши жихозланган кишлоклар ва шахарлар мамлакатимиз киёфасини тубдан узгартирмокда.
Навруз фалсафасининг асосини ташкил этувчи бундай юксак кадриятлар, инсонпарварлик ва мехр-окибат, адолат ва багрикенглик, одамлар фаровонлиги тугрисида чинакам гамхурлик бугунги кунда бизнинг фаолиятимизнинг мезонига айланмокда.

Биз уз олдимизга энг мухим максадни куйдик, шунда оналаримиз ва болаларимиз, ватандошларимиз, барча халкимиз доимо тинч ва осойишта яшашлари учун хаётимиз янада гуллаб-яшнаши керак эди. Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий айтганидек, хар бир кун Навруз булсин.
Ушбу ажойиб байрам билан биз янги экиш мавсумини катта умидлар билан кутиб олган мохир дехкон ва дехконларимизни самимий муборакбод этамиз. Уларга янги йилнинг муваффакиятли бошланиши, мул хосил, тобора янги ютуклар тилаймиз.

Азиз оналар ва оталар!

Сунгги йилларда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг карорига биноан Навруз халкаро микёсда кенг нишонланмокда, бу ушбу байрамнинг эзгу мохияти, улкан ижтимоий ва маданий ахамиятидан далолат беради.

Дар хакикат, бу ажабланарли даражада чиройли ва мехрибон байрам инсонда энг яхши, энг юксак туйгуларни уйготади. Шунинг учун Навруз миллати, тили ва динидан катъий назар барча ватандошларимиз учун севимли ва азиз байрамга айланди.

Бугун мамлакатда аккредитациядан утган дипломатик корпус вакиллари, хорижлик дустларимиз ва шерикларимиз биз билан Навруз шодлигини бахам куришмокда.
Фурсатдан фойдаланиб, азиз мехмонларимизни, якин ва узок хориждаги барча мамлакатларнинг халкларини ушбу ажойиб байрам билан чин юракдан табриклашга ижозат бергайсиз, уларга тинчлик ва осойишталик, фаровонлик ва тараккиёт тилайман.

Азиз ватандошлар!

Сизга, бутун халкимизга энг самимий тилакларимни изхор этишдан мамнунман.

Навруз хар бир оилага, хар бир хонадонга бахт ва фаровонлик келтирсин!

Барча яхши умидларимиз ва орзуларимиз амалга ошсин!

Юртимизда доимо тинчлик хукм сурсин, халкимиз хаёти фаровон булсин!

Навруз айёми муборак булсин азизларим!

Шавкат Мирзиёев,
Узбекистон Республикаси Президенти

frames-20921

navruz-100

Ҳаққимизда

Яна маълумот

24 мартдан жамоат жойларида тиббий никоблардан фойдаланиш буйича назорат кучайтирилди

Узбекистон Согликни саклаш вазирлиги 24 мартдан тиббий никобдан фойдаланиш буйича назорат чоралари кучайтирилганини маълум килди. Кайд …