Главная / Маданият / НАМОЗДАГИ РАКАТЛАР:  ТАЪРИФИ,  ХУСУСИЯТЛАРИ.   ХАР БИР НАМОЗДА НЕЧА РАКАТ БОР?

НАМОЗДАГИ РАКАТЛАР:  ТАЪРИФИ,  ХУСУСИЯТЛАРИ.   ХАР БИР НАМОЗДА НЕЧА РАКАТ БОР?

Кудратли Худога садокат багишлаб,  мусулмонлар Куръон оятларидан намоз укишади. Уни имонлилар кунига беш марта бажаришлари керак. Худога мурожаат килганда, улар мукаддас харакатлар кетма-кетлигини бажарадилар.   Исломда уларни “ракат” деб аташади.

Намоз ракатлари

Намоз ракатлари:

БОМДОД:

 • 2-ракаъат суннат
 • 2- ракаъат фарз;

ПЕШИН

 • 4-ракаъат суннат,
 • 4 ракаъат фарз,
 • 2 ракаъат суннат.

АСР (ЪАСР)

 • 4-ракаъат фарз;

ШОМ

 • 3-ракаъат фарз;
 • 2-ракаъат суннат; 

ХУФТАН

 • 4 – ракаъат фарз
 • 2-ракаъат суннат,
 • 3-ракаъат витри вочиб

БОШКА НАМОЗЛАР РАКАТЛАРИ:

Рамазон хайит байрами

 • 2- хайит намозининг укилиш;

Курбон байрам

 • 2 –ракат Курбон хайит намози

Жумма

 • 4- ракат суннат
 • 2-ракат фарз (шу жумъа намози)
 • 4-ракат суннат

Жаноза намози

 • 4-ракат жаноза такбироти салоти

Бир неча ракатдан иборат намоз,  агар унинг ижро этилиш тартиби нотугри булса, Аллох томонидан кабул килинмайди. Намозда ракаат деб аталадиган хар бир ибодатнинг такрорланиши бир неча мажбурий боскичларни уз ичига олади:

 • Такбир – парвардигорни юкори кадрлаш. Мумин, “Оллоху Акбар” сузини айтади. Араб тилида бу сузлар “Аллох буюкдир” деган маънони англатади.
 • «Фотиха» сурасини укиш. Мусулмонлар мукаддас дуони, киёмда (тикка турганда) айтишади.
 • Руку – белнинг эгилиши. Мумин, унинг кафтлари тиззаларига якинлашиши учун пастга эгилиб, киска вакт ичида бу холатда колади,  сунгра тузалади.
 • Сажда – ерга эгилиш. Мусулмонлар парвардигор олдида ерга эгиладилар, пешона ва бурниларини ерга теккизишади, шундай килиб улар содиклигларини ифода этадилар. Кейин тикилиб, утирган жойларида колишади.
 • Иккинчи ер эгилиш, ундан кейин имонли кишини рост тикланади ва ракатни тугатади.

Ушбу таъриф умумий хусусиятга эга. Турли намоздаги ракатлар бир-биридан фарк килиши мумкин. Амаллар шунингдек, ибодатдаги такрорланиш урнига караб фаркланади.   Мисол учун, агар ракат намозни тугатадиган булса,  уни «Ат-Тахият» дуоси ва таслим билан тугатиш лозим. Ибодатнинг учинчи такрорланишидан олдин дуо айтиб, кейин такбир килиш лозимдир.   Акс холда кушимча харакатларсиз кейинги такрорланишга утишингиз мумкин.

Намозда нечта ракат бор?  

Намозни укиётганда, мусулмонлар юкоридаги такрорланишни бир неча марта такрорлайдилар. Шуни таъкидлаш керакки,  хар бир намозда турли кадар ракатлар мавжуд. Бу содир булаётган вактга боглик.  Исломда шундай намозлар бор:

 • Бомдод – сахар намози.
 • Пешин- тушки намоз.
 • Аср – тушки пайтдан сунг булган намоз.
 • Шом – кечкурунги намоз.
 • Хуфтон – кечки намоз.

Фажр-намоз икки ракъатдан иборат.   Эрталаб мукаддас сузларни овоз чикариб укинг,  шунда улар намозга якин булган кишилар томонидан эшитишлари мумкин.   Турт ракъатдан иборат зухр ва аср,  аксинча,  пичирлаш билан укилади.   Уч ракат,  Магриб-намозни уз ичига олади.   Биринчи икки мусулмон бир овозда ва бомдод намозини укийди.   Намоздаги охирги ракъатда имомлар зухр ва аср каби жуда жимгина укийдилар.   Иша турт ракъатдан иборатдир.   Биринчи иккита овоз баланд овозда гапиради,  охирги – пичирлаш.

Фарз-ракатлар ва суннат-ракатлар

Исломда ракатлар икки турга булинади: фарз ва суннат. Биринчиси мажбурий хисобланади. Намоздаги суннат-ракат, аксинча, ихтиёрий равишда амалга оширилади. Аммо уларнинг ибодатлардаги сони катъий равишда дин томонидан белгиланади. Шунинг учун, Бомдод намозида, муминларга фарздан олдин иккита суннат ракатларини укишга ижозат берилади. Тушки намозни укиш янада мураккаброкдир. Пешин намозида, асосий такрорланишлардан олдин турт ракат суннат ва кейин икки ракат суннат  укилади.   Асрда туртта суннат-ракат ва туртта фарз ракатлар мавжуд.

Кечкурунги ва кечки ибодатларнинг мажбурий такрорланишларидан сунг, мусулмонлар уз хохишлари билан яна иккита кушимча ракатлар укишлари мумкин. Хуфтан учта витр-ракат билан тугайди (мажбурийга якин булган амаллар). Исломда суннат ракатининг бажарилишига даъват килинади.   Ахир, мусулмон киши шундай килиб, имонининг куч ва самимийлигини исботлайди. Бирок, намозда суннат ракатининг йуклиги гунох хисобланмайди ва киёмат кунида жазога олиб бормайди.

Яна маълумот

pogudx662lujp78dq

Тугилган кун табрикотлари 2023

Киска, узок, ихчам, расмли тугилган кун хабари ва енг яхши табрик сузлари Тугилган кун мухим …