Главные новости
Главная / Жамият / Мустакил Киргизистон
<

Мустакил Киргизистон

Киргизистон мустакиллик: Мустакиллик даврида, мамлакатимиз мустакил давлат сифатида дунёга танилди. Киргиз Республикасининг Президента А.Ш.Атамбаев таъкидлагандай, у демократия сари мураккаб йулдаги уч довонни ошиб утди. Демак, она юртимиз уч долзарб боскичдан (2002-йилнинг Ахси вокеаси, 2005-йилнинг 24-мартидаги ва 2010-йилиинг 7-апрелидаги халкинкилоблари) утиб, халкимизнинг келажакдаги тарихий такдирини уз ичига олган эиг мухим вокеаларни бошидан кечирди.

mustaqil-qirgiz

Кулингиздаги китобчада “Киргизистон тарихи” укув дарслигининг IX бобида, мамлакатимизнинг кейинги 25 йилда босиб утган йулипи ян- гича нуктаи-назардан изохлаб беришга харакат килинди. Мустакиллик давридаги ютукларни тугри аниклаб, баъзи янглишларни такрорламай ва унинг тарихидап муносиб сабок олипт учун хар бир фукаро бу дав- рни чукур англаб урганиши зарур.

Бугунги кунда мамлакатимизда булиб утаётган улкан тарихий вокеалар билан узгаришларнинг бир даври сизларнинг куз олдингларда булиб утяпти. Сизлар бу китобчадан мустакиллик даври тугрисида янги фактлар ва фикр мулохазалар билан тапишасизлар. Баъзи булимларга сизлар маъкул ёки карши булипшнглар мумкин ва мустакил чикарган хулосанглар билан уларни тулдиришинглар мумкин. Дарсликдаги фактларга, фикр-мулохазаларга нисбатан узинглариинг фукаролик нуктаи-назарингларни ишлаб чикасизлар. Бу жихатда сизларга турли тиллардаги китоблар, газета-журналлар. телевизор, радио, интернет ресурслари кумаклашади. Бурилиш даврида яшаган кишилардан, улар ичидаги оилаларнинг катга авлодларидан, уларнинг босиб утган йули, амалга оширган ишлари, мустакиллик давридаги воксаларга булган муносабати тугрисида суриштириб билиш хам сизлар учун фойда- лидир.

Келинглар, бизнинг мамлакат кураётган парламентли демократии жамиятга холис изох бериб ва жамиятдаги фукаролик бурчимизни ан- глаш учун хаммамиз тенг мустакил даврдаги тарихимизга биргалашиб сингиб кириб, бунинг долзарб сахифалари тугрисида бирга фикр гори- тайлик.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Укитувчилар ойлик маоши мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 15 бараваригача оширилади

АОКАда мамлакатда таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштириш, илм-фан сохасини ривожлантириш масаласида кабул килиниши кутилаётган президент фармони …