Главные новости
Главная / Жамият / Митти дахонинг 10 белгиси: Фарзандингизнинг кобилиятини кандай бахолаш мумкин?
<

Митти дахонинг 10 белгиси: Фарзандингизнинг кобилиятини кандай бахолаш мумкин?

Фарзандингиз дахо эканлигини кандай англаш мумкин?

Табиий кобилиятлар канчалик яхши булмасин, нотугри танланган таълим уларни йук килиши мумкин. Фарзандингиз келажакда муваффакиятли тадбиркор, иктисодчи ёки IT мутахассиси була олса-чи? Ривожлантиришга ва далда беришга арзийдиган митти дахонинг 10 белгиси билан танишинг.

1. Хато килишдан хайикмаслик

Заковатлилар янги нарсаларни синаб куришади ва таваккал килишдан куркишмайди. «Агар бирор иш килишга киришсанг, уни мукаммал бажар» рухида хавфли перфекционизмни сингдирманг. Шундок хам узига нисбатан ута талабчан булган бола учун бу каби курсатмалар зарарли булиши мумкин, шунинг учун унинг муваффакиятсизликларига эътибор берманг.

Фарзандингизга уни бирор нимага эришгани учун эмас, борича севишингизга ишонишига ёрдам беринг. У хали катта хаёт тажрибасига эга эмас, у хамма нарсани илк марта синаб куряпти. Танбех ва масхараларингиз унга жушкинлик бахш этиши даргумон. Танкид килиш урнига, хар кандай йул билан илхом багишланг: агар бирор нима ухшамаса — майли, кейинги сафар уддалайди.

2. Жамоада хам, ёлгиз холатда хам кийинчилик сезмайди

Баъзида хатто дахо ёрдамга мухтожлик сезади. У хамма нарсани килишга кодир булиши керак: вазифаларни белгилаш ва таксимлаши, бевосита ва вакил оркали ишлаши ва керак булганда турли сохалардаги барча муаммоларни гурух ёрдамисиз енгиб утиши лозим.

Жамоавий ишлашдан максад ким энг аклли ёки кобилиятли эканлигини исботлаш эмас, балки факат умумий мехнат оркали амалга ошириладиган ажойиб нарсалар ва гояларни биргаликда яратиш. Болага дунёда нуктайи назари уникидан фарк киладиган одамлар булиши мумкинлигини ва бу мутлако нормал холатлигини тушунтиринг. Ва албатта, сиз болангизни бошкалар билан таккосламаслигингиз керак: у яхширокми ёки ёмонми фарки йук, хар бир инсон уз услубича яхши.

3. Юкори хиссий акли билан ажралиб туради

Фарзандингиз турли одамлар билан тил топиша олади, стрессдан тезда халос булади, зиддиятли вазиятлардан аклли равишда чикади ва кескин вазиятни кандай юмшатишни биладими? Табриклаймиз, сиз дахони тарбиялаяпсиз.

Хиссий акл — бу инсон узининг ва бошка одамларнинг хис-туйгуларини ёки ниятларини аниклашга ёрдам берадиган куникмалар туплами. Уни ривожлантириш учун болага нима учун у муайян хис-туйгуларни бошдан кечираётганини тушунишга ёрдам беринг. Агар у газабланса, сабаби нималигини ойдинлаштиринг. Эхтимол, у бирор нарсадан хафа булган ёки у шунчаки гамгин холатда ва хеч булмаганда шу йул билан эътиборни жалб килмокчи.

Барча хис-туйгулар мавжуд булишга хаклидир: бола нафакат кувончни, балки газабни, нафратни ёки кайгуни хам бошдан кечириши мумкин. Факат уларни жазава билан эмас, балки сухбат оркали ифодалаган маъкул — балогат ёшида бундай махорат бир неча бор наф келтиради.

4. Молиявий саводхонлик сиздан купрок билимга эга

Сиз гурра орттиришни койиллатар эдингиз, болангиз эса хозирданок пулни тугри сарфлай оляпти ва тезда уз бюджетини бошкариш буйича билимларни узлаштирди. Бир дахо етишиб чикиши учун бу куникмаларни ривожлантириш жуда мухимдир.

Болаларга молиявий саводхонлик асосларини ургатиш учун аввал пул нималиги ва у каердан келиб чикишини тушунтиринг: улар шунчаки берилмайди, ишлаб топилади. Ушбу маълумотни шахсий мисол билан мустахкамлаш мумкин: болага унинг одатий вазифаларига кирмайдиган уй ишларини ишониб топширинг ва озгина пул билан мукофотланг. Даромад билан нима килиш кераклигини боланинг узи карор килиши керак: хохласа уларни дархол паккос тушириладиган ширинликларга сарфласин ёки тугилган кунида узи учун совга киладиган ажойиб уйинчок учун жамгарсин.

5. Вактни самарали бошкариш кобилияти

Бундай болаларда кунига 48 соат вакт бордек туюлади: укиш учун хам, спорт, кушимча машгулотлар ва уйин-кулгиларга хам вактлари етарли. Агар бу холат болангизга тегишли булса, уни камида кобилиятли деб хисоблаш учун барча асослар бор.

Болалар кобилиятларини урганувчи психолог Натан Лейц иктидорли болалар узларининг юкори самарадорликлари билан ажралиб туришини аниклади. Мехнатга булган мойилликнинг кучайиши нафакат умумий интеллектуал кобилият, балки катта хаётдаги муваффакиятнинг калитидир. Шундай экан, болангизда ушбу фазилатни шакллантиринг.

6. Хар кандай ишга алохида ёндашади 

Саратон касаллигини даволовчи дорини уйлаб топиш, юлдузга айланиш ёки муваффакиятли бизнес юритиш учун умумий майдонларни тахлил килиш, янги имкон ва ечимлар топишни уддалаш жуда мухимдир. Бола муаммоларни ностандарт усуллар оркали хал этяптими? Ажойиб, уни рагбатлантиринг.

Катта хаётда купинча муваффакиятга элтган йул эмас, муваффакиятнинг узи ахамиятлидир. Демак, турли муаммоларни хал килиш усуллари билан тажриба утказишингиз мумкин, иш натижаси белгиланган мезонларга мос келса булгани. Масалан, сиз фарзандингиздан идишларни ювишини сурайсиз. Унинг тепасида туришингиз ва идишларни нотугри ушлаётгани учун танкид килишингиз ёки мустакил равишда харакат килишини таклиф килишингиз мумкин.

7. Танкидий фикрлаш

Гояга ишониш ва уни охиригача бажаришга тайёр булиш макташга арзигулик фазилат, лекин баъзида бу гоянинг истикболи йуклигини вактида тушуниш яхширокдир. Агар бола маълум бир мавзуга куп куч сарфлаш керак ёки йуклигини тахмин килишга мойил булса, уни мусика мактабини хар кандай тарзда тугатишга ва дарслар ёки машгулотлар уртасида сарсон булишга мажбурламанг.

Шубхаланишни ва атрофда содир булаётган ходисаларнинг сабабларини излашни ургатганингиз маъкул. Масалан, кишда бош кийим кийишга мажбур киласиз. Бу нима: сизнинг инжиклигингизми ёки хакикий заруратми, чунки усиз осонгина касал булиб колиш мумкин?

«Бу тугри, чунки уни мен айтяпман» каби ёндашув дахоларни етиштирмайди. Болага хатто хатолар оркали булса хам иштиёк ва кузатувчанликни курсатишига имкон беринг — шундагина мустакил фикр юритишни урганади ва атрофдаги нарсаларни кур-курона кабул килмайди.

8. Хамма нарсани тез урганади

Ва янги билимларни дархол амалда куллайди. Колиплар ва чекловлар у учун эмас, бола итоаткор ижрочи ролида шунчаки кийналади.

Мустакил булишга ургатиш учун болалар узлари хам мукаммал кила оладиган нарсаларни улар учун бажариб берманг. Бу нафакат уй вазифаларига, балки хонани тозалаш ёки идишларни ювиш каби уй юмушларига хам тегишли. Агар бола тушунмаса — тушунтиринг, хатто бир неча бор булса хам ва узингиз урнак булинг. Ха, аввалига натижа оз булади, аммо бу учун уришманг, лекин нима ва каерда нотугри булганини изохлаб кетинг.

9. Ахборот хавфсизлиги коидаларига гайриихтиёрий равишда амал килади

Катта авлод вакиллари технологиядан эхтиёткорлик билан фойдаланишни тажрибада урганишлари керак эди. Бугунги кунга келиб хатто болалар хам бировнинг маълумотларини унинг рухсатисиз кимгадир колдириш ва узиникиларни уйламай таркатиш катта муаммоларга олиб келишини яхши билишади.

Бирок, бу боланинг интернетда нима килаётганини кузатишга булган эхтиёжни бекор килмайди. Антивирусингизни мунтазам янгиланг, браузерингизда хавфсиз кидирувни ишга туширинг ва ота-она назорати дастурини урнатинг. Сиз хар нарсага жиддий карашингиз ва унинг ёзишмаларини укишингиз шарт эмас — агар болага галати ёки хакоратли нарсалар юборилса, у сизни бу хакида хабардор килишига келишиб олинг.

10. Масъулият олишдан куркмайди

Замонавий дахо бу битта функцияга эга булган хонаки усимлик эмас, балки илхомлантирувчи кузатувчи ва етакчидир. У уз олдига максадларни куйиши ва карорлар кабул килиши, бошкаларни илхомлантириши ва уз режасига эришиш учун жамоанинг харакатларини мувофиклаштириши керак.

Бола масъулият нималигини урганиши ва уз харакатларининг окибатлари хакида хабардор булиши учун унга эркинлик беринг. Каерда булмасин мустакил карор кабул килсин.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

jmQTdiGukgTq8DZcsCuWfFsFKXJZwJ1T

Тест синовлари 2 сентябрда бошланади

ОТМларга кириш имтихонлари 2 сентябрдан бошлаб, 2 хафта давомида утказилади. Бу хакда Давлат тест маркази …