Главные новости
Главная / Жамият / Мавсум бусагасида: грипп ва УРВИдан кандай химояланиш керак?
<

Мавсум бусагасида: грипп ва УРВИдан кандай химояланиш керак?

Совук туша бошлаши билан нафас йулларининг юкумли касалликлари авж ола бошлайди. Иммунитет мустахкамлигини саклаб колиш мухим булган хозирги пандемия шароитида бундай касалликларга рубару булмаслик учун нималарни билиш керак?

Совук мавсумда учрайдиган асосий юкумли касалликлар бу – грипп ва УРВИ (уткир респиратор вирусли инфекция) саналади. Ухшаш жихатлари куп булса-да, бу иккиси бошка-бошка касаллик.

Грипп – юкумли респиратор касаллик, кузгатувчиси – грипп вируси. Кишда ва эрта бахорда куп кузатилади.

УРВИ – уткир респиратор вирусли инфекциялар гурухи. Бу гурухга респиратор-синцитиал инфекция, риновирус, аденовирус ва юкори нафас йулларининг бошка инфекциялари киради.

Хар икки касаллик хам хаво-томчи йули оркали ва бемор билан контактга киришганда юкади. Икковининг белгилари жуда ухшаш, аммо грипп хавфлирок.

УРВИнинг асосий белгилари:

 • бурун битиши;
 • томокдаги огрик ва йутал;
 • аксириш.

Гриппнинг асосий белгилари:

 • бир неча кун давом этувчи юкори иситма;
 • тананинг какшаб огриши;
 • яккол намоён булувчи холсизлик.

Хар икки касалликда хам йутал, бош огриги ва холсизлик кузатилади.

УРВИ ва гриппнинг намоён булишидаги асосий фарк – гриппда тана хароратининг кескин кутарилиши кузатилади.

УРВИ уз вактида тугри даволанса, асоратларсиз кечади. Аммо гриппнинг огир шаклларида асоратлар, хусусан, пневмония юзага келиши мумкин.

Грипп огир шаклга утмаслиги ва асорат колдирмаслиги учун куйидаги холатларда шифокорга мурожаат килиш шарт.

Болаларда – нафас олишнинг тезлашиши, рангпарлик ёки теридаги кукимтирлик, сув ичишдан бош тортиш, узок вакт ухлаш, жиззакилик, озгина тузалишдан кейин касаллик белгиларининг бирданига кайталаниши, тошма билан кечувчи иситма кузатилса.

Катталарда – нафас олишнинг кийинлашуви ва нафас етишмовчилиги, кукрак ва корин кисмидаги огрик, тусатдан кузатилувчи бош айланиши, кучли ва давомли кусиш, тафаккурнинг хиралашуви, касаллик енгиллаша бошлаганда яна белгиларнинг пайдо булиши.

Грипп ва УРВИ ёш, жинс, ирк танламаган холда барча учун бирдек хавфлидир. Шунга карамай, уни юктиришда асосий хавф гурухига куйидагилар киради:

 • 65 ёшдан ошган кексалар;
 • кичик ёшдаги болалар;
 • хомиладорлар;
 • юрак-кон томир касалликлари, астма, кандли диабет ва бошка сурункали касаллиги булганлар;
 • иммунитети заифлашган кишилар (саратон, ОИВ инфекцияси).

Касалликнинг кечиши

Вирусли юкумли касалликларнинг инкубацион (белгиларсиз) даври 2–5 кун давом этиши мумкин. Кейин эса касалликнинг клиник белгилари яккол кузга ташлана бошлайди.

Касалликнинг кечиш даражаси беморнинг ёши, иммунитети, хасталик кузгатувчиси булган вирусга нисбатан антитаначанинг бор-йуклигига боглик.

Кандай химояланиш мумкин?

Шахсий гигиена

Куплаб касалликлар кир куллардан бошланади. Эшик туткичлари, жамоат жойларидаги очик юзаларга теккандан сунг кулларни совунлаб ювиш, антисептикдан фойдаланиш мухим.

Шунингдек, бемор одам билан контактда булиш хам касаллик юкишининг асосий йулларидан бири. Шу боис грипп белгилари куриниб турган шахс билан алокага киришмаслик, уни яккалаш максадга мувофик.

Бурунни чайиш

Уткир респиратор вирусли инфекциялар хаво-томчи йули билан юкиши боис бурун бушлиги касаллик учун дарвоза вазифасини бажариши мумкин.

Шунинг учун касаллик мавсумида бурунни чайиб туриш максадга мувофик. Бир литр кайнатилган сувга 1 ошкошик ош тузини эритиб, шу сув билан бурунни чайиш керак. Бунда: сув кафтга олиниб буруннинг бир тешиги билан нафас оркали тортилади. Кейин сув тортилган тешикни бармок билан ёпиб, нафас чикариш оркали иккинчи тешикдан сув чикариб ташланади.

Никоб такиш

Куча-куйда УРВИ билан касалланганлар аксирганда, йуталганда хавога таркалувчи вирусларга нишон булмаслик учун мавсум чогида жамоат жойларида никобда юриш тавсия этилади. Имкони борича жамоат жойларида юрмаслик эса энг яхши профилактика.

Нам тозалаш

Вируслар курук ва иссик мухитда яхши ривожланади. Шу боис хонада вакти-вакти билан нам тозалаш ишларини олиб бориш, шамоллатиш керак.

Ва албатта, соглом овкатланиш, жисмоний фаоллик, уз вактида уйку режимига риоя килиш профилактиканинг ажралмас кисмидир.

Жахон согликни саклаш ташкилоти мавсумий юкумли касалликлардан, хусусан, гриппдан химояланишда энг яхши восита сифатида эмлашни тавсия этади. Мавсум аввалида гриппга карши вакцина олиш уни юктириш эхтимолини 90 фоизга, огир кечиш эхтимолини эса 60 фоизга кискартиради. Эмлашнинг кузнинг аввалида олиш максадга мувофик, чунки касаллик кенг таркалган давр ноябрь-март ойларига тугри келади.

Даволаниш

Хар бир организм индивидуал ва касалликни узига хос тарзда кечиради.

Мавсумий грипп ва УРВИни даволашда куйидаги умумий тавсияларга риоя этиш мухим:

 • Ёток режимига катъий риоя килинг.
 • Купрок суюклик (кайнатилган сув, лимонли/малинали/асалли чой) ичинг.
 • Тана хароратини доимий назорат килиб туринг.
 • Таомномага эътибор каратинг: С, А, Е, D3 витаминлари ва бета-каротинга бой махсулотларни купрок истеъмол килинг. Булар: цитрус мевалари, кизил булгор калампири, брокколи карами, карам, наъматак, резавор мевалар, балик, жигар, сариёг, тухум сариги, сабзи, исмалок, ковок, ёнгок, усимлик мойлари.
 • Иштахангиз булмаса хам овкатланинг.
 • Бемор ётган хона тез-тез шамоллатилиши ва нам тозалаш ишлари олиб борилиши керак.

Кандай дориларин кабул килиш борасида эса оилавий шифокорингиз билан маслахатлашган холда иш тутинг!

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Укитувчилар ойлик маоши мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 15 бараваригача оширилади

АОКАда мамлакатда таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштириш, илм-фан сохасини ривожлантириш масаласида кабул килиниши кутилаётган президент фармони …