Главные новости
Главная / Маданият / Машклар: УЗБЕК ТИЛИ 11 синф
<

Машклар: УЗБЕК ТИЛИ 11 синф

Адабиёт дарслигингиздан уюшик булак ва умумлаштирувчи суз иштирок этган 4 та гап топиб ёзинг. Умумлаштирувчи суз кайси булак вазифасида келганини изохланг.

45- машк. Куйидаги тест саволларининг тугри жавобини белгиланг.

 1. Мисолларнинг кайси бирида уюшик булакли гап берилган?
 2. Мен дарсдан кейин ота-оналар кенгашининг йигилишида булдим.

Б. Эшикдан урта ёшли, туладан келган, бугдой ранг аёл кириб келди.

 1. Каландаров Саиданинг уз холига ташлаб куйди.

Г. Муяссар юраги гурс-гурс уриб, беихтиёр кадамини

секинлатди.

 1. Мисолларнинг кайси бирида эгалар уюшиб келган?
 2. Йулда баъзан ок, пушти, сарик ва кизил гуллар учрайди.

Б. Улар сой буйидаги тошлардан, хар хил гиёхлардан

намуналар олишди.

 1. Тепадан унга таниш кучалар, уйлар, далалар бир-бир куриниб утарди.

Г. Дарахт япроклари ой билан саломлашгандек майин шитирлайди.

 • Бириктирув богловчилари билан богланган уюшик булакларни аникланг?
 1. Атиргул ва оловгул кузнинг илк изгиринларини писанд килмайди.

Б. Саёхатга ёки экскурсияга чикишнинг гашти бор.

 1. Тепаликлар буйлаб дам баландга чикамиз, дам пастга тушамиз.

Г. Баъзан ойим, баъзан бувим билан аравага тушиб борардик.

 • Кайси каторда уюшик булаклар умумлаштирувчи суз билан кулланган?
 1. Анъанага кура мехмонлар мактаб богига мевали дарахт утказишарди.

Б. Атрофии куршаган тоглар, кирлар, дарахтлар, толлар – хамма нарса бахор хавосига чумилгандек тиник, ям-яшил куринарди.

 1. Кунлардан бирида она-бола яна уша кишлокка бориб колдилар.

Г. Аммо шоирнинг хаёли хамон паришон, кунгли алагда эди.

 • Кайси каторда тулдирувчилар уюшиб келган?
 1. Асроркул самоварни жуда бахаво жойга килган эди.

Б. Укувчи-ю талаба – бари байрам кайфиятида эди.

 1. Гуломжон икки ойдан бери мактабдорлик килади.

Г. Кандай одам билан ёнма-ён юрганини, кандай одам

билан турганини кейин билиб колар экан киши.

 • Кайси кагорда аникловчилар уюшиб келган?
 1. Мен кунларнинг, соатларнинг, йилларнинг мазмуни шеърга кучишини истайман.

Б. Сардор бир даста оппок атиргул келтирди.

 1. Гуломжон икки ойдан бери мактабдорлик килади.

Г. Отам бозордан катта кора кучкорни етаклаб келди.

 • Уюшик булаклар ва умумлаштирувчи сузлар орасида кандай тиниш белгилари кулланилади?
 1. Ундов ва сурок белгиси.

Б. Куштирнок ва кавс.

 1. Куп нукта ва чизикча.

Г. Вергул, икки нукта, тире.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Исломда тижорат, савдогар ва харидор одоби. Рахматуллох кори Сайфуддинов билан сухбат

Исломда тижорат одоби кандай? Пайгамбарлар шугулланган шарафли касб эгалари нима учун нафсини устун куймокда? Харидор …