Главные новости
Главная / Жамият / Лавозим вазифалари
<

Лавозим вазифалари

Халк таълими вазирининг 2015 йил 24 июндаги 191-сонли буйругига ИЛОВА

ХАЛК ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИ АСОСИЙ
ЛАВОЗИМЛАРИНИНГ МАЛАКА ТАВСИФЛАРИ

Мазкур Халк таълими ходимлари асосий лавозимларининг малака тавсифлари (бундан буён матнда малака тавсифлари деб юритилади) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 19 июндаги 164-сон “Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг янгиланган классификаторини тасдиклаш тугрисида”ги карорига мувофик, халк таълими ходимлар асосий лавозимларининг малака тавсифларини белгилайди.

 • боб. Умумий коидалар
 1. Ушбу малака тавсифлари халк таълими ходимлари лавозимлари ва ишчилар касблари номларидан фойдаланишда, мехнат дафтарчаларига ёзувларни кайд этишда, лавозимларни ходимларнинг тоифаларига киритишда, шунингдек, ходимларни ишга кабул килишда уларнинг маълумоти даражасига куйиладиган энг кам талаблар юзасидан кулланилиши мажбурийдир.
 • боб. Мактабгача таълим муассасалари
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Мактабгача таълим муассасаси
  мудири лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 778
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а)  мактабгача таълим муассасаси умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б)  педагогик жамоа ва бошка ходимларни болалар билан олиб борадиган тарбиявий ишларда юкори самарага эришишини ташкил килиш;

в)  тарбиявий жараёнда мехнатни ташкил килишнинг замонавий шаклларидан фойдаланиш;

г)  мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларига мувофик тарбиялаш дастурларининг бажарилишини назорат килиш;

д)  тарбияланувчилар соглигини мустахкамлаш, уларни тарбиялаш ва укитиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш;

е)  педагогик кенгашга рахбарлик килиш, оилада фарзанд тарбияси масалалари буйича ота-оналар, уларнинг урнини босувчи шахслар (бундан буён матнда ота-оналар деб юритилади) билан ишлашни ташкил килиш;

ж)   санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш;

з)    тарбияланувчиларнинг овкатланиши, ёзги согломлаштириш тадбирларини ташкил килиш;

и)  мактабгача таълим муассасасида тасдикланган режага мувофик иш юритишни ташкил килиш, тарбияланувчилар руйхати буйича тулдирилишини амалга ошириш;

к)   мактабгача таълим муассасаси жихозларидан тугри фойдаланиш, уларнинг хисобини юритиш ва сакланишини таъминлаш;

л)   мактабгача таълим муассасасининг педагог ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйишни амалга ошириш, уларни муносиб ишлаши учун зарур шарт-шароитлар яратиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлаш;

м)  бюджет маблагларидан окилона фойдаланиш ва муассаса мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

н)   корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалари тузишда мактабгача таълим муассасаси номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

о)   ички мехнат тартиби коидаларини урнатиш, мактабгача таълим муассасаси штатлар жадвалида тарбиячи-методист лавозими булмаганда унинг вазифаларини бажариш;

п)   тарбияланувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги мактабгача таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларининг мазмунини;

в)   тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури оркали билим олишини таъминлашни;

г)   мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни укитиш, тарбиялашнинг шакл ва методларини;

д)   педагогик фан ва амалиётда ишлаб чикилган методик хужжатларни, укув ва тарбия жараёнида укитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

е)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш буйича курсларни тугатганлик;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари
  методисти лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 1725
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мактабгача таълим муассасаси жамоаси укув-тарбиявий фаолиятига методик рахбарлик килиш;

б) мактабгача таълим муассасасидаги барча ёшдаги гурухларда болаларни тарбиялаш ва укитиш дастурларининг бажарилишини таъминлаш ва назорат килиш;

в) тарбиячи ва тиббий ходимлар ишини йуналтириш, назорат килиш, бевосита болалар билан ишловчи тарбиячиларга ва тиббий хамшираларга зарур методик ёрдам курсатиш;

г)  мактабгача таълим муассасасида болаларни тарбиялаш ва укитиш буйича методик материалларни умумлаштириш;

д) илгор педагогик тажрибаларни урганиб, тарбиячилар ва тиббий хамширалар орасида тажриба алмашиш ишларини ташкил килиш;

е)  болалар тарбиясининг долзарб масалаларини педагогик кенгашнинг мухокамасига киритиш ва унда тарбиячиларнинг фаол иштирокини таъминлаш;

ж) мактабгача таълим муассасасида кабул килинган буйрукларнинг бажарилишини назорат килиш;

з)   ота-оналар орасида педагогик билимларнинг тарвикот-ташвикоти буйича хамда мактабгача таълим муассасасида турли ёш гурухлар буйича тарбиячилар ишида изчилликни таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги мактабгача таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларининг мазмунини;

в) тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури оркали билим олишини таъминлашни;

г)  мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни укитиш ва тарбиялашнинг шакл ва методларини;

д) мактабгача таълимга куйилган давлат талабларини бажарилишини назорат килиш шакллари ва методларини;

е)  педагогик фан ва амалиётда ишлаб чикилган методик хужжатларни, укув ва тарбия жараёнида укитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш буйича курсларни тугатганлик;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари
  тарбиячиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 157
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3320
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбияланувчиларни хар томонлама уйгун ривожлантириш ва тарбиялаш ишларини ташкил килиш, уларни мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларига мувофик мактабда укишга тайёрлаш;

б) кичик, урта ва катта ёшдаги тарбияланувчиларни аклий ва жисмоний ривожлантиришга, муомала куникмаларини шакллантиришга каратилган турли хилдаги тадбирларни ташкил этиш, жумладан гурух ва индивидуал машгулотлар, уйинлар, сахналаштиришлар, табиатга экскурсиялар ташкил килиш;

в) тарбияланувчиларнинг индивидуал хусусиятларини, кизикишлари ва майлларини урганиш;

г) таълим-тарбия дастурларини муваффакиятли амалга ошириш учун гурухларда зарур шарт-шароитлар яратиш;

д) гурухдаги хар бир боланинг холати ва соглигини назорат килиш, мактабгача таълим муассасаси тиббий ходимлари билан биргаликда тарбияланувчиларнинг соглигини мустахкамлашга, рухий, жисмоний ривожланишига кумаклашувчи тадбирларни мунтазам утказиш;

е) тарбияланувчилар соглигидаги узгаришлар тугрисида мактабгача таълим муассасаси мудирини, муассаса тиббий ходимларини, ота-оналарни дархол хабардор килиш;

ж) тарбияланувчиларнинг мактабгача таълим муассасасига катновини хисоблаш табелини юритиш, уларни муассасага келмаганлик сабабларини аниклаш, тиббий ходимларни муассасага келмаган тарбияланувчилар тугрисида хабардор килиш;

з)  укув-тарбиявий ишларни режалаштириш, тарбияланувчилар учун урнатилган кун тартибини бажаришни таъминлаш, улар тугрисида ота-оналар билан сухбатлар олиб бориш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги мактабгача таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   мактабгача таълимга куйилган давлат талабларининг мазмунини;

в) тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури оркали билим олишини таъминлашни;

г) мактабгача педагогика ва психологияни, дефектология асосларини, ёш анатомияси ва физиологиясини;

д) мактабгача ёшдаги болаларни укитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини, жумладан мактабгача ёшдаги болаларга тилни, математикани, табиатшуносликни, тасвирий санъатни укитиш методикаларини, мехнат таълимини, мусикий ва жисмоний тарбияни ургатишни, болалар укитилаётган тилнинг грамматик тузилиши ва суз таркибини;

е)  педагогик фан ва амалиётда ишлаб чикилган методик хужжатларни, укув ва тарбия жараёнида укитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

ж)  мактабгача ёшдаги болаларнинг оммавий уйинларини ташкил килиш коидаларини, гигиена асосларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича урта махсус педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 1. Мактабгача таълим муассасаси тарбиячисига иккинчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а)  мактабгача таълим муассасаси тарбиячисига куйиладиган умумий талабларга жавоб бериши;

б)   мактабгача тарбия ва таълимнинг замонавий педагогик технологияларини билиши;

в)  тарбияланувчилар билан узаро муносабатларда уларнинг индивидуал ва ёш гурухлари хусусиятларини билиши;

г)  таълим-тарбия жараёнида тарбияланувчиларнинг кизикиши ва соглигини хисобга олган холда ёндошиши;

д)  таълим жараёнида кулай шарт-шароит яратиш, амалий фаолиятида таълим жараёнининг хилма-хиллигини (вариантлилигини) таъминловчи методлар, усуллар ва воситаларни куллай олиши;

е)  тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури оркали мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларига мос холда билим олишини таъминлаши;

ж)   муассаса ижтимоий фаолиятида фаол катнашиши;

з)   уз йуналиши буйича олий ёки урта махсус маълумотли хамда тарбиячи вазифасида уч йилдан кам булмаган мехнат стажига эга булиши, белгиланган муддатларда малака оширган булиши.

Магистр даражасига эга булган педагог ходимга аттестация утказилмасдан иккинчи малака тоифаси берилади.

 1. Биринчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а)   иккинчи тоифа педагогга куйилган барча талабларга жавоб бериш;

б)  боланинг интеллектуал ва шахсий ривожланиш даражаларини диагностик тахлил килиш усулларини билиши;

в)  мактабгача ёшдаги болаларга таълим ва тарбия беришнинг замонавий технологияларини билиши;

г)   таълим жараёнида дастур ва технологияларни ижодий куллаши;

д)  илгор иш тажрибалари мактабгача таълим муассасасида оммалаштирилиши, методик тавсиялар яратиш;

е)  уз йуналиши буйича олий ёки урта махсус маълумотли хамда тарбиячи вазифасида уч йилдан кам булмаган мехнат стажига эга булиши; малака ошириш курсларини мунтазам утиши;

ж)  иккинчи тоифали тарбиячи лавозимида камида уч йил иш стажига эга булиши билан.

 1. Олий малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а)   биринчи тоифа педагогга куйилган барча талабларга жавоб бериши;

б) мактабгача ёшдаги болалар таълим-тарбия жараёнида умумий ривожлантирувчи дастур ва технологияларни, боланинг психик ривожланиш даражаларини хамда болалар билан коррекцион ишлаш асосларни билиши;

в) илгор педагогик технологиялар ва методикаларни ишлаб чикиши, уларни тадкикот экспериментал фаолиятларда иштирок этган холда синаши;

г)  боланинг ривожланиш мухитини мустакил ярата олиши, шунингдек, таълим ва тарбиянинг кургазмалар, уйинлар, оригинал воситалари муаллифи булиши;

д) илгор иш тажрибалари туман ёки шахарда оммалаштирилиши, методик тавсиялар ва услубий кулланмалар яратиши;

е)  уз йуналиши буйича олий педагогик маълумотли хамда биринчи тоифали тарбиячи лавозимида камида уч йил стажга эга булиши, малака ошириш курсларини мунтазам утиши билан.

 • . Мактабгача таълим муассасаси тарбиячи
  ёрдамчиси лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 3698
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 5131
Ходимлар тоифаси Хизмат курсатувчи ходим

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбиячининг болаларга карашида ёрдам бериш, уларни кузатиш, болаларни музейлар, хиёбонлар ва бошка дам олиш жойларига олиб боришга кумаклашиш;

б) кичик, урта ва катта ёшдаги тарбияланувчиларни аклий ва жисмоний ривожланишидан келиб чикиб, ватанга, миллий кадриятларга мухаббат рухида тарбиялаш;

в) тарбияланувчиларнинг муомала куникмаларини шакллантиришга каратилган гурух ва индивидуал машгулотлар, уйинлар, табиат куйнига экскурсиялар ва бошка тадбирлар утказиш;

г) тарбияланувчиларни овкатлантиришни ва чумилтиришни ташкил килиш, уларни узига узи хизмат курсатиш куникмаларига ургатиш;

д) ривожланиш ва муваффакият даражасини бахолаш учун болаларнинг хулкини, юриш-туришини урганиш;

е) тарбияланувчиларнинг муваффакиятларини маънавий рагбатлантириш, тарбиячи ва ота-оналар билан бирга мухокама килишда иштирок этиш;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)   мактабгача таълимга куйилган давлат талаблари мазмунини;

б) мактабгача педагогика ва психологияни, дефектология асосларини, ёш анатомияси ва физиологиясини;

в) мактабгача ёшдаги болаларни укитиш, тарбиялаш шакл ва методларини, жумладан мактабгача ёшдаги болаларга тилни, математикани, табиатшуносликни, тасвирий санъатни укитиш методикасини, мехнат таълимини, мусикий ва жисмоний тарбияни ургатишни;

г)  тарбияланувчилар укитилаётган тилнинг грамматик тузилиши ва суз таркибини, улар учун тайёрланадиган овкатларнинг рецептларини хамда тайёрлаш технологияларини;

д) мактабгача ёшдаги болаларнинг оммавий уйинларини ташкил килиш коидаларини, гигиена асослари, болалар хаёти ва соглигини мухофаза килиш коидаларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   маълумот талаб килинмайди;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • . Мактабгача таълим муассасалари мусика йуналиши
  буйича мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 1766
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3453
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбияланувчиларнинг мусикавий кобилиятларини ва туйгу сохасини, ижодий фаолиятини ривожлантиришни амалга ошириш;

б) мусикавий фаолиятни ташкил килишнинг турли шакл ва куринишларидан фойдаланиб, уларда эстетик дидни шакллантириш, мусика асбобида ижро техникасини махорат билан бажариш;

в) тарбияланувчилар билан якка ва жамоавий тартибда ишлаш, кобилиятли ва иктидорли тарбияланувчиларни танлаб олиш, уларнинг мусикий кобилиятларини ривожлантиришга кумаклашиш;

г)  тарбияланувчиларнинг индивидуал ва ёш хусусиятларини, ижодий кобилиятларини хисобга олиб педагогик фаолият йуналишларини белгилаш;

д) тарбиячилар билан бирга тарбияланувчиларни ракс, ашула, мусикий уйинларга ургатиш;

е) ота-оналарга фарзандларининг мусикий тарбияси, таълими юзасидан маслахатлар бериш, ота-оналар ва педагог ходимларнинг тарбиявий ишларнинг шу йуналишидаги фаолиятини мувофиклаштириш;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабгача таълимга куйилган давлат талаблари мазмунини, амалдаги мактабгача таълим муассасаларда мусикий таълимга оид норматив-хукукий, методик ва бошка хужжатларни;

б) болалар мусика таълими назарияси ва амалиёти асосларини, болалар мусика адабиётини, хореография асосларини, хор жамоаси билан ишлашни, сахналар, маданий- оммавий тадбирларни утказиш дастурларини хамда уларнинг тартибини амалий жихатдан ишлаб чикишни;

в) болалар шахсини ривожлантиришнинг индивидуал хусусиятлари, турли ёшдаги болаларнинг мусикавий идроки, туйгулари, моторикаси ва мусикий имкониятларини;

г)  узбек, шарк ва хорижий бастакорлар, халк хофизлари хаёти ва ижодини, мусика тарихини ва маданиятини, болалар репертуари асарларини;

д) мусика асбобларини, шунингдек узбек, шарк, европа мумтоз мусика санъатини, операни, балетни, вокал-хор куникмаларини;

е)  Узбекистоннинг турли худудларига хос булган мусика методларини ва усулларини, инструментал ва ижро йуналишларини, мусикавий уйинларни, мусикавий вазн харакатларини;

ж) ривожланишда нуксони булган болалар билан ишлашда дефектология асослари ва тегишли методикаларни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида урта махсус мусикавий маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб этилмайди.

 • . Мактабгача таълим муассасалари спорт
  буйича тренер-укитувчиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2690
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3455
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)  хар бир гурух учун жисмоний тарбия машгулотлари жадвалини тузиш, гурухлар ёш таркибини хисобга олиб, тасдикланган дастурлар буйича укув машгулотлари утказиш;

б) кун давомида тарбияланувчиларнинг харакат фаоллигини назорат килиш, спорт- согломлаштириш тадбирлари олиб бориш;

в)  тарбияланувчилар соглом, жисмонан бакувват холда мактабга тайёрлаш максадида уларга турли жисмоний машклар бажартириш;

г)  жисмоний ривожланишда оркада колган болалар билан алохида машгулотлар утказиш;

д)  тарбияланувчиларнинг соглиги ва жисмоний холатини назорат килиш, тарбиячилар ва ота-оналарга болалар соглигини мустахкамлаш, жумладан спорт секциялари, тугараклар ташкил килиш буйича маслахатлар бериш, уларга методик ва амалий ёрдам курсатиш;

е)  машгулотлар пайтида тарбияланувчилар соглиги ва хавфсизлигига жавобгар шахс хисобланиб, узининг касбий махоратини, болалар билан ишлашнинг методик усулларини такомиллаштириш, мактабгача таълим муассасаси ходимлари ва ота-оналар орасида жисмоний тарбия буйича тарвикот-ташвикот ишларини олиб бориш;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги мактабгача таълим сохасидаги, жисмоний тарбия ва болалар спортини ривожлантиришга оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   мактабгача таълимга куйилган давлат талаблари мазмунини;

в) мактабгача ёшдаги болалар педагогика ва психологияси асослари хамда болаларни жисмоний тарбиялашнинг назария ва амалиёти асосларини;

г)   болалар анатомияси ва физиологиясини;

д)   замонавий ва халк болалар спорт уйинлари коида ва талабларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида жисмоний тарбия буйича урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • боб. Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  директори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 688
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)нинг (бундан буён матнда мактаб деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) мактаб укув-тарбия жараёнини ташкил этишни ривожлантириш, таълим сифатини яхшилашнинг асосий йуналишларини белгилаш;

в) мактабнинг йиллик иш режасини тасдиклаш хамда укитувчилар томонидан укув режасининг бажарилишини назорат килиш;

г)  укув жараёнига нисбатан педагогик технологияларнинг кулланишига рахбарлик килиш;

д) мактаб фаолиятининг молиявий-хужалик масалаларини хал килиш, бюджет ва бюджетдан ташкари маблагларнинг шаклланиши, ундан самарали фойдаланишини амалга ошириш;

е)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалари тузишда мактаб номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

ж) укув жихозлари, курилмалари ва бошка таълим воситаларининг сакланишини таъминлаш, мактабнинг моддий-техника базасини ривожлантириш ишларини ташкил этиш;

з)   мактабнинг педагог ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйишни амалга ошириш, педагог ходимлар аттестациясини ташкил килиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлаш;

и)  мактаб кошидаги махсус комиссияга рахбарлик килиш, укувчиларнинг билимлари сифатини давлат таълим стандартларига мос келишини, тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш ва назорат килиш;

к)  педагог ходимларни рагбатлантириш учун давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилишини холис бахолашни ташкил килиш;

л)  укувчиларни мактабга кабул килиш ва синфдан синфга утказиш ва бир мактабдан бошкасига утказиш ишларини ташкил килиш;

м)  укувчиларни дарсликлар ва укув методик кулланмалари билан таъминлаш ишларини ташкил этиш, дарсликлар билан таъминлашнинг ижара тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш, дарсликлар ижара тизимидан тушган маблагларнинг жамгарилишини назорат килиш хамда уларнинг максадга мувофик сарфланишини таъминлаш;

н) ота-оналар, махалла ва бошка жамоат ташкилотлари билан укув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича хамкорликни ташкил килиш;

о) болаликни химоя килиш буйича, вояга етмаганлар хукук ва манфаатларини мухофаза килишга оид талабларга риоя килинишини таъминлаш;

п) кам таъминланган оилаларнинг 1-9 синф фарзандларини ижтимоий мухофаза килиш ишларини, уларни кишки кийим-кечак мажмуаси ва дарсликлар билан бепул таъминлашни ташкил этиш;

р)  интернат туридаги умумтаълим муассасаларида ётокхонага мухтож укувчилар учун керакли яшаш ва овкатланиш шароитларини яратиш;

с)  укувчиларни миллий анъаналар, урф-одатлар буйича тарбиялашга, уларда миллий ва умуминсоний кадриятларни уйгунлаштириш асосида юксак маънавий-ахлокий сифатларни шакллантириш, ватанига ва халкига содик фукаро сифатида тарбиялаш;

т)  мактаб ходимлари вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш;

у)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш;

ф) укувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун куйилган санитария- гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иктисодий асосларини, жамоани бошкаришнинг самарали усулларини;

в) укув ва тарбия сифати, давлат таълим стандартлари талабларини жорий килиш натижалари билан боглик холда ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) таълим муассасаси ва укитувчилар фаолиятини тахлил кила олишни, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

е)  мактабни ривожлантириш дастурини ишлаб чикиш, таълим муассасасини бошкаришнинг ташкилий таркибини тузиш, шартномалар тузишни;

ж)   педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  директорининг укув ишлари буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 914
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув жараёнини ташкил килиш, давлат таълим стандартларига мувофик укув- тарбиявий режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш;

б) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда иштирок этиш, педагогик жамоанинг укув-методик ишларига рахбарлик килиш, укитувчиларнинг илгор тажрибаларини урганиш ва умумлаштиришни, замонавий педагогик технологияларни жорий килишни ташкил этиш;

в) педагог ходимларга методик ёрдамни, жамоанинг ва укитувчиларнинг педагогик фаолиятини тахлил килишни ташкил килиш ва амалга ошириш;

г)  укитувчилар фаолиятининг йиллик, чораклик ва ойлик режаларини тасдиклаш ва бажарилишини назорат килиш, укитувчилар фаолиятининг тасдикланган режаларига мос равишда иш вакти хисобини олиб бориш, дарслар, имтихонлар жадвали ва бошка укув тадбирларини ишлаб чикиш;

д) мактабда таълим стандартлари талаблари бажарилишини назорат килиш, укувчиларнинг узлаштириши ва хулкининг мониторингини амалга ошириш, факультатив машгулотлар ва фанлар тугаракларининг ишлашини ташкил килиш;

е) укув хоналарини намойиш ва техник таълим воситалари билан, кутубхоналарни китоблар, укув-методик кулланмалар, газеталар, журналлар ва бошка ахборот манбалари билан жихозланишига рахбарлик килиш;

ж) укув фанлари буйича методик материаллар ишлаб чикилишини, ёш мутахассисларга методик ёрдам беришни, укитувчилар малакасини, касбий махоратини ошириш ишларини олиб бориш, укувчиларнинг укув юкламасини такомиллаштириш;

з)  синф журналларининг юритилиши ва сакланишини таъминлаш, синф рахбарлари фаолиятига рахбарлик килиш, укув ишлари холати ва натижалари тугрисида хисоботларни тузиш, ота-оналар билан хамкорликни ташкил этиш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш;

к)   болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш;

л)   директор йуклигида унинг лавозим вазифаларини бажариш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б) педагогика фанлари ва амалиёти, жамоани бошкаришнинг самарали усулларини хамда бошкариш психологияси ютукларини;

в)   мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иктисодий асосларини;

г)  давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини, илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини;

д)   ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

е) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини;

з)  таълим муассасаси ва укитувчилар фаолиятини тахлил кила олиш, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

и) мактабни ривожлантириш дастурини ишлаб чикиш, таълим муассасасини бошкаришнинг ташкилий таркибини тузишни;

к) методик тавсиялар, укув режалари ва дастурлар, лавозим йурикномаларини ишлаб чикишни;

л) мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг килиш, укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини куллашни;

м) педагогика, психология, болалар физиологиясини хамда педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  директорининг маънавий-маърифий ишлар
  буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 914
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   таълим муассасасида маънавий-ахлокий тарбиявий ишларни ташкил килиш;

б) тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чикиш, синф рахбарлари амалга оширадиган тарбиявий ишлар режаларининг бажарилишини назорат килиш;

в) “Миллий истиклол гояси ва маънавият асослари” мажмуасига кирувчи фанлар буйича таълим стандартлари талабларининг бажарилишини назорат килиш, шу фанлар буйича узлаштириш, укувчиларнинг давомати ва хулки, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлиги мониторингини амалга ошириш;

г)   мактабда тугараклар ва спорт секцияларининг фаолият юритишини таъминлаш;

д) миллий анъаналар, тарихий кадриятлар ва буюк аждодлар мисоли асосида укувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш ишларини ташкил килиш;

е)  укувчилар билан олиб бориладиган синфдан ташкари, экскурсия ва маданий оммавий ишларни мувофиклаштириб бориш;

ж) педагогик жамоанинг таътил пайтидаги фаолиятини, жумладан ёзги укув таътили даврида укувчиларнинг кундузги дам олиш оромгохларида дам олиши билан боглик ишларни ташкил килиш;

з) мактабнинг укув ва бошка хоналарини укувчиларнинг маънавий-ахлокий тарбиясига оид масалаларни хал килишга хизмат килувчи кургазмали таргибот ва ташвикот воситалари билан жихозлашни ташкил килиш;

и) мактабнинг маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларини мувофиклаштириш ва йуналтириш;

к) мактабнинг илгор педагогик тажриба алмашиш буйича ишларини мувофиклаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини тахлил килиш;

л) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда иштирок этиш, юкори малакали укитувчиларнинг илгор педагогик тажрибасини урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш;

м) тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чикишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил килиш, укитувчиларнинг касб махоратини, малакасини ошириш ишларини олиб бориш;

н)  синф рахбарларининг синфдан ва мактабдан ташкари олиб борадиган тарбиявий фаолиятига рахбарлик килиш, таълим муассасаси тарбиявий ишлари холати ва натижалари тугрисида хисоботлар тузиш, ота-оналар билан хамкорликни ташкил килиш;

о)  укувчиларнинг тартиб-интизоми ва давомати, тарбиявий ишлар самарадорлигининг назоратини амалга ошириш;

п)  санъаткорлар, спортчилар, жамоат арбоблари, уруш ва мехнат фахрийлари билан учрашувлар ва ижодий кечалар утказилишини ташкил килиш;

р)  хукукни мухофаза килувчи органлар ва фукароларнинг узини узи бошкариш органлари билан укувчилар уртасида хукукбузарликларнинг олдини олиш масалалари буйича хамкорлик килиш;

с)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш;

т)   болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоани бошкаришнинг самарали усулларини хамда бошкариш психологияси ютукларини;

в)   болаларни ватанпарварлик рухида маънавий-ахлокий тарбиялаш усулларини;

г) уз халки тарихини, мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иктисодий асосларини;

д)   таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини;

е)   ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

ж) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини;

и)  педагогика фани ва амалиёти, бошкарув психологиясининг жахон ва мамлакат микёсидаги эришилган ютукларини;

к)  таълим муассасаси ва укитувчилар фаолиятини тахлил кила олиш, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

л)  мактабнинг тарбиявий тадбирлар сценарийларини ва тарбиявий ишлар режалари, дастурларини ишлаб чикишни;

м) методик тавсиялар, укув режалари ва дастурлар, коидалар, низомлар, лавозим йурикномаларини ишлаб чикишни;

н) мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг килиш, укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини куллашни;

о)  педагогика, психология, болалар физиологияси, педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Таълим муассасалари услубчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) таълим муассасалари, методик ишларни ташкил килиш, муассасалардаги укув- методик ва тарбиявий ишларнинг холатини ва уларнинг давлат таълим стандартларига мослигини тахлил килиш хамда самарадорлигини ошириш буйича таклифлар ишлаб чикиш;

б) таълим муассасаларида тугараклар шакллантиришда иштирок этиш, педагог ходимларга укитиш мазмуни, шакллари, усуллари ва воситаларини аниклашда ёрдам бериш;

в) методик ва ахборот материалларини ишлаб чикишда, таълим муассасалари рахбар ва мутахассисларини касбга тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишларини режалаштиришда иштирок этиш;

г) таълим муассасалари педагог ходимларига тегишли фаолият йуналишлари буйича маслахат ва амалий ёрдам курсатиш;

д)   укув, укув-мавзу режалар, фанлар ва укув курслари буйича дастурлар тузиш;

е)  укув-методик хужжатлар, кулланмалар (укув фанлари, курилмалар намунавий руйхати, дидактик материаллар ва хоказо) ишлаб чикишни, уларга такриз беришни ва тасдиклашга тайёрлашни ташкиллаштириш;

ж) муассасанинг тажрибавий ишлари натижаларини тахлил килиш ва умумлаштириш, таълим муассасаси рахбари ва мутахассисларининг энг самарали тажрибаларини умумлаштириш ва уни оммалаштириш ишларини амалга ошириш;

з)  педагог ходимларнинг методик уюшмалари ишларини ташкил килиш ва мувофиклаштириш, конференциялар, семинарлар, танловлар, кургазмалар, олимпиадалар, мусобакалар ва хоказоларни утказиш буйича зарур хужжатларни ишлаб чикиш;

и)  таълим мазмунини экспертиза килиш ва илмий-методик таъминлаш буйича ишларни ташкил этиш, истикболда дарсликлар, укув кулланмалари, методик материалларни нашр килиш режаларини тузишда, муаллифларни танлашда иштирок этиш;

к)  нашр этилаётган дарсликлар, укув кулланмалари, видеоматериаллар, аудиовизуал ва бошка укитиш воситалари хусусида таълим муассасаларини хабардор килиш хамда таълим муассасаларнинг уларга булган эхтиёжини аниклаш;

л) илгор педагогик технологиялар тажрибаси тугрисидаги маълумотларни урганиш, укитиш ва тарбиялашнинг самарали технологияларини амалга оширишни ташкил килиш;

м) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш;

н)   болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)  дидактика тамойиллари педагогика асослари ва ёш психологияси, укитишнинг умумий ва хусусий технологиялари, узлаштириш методикаси ва укув фанини методик таъминлаш тамойилларини;

в) таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил килиш тизимини, унинг фаолият йуналишларини;

г)  таълим муассасаларидаги педагогик ишларнинг самарали фаолият юритишининг шакл ва методларини аниклаш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш методикасини;

д)  таълим муассасалари педагог ходимлари методик уюшмалари иши мазмуни ва уни ташкил эттириш тамойилларини;

е)  укув-дастурий хужжатлар, ихтисосликлар буйича укув режалари, таълим дастурлари, укув курилмаларининг намунавий руйхати ва бошка укув методик хужжатларни ишлаб чикиш тамойиллари ва тартибини;

ж) нашриётлар билан ишлаш асосларини, методик ва ахборот материалларини тартибга солиш тамойилларини, укув кулланмалари мажмуасини юритиш, укитишнинг аудиовизуал ва интерактив воситаларига асосий талабларни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  укитувчиси лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 2714 2715
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3310 2330
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) давлат таълим стандартлари ва укув дастурларига мувофик тегишли фанлар буйича дарс машгулотларига тайёргарликни ва уларни утказишни таъминлаш;

б)  укувчиларни узлаштирган билимларини амалиётда мустакил куллай олишга тайёрлаш, давлат таълим стандартларига мувофик укувчиларнинг укув материалини узлаштиришларини холисона, мунтазам бахоланишини таъминлаш;

в)  давлат таълим стандартларига мувофик дастур материалларини юкори даражада узлаштиришни таъминлаш, билимларни узлаштиришда нуксонлари булган укувчилар билан гурухлар буйича ва индивидуал ишлаш;

г)  факультатив машгулотлар утказиш, фан тугаракларида ишлаш, фанлар олимпиадаларига, турли танловларга ва фестивалларга укувчиларни тайёрлаш, укувчиларда билим ва куникмаларни шакллантириш, уларни маънавий-ахлокий тарбиялашни амалга ошириш;

д)   укувчиларнинг дарсликлар ва укув-методик адабиётлар билан таъминланишини ва уларнинг сакланишини назорат килиш;

е)   укувчиларнинг давомат ва узлаштириш хисобини олиб бориш, уларнинг мактаб устави талабларига риоя килишларини таъминлаш;

ж)  укувчилар хукукларига ва болаларни мухофаза килишга оид конунчилик талабларига риоя килиш;

з)    жорий, оралик ва якуний тестлар (назорат сурови), имтихонлар утказиш, укувчиларнинг ёзма ишлари ва дафтарларини текшириш;

и)   хар бир дарс режаларини, дарс утказиш учун зарур булган дидактик таркатма ва кургазмали материалларни ишлаб чикиш;

к)   узига бириктирилган синф хоналари, лаборатория хоналаридаги курилмалар, техник воситалар, мулк ва бошка моддий бойликларнинг сакланишини хамда улардан укув-методик максадларда самарали фойдаланишни таъминлаш;

л)   педагогик кенгаш, методик кенгаш, семинар, тренинг, мажлисларда, очик дарсларда, хисоботлар тузишда ва методик материаллар ишлаб чикишда иштирок этиш;

м)   укув курилмаларидан фойдаланганда техника хавфсизлиги коидалари ва санитария- гигиена талабларига риоя килиш;

н)   педагогик ахлок нормаларига риоя килиш, ота-оналар билан хамкорликда ишлаш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва укитиш масалалари буйича индивидуал учрашувлар ва сухбатлар утказиш;

о)   мактаб психологи билан хамкорликда укувчилар шахсини ривожлантириш, уларни касбга йуналтириш ва касбгача тайёрлаш масалалари буйича тегишли ишлар олиб бориш;

п)   махалла фаоллари билан хамкорликда болаларни укишга тулик камраб олиш, туккизинчи синф укувчиларини таълимнинг кейинги боскичларига жалб килиш масалалари билан шугулланиш;

р)   касб махоратини муттасил ошириб бориш, уз фаолиятида илгор таълим методларини урганиш ва амалга ошириш, мехнат ва ишлаб чикариш интизоми коидаларига риоя килиш;

с)    санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   давлат таълим стандартларини;

в)  узи укитадиган укув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда кулланилиши, укитаётган фан буйича дарс утиш методикаси ва ташкил килиш тартибини;

г)   укувчиларни укитиш ва тарбиялашнинг илгор шакллари ва интенсив усулларини;

д)  укувчилар билимини бахолашнинг замонавий, самарали шакллари, назорат усулларини;

е)   укувчиларни фаоллигини рагбарлантириб бориш ва узлаштиришини бахолашнинг рейтинг тизимини;

ж)  педагогика, ёш психологияси ва физиологиясини, укув жараёни техник воситаларини амалиётда куллашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

37 Малака талаблари:

а)  бошлангич синф укитувчилари учун бошлангич таълим ихтисослиги буйича камида урта махсус педагогик маълумот;

б)  фан укитувчиси учун фан йуналишига тугри келувчи камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва фан йуналишига тугри келувчи курсни тугатганлик;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши.

 1. Укитувчига иккинчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а)  педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни бахолашнинг стандарт талаблардан юкори булган педагогика назарияси, психология ва ёшлар физиологияси асослари, укиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, таълим ва тарбия методикаси билан;

б)  педагог ходимнинг махорати – таълим жараёнида кулай шарт-шароит яратиш, амалий фаолиятда таълим жараёнининг хилма-хиллигини (вариантлилигини) таъминловчи укитиш методлари, усуллари ва воситаларини куллай олиш, педагогик диагностика кулланилаётган оддий методлари ва воситалари, укувчилар жамоасини тоифалашнинг асосий шакллари, укувчиларнинг англаш ва муомала (коммуникатив) маданиятини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий методлари билан;

в)  педагог ходимнинг мехнати самарадорлиги – педагог бевосита мулокот киладиган укувчилар гурухини ахил жамоа сифатида саклашга имкон берувчи амалий иш фаолияти, укувчиларни давлат таълим стандартларига мос холда билим олишини таъминлаш оркали;

г)   укитувчи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

Магистр даражасига эга булган педагог ходимга аттестация утказилмасдан иккинчи малака тоифаси берилади.

 1. Биринчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а)  педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни бахолашнинг стандарт талаблардан юкори булган таълим жараёнини индивидуаллаштириш технологияси, психологик-педагогик диагностиканинг замонавий усуллари укиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, турли даражада укитишни олиб бориш имконини берадиган назарий билимлар даражаси билан;

б)  педагог ходимнинг махорати – укув-тарбия жараёни мазмуни, методлари ва шаклларини танлашда укувчиларнинг психологик хусусиятларини хисобга олиш, ривожланишлари, майллари, кобилиятлари, кизикишлари ва согликлари даражаси турлича булган укувчилар тоифаларини хисобга олган холда педагогик масалаларни хал килишга ва амалий фаолиятда замонавий педагогик технологияларни, шахсни ривожлантириш педагогик технологиялари элементларини, фан буйича укув-методик ишларни тахлил килиш методикаларини куллашни билиши билан;

в)  педагог ходимнинг мехнати самарадорлиги – мактаб ижтимоий хаётида фаол катнашганлиги билан;

г)  малака ошириш курсларини мунтазам уташи, вилоят ёки туман (шахар) даражасида илмий-методик тадбирларида фаол катнашиши, унинг тажрибалари вилоят ёки туман (шахар) даражасида оммалаштирилганлиги, шунингдек укувчилари иккинчи тур фан олимпиадаларида, вилоят ёки туман даражасидаги курик танловларида, спорт мусобакаларида совринли уринларни эгаллаганлиги (бундай фан олимпиадалари ва тадбирлар утказилмайдиган бошлангич синф ва фан педагоглари бундан мустасно) оркали;

д) иккинчи тоифали укитувчи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 1. Олий малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а) педагог ходимнинг малакаси – курсаткичи педагогик фан ва амалиётнинг, уз билим сохасининг энг янги ютукларини узлаштириш, амалий масалаларни ижодий хал килиш билан;

б) педагог ходимнинг махорати – курсаткичи таълим ва тарбиялаш методлари, воситалари, шаклларини оптимал танлашни амалга ошира олиш ёки таркатишга тавсия берилиши мумкин булган педагогик технологиялар ёки уларнинг элементларини мустакил равишда ишлаб чикиш, синаб куриш ва муваффакиятли куллаш, укувчиларнинг ижодий имкониятларини юзага чикариш учун шароитлар яратиш билан;

в) педагог ходимнинг мехнати самарадорлиги – мактаб ижтимоий хаётида фаол катнашиши, малака ошириш курсларини мунтазам уташи, вилоят ёки туман (шахар) даражасида илмий-методик тадбирларида фаол катнашиши, унинг тажрибалари республика ёки вилоят даражасида оммалаштирилганлиги, шунингдек укувчилари иккинчи ёки учинчи тур фан олимпиадаларида, вилоят, республика ва халкаро даражасидаги курик танловларда, спорт мусобакаларида совринли уринларни эгаллаганлиги (бундай фан олимпиадалари ва тадбирлар утказилмайдиган бошлангич синф ва фан педагоглари бундан мустасно) билан;

г) биринчи тоифали укитувчи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  психологи лавозимининг малакавий
  тавсифлари
Тартиб раками 2292
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2444
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укувчиларнинг (тарбияланувчиларнинг) муассасаларда тарбиялаш ва укитиш жараёнида рухий, жисмоний (соматик) ва ижтимоий фаровонлигини мухофаза килишга йуналтирилган касбий фаолиятни амалга ошириш;

б) Бола хукуклари тугрисидаги Конвенцияга мувофик шахс хукукларини химоя килишга, таълим муассасаси ижтимоий сохасини уйгунлаштиришга кумаклашиш ва ижтимоий жихатдан куника олмаслик холлари юзага келишининг олдини олиш буйича тадбирларни амалга ошириш;

в) укувчилар (тарбияланувчилар) ривожланишига тускинлик килаётган омилларни аниклаш ва турли куринишдаги психологик ёрдам (психокоррекция, реабилитация ва маслахат) бериш буйича тадбирларни амалга ошириш, укувчилар (тарбияланувчилар), ота- оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар), педагогик жамоага аник муаммоларни хал килишда ёрдам бериш;

г) турли йуналиш ва максадлардаги психологик диагностикаларни утказиш, рухий, жисмоний ва аклий, кобилият, мойиллик, имконият каби сифатларни аниклаш учун тестлар утказиш, тест натижаларини тахлил килиш ва бахолаш;

д) болаларни биринчи синфга кабул килиш комиссияси таркибида болаларни олти ёшдан укишга тайёрлигини аниклашда иштирок этиш;

е) укитувчилар жамоаси ва ота-оналарга укувчиларнинг (тарбияланувчиларнинг) шахс ва ижтимоий жихатдан ривожланиши муаммолари буйича йуналиш бериш максадида урганиш натижаларига кура психологик-педагогик хулоса тузиш;

ж) укувчилар (тарбияланувчилар) шахсининг индивидуал ва ёши, жинсини хисобга олиб таълим фаолиятини ривожлантирувчи ва тузатувчи дастурларни режалаштириш ва ишлаб чикишда иштирок этиш, уларда хаётий ва касбга йуналиш олишнинг турли вазиятларига мослашувчанликка тайёргарликни ривожлантиришга кумаклашиш;

з)  ижодий иктидорли укувчиларни (тарбияланувчиларни) психологик жихатдан куллаб-кувватлаш, уларнинг ривожланиши ва изланишларига кумаклашиш;

и)  укувчиларнинг (тарбияланувчиларнинг) ривожланишидаги (аклий, жисмоний, хиссий), турли куринишдаги ижтимоий ривожланишидаги муаммосини аниклаш ва уларни психологик-педагогик жихатдан тузатишни амалга ошириш;

к)  укувчилар (тарбияланувчилар), педагогик жамоа, ота-оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар) психологик ва жинсий тарбия маданиятини шакллантириш;

л)  таълим муассасаси ходимларини укувчилар (тарбияланувчилар), педагог ходимлар, ота-оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар) ижтимоий-психологик хабардорлик даражасини оширишга йуналтирилган психологияни амалда куллаш, муассасанинг ривожланиши масалаларида маслахатлар бериш;

м) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)  жамоадаги ижтимоий-психологик мухитга таъсир курсатувчи омилларни;

в) умумий ва ижтимоий психология, ёш психологиясини, тиббий психология, мактабгача ва мактаб ёшидаги болалар психологияси хусусиятларини, болалар нейропсихологиясини;

г) психодиагностика ютукларини, индивидуал фарк психологиясини, дефектология асосларини, психотерапия, психогигиена, касбга йуналтириш ва мехнат психологиясини;

д) ташхистлаш методологияси ва методикасини, психопатология, индивидуал ва гурухлар буйича касбга маслахат беришнинг замонавий методларини, боланинг меъёрий ва нотугри ривожланишини ташхислаш ва тузатишни, хулк этикаси ва маданиятини;

е) тадкикот ишларини утказиш технологиясини, тадкикот натижаларини компьютерда кайта ишлашни, психодиагностиканинг долзарб илмий маълумотларини;

ж) укувчиларнинг (тарбияланувчилар) мехнати мухофазаси, соглигини саклаш, касбга йуналтириш масалаларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатлар ва уларнинг ижтимоий мухофазасини;

з)  энг мухим муаммоларни аниклай олиши ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

и) лавозим мажбуриятлари доирасига кирувчи масалалар буйича мажлислар, сухбатлар утказиш, маслахатлар беришни;

к) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги махсус психологик ёки олий педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • . Укитувчи-дефектолог, укитувчи-логопед
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2717 2718
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2330 2330
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укувчилар (тарбияланувчилар)нинг ривожланишидаги муаммоларни тузатишга каратилган ишларни олиб бориш, уларни текшириш оркали мавжуд булган нуксон таркиби ва ифодаланиш даражасини аниклаш;

б) уларнинг рухий-жисмоний холатини хисобга олган холда машгулотлар утказиш учун гурухлар ташкил килиш, гурухлар билан ва индивидуал тартибда уларнинг ривожланишидаги муаммоларни тузатиш, носоз функцияларни тузатиш буйича машгулотлар утказиш;

в) укитувчилар ва тарбиячилар билан якин хамкорликда ишлаш, машгулот ва дарсларида иштирок этиш, педагог ходимлар ва ота-оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар)га ривожланишида муаммоси мавжуд булган болаларга ёрдам курсатишнинг махсус методлари ва усулларини куллаш буйича маслахатлар бериш хамда улар фаолияти билан боглик зарурий хужжатларни юритиш;

г) шахснинг умумий маданиятини шакллантиришда, унинг ижтимоийлашишида касбий дастурларни онгли равишда танлаш ва узлаштиришда кумаклашиш, давлат стандартлари доирасида таълим беришнинг турли шакллари, методлари ва воситаларини куллаш, таълим дастурларини амалга ошириш;

д) укувчиларни (тарбияланувчиларни) Бола хукуклари тугрисидаги Конвенцияда, Узбекистон Республикасининг “Таълим тугрисида”ги, “Бола хукукларининг кафолатлари тугрисида”ги конунларида белгиланган хукукларга риоя килиш ва эркинликларини таъминлаш;

е) уз касбий малакасини мунтазам равишда ошириб бориш, методик уюшмалар фаолиятида ва бошка куринишдаги методик ишларда катнашиш;

ж) таълим жараёнида укувчиларнинг хаётини ва соглигини мухофаза килишни таъминлаш;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   махсус ва ёшлар педагогикаси хамда психологиясини;

в)   дефектологиянинг анатомик-физиологик ва клиник асосларини;

г) укувчилар (тарбияланувчилар) нинг ривожланишидаги муаммоларини олдини олиш ва тузатишнинг методлари хамда усулларини, улар билан ишлашда кулланиладиган дастурий-методик адабиётларни;

д)   дефектология фанининг энг янги ютукларини;

е) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумотли дефектолог ёки логопед;

б)   иш стажи талаб килинмайди.

 • . Куни узайтирилган гурух тарбиячиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 154
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3320
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) давлат таълим стандартлари ва укув дастурларига мувофик тегишли фан буйича дарслар, машгулотларга тайёргарликни ва уларни утказишни таъминлаш;

б)  укувчиларни узлаштирган билимларини амалиётда мустакил куллай олишга тайёрлаш, таълим стандартларига мувофик укувчиларнинг укув материалларини узлаштиришларини холисона мунтазам бахоланишини таъминлаш;

в) давлат таълим стандартларига мувофик дастур материалларини юкори даражада узлаштиришни таъминлаш, билимларни узлаштиришда муаммолари булган укувчилар билан гурухлар буйича ва индивидуал иш олиб бориш;

г)  укувчиларнинг давомат ва узлаштириш хисобини олиб бориш, уларнинг мактаб устави талабларига риоя килишларини таъминлаш;

д)  укувчилар хукукларига ва болаларни мухофаза килишга оид конунчилик талабларига риоя килиш;

е)  жорий ва назорат сурови утказиш, укувчиларнинг ёзма ишларини хамда дафтарларини текшириш;

ж) машгулотлар утказиш учун зарур булган дидактик таркатма ва кургазма материалларни ишлаб чикиш;

з)   узига бириктирилган синф хоналари, лаборатория хоналаридаги курилмалар, техник воситалар ва бошка моддий бойликларнинг сакланишини ва улардан укув-методик максадларда самарали фойдаланишни таъминлаш;

и)  педагогик ва методик кенгаш, семинар, тренинг, мажлисларда, очик дарсларда, хисоботлар тузишда ва методик материаллар ишлаб чикишда иштирок этиш;

к)  укув курилмаларидан фойдаланганда техника хавфсизлиги коидалари ва санитария- гигиена талабларига риоя килиш;

л)  педагогик ахлок нормаларига риоя килиш, ота-оналар билан иш олиб бориш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва укитиш масалалари буйича индивидуал учрашувлар хамда сухбатлар утказиш;

м)   махалла фаоллари билан болаларни биринчи синфда укитишга тулик камраб олиш;

н)  касб махоратларини ошириб бориш, уз фаолиятига оид илгор таълим методларини урганиш, мехнат ва ишлаб чикариш интизоми коидаларига риоя килиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б) узи укитадиган укув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда кулланилишини;

в)  укувчиларни укитиш ва тарбиялашнинг илгор шакллари ва интенсив усулларини;

г)   укитаётган фан буйича дарс утказиш методикаси ва ташкил килиш тартибини;

д) укувчилар билимини бахолашнинг замонавий ва самарали шаклларини хамда назорат усулларини;

е)   укувчиларни тест синовларидан утказиш ва бахолаш мезонларини;

ж) педагогика, ёш психологияси ва физиологиясини, укув жараёни техник воситаларини амалиётда куллашни;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  урта махсус педагогик маълумот;

б)  амалий иш стажи талаб килинмайди.

 1. Тарбиячига иккинчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а) педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни бахолашнинг стандарт талаблардан юкори булган педагогика назарияси, психология ва ёшлар физиологияси асослари, укиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, таълим ва тарбия методикаси билан;

б) педагог ходимнинг махорати – таълим жараёнида кулай шарт-шароит яратиш, амалий фаолиятда таълим жараёнининг хилма-хиллигини (вариантлилигини) таъминловчи укитиш методлари, усуллари ва воситаларини куллай олиш, педагогик диагностика кулланилаётган методлар ва воситалари, укувчилар жамоасини тоифалашнинг асосий шакллари, укувчиларнинг билимини англаш ва муомала (коммуникатив) маданиятини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий методлари билан;

в) педагог ходим мехнати самарадорлиги – педагог бевосита мулокот киладиган укувчилар гурухини ахил жамоа сифатида саклашга имкон берувчи амалий иш фаолияти, укувчиларни давлат таълим стандартларига мос холда билим олишини таъминлаш оркали;

г)   тарбиячи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 1. Биринчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а) педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни бахолашнинг стандарт талаблардан юкори булган таълим жараёнини индивидуаллаштириш технологияси, психологик-педагогик диагностиканинг замонавий усуллари укиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, турли даражада укитишни олиб бориш имконини берадиган назарий билимлар даражаси билан;

б) педагог ходимнинг махорати – укув-тарбия жараёни мазмуни, методлари ва шаклларини танлашда укувчиларнинг психологик хусусиятларини хисобга олиш, ривожланишлари, майллари, кобилиятлари, кизикишлари ва согликлари даражаси турлича булган укувчилар тоифаларини хисобга олган холда педагогик масалаларни хал килишга ва амалий фаолиятда илгор педагогик технологияларни, шахсни ривожлантириш педагогикаси технологиялари элементларини, фан буйича укув-методик ишларни тахлил килиш методикаларини куллашга кодирлиги билан;

в) педагог ходимнинг мехнати самарадорлиги мактаб ижтимоий хаётида фаол катнашиши билан;

г) малака ошириш курсларини мунтазам уташи, вилоят ёки туман (шахар) даражасида илмий-методик тадбирларида фаол катнашиши, унинг тажрибалари вилоят ёки туман (шахар) даражасида оммалаштирилганлиги, шунингдек укувчилари иккинчи тур фан олимпиадаларида, вилоят ёки туман даражасидаги курик танловларида, спорт мусобакаларида совринли уринларни эгаллаганлиги (бундай фан олимпиадалари ва тадбирлар утказилмайдиган бошлангич синф ва фан педагоглари бундан мустасно) оркали;

д) иккинчи тоифали тарбиячи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 • . Умумий урта таълим мактаби тарбиявий ишлар
  буйича катта етакчиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2499
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3340
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укувчиларнинг синфдан ва мактабдан ташкари машгулотларини утказиш, таътил кунларида экскурсиялар, маънавий-маданий ёдгорликларимизни томоша килиш учун сафарлар, музейларга саёхатлар ташкил килиш;

б) укувчиларда ватанга, миллий анъаналар ва халкимизнинг урф-одатлари, ананаларига хурмат, садокат ва буюк олимлар маданият ва санъат арбоблари хамда спорт усталари билан фахрланиш рухида тарбиялаш;

в) мактаб тарбиявий ишлари режасига мувофик укитувчилар, жумладан синф рахбарлари, тарбиячилар ва бошка педагог ходимлар билан биргаликда гоявий-ахлокий тарбия, спорт-оммавий ва маданий тадбирлар буйича ишларни амалга оширишда иштирок этиш;

г) уз вазифаларини бажаришда “Камолот” ёшлар ижтимоий харакати, маданият марказлари, кинотеатрлар, музейлар, истирохат боглари, спорт иншоотлари ва бошка мактабдан ташкари муассасалар ходимлари билан хамкорлик килиш;

д) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш;

е)   болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

в)  мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмунини;

г) тарбиявий ишлар концепциясини, укитиш методларини, гигиена, педагогика, психологияни;

д) мактабдан ташкари таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан хамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

е) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   урта махсус педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • боб. Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган
  давлат таълим муассасалари ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган
  давлат таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  директори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 528
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларининг (бундан буён матнда мактаб-интернат деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) мактаб-интернат таълим-тарбия жараёнини такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилашнинг асосий йуналишларини белгилаш;

в) мактаб-интернатнинг йиллик иш режасини тасдиклаш хамда педагогик ходимлар томонидан иш режаларининг бажарилишини назорат килиш;

г) таълим-тарбия жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларнинг кулланишини назорат килиш;

д) мактаб-интернат фаолиятининг молиявий-хужалик масалаларини хал килиш, бюджет ва бюджетдан ташкари маблагларнинг шаклланиши, улардан самарали фойдаланишини амалга ошириш;

е) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан шартномалар тузишда мактаб-интернат номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

ж) укув жихозлари, махсус техника ва бошка таълим воситаларининг сакланишини таъминлаш, мактаб-интернатнинг моддий-техника базасини ривожлантириш ишларини ташкил этиш;

з)  мактаб-интернатнинг педагог ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйишни амалга ошириш, педагог ходимлар аттестациясини ташкил килиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлаш;

и)  мактаб-интернат кошидаги махсус комиссияга рахбарлик килиш, укувчиларнинг билимлари сифатини тегишли давлат таълим стандартларига мос келишини, тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш ва назорат килиш;

к)  педагог ходимларни рагбатлантириш учун тегишли давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилишини холис бахолашни ташкил килиш;

л)  укувчиларни мактаб-интернатга кабул килиш ва синфдан синфга утказиш хамда бир мактаб-интернатдан бошкасига утказиш ишларини ташкил килиш;

м) укувчиларни дарсликлар ва укув методик кулланмалари билан бепул таъминлаш ишларини ташкил этиш;

н) ота-оналар, махалла ва бошка жамоат ташкилотлари билан укув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича хамкорликни ташкил этиш;

о) болаликни химоя килиш буйича, вояга етмаганлар хукук ва манфаатларини мухофаза килишга оид талабларга риоя килинишини таъминлаш;

п) кам таъминланган оилалар фарзандларини ижтимоий мухофаза килиш ишларини, уларни кишки кийим-кечак мажмуаси билан бепул таъминлашни ташкил этиш;

р)   укувчилар учун керакли яшаш ва овкатланиш шароитларини яратиш;

с)  укувчиларда миллий ва умуминсоний кадриятларни уйгунлаштириш асосида юксак маънавий-ахлокий сифатларни шакллантириш, ватанига ва халкига содик фукаро сифатида тарбиялаш;

т)  мактаб-интернат ходимлари вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш;

у)  мактаб-интернат ихтисослиги буйича укувчилардаги мавжуд нуксонларни бартараф этиш максадида согломлаштириш ва коррекцион ишларни ташкил килиш;

ф) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш;

х) укувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун куйилган санитария- гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)   Бола хукуклари тугрисидадги Конвенция, “Бола хукукларининг кафолатлари тугрисида”ги конунини, умумий урта таълим сохасидаги, имконияти чекланган болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- хукукий хужжатларни;

б) мактаб-интернат фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иктисодий асосларини, жамоани бошкаришнинг самарали усулларини;

в) укув ва тарбия сифати, тегишли давлат таълим стандартлари талабларини жорий килиш натижалари билан боглик холда ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) махсус педагогика, психология, методика сохасида кулланиладиган метод ва педагогик технологияларини;

е)  таълим муассасаси ва педагог ходимлар фаолиятини тахлил кила олишни, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

ж) мактаб-интернатни ривожлантириш дастурини ишлаб чикиш, таълим муассасасини бошкаришнинг ташкилий таркибини тузиш, шартномалар тузишни;

з)    педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  директорининг укув ишлари буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) таълим жараёнини ташкил килиш, тегишли давлат таълим стандартларига мувофик укув режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш;

б) педагогик ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда иштирок этиш, педагогик жамоанинг укув-методик ишларига рахбарлик килиш, укитувчиларнинг илгор тажрибаларини урганиш ва умумлаштиришни, замонавий педагогик технологияларни жорий килишни ташкил этиш;

в) педагогик ходимларга методик ёрдам курсатиш, укитувчиларнинг педагогик фаолиятини тахлил килишни ташкил килиш ва амалга ошириш;

г) укитувчилар фаолиятининг йиллик, чораклик ва ойлик режаларини тасдиклаш хамда уларнинг бажарилишини назорат килиш, укитувчилар фаолиятининг тасдикланган режаларига мос равишда иш вакти хисобини олиб бориш, дарслар, имтихонлар жадвали хамда бошка укув тадбирларини ишлаб чикиш;

д) мактаб-интернатда назорат ишларини ташкил этиш, тегишли таълим стандартлари талаблари бажарилишининг, укувчиларнинг узлаштириши ва хулкининг мониторингини амалга ошириш, коррекцион машгулотлар ва фанлар тугаракларининг ишлашини ташкил килиш;

е) укув хоналарини техник таълим воситалари билан, кутубхоналарни тегишли ахборот манбалари билан жихозланишига рахбарлик килиш;

ж) укув фанлари буйича методик материаллар ишлаб чикиш, ёш мутахассисларга методик ёрдам бериш, укитувчилар малакасини ва касбий махоратини ошириш ишларини олиб бориш, укувчиларнинг укув юкламасини такомиллаштириш;

з)  синф журналларининг юритилиши ва сакланишини таъминлаш, синф рахбарлари фаолиятига рахбарлик килиш, укув ишлари холати ва натижалари тугрисида хисоботларни тузиш, ота-оналар билан хамкорликни ташкил этиш;

и)  коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил килиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) Бола хукуклари тугрисидадги Конвенция, “Бола хукукларининг кафолатлари тугрисида”ги конунини, умумий урта таълим сохасидаги, имконияти чекланган болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- хукукий хужжатларни;

б)  педагогика фанлари ва амалиёти, бошкариш психологияси ютукларини;

в) мактаб-интернат фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик ва иктисодий асосларини;

г) махсус педагогика, психология, методика сохасида кулланиладиган метод ва воситаларини;

д) тегишли давлат таълим стандартлари талаблари ва мазмунини, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялар ва уларни татбик этиш методларини;

е)  жамоани бошкаришнинг самарали усулларини, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш методларини;

ж) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з таълим муассасаси ва укитувчилар фаолиятини тахлил кила олишни, муаммоларини аниклаши ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

и) таълим муассасаси фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг килишни, укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларни куллашни;

к) жисмоний ва аклий ривожланишида нуксони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб боришнинг усулларини;

л)   педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни;

м) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  директорининг маънавий-маърифий ишлар буйича
  уринбосари лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   таълим муассасасида маънавий-ахлокий тарбиявий ишларни ташкил килиш;

б) тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чикиш, синф рахбарлари ва тарбиячилари амалга оширадиган тарбиявий ишлар режаларининг бажарилишини назорат килиш;

в) “Миллий истиклол гояси ва маънавият асослари” мажмуасига кирувчи фанлар буйича таълим стандартлари талабларининг бажарилишини назорат килиш, шу фанлар буйича узлаштириш, укувчиларнинг давомати ва хулки, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлиги мониторингини амалга ошириш;

г)  мактаб-интернатда тугараклар ва спорт секцияларининг фаолият юритишини таъминлаш;

д) миллий анъаналар, миллий ва умуминсоний кадриятлар ва буюк аждодлар мисоли асосида укувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш ишларини ташкил килиш;

е)  укувчилар билан олиб бориладиган синфдан ташкари ва тарбиявий ишлар, экскурсия ва маданий оммавий ишларни мувофиклаштириш;

ж)  педагогик жамоанинг таътил пайтидаги фаолияти билан боглик ишларни мувофиклаштириш;

з)  мактаб-интернатнинг укув, ёток ва бошка хоналарини кургазмали таргибот ва ташвикот воситалари билан жихозлашни ташкил килиш;

и)  мактаб-интернатнинг маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларини мувофиклаштириш, синф рахбарлари ва тарбиячиларининг ишларини ташкил килиш;

к)  илгор педагогик тажриба алмашиш буйича ишларни мувофиклаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини тахлил килиш;

л)  педагогик ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда иштирок этиш, юкори малакали укитувчиларнинг ва тарбиячиларнинг илгор педагогик тажрибасини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш;

м)  тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чикишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил килиш, тарбиячиларнинг касб махоратини, малакасини ошириш ишларини олиб бориш;

н)   синф рахбарларининг ва тарбиячиларнинг синфдан ва мактаб-интернатдан ташкари олиб борадиган тарбиявий фаолиятига рахбарлик килиш, таълим муассасаси тарбиявий ишлари холати ва натижалари тугрисида хисоботлар тузиш, ота-оналар билан хамкорликни ташкил килиш;

о)   укувчиларнинг тартиб-интизоми ва давомати, тарбиявий ишлар самарадорлиги назоратини амалга ошириш;

п)  санъаткорлар, жамоат арбоблари, уруш ва мехнат фахрийлари билан учрашувлар ва ижодий кечалар утказилишини ташкил килиш;

р)   коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил килиш;

с)   хукукни мухофаза килувчи органлар ва фукароларнинг узини узи бошкариш органлари билан укувчилар уртасида хукукбузарликларнинг олдини олиш масалалари буйича хамкорлик килиш;

т)   санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  Бола хукуклари тугрисидадги Конвенция, “Бола хукукларининг кафолатлари тугрисида”ги конунини, умумий урта таълим сохасидаги, имконияти чекланган болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- хукукий хужжатларни;

б)  педагогика фанлари ва амалиёти, бошкариш психологияси ютукларини, укувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш методикаларини;

в)  мактаб-интернат фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик ва иктисодий асосларини;

г)   тегишли давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини;

д)  жамоани бошкаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш методларини;

е)   илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини;

ж)   ходимларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з)   таълим муассасаси ва тарбиячилар фаолиятини тахлил кила олишни, муаммоларни аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини хамда укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларни куллашни;

и) мактаб-интернатнинг тарбиявий тадбирлар сценарийларини ва тарбиявий ишлар режалари, дастурларини ишлаб чикишни;

к) педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни, таълим-тарбия жараёнида замонавий педагогик ва ахборот технологияларни куллашни;

л) жисмоний ва аклий ривожланишида нуксони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб боришнинг усулларини;

м) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  укитувчиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2712
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тегишли давлат таълим стандартлари ва укув дастурларига мувофик тегишли фан буйича укув машгулотларини утказиш;

б) укувчиларни узлаштирган билимларини амалиётда мустакил куллай олишга тайёрлаш, таълим стандартларига мувофик укувчиларнинг укув материалини узлаштиришларини холисона мунтазам бахоланишини таъминлаш;

в) тегишли давлат таълим стандартларига мувофик дастур материалларини юкори даражада узлаштиришни таъминлаш, билимларни узлаштиришда нуксонлари булган укувчилар билан гурухлар буйича ва индивидуал иш олиб бориш;

г) кушимча дарс машгулотлар утказиш, фан тугаракларида ишлаш, фанлар олимпиадаларига, турли танловларга ва фестивалларга укувчиларни тайёрлашни амалга ошириш, укувчиларда билим ва куникмаларни шакллантириш, уларни маънавий-ахлокий тарбиялашни амалга ошириш;

д) укувчилар фойдаланадиган дарсликлар ва укув-методик адабиётлар билан таъминланишни ва уларнинг сакланишини назорат килиш;

е)  укувчиларнинг давомат ва узлаштириш хисобини олиб бориш, уларнинг мактаб- интернат низоми талабларига риоя килишларини таъминлаш;

ж) укувчилар хукукларига ва болаларни мухофаза килишга оид конунчилик талабларига риоя килиш;

з)  жорий, оралик ва якуний тестлар (назорат сурови), имтихонлар утказиш, укувчиларнинг ёзма ишлари ва дафтарларини текшириш;

и)  хар бир дарс режаларини, дарс утказиш учун зарур булган дидактик таркатма ва кургазмали материалларни ишлаб чикиш;

к)  узига бириктирилган синф хоналари, кабинетлар, лабораториялардаги курилмалар, техник воситаларнинг сакланишини ва улардан укув-методик максадларда самарали фойдаланишни таъминлаш, унга топширилган мулк, укув курилмалари, инвентарь ва таълим техник воситаларини урнатилган тартибда ишга ярокли холатда тутиш;

л) педагогик ахлок нормаларига риоя килиш, ота-оналар билан ишлаш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва укитиш масалалари буйича индивидуал учрашувлар ва сухбатлар утказиш;

м) коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил килиш;

н)  укувчилар шахсини ривожлантириш, касб-хунарга йуналтириш ишларини ташкил этишда иштирок этиш;

о)   битирувчи синф укувчиларини таълимнинг кейинги боскичларига жалб килиш;

п)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б) узи укитадиган укув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда кулланилишини;

в)   укувчиларни укитиш ва тарбиялашнинг илгор шакллари ва интенсив усулларини;

г)  дидактик тамойилларни, укитаётган фан буйича дарс утиш методикаси ва уни ташкил килиш тартибини;

д)  укувчилар билимини бахолашнинг замонавий, самарали шакллари, назорат усулларини;

е)   укувчиларнинг фаоллиги ва узлаштиришини бахолашнинг рейтинг тизимини;

ж) жисмоний ва аклий ривожланишида нуксони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб бориш усулларини;

з)   жисмоний ва аклий ривожланишида нуксони булган болаларни мустакил хаётга тайёрлашнинг педагогик психологик усулларини;

и)   дефектологиянинг анатомик-физиологик ва клиник асосларини;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш ва техника хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) бошлангич синф укитувчилари учун олий маълумотли дефектолог (олигофенопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) ёки бошлангич таълим ихтисослиги буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ва тегишли кайта тайёрлашдан утганлик;

б) фан укитувчиси учун фан йуналишига тугри келувчи камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ва тегишли кайта тайёрлашдан утганлик (олигофенопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог);

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  ихтисослаштирилган таълим муассасасининг фаолият сохаси буйича бир йилдан кам булмаган педагогик (тарбиячи) иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  психологи лавозимининг малакавий тавсифлари
Тартиб раками 2292
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2444
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укувчилар (тарбияланувчилар)нинг муассасаларда тарбиялаш ва укитиш жараёнида рухий, жисмоний (соматик) ва ижтимоий фаровонлигини мухофаза килишга йуналтирилган касбий фаолиятни амалга ошириш;

б) таълим муассасаси ижтимоий сохасини уйгунлаштиришга кумаклашиш ва ижтимоий жихатдан куника олмаслик холлари юзага келишининг олдини олиш буйича тадбирларни амалга ошириш;

в) укувчилар (тарбияланувчилар) ривожланишига тускинлик килаётган омилларни аниклаш ва турли куринишдаги психологик ёрдам бериш буйича тадбирларни амалга ошириш, укувчилар (тарбияланувчилар), ота-оналар ва педагогик жамоага муаммоларни хал килишда ёрдам бериш;

г) турли йуналиш ва максадлардаги психологик диагностикани утказиш, рухий, жисмоний ва акл, кобилият, мойиллик, имконият каби сифатларни аниклаш учун тестлар утказиш, тест натижаларини тахлил килиш ва бахолаш;

е) укитувчилар жамоаси ва ота-оналарга укувчилар (тарбияланувчилар)нинг шахс ва ижтимоий жихатдан ривожланиши муаммолари буйича йуналиш бериш максадида урганиш натижаларига кура психологик-педагогик хулоса тузиш;

ж) укувчилар (тарбияланувчилар) шахсининг индивидуал ва ёши, жинсини хисобга олиб таълим фаолиятини ривожлантирувчи ва тузатувчи дастурларни режалаштириш хамда ишлаб чикишда иштирок этиш;

з)  иктидорли укувчилар (тарбияланувчилар)ни психологик жихатдан куллаб- кувватлаш, уларнинг ривожланиши ва изланишларига кумаклашиш;

и)  укувчилар (тарбияланувчилар)нинг ривожланишидаги нуксонларни аниклаш ва уларни психологик-педагогик жихатдан тузатишни амалга ошириш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) Бола хукуклари тугрисидадги Конвенция, “Бола хукукларининг кафолатлари тугрисида”ги конунини, умумий урта таълим сохасидаги, имконияти чекланган болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- хукукий хужжатларни;

б)  жамоадаги ижтимоий-психологик мухитга таъсир курсатувчи омилларни;

в) умумий ва ижтимоий психология, ёш психологияси, тиббий психология, мактаб- интернатгача ва мактаб-интернат ёшидаги болалар психологияси хусусиятларини;

г) болалар нейропсихологиясини, психодиагностика ютукларини, индивидуал фарк психологиясини;

д) дефектология асосларини, психотерапия, психогигиена, касбга йуналтириш ва мехнат психологиясини;

е) ташхистлаш методологияси ва методикасини, психопатология, индивидуал ва гурухлар буйича касбга маслахат беришнинг замонавий методларини;

ж) боланинг меъёрий ва нотугри ривожланишини ташхислашни, хулк этикаси ва маданиятини;

з)    укувчиларнинг (тарбияланувчилар) мехнат мухофазаси, соглигини саклашни;

и) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш ва техника хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги махсус психологик ёки олий педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар) педагог
  тарбиячиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 158
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбияланувчиларнинг кундалик хаёти ва фаолиятини режалаштириш ва ташкиллаштириш;

б) тарбияланувчиларнинг ижтимоий-психологик реабилитацияси, ижтимоий ва мехнат адаптацияси учун шарт-шароитлар яратилишини таъминлаш;

в) тарбияланувчиларининг ижтимоий мослашуви, жамиятга интеграцияси ва мустакил хаётга тайёрлаш, болалар реабилитацияси ва коррекцияси сохасида самарали иш методлари, шакллари ва воситаларини куллаш;

г) коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил килиш;

д) мактаб-интернатда ижтимоий-психологик ва педагогик кузатув хизмати тавсиялари асосида, индивидуал ёки гурух билан хулк-атворнинг меъёрдан чикиши, салбий одатлар профилактикаси юзасидан коррекцион-ривожлантирувчи ва тарбиявий ишларни олиб бориш;

е) таълим-тарбия жараёни шахсни ватанпарварлик рухида, миллий анъана ва кадриятлар, буюк аждодларимиз ибратли хаёти намуналари асосида ташкил этиш;

ж) директор уринбосари билан бирга тарбияланувчиларнинг давомати, укув фанларининг узлаштириш мониторингини олиб бориш, мактаб-интернат билан мустахкам алока урнатиш, тарбияланувчиларнинг кундалик уй вазифасини бажарилишини назорат килиш ва кумаклашиш.

з)  тиббиёт ходимлари билан хамкорликда тарбияланувчиларнинг хаёти ва саломатлиги химояланишини таъминлаш;

и) тарбияланувчилар томонидан шахсий гигиена талабларига риоя килиниши, кийиниши, ташки куринишининг озодалиги, укув жихозлари ва хужалик буюмларини сакланиши таъминлаш;

к) тарбияланувчиларнинг жисмоний ва психологик ривожланишига кумаклашувчи тадбирларни амалга ошириш;

л) тарбияланувчилар буш вактини самарали утказишига кумаклашиш, кушимча таълим олишига ёрдам бериш;

м) тарбияланувчилар ёшига мос равишда ва шифокор тавсияларига кура уз-узига хизмат килишни, мехнат мухофазаси, мехнат хавфсизлигига риоя этилишини таъминлаш, ижтимоий фойдали мехнатини ташкил этиш;

н) мактаб-интернат ижтимоий-психологик ва педагогик кузатуви хизмати билан хамкорликда тарбияланувчиларни бирор бир касбга кизикишларини шакллантириш, уларни

онгли равишда касб танлашига ёрдам бериш, таълимни давом эттиришларига кумаклашиш, болаларни оилага кайтариш ёки оилавий васийлик масаласида иш олиб бориш;

о) тарбияланувчиларнинг алохида хусусиятлари, кизикишлари ва мойилликларини, оилавий шароитларини урганиш;

п) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) Бола хукуклари тугрисидадги Конвенция, “Бола хукукларининг кафолатлари тугрисида”ги конунини, умумий урта таълим сохасидаги, имконияти чекланган болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- хукукий хужжатларни;

б) ёшга оид умумий, ижтимоий, махсус педагогикани, педагогик, ижтимоий ва болалар психологиясини;

в) ёш физиологияси ва ижтимоий гигиенани, биринчи тиббий ёрдам асосларини, тарбиявий ва ижтимоий ишининг назарияси хамда методикасини;

г) ижтимоий-педагогик ва диагностик методикаларини, педагогик фан ва амалиёт сохасида, бошкарув психологияси сохасида мамлакатимизда эришилган ютукларини;

д)   болаларни ватанпарварлик рухида, маънавий-ахлокий тарбиялаш методикаларини;

е) тегишли давлат таълим стандарти талаблари ва мазмунини, жамоа бошкарувининг самарали методларини, илгор педагогик технология ва уларни жорий этишни;

ж) жисмоний ва аклий ривожланишида нуксони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб боришнинг усулларини;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш ва техника хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) олий маълумотли дефектолог (олигофенопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) ёки камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ва тегишли кайта тайёрлашдан утганлик;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • боб. Болалар ва усмирлар спорт мактаби, олий
  спорт махорати мактаби ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Болалар ва усмирлар спорт мактаби,
  олий спорт махорати мактаби директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 592
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Болалар ва усмирлар спорт мактаби, олий спорт махорати мактаби (бундан буён матнда спорт мактаби деб юритилади) ишини ташкил килиш, унинг барча фаолият йуналишлари буйича тулик жавобгарлик килиш, педагогик кенгаш билан биргаликда спорт мактаби ривожланишининг асосий йуналишларини белгилаш;

б) давлат ва жамоат органларида унинг манфаатларини химоя килиш, спорт мактаби хужалик фаолиятига боглик барча масалаларни хал этиш;

в) педагогик кенгаш ишини бошкариш, спорт турлари буйича укув дастурларининг бажарилишини, укув-чиниктириш машгулотларини, хавфсизлик талабларига риоя килиш самарадорлиги ва мазмунини назорат килиш;

г) спорт мактабининг педагог ходимларга булган эхтиёжларини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, уларнинг вазифалари, лавозим мажбуриятларини, укувчи- спортчилари юкори спорт натижаларга эришган директорнинг укув ишлари буйича уринбосари, инструктор-методист, тренер-укитувчи ва тиббиёт ходимига устамалар белгилаш хамда уз ваколати доирасида интизомий жазо куллаш масалаларини куриб чикиш;

д) тренер-укитувчилар таркибининг касбий махоратларини ошириш учун тегишли шарт-шароитларни яратиш, спорт мактабига ажратилаётган маблаглардан окилона фойдаланишни таъминлаш;

е)  спорт мактабининг укув-моддий базаси хисоб-китоби юритилишини, сакланишини ва тулдирилишини таъминлаш;

ж) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалари тузишда мактаб номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш;

и)  укувчи-спортчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид хамда болалар хукукларига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б) спорт мактаби фаолияти ва ривожланишининг иктисодий асослари, жамоани бошкаришнинг самарали шакллари ва методларини;

в) фаолият натижалари ва сифатига боглик холда ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизими ва методларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   жисмоний тарбия-спорт ташкилотларида беш йилдан кам булмаган иш стажи.

 • . Спорт мактаби директори уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а)   спорт мактабида укув-чиниктириш, тарбиявий ва методик ишларни ташкил килиш;

б)  укувчи-спортчиларни танлаш, уларни спортга кизиктириш, укув гурухларини бутлаш;

в)  интструктор-методист ва тренер-укитувчилар малакасини мунтазам ошириб бориш ишларини ташкил килиш ва улар томонидан лавозим мажбуриятларининг бажарилишини назорат килиб бориш;

г)  спорт мактабини мусобака ва тадбирлар буйича йиллик таквим режасини ишлаб чикиш хамда спорт мусобакаларини утказилишини амалга ошириш;

д)  укув-чиниктириш жараёнининг мазмунини, укувчи-спортчиларнинг укув дастурлари талабларини бажаришини, билим ва куникмалар сифатини, жисмоний ривожланиш ва тайёргарлик даражасини, уларнинг уз вактида тиббий курикдан утишларини назорат килиш;

е)  укувчи-спортчиларни укитиш ва уларнинг машк килиши методикасини такомиллаштириш чора-тадбирларини куриш;

ж)  укув-машк машгулотлари сифатини, укув режалари ва машгулотлар жадвали бажарилишини назорат килиш;

з)   жисмоний тарбия ва спортни таргибот килиш хамда илгор иш тажрибаларини оммалаштириш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истикболини белгиловчи хамда болалар хукукларига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б)  спорт мактаби фаолияти ва ривожланишининг иктисодий асослари, жамоани бошкаришнинг самарали шакллари ва методларини;

в)  жисмоний тарбия ва спорт захираларини тайёрлаш буйича мамлакатимиз ва хорижий фанлар ютукларини;

г)    педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   жисмоний тарбия-спорт ташкилотларда уч йилдан кам булмаган иш стажи.

 • . Спорт мактаби инструктор-методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1418
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)  укувчи-спортчиларни танлаш, уларни спортга йуналтириш, укув-чиниктириш ва тарбиявий жараённи ташкил килиш буйича спорт мактаби ишини мувофиклаштириш хамда методик таъминотини амалга ошириш;

б)   укув гурухларини бутлаш, укув-чиниктириш ишлари натижаларини назорат килиш;

в)  тренер-укитувчилар малакасини ошириш ишларини, очик дарслар утказишни ташкил килиш;

г)  спорт мактаби, булими, тайёргарлик боскичи иш натижаларининг куп йиллик статистик хисобини олиб бориш;

д)  спорт мактаби тренер-укитувчилари иш тажрибасининг натижа ва мазмунини тахлил килиш ва умумлаштириб бориш;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истикболини белгиловчи хамда болалар хукукларига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б)  укувчи-спортчиларни чиниктиришда жисмоний тайёргарликни мунтазам ошириб бориш усулларини ва укитиш методларини;

в)  тарбиялаш, укитиш методларини, гигиена, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

г)    педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бош (катта) тренер лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 408
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  спорт мактабида терма жамоа таркибини шакллантириш, жамоанинг республика ва халкаро мусобакаларда катнашиш учун тайёрланиши таъминлаш;

б)  тасдикланган режалар ва илмий-методик талабларга биноан укувчи-спортчиларни тайёрлаш индивидуал режаларни шакллантириш;

в)  жамоа тренерлари билан бирга жамоа аъзоларни мусобакаларга тайёрлаш мажмуавий дастурлари ва жорий режаларни ишлаб чикиш хамда уларнинг бажарилишини таъминлаш;

г)    тренерлар ва жамоанинг бошка мутахассислари ишига рахбарлик килиш;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истикболини белгиловчи хамда болалар хукукларига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б) мамлакатимиздаги жисмоний тарбия ва спортни ривожланиш йуналишларини ва истикболини, юкори малакали укувчи-спортчиларни ва спорт резервларини тайёрлаш методикалари сохасидаги ютукларини;

в)   укувчи-спортчиларни тайёрлаш ва укитишнинг замонавий методикаларини;

г)  тарбиялаш, укитиш методларини, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) спорт буйича тренерлар ёки тренер-укитувчилар сифатида тренерлик фаолиятини амалга ошириш учун рухсатномага эга булиши;

в)   мутахассислик буйича камида уч йиллик иш стажи.

 • . Спорт буйича тренер-укитувчи
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2690
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3455
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  спорт мактабига жисмоний тарбия ва спорт билан шугулланишни хохловчи ва тиббий соглом булган болалар ва усмирларни кабул килиш;

б)  улар билан укув-чиниктириш ва тарбиявий ишлар олиб бориш, келажакда спорт сохасида яхши истикболга эга булиши мумкин булган болалар ва усмирларни танлаш ва уларни спортга кизиктириш ишларини амалга ошириш;

в) укувчи-спортчиларни тиббий курикдан ва диспансер куригидан уз вактида утишини назорат килиш;

г)  укувчи-спортчиларнинг жисмоний, назарий, техник ва спорт тайёргарлигини оширишни, машгулотлар жараёнида уларнинг саломатлигини мустахкамлаш ва мухофазалашни, укув-чиниктириш жараёнининг хавфсизлигини таъминлаш;

д)  спорт турлари буйича мактаб жамоасини тайёрлашнинг мажмуавий дастурларини ва жорий режаларини ишлаб чикиш хамда уларнинг бажарилишини таъминлаш;

е)  укувчи-спортчилар учун уларнинг индивидуал хусусиятларини хисобга олган холда укув-машк режаларини ишлаб чикиш;

ж)  укувчи-спортчилар томонидан турли хилдаги допингларни истеъмол килиш холларини олдини олиш;

з)   йиллик ва жорий иш режаларини ишлаб чикиш, уз ишининг мазмуни ва натижаларини тахлил килиб бориш ва умумлаштириш;

и)  уз фаолиятида спорт тайёргарлиги ва укувчи-спортчиларни согломлаштиришнинг самарали методларини куллаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истикболини белгиловчи хамда болалар хукукларига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б)  укувчи-спортчиларни чиниктиришда жисмоний тайёргарликни мунтазам ошириб бориш усулларини;

в)  жисмоний тарбия ва спорт захираларини тайёрлаш буйича мамлакатимиз ва хорижий фанлар ютукларини;

г)  тарбиялаш, укитиш методларини, гигиена, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида урта махсус жисмоний тарбия маълумот;

б)  спорт буйича тренер-укитувчи сифатида тренерлик фаолиятини амалга ошириш учун рухсатномага эга булиши;

в)   иш стажи талаб куйилмайди.

 • . Тренер лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2687
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3455
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  истикболли укувчи-спортчиларни танлаб олиш, укувчи-спортчиларнинг жисмоний, назарий, техник ва тактик тайёргарлигини ошириш;

б)  машгулотлар жараёнида уларнинг саломатлигини мустахкамлаш ва мухофазалашни, укув-чиниктириш жараёнининг хавфсизлигини таъминлаш;

в)  жамоани мусобакаларга тайёрлаш мажмуавий дастурини ишлаб чикишда иштирок этиш ва уз ваколати доирасида режанинг бажарилишини таъминлаш;

г)  укувчи-спортчиларни тайёрлаш шахсий режасини ишлаб чикиш ва бажарилишини назорат килиш, укув-машк йигинларини утказиш;

д)  марказлашмаган тайёргарлик вактида укувчи-спортчиларни тайёрлашнинг боришини назорат килиш;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истикболини белгиловчи хамда болалар хукукларига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б)  спорт турини ривожлантиришни белгиловчи методик ва норматив хужжатларни хамда спорт турини ривожлантиришнинг миллий ва хорижий тажрибаларини;

в)   укувчи-спортчиларни тайёрлаш ва укитишнинг замонавий методикаларини;

г)  тарбиялаш, укитиш методларини, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  уз йуналиши буйича камида урта махсус маълумот;

б)  спорт буйича тренер сифатида тренерлик фаолиятини амалга ошириш учун рухсатномага эга булиши;

в)  иш стажига талаб куйилмайди.

 • боб. Болалар мусика ва санъат мактаби
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Болалар мусика ва санъат мактаби
  директори лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 542
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  Болалар мусика ва санъат мактаби (бундан буён матнда мусика мактаби деб юритилади) фаолиятига умумий рахбарлик килиш, укув-тарбия жараёнлари ва таълим тизимини ривожлантириш хамда такомиллаштириш, шунингдек мактабда таълим сифатини яхшилашнинг асосий йуналишларини белгилаш, давлат ва жамоат ташкилотларида мактаб манфаатларини химоя килиш;

б)  мусика мактабининг йиллик укув-тарбия режасини тасдиклаш ва педагогик жамоа томонидан ушбу режанинг амалга оширилишини назорат килиш;

в)  мусикий ва бадиий педагогиканинг янги ютукларини укув жараёнига татбик этишга рахбарлик килиш;

г)  уз ваколати доирасида мусика мактабининг молия-хужалик фаолиятини амалга ошириш;

д)  мусика мактабининг педагог ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйишни амалга ошириш, педагог ходимлар аттестациясини ташкил килиш;

е)   мусика мактабида таълим олаётган укувчиларнинг билимларини назорат килиш;

ж)  укувчиларни мусика мактабига кабул килиш, кейинги синфга утказиш ва таълим олганлик тугрисидаги хужжатлар беришни ташкил килиш;

з)    ота-оналар билан укув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича хамкорликни ташкил килиш;

и)   ходимларга мехнат килиш ва малакасини ошириш учун шароитлар яратиш, мусика мактаби ходимларининг вазифалари ва лавозим мажбуриятларини белгилаш, уларни моддий ва маънавий жихатдан рагбатлантириш хамда уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш;

к)   корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда мусика мактаби номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

л)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) таълим сохасидаги ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)    мусика мактаби фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иктисодий асосларини;

в) жамоани бошкаришнинг самарали усуллари, укув ва тарбия сифатини яхшилаш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) мусика мактаби фаолиятини тахлил кила олишни, муаммоларини аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

е)    укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини куллай олишни;

ж)   педагогик жамоада кулай психологик ва ижодий мухит яратишни;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   мусика ва санъат сохаси буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Болалар мусика ва санъат мактабининг
  маънавий-маърифий ва укув ишлари буйича
  директор уринбосари лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб раками 914
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   маънавий-ахлокий тарбиявий ишларни ва укув жараёнини ташкил килиш;

б) укув-тарбиявий режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш, тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чикиш;

в)   кадрларни танлаш хамда уларни жой-жойига куйишда иштирок этиш;

г) педагог ходимларга методик ёрдам курсаташ, педагог ходимларнинг педагогик фаолиятини тахлил килишни ташкил килиш ва амалга ошириш;

д) педагог ходимларнинг мусика ва санъат йуналишлари буйича таквимий иш режаларини тасдиклаш, шунингдек якка тартибдаги ва гурух машгулотлари жадвалини тузиш хамда уларнинг бажарилишини назорат килиш;

е)  педагог ходимларнинг иш вакти хисобини олиб бориш, дарслар, имтихонлар жадвали ва бошка укув тадбирларини ишлаб чикиш;

ж)   укувчиларнинг узлаштириши ва хулкининг мониторингини амалга ошириш;

з)  якка тартибдаги ва гурух журналларининг белгиланган тартибда юритилишини таъминлаш, укув-тарбиявий ишлар ахволи ва натижалари буйича хисоботлар тузиш;

и) укув йили давомида педагог ходимларнинг укув юкламаларидаги узгаришларни мувофиклаштириб бориш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  болалар мусика ва санъат таълими сохасидаги ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   педагогик жамоага рахбарлик килишнинг методларини;

в)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

г)    мактабни бошкаришнинг ташкилий таркибини тузишни;

д)    методик тавсиялар, укув режалари ва дастурларини ишлаб чикишни;

е)    мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг килишни;

ж)  укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини куллай билишни;

з)     педагогик жамоада кулай психологик ва ижодий мухит яратишни;

и)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   мусика ва санъат сохаси буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи;

 • . Болалар мусика ва санъат мактаби
  укитувчисининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 2716
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2453
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  ёш авлоднинг истеъдодини хар томонлама камол топтириш, миллий ва жахон маданиятининг дурдоналар намуналарига таяниб ёшларнинг эстетик дидини устириш хамда юксак маънавий рухда тарбиялаш ишларини амалга ошириш;

б)  педагогик ахлок нормаларига риоя килиш, укувчиларни тарбиялаш ва укитиш масалалари буйича уларнинг ота-оналари билан индивидуал учрашувлар ва сухбатлар утказиш;

в)  укувчиларни курик-танловлар, олимпиадалар ва фестивалларда иштирок этишга тайёрлаш;

г)  якка дарсларни олиб борувчи педагог ходимлар хар бир укувчига ярим йиллик шахсий ва укув йили бошида назарий фанлар буйича таквимий иш режаларини тузиш;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  болалар мусика ва санъат таълими сохасидаги ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   укув режалари ва дарс бераётган фани буйича дастурий талабларни;

в)  укитишнинг илгор шакл ва услубларини, дарсларни ташкил этиш ва уни утказиш услубларини;

г)   укув ва тарбия сифатини, укувчиларнинг билимини бахолаш мезонларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • . Концертмейстер лавозимларининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 1521
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2454
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  узбек мумтоз ва хорижий классик мусика ва санъат намуналари асосида укувчиларнинг мусикий ва бадиий савиясини устиришни таъминлаш;

б)  педагог ходимларга укув дастурлари асосида дарсларни тайёрлаш ва утказишда амалий ёрдам бериш;

в)  чолгулар, хор, эстрада ва анъанавий хонандалик, хореография, турли ансамбллар машгулотларида журнавозлик килиш, курик-танлов ва фестиваллар, концертлар ва бошка тадбирларда иштирок этиш;

г)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  болалар мусика ва санъат таълими сохасидаги ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 1. Мусика мактаблари укитувчиси, концертмейстерларига иккинчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар билан аникланади:

а)  ходимнинг малакаси – педагогика сохасида мутахассис малака тоифасига куйилган стандарт талаблардан ортик билимлар ва куникмалар савиясини, психология ва ёшлар физиологиясини хамда укитадиган фан асосий компонентлари мазмун-мохиятини билиш даражасини бахолаш буйича;

б)  ходимнинг касбий махорати – кулай укитиш шароитини яратиш, таълим жараёни усуллари ва воситалардан фойдаланиш, педагогика ташхис куйиш оддий услублари ва воситаларини, педагоглар малакасини ошириш асосий шаклларини куллаш, укувчиларни тушуниш ва улар билан муомала килиш маданиятини такомиллаштириш ва ривожлантириш махорати буйича;

в)  ходимнинг мехнати самарадорлиги – укувчини укув курси охиригача етказишга, шунингдек укувчиларга туман (шахар) танловлари (кургазмалари) курикларида совринли уринларни эгаллашга, укувчиларнинг билимлар олишига имкон берувчи педагогик амалий фаолияти буйича;

г)  ходимнинг мутахассис лавозимида камида уч йиллик иш стажи булиши билан.

Магистр даражасига эга ходимга аттестация утказилмасдан иккинчи малака тоифаси берилади.

 1. Мусика мактаблари укитувчиси, концертмейстерларига биринчи малака тоифасини бериш куйидаги асосий курсаткичлар буйича аникланади:

а) ходимнинг малакаси – таълим жараёнини якка тартибда олиб бориш технологияси буйича стандарт талаблардан ортик билимлар ва куникмалар савиясини, психологик- педагогик ташхис куйишнинг замонавий услубларини билиш даражасини, укитадиган фан асосий компонентлари мазмун-мохиятини хамда укитишни турли даражада олиб боришга имкон берувчи назарий билимларни билиш даражасини бахолаш буйича;

б) ходимнинг касбий махорати – якка тартибда дастурларни, укув-тарбия жараёни услублари ва шаклларини танлашда укувчининг психологик хусусиятларини, мойиллиги, кобилиятлари, кизикишлари ва соглигини хисобга олган холда педагогик масалаларни хал этиш махорати, амалий фаолиятда замонавий педагогик технологиялар, шахсни ривожлантириш технологиялари буйича педагогика элементларидан фойдаланиш махорати, фан буйича укув-услубий ишларни тахлил килиш услубиятини куллаш лаёкати буйича;

в) ходимнинг мехнати самарадорлиги – укув юрти жамоат хаётида фаол иштироки, малака ошириш курсларида мунтазам катнашиши, вилоят ёки туман (шахар) микёсидаги илмий-услубий тадбирларда фаол иштирок этиши, унинг тажрибаси вилоят ёки шахар даражасида таркатилиши (мастер-класслар утказилиши), шунингдек, туман (шахар), вилоят ёки республика танловлари (кургазмалари) курикларида совринли уринлар эгаллаши буйича;

д) иккинчи тоифали педагог лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 1. Олий малака тоифаси берилиши куйидаги асосий курсаткичлар буйича аникланади:

а) ходимнинг малакаси – педагогика фани ва амалиётини, билимлар сохасида энг янги ютукларни узлаштириши, амалий масалаларни ижодкорона хал этиши буйича;

б) ходимнинг касбий махорати – таълим ва тарбия услублари, воситалари ва шаклларининг энг макбулини танлай олиш махорати, педагогика ёки унинг элементлари технологияларини мустакил равишда ишлаб чикиш, синаб куриш ва муваффакиятли ишлатиш махорати, укувчиларнинг ижодий кобилиятларини аниклаш учун шароит яратиши буйича;

в) ходимнинг мехнати самарадорлиги – укув юрти жамоат хаётида фаол иштироки, малака ошириш курсларида мунтазам катнашиши, вилоят ёки шахар микёсидаги илмий- услубий тадбирларда фаол иштирок этиши, унинг тажрибаси вилоят ёки шахар даражасида таркатилиши (мастер-класслар утказилиши), шунингдек, вилоят ва республика танловлари (кургазмалари) курикларида совринли уринлар эгаллаши буйича;

г) биринчи тоифали педагог лавозимдаги иш стажи камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 • боб. Мехрибонлик уйи ходимларининг

малака тавсифлари

 • . Мехрибонлик уйи директори
  лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 589
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   мехрибонлик уйининг умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) мехрибонлик уйининг йиллик, чораклик ва ойлик иш режаларини, таълим- тарбиявий, ижтимоий-педагогик ва даволаш дастурларини тасдиклаш хамда бажарилишини назорат килиш;

в) тарбияланувчилар олаётган билим сифатини давлат таълим стандартларига мос келишини, тарбиявий ишлар натижасини, тарбияланувчилар билан олиб борилган ишларни мунтазам равишда назоратини амалга ошириш;

г) мехрибонлик уйининг педагог ва тиббиёт ходимларга булган эхтиёжларини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, уларнинг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш хамда улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш ва уз ваколати доирасида интизомий жазо куллаш масалаларини куриб чикиш;

д) таълим-тарбия жараёнига нисбатан самарали педагогик ва ижтимоий технологияларнинг кулланишига рахбарлик килиш;

е) мехрибонлик уйи молиявий-хужалик фаолиятини тартибга солиш, ажратилган бюджет маблаглари ва бюджетдан ташкари маблаглардан хамда бошка хомийликдан тушган маблаглардан самарали фойдаланиш;

ж) тарбияланувчиларни мехрибонлик уйига кабул килиш ва зарурат булганда бошка муассасага утказишни, иш юритишни, битирувчиларга таълим тугрисидаги ва бошка хужжатлар тупламини беришни ташкил килиш;

з)  тарбияланувчиларни сифатли кийим-бош, озик-овкат, дарсликлар ва укув кулланмалари билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;

и) мактаб, ота-оналар, махалла фукаролар йигини, жамоат ташкилотлари ва хомийликка олувчи ташкилотлар билан таълим-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича хамкорликни ташкил килиш;

к) тарбияланувчиларнинг хукук ва манфаатларини ижтимоий-хукукий жихатдан химоялаш, васий ёки хомий сифатида мажбуриятларини бажариш;

л) тарбияланувчиларнинг тарбияланиши, усиши, куллаб-кувватланиши учун зарур шарт-шароитлар яратилишини таъминлаш;

м) тарбияланувчиларнинг тулаконли психологик реабилитацияси, жамиятда ижтимоий адаптацияси ва интеграциясига кумаклашувчи, уй шароитига якин булган шарт-шароитни яратиш, сифатли таълим ва тарбия олишини, ижодий ва аклий кобилиятларининг усишини, хаёт ва саломатлигини мухофаза килинишини, психологик ва жисмоний ривожланишини таъминлаш;

н) тарбияланувчиларни энг яхши миллий анъаналар, урф-одатлар буйича тарбиялашга, уларда миллий ва умуминсоний кадриятларни уйгунлаштириш асосида юксак маънавий- ахлокий сифатларни, ватанига ва халкига содик фукарони шакллантиришга рахбарлик килиш;

о) педагогик ва тиббиёт ходимларининг мехнат килиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратиш, уларни аттестациясини ташкил килиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлаш;

п)  корхона, муассаса, ташкилотлар, турли хорижий фирмалар билан шартномалар тузиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорлик урнатиш;

р)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш;

с)  тарбияланувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун куйилган санитария-гигиена талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)  мехрибонлик уйи фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иктисодий асосларини, корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалар тузиш тартибини;

в)  жамоани бошкаришнинг самарали усулларини, таълим ва тарбия сифати, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)   педагогика, психология, ижтимоий педагогика, болалар физиологиясини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини;

ж) мехрибонлик уйи педагог ва тиббиёт ходимлари фаолиятини тахлил кила олишни, муаммоларни аниклаши ва уларни хал килишнинг самарали йулларини;

з)   мехрибонлик уйини ривожлантириш дастурини ишлаб чикиш, таълим-тарбия муассасасини бошкарув таркибини тузишни;

и)    педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Мехрибонлик уйи директорининг ижтимоий химоя
  масалалари буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  тарбияланувчилар, педагог-тарбиячилар, ота-оналарга ижтимоий психологик педагогик ёрдам ва кузатувни олиб бориш, тарбияланувчиларнинг ижтимоий химояланишига рахбарлик килиш;

б)  мехрибонлик уйи тарбияланувчиларининг ижтимоий химояси буйича йиллик, чораклик истикболли режаларини тузиш, ижтимоий-педагогик фаолиятининг максад, вазифа ва методларини белгилаш, ижтимоий-педагогик, психологик кузатуви хизматини бошкариш;

в)  тарбияланувчилар билан диагностик, психология профилактика, коррекцион, консультатив ва реабилитация ишларини олиб бориш хамда уларнинг хар бири учун педагог тарбиячи, психолог, шифокор ва бошка мутахассислар билан биргаликда боланинг химоя дастурини ишлаб чикиш;

г)  мехрибонлик уйида кулай психологик мухит яратилишини, маънавий соглом ва инсонпарварлик муносабатларининг урнатилишини, тарбияланувчиларнинг хавфсизлиги ва саломатлик мухофазасини таъминлаш;

д)   тарбияланувчиларнинг шахсий хамда ижтимоий муаммоларини хал килиш, ижтимоий жихатдан куллаб-кувватлаш, васий сифатида барча ташкилотларда уларнинг хукук ва манфаатларини химоя килиш;

е)   педагогик жамоа ишларига ижтимоий, психологик йуналиш буйича методик рахбарлик килиш, мехрибонлик уйи ходимлари, тарбияланувчилари билан психологик- профилактик, консультатив, таълимий (семинар, тренинг) фаолиятни олиб бориш;

ж)  тарбияланувчиларнинг ота-оналари ва фарзандликка олувчи шахслар билан олиб бориладиган консультатив хамда реабилитация ишларга рахбарлик килиш;

з)    васийлик ва хомийлик органлари, таълим муассасалари, тарбияланувчиларнинг ота- оналари, ижтимоий мухофаза килиш мутахассислари, хукукни мухофаза килувчи органлар билан хамкорлик килиш;

и)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги болалар хукукларини мухофаза килишга ва умумий урта таълим сохасига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б)   ёшга оид умумий, ижтимоий, махсус педагогикани, педагогик, ижтимоий ва болалар психологиясини, ёш физиологияси ва ижтимоий гигиенани;

в)   биринчи тиббий ёрдам асослари, тарбиявий ва ижтимоий ишининг назарияси ва методикасини, ижтимоий-педагогик ва диагностик методикаларини;

г)   педагогик фан ва амалиёт хамда бошкарув психологияси сохасида мамлакатимизда халкаро тажрибаларда эришилган ютукларни, болаларни маънавий-ахлокий ва ватанпарварлик рухида тарбиялаш усулларини;

д)   халкимизнинг тарихини, муассаса фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иктисодий асосларини, давлат таълим стандартлари талаблари мазмунини;

е)   жамоа бошкарувининг самарали усулларини, ходимларни моддий ва маънавий рагбатлантириш тизим ва методларни;

ж)  илгор педагогик, ижтимоий технология ва уларни жорий этиш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш методларини, малака ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з)    санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини;

и)   педагог ходимлар фаолиятини тахлил килиш, мавжуд муаммоларни аниклаш ва уларни самарали хал килиш йулларини;

к)   тадбирлар, семинар-тренинглар утказиш буйича ижтимоий-псехологик ва педагогик дастурларни ишлаб чикишни;

л)   мехрибонлик уйида ижтимоий химоя сохасидаги фаолият мониторингини олиб бориш, педагогик жамоада ижобий психологик мухитни яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида уч йиллик педагогик ёки ижтимоий педагог иш стажи.

 • . Мехрибонлик уйи директорининг маънавий-маърифий ишлар
  буйича уринбосари, болалар шахарчаси директорининг
  тарбиявий ишлар буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) маънавий-ахлокий тарбиявий ишларни ташкил килиш, тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чикиш, гурух тарбиячилари амалга оширадиган тарбиявий ишлар режаларининг бажарилишини назорат килиш;

б) таълим-тарбиявий дастур ва режаларнинг тарбиячи-педагог ва бошка педагог ходимлар томонидан амалга оширилишини мувофиклаштириш;

в) таълим-тарбия жараёни сифатини, тарбияланувчиларнинг мустакил дарс тайёрлаш натижаларининг холисона бахоланишини доимий равишда системали назорат килиш, ривожлантирувчи машгулотлар ва бошка таълим-тарбия иш турлари сохасида тарбиячиларга маслахатлар бериш, шу сохада амалга оширилган ишларнинг шакли ва мазмунини назорат килиш;

г) мехрибонлик уйи, болалар шахарчасида укувчиларнинг давомати, хулки, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлигини, тугараклар, клуб ва спорт секцияларининг фаолият юритишини таъминлаш;

д) миллий анъаналар, тарихий кадриятлар ва буюк аждодлар мероси асосида тарбияланувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш ишларини ташкил этиш ва назорат килиш, экскурсия ва маданий тадбирларни амалга ошириш;

е) тарбиячилар билан бирга тарбияланувчиларнинг укув фанлар узлаштириши, дарслар давоматини мониторинг килиш, мактаблар билан хамкорлик килиш;

ж) тарбияланувчиларнинг кун тартибини ташкил этиш, мехрибонлик уйи битирувчилари ва улар таълим олаётган таълим муассасаси билан хамкорлик килиш;

з)  педагог ходимларнинг ишини, илгор педагогик технологияларни мониторингини олиб бориш хамда тажриба алмашиш буйича ишларни ташкил этиш, зарур таълим-тарбиявий ва ижтимоий-психологик методикалар ишлаб чикилишини мувофиклаштириш, кутубхона фаолиятни назорат килиш;

и)  педагог ходимларга инновацион дастур ва технологияларни ишлаб чикиш ва жорий этиш сохасида ёрдам курсатиш;

к)  педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйилишида иштирок этиш, илгор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш;

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги болалар хукукларини мухофаза килишга ва умумий урта таълим сохасига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б) педагогик фанлари ва амалиётини, бошкариш психологияси ютукларини, болаларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш методикаларини;

в) давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини, илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини;

г) жамоани бошкаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

д) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини;

ж) мехрибонлик уйи фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг килиш, укув жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларни куллашни;

з)    педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида уч йиллик педагогик иш стажи;

 • . Мехрибонлик уйи педагог тарбиячиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 156
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   тарбияланувчиларнинг кундалик хаёти ва фаолиятини режалаштириш;

б) тарбияланувчиларнинг ижтимоий-психологик реабилитацияси, ижтимоий ва мехнат адаптацияси учун шарт-шароитлар яратилишини таъминлаш;

в) тарбияланувчиларнинг ижтимоий мослашуви, жамиятга интеграцияси ва мустакил хаётга тайёрлаш, девиантли (меъёрдан чикиб кетган хулк-атворли) болалар реабилитацияси сохасида самарали иш методлари, шакллари ва воситаларини куллаш;

г) мехрибонлик уйида ижтимоий-психологик ва педагогик кузатув хизмати тавсиялари асосида, алохида ёки гурух билан хулк-атворнинг меъёрдан чикиши, салбий одатлар профилактикаси юзасидан коррекцион-ривожлантирувчи ва тарбиявий ишларни олиб бориш;

д) таълим-тарбия жараёни маънавий-маърифий ишларини баркамол, юксак маънавиятли, жисмонан бакувват, ташаббускор, ижодий фикрловчи, эркин, мустакил шахсни ватанпарварлик рухида, миллий анъана ва кадриятлар, буюк аждодларимиз ибратли хаёти намуналари асосида ташкил этиш;

е)  директор уринбосари билан бирга тарбияланувчиларнинг давомати, укув фанларининг узлаштириш мониторингини олиб бориш, мактаб билан мустахкам алока урнатиш, тарбияланувчиларнинг кундалик уй вазифасини бажарилишини назорат килиш ва кумаклашиш, умумтаълим муассасаларида тарбияланувчиларнинг ота-онасининг урнини босувчи шахс сифатида ота-оналар мажлисида катнашиш;

ж) тиббиёт ходимлари билан хамкорликда тарбияланувчиларнинг хаёти ва саломатлиги химояланиши ва мустахкамланишини таъминлаш;

з)  тарбияланувчилар томонидан шахсий гигиена талабларига риоя килиниши, кийиниши, ташки куринишининг озодалиги, укув жихозлари ва хужалик буюмларининг сакланишини таъминлаш;

и)  тарбияланувчиларнинг жисмоний ва психологик ривожланишига кумаклашувчи тадбирларни амалга ошириш;

к)  тарбияланувчилар буш вактини самарали утказишига кумаклашиш, кушимча таълим олишига, бадиий фаолиятига, техника ижодига, спорт секцияларига, тугаракларга хамда болалар кизикишларига мувофик, бошка уюшмаларга жалб этган холда ёрдам бериш;

л)  тарбияланувчилар ёшига мос равишда ва шифокор тавсияларига кура уз-узига хизмат килишни, мехнат мухофазаси, мехнат хавфсизлигига риоя этилишини таъминлаш;

м)  мехрибонлик уйи ижтимоий-психологик ва педагогик кузатуви хизмати билан хамкорликда тарбияланувчиларни бирор бир касбга кизикишларини шакллантириш, уларни ривожлантириш ишларини амалга ошириш ва онгли равишда касб танлашига ёрдам бериш, таълимни давом эттиришларига кумаклашиш, болаларни оилага кайтариш ёки оилавий васийлик масаласида иш олиб бориш;

н)  тарбияланувчиларнинг алохида хусусиятлари, кизикишлари ва мойилликларини, оилавий шароитларини урганиш, ота-оналар ва тарбияланувчиларга якин булган шахслар билан алока урнатиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги болалар хукукларини мухофаза килишга ва умумий урта таълим сохасига оид норматив-хукукий хужжатларни;

б)  ёшга оид умумий, ижтимоий, махсус педагогикани, педагогик, ижтимоий ва болалар психологиясини;

в)   ёш физиологияси ва ижтимоий гигиенани, биринчи тиббий ёрдам асосларини;

г)  ижтимоий-педагогик ва диагностик методикаларини, педагогик фан ва амалиёт сохасида, бошкарув психологияси сохасида мамлакатимизда эришилган ютукларни;

д)   болаларни ватанпарварлик рухида, маънавий-ахлокий тарбиялаш методикаларини;

е)  давлат таълим стандарти талаблари ва мазмунини, жамоани бошкаришнинг самарали методларини, илгор педагогик технология ва уларни жорий этишни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • боб. “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг

малака тавсифлари

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 574
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  “Баркамол авлод” болалар маркази умумий фаолиятига рахбарликни амалга ошириш;

б) “Баркамол авлод” болалар марказига юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, ижро интизомига риоя килиш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказида таълим олаётган укувчиларнинг умумий маданиятини шакллантириш, жамият хаётига мослашуви, мехнатсеварликни, касб тайёргарлигининг дастлабки укув ва куникмаларини сингдириш;

г) укувчиларнинг мактабдан ташкари таълимга булган эхтиёжини урганиш, назарда тутилаётган тугарак аъзолари контингентини аниклаш, машгулот жараёнида уларнинг хаёти ва соглигини мухофаза килишни таъминлаш;

д) тугаракларни ташкил этишда тугарак аъзоларининг ёши, рухий-физиологик холати, лаёкати ва кизикишларини инобатга олинишини хамда таълим-тарбия жараёнини урнатилган тартибда санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва хавфсизлик коидаларига мувофик ташкил этишни таъминлаш;

е) болаларнинг эхтиёжлари ва кизикишларига мувофик уларнинг ижодий ва бадиий кобилиятларини ривожлантириш, уларнинг фойдали дам олишини ташкил этиш, марказ уставига мувофик кадрларни жой-жойига куйиш;

ж) “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасида фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш;

з)  “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг йиллик хамда ойлик иш режаларини тасдиклаш ва ходимлар томонидан укув режаларининг бажарилишини назорат килиш;

и) педагогик кенгашга рахбарлик килиш, у билан биргаликда “Баркамол авлод” болалар марказида укув-тарбия жараёнини ташкил этиш, уни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш;

к) “Баркамол авлод” болалар маркази фаолиятининг мониторингини, мактабдан ташкари таълимга куйиладиган давлат талаблари асосида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш;

л) “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг малакасини оширишни ташкил этиш, илгор тажрибалар асосида тугарак укув дастурларини тузиш ва такомиллаштиришга оид ишларни ташкил этиш;

м) “Баркамол авлод” болалар марказини юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларидан ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантиришни таъминлаш;

н) “Баркамол авлод” болалар марказининг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

о) мактабдан ташкари таълимни амалга оширишда илгор педагогик усуллар ва методлардан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган холда укитишнинг янги шаклларини кенг жорий этиш;

п) таълим муассасалари, тегишли манфаатдор ташкилот ва идоралар билан биргаликда мусобакалар, курик-танловлар, тарбиялаш ва шахсни камол топтиришга йуналтирилган укув-тарбиявий йуналишдаги бошка тадбирларни ташкил килиш, иктидорли ёшларни аниклаш;

р) “Баркамол авлод” болалар марказида таълим олган укувчиларга кушимча таълим олганлиги тугрисида тасдикланган шаклдаги гувохнома беришни амалга ошириш;

с)  молиялаштиришнинг конун хужжатларида такикланмаган турли манбалари хисобига бюджетдан ташкари маблагларни шакллантириш ва ундан самарали фойдаланишни таъминлаш;

т) давлат ва жамоат ташкилотларида “Баркамол авлод” болалар маркази манфаатларини химоя килиш, корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда унинг номидан фаолият юритиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

у) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмуни, жамоага рахбарлик килишнинг самарали куринишлари ва методлари, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш методларини;

в) тарбиявий ишларни ташкил этиш усуллари, тугарак дастурлари, касбга йуналтириш ишларининг ташкилий-педагогик асосларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойларга куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини, педагогика фани ва амалиёти, педагогик жамоада кулай психологик мухит яратишни;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази директорининг
  укув ишлари буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 914
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) худуднинг хусусияти, укувчиларнинг кизикишлари ва эхтиёжларига кура уларнинг ижодий имкониятларини янада ривожлантиришга каратилган, фан ва техникани ривожлантиришнинг истикболли йуналишларига мувофик тугараклар фаолиятини ташкил этиш;

б) укувчиларнинг кизикишларига кура тугаракларга жалб этиш, уларда укув- тарбиявий жараённи ташкил килиш ва укув йили давомида тугарак аъзолари контингентини саклаб колишни таъминлаш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказининг йиллик ва истикбол режаларини шакллантириш, мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларига мувофик укув- тарбиявий режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш;

г) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда иштирок этиш, педагогик жамоанинг укув-методик ишларига рахбарлик килиш, уларга методик ёрдам бериш, жамоанинг ва тугарак рахбарларининг фаолиятини тахлил килишни ташкил этиш;

д) тугарак рахбарларининг укув режаларини тасдиклаш хамда уларни бажарилишини назорат килиш, машгулотлар жадвалини тайёрлаш;

е)  педагог ходимларнинг илгор тажрибаларини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштиришни, замонавий педагогик технологияларни жорий килишни, таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

ж) машгулотлар жараёнини дастурий-методик материаллар билан таъминлаш, улардан фойдаланиш самарадорлигини тахлил килиш;

з)   “Баркамол авлод” болалар маркази педагог ходимларини малакасини ошириш истикбол режаларини белгилаш ва уларнинг малакасини ошириш ишларини амалга ошириш;

и) методик ва ахборот материалларини ишлаб чикиш хамда тугарак йуналишлари буйича укув-мавзуий режасини тузишни таъминлаш;

к)  машгулот жараёнларида тугарак журналларининг юритилиши ва сакланишини таъминлаш, укув ишлари холати мониторингини амалга ошириш;

л) “Баркамол авлод” болалар марказни бошкариш ва таълим жараёнини такомиллаштириш буйича таклифлар киритиш;

м) укув хоналарини кургазмали ва техник таълим воситалари билан жихозланишига, тажриба-синов ишларига рахбарлик килиш, услубий кенгаш ишини ташкил этиш;

н)  ёзги таътил кунлари учун алохида мавсумий режалар асосида тугарак ишларини ташкил килиш;

о)  ота-оналар, тегишли идоралар, махалла кумиталари, жамоат ва хомийликка олувчи ташкилотлар билан укув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича хамкорликни ташкил килиш;

п)  “Баркамол авлод” болалар марказида узига берилган ваколатлар доирасида келиб тушган хат, ариза ва шикоятлар хамда мурожаатларни белгиланган тартибда куриб чикиш, фукаролар кабулини амалга ошириш;

р)  санитария-гигиена, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмуни, жамоага рахбарлик килишнинг самарали куринишлари ва методларини;

в) укув ва тарбиявий ишлар сифатини, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)   ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил килиш шакллари ва методларини;

д)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологиясини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази директорининг
  маънавий-маърифий ишлар буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 914
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) “Баркамол авлод” болалар марказида маънавий-ахлокий тарбиявий ишларни ташкил килиш, тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чикиш хамда уларнинг бажарилишини назорат килиш;

б) укув-тарбия жараёнига укитишнинг замонавий шаклларини, укувчиларнинг маънавий-ахлокий тарбияси ва маърифий ишларнинг самарали шаклларини хамда услубларини ишлаб чикиш ва жорий этиш миллий мустакиллик гояларини амалга оширишни таъминлаш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказининг тарбиявий тадбирлар дастурларини ишлаб чикиш, уларнинг сифати ва самарадорлиги мониторингини амалга ошириш, ижро интизоми холатини урганиб, хужжатлар билан ишлашни ташкил этиш ва уларнинг натижалари буйича хужжатларни тахлил ва назорат килиш масалаларида методик ва амалий ёрдам курсатиш;

г) таълим муассасалари, тегишли манфаатдор ташкилот ва идоралар билан биргаликда маънавий-ахлокий тарбия йуналишида кенг куламда турли хил тарбиявий ишларни режалаштириш, утказилишини таъминлаш;

д) укувчиларнинг бахорги, ёзги, кузги, кишки дам олиш кунларида тугараклар режасини шакллантириш, педагогик жамоанинг таътил пайтидаги фаолиятини мувофиклаштириш;

е) “Баркамол авлод” болалар марказининг тугарак ва бошка хоналарини кургазмали таргибот ва ташвикот воситалари, кутубхонасини ахборот манбалари билан жихозлашни ташкил килиш;

ж) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда иштирок этиш, юкори малакали тугарак рахбарларининг илгор педагогик тажрибасини урганиш, оммалаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини тахлил килиш;

з)  тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чикишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил килиш, педагог ходимларнинг касб махоратини, малакасини ошириш ишларини олиб бориш;

и) ёшларни миллий гояга садокат рухида тарбиялаш, маънавий-ахлокий, тарбиявий ишларни ташкил этиш, хукукбузарлик, жиноятчилик, диний э кстремизм, акидапарастлик ва турли хил диний окимларга укувчи-ёшларни кириб колишларини олдини олишга каратилган тадбирлар утказилишини таъминлаш;

к) “Баркамол авлод” болалар марказида туман (шахар) хокимликлари хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг карори ва курсатмаларининг амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва нодавлат ташкилотлар билан таълим-тарбия сохаларида хамкорлик килиш;

л) согликни саклаш булимлари билан хамкорликда укувчи-ёшлар уртасида соглом турмуш тарзи ва соглом мухитни таргиб килиш борасида, ОИВ/ОИТС касаллигини олдини олиш, гиёхвандлик профилактикаси ва экологик таълим-тарбия йуналиши буйича тадбирларни ташкил этишни таъминлаш;

м) тарбияси огир болаларни тугарак машгулотларига кизиктириш ва жалб килиш ишларини амалга ошириш;

н)  мамлакатимизда нишонланадиган мухим байрам саналарига багишланган тадбирларни ташкил этилишини таъминлаш, оммавий ахборот воситаларида “Баркамол авлод” болалар маркази фаолияти ва максадларини таргибот этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмунини, жамоага рахбарлик килишнинг самарали куринишларини;

в) тарбиявий ишлар сифатини, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  тугарак дастурлари ва уларга методик йурикномаларни, касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил килиш шакллари ва методларини;

д) маънавий-ахлокий тарбияни амалга оширишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан хамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

е)  миллий истиклол мафкурасини, унинг бош ва асосий гояларини, миллий кадриятларни педагогика, педагогик психология, болалар физиологиясини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар марказининг
  хужалик мудири лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 890
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) хужалик-бошкарув ишлари буйича “Баркамол авлод” болалар марказининг хужалик фаолиятини бошкариш, янги укув йилига тулик тайёр холга келтирилишини таъминлаш;

б) уз ваколати доирасида “Баркамол авлод” болалар марказининг бюджет маблагларидан максадли фойдаланиш тадбирларини ишлаб чикиш хамда улардан тугри фойдаланишни таъминлаш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказининг молиявий фаолият натижаларини тахлил килиш, шартнома мажбуриятларининг уз муддатида тулик бажарилишини таъминлаш, молиялаштиришнинг конун хужжатларида такикланмаган турли манбалари хисобига бюджетдан ташкари маблагларни шакллантириш ва ундан самарали фойдаланишни назорат килиш;

г) пул маблаглари, товар-моддий бойликлар ва асосий воситалар тушумини тулик хисобга олиш, шунингдек уларнинг харакати билан боглик булган муаммоларни олдини олиш;

д) “Баркамол авлод” болалар марказига кушимча молиявий манбалар ва моддий маблагларни жалб килиш чора-тадбирларни амалга ошириш, ходимлар ва укувчилар учун зарур ижтимоий-маиший шарт-шароитларни таъминлаш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

е)  “Баркамол авлод” болалар марказининг укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

ж) моддий-техника базасини ривожлантириш ишларини ташкиллаштириш, бино ва кушимча объектларнинг техник холати ва жихозланганлигини мунтазам равишда урганиб бориш;

з)  “Баркамол авлод” болалар марказига етказиб берилаётган жихозларни белгиланган тартибда кабул килиш, жихозларни тугарак ва бошка хоналарга тугри таксимланишини амалга ошириш;

и) куз-киш мавсумига тайёргарлик жараёнида тегишлилигича кумир, суюк ёкилги, табиий газ ва электр энергиясига булган эхтиёжларни аниклаш ва маълумотларни худудий таълим бошкаруви органларига такдим этиш хамда кабул килинган ёкилгиларнинг сифати ва сакланишини таъминлаш;

к) “Баркамол авлод” болалар марказига бириктирилган худудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига рахбарлик килиш, узига буйсунувчи тегишли булинма хамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиклаштириш;

л) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) “Баркамол авлод” болалар маркази биносининг техник холатини, унинг худуди, хоналар сони ва улчамларини, таълим муассасаси биносига куйиладиган техник талабларни;

в) бошкариш психологияси ютукларидан фойдаланишни, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

г)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   мутахассислик буйича икки йилдан кам булмаган иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1720
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) “Баркамол авлод” болалар марказида укув-методик ва тарбиявий ишлар холатини тахлил килиш, тугаракларни шакллантиришда иштирок этиш, тугарак йуналишлари буйича укув дастурларини методик таъминлаш ишларини ташкил килиш;

б) “Баркамол авлод” болалар марказининг педагог ходимларига тегишли фаолият йуналишлари буйича маслахатлар бериш ва уларга амалий ёрдам курсатиш;

в) укувчилар билим ва куникмаларини мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларига мослигини урганиш ва уларни бажарилишини таъминлаш буйича методик ёрдам курсатиш;

г) педагогларни таълим-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар ишлаб чикиш;

д) тугарак рахбарлари ва бошка педагог ходимларнинг иш фаолиятини ва амалий машгулотларининг утказилишини назорат килиш, уларнинг тахлилини олиб бориш хамда уларга машгулот ишларини ташкил этиш буйича услубий ва амалий ёрдам курсатиш;

е) тугарак йуналишлари буйича методик ишларни мувофиклаштириш, янги укув- методик кулланма ва дастурлар синови буйича материаллар тайёрлаш хамда мактабдан ташкари таълим тизимида амалга оширилаётган янгиликларни педагогик жамоага етказиш ва уларга булган эхтиёжни тахлил килиш;

ж) илгор тажрибалар асосида тугарак укув дастурларини тузиш ва уни такомиллаштиришга оид ишларни олиб бориш, “Баркамол авлод” болалар маркази рахбариятига тугараклар фаолиятини яхшилаш буйича таклифлар киритиш, укув хоналарини кургазмали ва техник таълим воситалари хамда укув ва ахборот манбалари билан жихозланишида методик ёрдам курсатиш;

з)  тугарак рахбарларининг машгулотлар утишга зарур булган дастурий-методик материаллар билан таъминланишига амалий ёрдам бериш;

и) ёш мутахассисларнинг малакасини ошириш ва касбий тайёргарлигини такомиллаштириш буйича “Устоз-шогирд” анъаналаридан фойдаланишни хамда тажриба- синов майдонлари ишига методик ёрдам курсатиш;

к) илгор тажрибали тугарак рахбарларини аниклаш, уларнинг тажрибаларини умумлаштириш ва оммалаштириш буйича рахбариятга таклиф киритиш;

л) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва тугарак машгулотларининг сифатини оширишга оид турли анжуман, укув ва курик-танловларда иштирок этиш;

м) тегишли йуналишлар буйича ходимлар малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш ишларида иштирок этиш;

н) тугаракларга амалий-услубий ёрдамлар бериш, долзарб масалалар буйича давра сухбатлари, семинарлар утказиш, юзага келаётган муаммоларни бартараф этиш чораларини куриш;

о) узининг назарий билим даражасини, педагогик махорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш;

п) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмуни, укув ва тарбия сифати, уларни жорий килиш натижаларини тахлил килишни, педагогик услубий ишлар мазмуни ва уни ташкиллаштириш тамойилларини;

в) касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил килиш шакллари ва методларини;

г) укув-дастурий хужжатлар, тугарак йуналишлари буйича укув режалари, таълим дастурлари ва бошка укув методик хужжатларни ишлаб чикиш тамойиллари ва тартибини;

д) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази маданий-оммавий
  тадбирлар ташкилотчиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 1534
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3340
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) маданий-оммавий тадбирлар (курик-танловлар, оммавий ва кунгилочар уйинлар, дам олиш кечалари, турли мухим саналарга багишланган театрлаштирилган байрамлар, мусобакалар, томошалар ва бошка тадбирлар)ни ташкил этиш;

б) укувчи-ёшларнинг кизикишларини инобатга олган холда иш шакли ва усулини танлаш, турли тадбирларни утказиш дастур ва сценарийларини ишлаб чикиш хамда уларни амалга ошириш;

в) укувчиларнинг кизикишларига кура клублар, уюшмаларни ташкил этишда иштирок этиб, уларни ижодий фаолиятга жалб этиш, маданий-оммавий ишларни ташкил этиш шаклларини такомиллаштириш буйича семинарлар утказиш;

г) маданий-оммавий ишлар, уйинларни, чикишлар ва бадиий хаваскорлик курикларига режиссёрлик килиш ва утказиш;

д) укувчиларнинг таътил кунлари, буш вакти ва дам олишларини самарали утказишни ташкил килиш максадида экскурсиялар уюштириш;

е)  укувчиларни ватанга мухаббат, миллий анъаналар ва халкимизнинг урф-одатларига, буюк олимлар, санъат, маданият ва спорт усталарига хурмат, содиклик ва фахрланиш туйгусида тарбиялаш;

ж) марказ тарбиявий ишлари режасига мувофик тугарак рахбарлари ва бошка педагог ходимлар билан биргаликда гоявий-тарбиявий ишларни, спорт-оммавий ва маданий тадбирларни утказишда иштирок этиш;

з)  маданий-оммавий, тарбиявий тадбирларни утказиш буйича услубий материалларни ишлаб чикиш, тадбирларга мос адабий ва мусика репертуарини танлаш, сахна куринишига жихозларни тайёрлаш;

и)  методик кенгаш ишларида, согломлаштириш, тарбиявий ва укув дастурида назарда тутилган бошка тадбирларни утказиш ишларида иштирок этиш;

к)  таълим муассасалари, тегишли манфаатдор ташкилот, идоралар билан хамкорликда шахсни камол топтиришга каратилган укув-тарбиявий йуналишдаги турли тадбирларни ташкил килиш;

л) узининг назарий билим даражасини, педагогик махорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш ва уз устида мунтазам ишлаш;

м)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмунини, тугарак дастурларини ва касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил килиш шакллари ва методларини;

в)  классик ва замонавий сахна, ташкилий ва режиссёрлик фаолияти асосларини, таълим муассасаларида маданий ташкилотчилик ишининг илгор тажрибаларини;

г)  укув-дастурий хужжатлар, тугарак йуналишлари буйича укув режалари, таълим дастурлари ва бошка укув методик хужжатларни ишлаб чикиш тамойиллари ва тартибини;

д)  маънавий-ахлокий тарбияни амалга оширишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан хамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

е)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологиясини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази тугарак
  рахбари лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 2364
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укувчиларнинг кизикишларига кура тегишли йуналиш буйича тугарак фаолиятини ташкиллаштириш, уларни тугаракларга жалб этиш ва рахбарлик килиш;

б)  укувчиларнинг мактабдан ташкари таълимга булган эхтиёжини урганиш, назарда тутилаётган тугарак аъзолари контингентини аниклаш ва уни саклаб колишни таъминлаш;

в)  тугарак машгулотларини ташкил этишда аъзоларнинг ёши, рухий-физиологик холати, лаёкати ва кизикишларини инобатга олиш, таълим-тарбия жараёнини урнатилган тартибда санитария-гигиена нормаларига ва хавфсизлик коидаларига мувофик ташкил этиш, тугарак аъзоларининг хаёти ва соглигини мухофаза килиш;

г)  болаларнинг эхтиёжлари ва кизикишларига мувофик уларнинг ижодий ва бадиий кобилиятларини ривожлантириш;

д) тугарак машгулотларини мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талаблари асосида илгор педагогик усуллар ва методлардан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган холда ташкил этиш;

е)  тугарак аъзоларининг эгаллаган билим, куникма ва малакаларининг мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларига мослигини аниклаш, камчиликларни бартараф этиш юзасидан тугарак йуналиши буйича тавсиялар тайёрлаш;

ж) илгор тажрибалар асосида тугарак укув дастурларини тузиш ва “Баркамол авлод” болалар марказининг рахбариятига тугараклар фаолиятини яхшилаш юзасидан таклифлар киритиш;

з)  тугарак хоналарини кургазмали ва техник таълим воситалари хамда укув ва ахборот манбалари билан жихозлаш, машгулотлар жараёнини дастурий-методик материаллар билан таъминлаш, амалий машгулотларни утказишда жихозларнинг сакланиши, улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

и) ёзги таътил кунлари учун мавсумий режалар асосида тугарак ишларини ташкил килиш, шунингдек, “Баркамол авлод” болалар марказининг маданий-оммавий тадбирлари ташкилотчиси билан биргаликда укувчиларнинг буш вактларини мазмунли утказиш, дам олишларини тулаконли амалга ошириш максадида муассасалар ва махаллаларда (овулларда) ота-оналар билан хамкорликда турли йуналишдаги оммавий тадбирларни ташкил этиш;

к) педагогика кенгашида ва уз йуналиши буйича турли танловлар, кургазмалар, мусобакалар утказиш буйича керакли хужжатлар ишлаб чикишда, тугарак машгулотларининг сифатини оширишга оид турли анжуманлар, илмий-амалий конференциялар, укувлар, курик- танловларда уз маърузаси билан иштирок этиш;

л) оммавий ахборот воситаларида уз иш фаолияти билан боглик илгор тажрибаларни ёритиш хамда узининг педагогик махорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш;

м) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника хавфсизлиги ва ёнгиндан химояланиш коидаларга риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмуни, укув ва тарбия сифати, уларни жорий килиш натижалари билан боглик холда ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

в) касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил килиш шакллари ва методларини;

г) укув-дастурий хужжатлар, тугарак йуналишлари буйича укув режалари, таълим дастурлари ва бошка укув методик хужжатларни ишлаб чикиш тамойиллари ва тартибини;

д) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий ёки урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази мониторинг

буйича мутахассис лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб раками 2477
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2131
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тегишли топширикларни хамда фаолиятга доир меъёрий хужжатларнинг ижросини “Баркамол авлод” болалар маркази таркибидаги булинмалар томонидан уз вактида, тулик ва сифатли бажарилиши юзасидан мониторинг олиб бориш;

б) хар чоракда мактабдан ташкари таълимга куйиладиган давлат талабларининг тугарак аъзолари томонидан узлаштириш мониторинги ва йуналишлар буйича укувчилар билимидаги камчиликларни аниклаш ва уларни бартараф этиш чорасини куриш;

в) мактабдан ташкари таълим сифатини ошириш юзасидан педагоглар ва ота-оналар фикрларини урганиш ва тахлил натижаларини “Баркамол авлод” болалар маркази рахбариятига такдим этиш;

г) “Баркамол авлод” болалар маркази педагог ходимларини кайта тайёрлаш, малакасини ошириш режасининг бажарилиши мониторингини олиб бориш;

д) “Баркамол авлод” болалар маркази фаолиятининг барча йуналишлари буйича утказилган мониторинг натижалари юзасидан режа асосида педагогик хамда услубий кенгашга тахлилий материаллар тайёрлаш;

е)  хар ой давомида “Баркамол авлод” болалар марказининг иш режаси асосида амалга оширилган ишлар якунини тахлил килиш, камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирларини белгилаш юзасидан тахлилий маълумот тайёрлаш;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника хавфсизлиги ва ёнгиндан химояланиш коидаларга риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташкари таълимга оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмуни, укув ва тарбия сифати, уларни жорий килиш натижаларини тахлил килишни, педагогик услубий ишлар мазмуни ва уни ташкиллаштириш тамойилларини;

в) касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил килиш шакллари ва методларини;

г)  укув-дастурий хужжатлар, тугарак йуналишлари буйича укув режалари, таълим дастурлари ва бошка укув методик хужжатларни ишлаб чикиш тамойиллари ва тартибини;

д) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази ахборот-ресурс
  маркази мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2459
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2432
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)  “Баркамол авлод” болалар маркази ахборот-ресурс марказининг истикболли ва жорий режаларини ишлаб чикиш хамда уни бажариш;

б)  ахборот-ресурс марказининг ишни ташкил этиш буйича илгор тажрибаларини урганиш ва уларни фаолиятда куллаш буйича таклифлар тайёрлаш;

в)  электрон каталогдан фойдаланган холда, ахборот-ресурс марказида хизмат курсатишнинг янги турларини, уларидан фойдаланишни таъминлаш буйича янги технологияларни жорий этиш;

г)  ахборот-ресурс марказининг йиллик иш режасини ишлаб чикиш, уларнинг микдорий ва сифат курсаткичларини (китобхонлар сони, фонд хажми, катнов ва китоб бериш сони, китоб билан таъминланганлик, суровларнинг бажарилиши ва хоказолар) тахлил килиш;

д)  ахборот-ресурс марказида хисоб-молия хужжатлари (инвентарь дафтари, ахборот- ресурс маркази ишининг кундалиги, йукотилган китоблар урнига кабул килинган китобларни хисобга олиш дафтари, келиб тушган ва хисобдан чикарилган хужжатлар юзасидан далолатнома, фондни инвентарлаштириш ва текшириш ишларининг утказилганлиги хакидаги далолатномалар, маълумотномалар, даврий нашрларнинг кайдлов картотекаси)ни юритиш;

е)   “Баркамол авлод” болалар марказига кабул килинган адабиётларга илмий ва техникавий (таснифлаш, каталоглаштириш) ишлов беришга доир ишларни ташкил этиш, унинг фондини ва ундан кандай фойдаланилаётганлигини урганиш хамда тахлил килиш;

ж)  фойдаланиш хусусиятини йукотган (эскирган) ва яроксиз булиб колган хужжатларни аниклаш, уларни белгиланган меъёрлар ва коидалар буйича уз вактида хисобдан чикариш;

и)  китобхонларнинг электрон ахборот ресурслари буйича ахборот олиш эхтиёжлари ва суровларини аниклаш хамда кутубхонага келган янги адабиётларни укувчи-ёшлар уртасида таргиб килиш;

к)  ахборот-ресурс марказида кутубхоначилик хизмати курсатиш, илгор ахборот технологияларини жорий килиш ва “Баркамол авлод” болалар маркази дизайнини яхшилаш ишларини такомиллаштириш буйича таклифлар киритиш;

л)  ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказлари, бошка тизим ва идораларга карашли ахборот-кутубхоналар билан алокалар урнатиш, узининг назарий билим даражасини, педагогик махорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш ишларни йулга куйиш;

м)  педагогик, методик кенгаш ишларида, тарбиявий ва укув дастурларда назарда тутилган бошка тадбирларни утказиш ишларида катнашиш хамда китоб фондини бойитиш, ота-оналарга маслахат ва методик ёрдам курсатиш;

н)  уз фаолият хусусиятлари билан бевосита боглик семинарлар ва кенгашларда иштирок этиш;

о)   санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг мактабдан ташкари таълим тизимига оид, ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли норматив-хукукий хужжатларини;

б)  давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в)  кутубхона-ахборот назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот сохасидаги ютуклари хамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш усулларини, ахборот-ресурс марказида ички тартиб-коидаларга риоя этилиши таъминланишини;

е)  кутубхонашунослик, библиографияшунослик, китобшунослик сохасини, персонал компьютерлар, мультимедиа курилмалари, автоматлаштирилган кутубхоначилик тизими ва Интернет билан ишлаш фаолиятини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази халкаро
  алокалар шуъбаси мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Марказда мактабдан ташкари таълим буйича узаро алокалар урнатиш, тажриба алмашиш ва халкаро хамкорлик ишларини конунчиликда белгиланган тартибда амалга ошириш;

б) халкаро хамкорликни ташкил килишда тегишли давлат ва нодавлат ташкилотлари, жамгармалари билан хамкорлик масалаларини мувофиклаштирувчи координатори билан хамкорлик килиш;

в) Узбекистонда фаолият курсатаётган халкаро, хорижий, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва жамгармалар билан хамкорлик алокаларини урнатиш ва кучайтириш буйича рахбариятга таклифлар тайёрлаш;

г) таълим беришнинг технологик жараёнида чет эл педагогикасининг энг илгор тажрибаларини урганиш ва уларни марказ рахбарияти билан мухокама этиш;

д) турли сохалар буйича вилоят ёки туманларда фаолият курсатаётган хорижий ташкилот, корхона, фирма, компания, ваколатхона, халкаро дастур, лойихалар хакида маълумотлар базасини яратиш;

е)  тегишли йуналишлар буйича чет эл укув муассасалари, таълим йуналишида фаолият курсатаётган халкаро ва хорижий давлат ва нодавлат ташкилотлар, жамгармалар билан интернет оркали урнатилган тартибда узаро хамкорликлар килиш, улардаги илгор педагогик технологиялар билан марказ ходимларини таништириб бориш;

ж) ривожланган давлатлар педагогикасидаги истикболли моделларни урганиш, уларни махаллий шароитга мослаган холда таълим жараёнига татбик этиш буйича “Баркамол авлод” болалар маркази педагоглари билан хамкорликда тавсиялар ишлаб чикиш;

з)  мактабдан ташкари таълим буйича хорижий давлатлар педагогикасидаги янгилик ва узгаришлар, укув кулланмалар, дастурлар хакида маълумотлар базасини янгилаб бориш;

и) мактабдан ташкари таълим йуналиши буйича халкаро танлов ва фестивалларда иштирок этган иктидорли ёшлар ва педагоглар билан уз таассуротлари хакида умумий урта таълим мактаби укувчилари билан учрашувлар ташкил этиш;

к) “Баркамол авлод” болалар маркази рахбарияти билан келишган холда ахборот- кутубхонани хорижий давлатлар таълимига оид укув кулланмалар, дастурлар, ва электрон адабиётлар билан бойитиш, бу борада чет эл элчихоналарига мурожаат килиш буйича таклифлар тайёрлаш;

л) “Ривожланган мамлакатларда мактабдан ташкари таълимнинг замонавий технологиялари ва ютуклари”ни урганиш;

м) халкаро хамкорлик буйича олиб борилаётган ишлар юзасидан маълумотномалар тайёрлаш, педагогик, методик кенгаш ишларида, тарбиявий ва укув дастурида назарда тутилган бошка тадбирларни утказишда иштирок этиш;

н)  уз фаолияти хусусиятлари билан боглик семинарлар ва кенгашлар ишида иштирок этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) Узбекистон Республикаси томонидан ратификация килинган халк таълими тизимига оид халкаро хукук нормаларини;

б) мактабдан ташкари таълимга оид ва бола хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

в) мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг мазмуни, укув ва тарбия сифати, уларни жорий килиш натижалари билан боглик холда ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

д) тугарак ишларини методик таъминлаш ва таълим жараёнини ташкил килиш тизимини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   уч йилдан кам булмаган иш стажи.

 • боб. Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  ходимларинингмалака тавсифлари
 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  мудири лавозимнинг малака тавсифлари
Тартиб раками 751
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг умумий фаолиятига рахбарлик килиш ва булимга юкланган барча вазифаларни бажариш;

б) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, булим номенклатурасига кирувчи таълим муассасаларининг рахбар кадрларини юкори турувчи халк таълими бошкарув органларига келишиш учун такдим этиш;

в) умумий урта таълим мактабларини юкори малакали педагог ходимлар билан тулдириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш, улар мехнатини рагбатлантириш ишларини амалга ошириш;

г) халк таълими муассасалари педагогик кадрларни кайта тайёрлаш ва малакасини оширишни таъминлаш;

д) давлат таълим стандартларининг бажарилишини таъминлаш ва таълим сифатини ошириш чора-тадбирларни белгилаш;

е)  укувчиларнинг маънавий-ахлокий тарбияси ва маърифий ишларнинг самарали шаклларини хамда услубларини ишлаб чикиш ва жорий этилишини таъминлаш;

ж) тасарруфидаги таълим муассасаларининг укувчилар шахсининг умумий маданиятини шакллантириш, жамият хаётига мослашуви, касбий таълим дастурларини онгли танлаш ва кейинги узлаштирилиши асосларини яратиш, жамият, оила ва давлат олдидаги масъулиятини хис киладиган шахсни тарбиялаш ишларини амалга ошириш;

з)  таълим муассасаларини аттестация ва аккредитациядан сифатли утказиш буйича ишларни ташкил этиш;

и) таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этилиши сифатини таъминлаш;

к) таълим тизимида бюджет ва бюджетдан ташкари маблагларни максадли сарфланишига рахбарлик килиш;

л) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда булим номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш;

м) таълим тизимида турли органлар ва жамоат ташкилотлари билан узаро манфаатли хамкорликни ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

н)  умумий урта таълим мактабларининг туккизинчи синф битирувчиларини таълимнинг кейинги боскичига жалб килиш ишларини амалга ошириш;

о)  таълим муассасалари биноларини капитал таъмирлаш ва реконструкция килиш ишларини каътий назорат килиш;

п) таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт базасини мустахкамлаш хамда оммавий спортни ривожлантириш, укувчиларни унга жалб килиш ишларини амалга ошириш;

р)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килинишини таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабгача таълимга куйилган давлат талабларининг, мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг ва давлат таълим стандартлари талабларининг мазмунини;

в)   таълим муассасаларидаги укув ва тарбия сифатини оширишнинг усулларини;

г)   ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

д) мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни укитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини хамда болаларни мактаб таълимига тайёрлаш дастури ва тарбиявий ишлар концепциясини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

ж) педагогика, психология, болалар физиологиясини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

з) укув ва тарбия жараёнида укитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини, таълим муассасаси ва укитувчилар фаолиятини тахлил кила олиш, муаммоларини аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

и) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш

ва ташкил этиш туман (шахар) булими мудири уринбосари-методик
таъминлаш, укувчиларни касбга йуналтириш ва давлат таълим
стандартлари мониторинги гурухи рахбари лавозимининг
малака тавсифлари

Тартиб раками 925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) гурух фаолиятига умумий рахбарлик килиш ва гурухга юкланган барча вазифаларни бажариш;

б) умумий урта таълим мактаблари укувчиларининг давлат таълим стандартларини узлаштириш мониторинги ва фанлар буйича укувчилар билимларидаги камчиликларни аниклаш ва уларни бартараф этиш чоралари куриш;

в) иктидорли укувчиларни излаб топиш, уларнинг кобилиятларини руёбга чикариш, мактаблар, уларнинг рахбарлари, укитувчилар фаолиятига бахо бериш ва уларнинг рейтингини аниклаш;

г) идоравий мансублиги, мулкчилик шаклидан катъий назар таълим муассасаларига методик рахбарликни такомиллаштириш ва уларда укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ишларини ташкил этиш;

д) укув-тарбия жараёнига замонавий методлар, илгор педагогик технологияларни жорий этиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

е) таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

ж) мактабгача таълим, умумтаълим ва мактабдан ташкари таълим тизимини ривожлантиришга каратилган ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш;

з)  педагог ходимлар, методистлар ва укувчилар иштирокида танлов хамда оммавий тадбирлар утказиш ишларини ташкил килиш;

и)  умумий урта таълим мактабларини дастурий-методик материаллар билан таъминлаш, улардан фойдаланиш самарадорлигини экспертизадан утказиш ишларини амалга ошириш;

к)  мактабгача таълим, умумтаълим ва мактабдан ташкари таълим муассасалари рахбарлари хамда педагог ходимларини кайта тайёрлашва уларнинг малакасини ошириш ишларини режалаштириш, улар юзасидан методик ва ахборот материалларини тайёрлаш;

л)  тажриба-синов майдонлари ишига рахбарлик килиш, методик ёрдам курсатишни таъминлаш;

м)  хафта, ой, йил мобайнида гурух томонидан амалга оширилган ишлар якунини тахлил килиш, камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирларини белгилаш ва амалга ошириш;

н)  педагог ходимларни аттестациядан утказиш ишларини ташкил килиш ва уларнинг малакасини оширишни режали амалга ошириш;

о)  санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килинишини таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини мухофаза килиш сохасидаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) мактабгача таълимга куйилган давлат талабларининг, мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг ва давлат таълим стандартлари талабларининг мазмунини;

в)   таълим муассасаларидаги укув ва тарбия сифатини оширишнинг усулларини;

г)   ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

д)  мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни укитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини хамда болаларни мактаб таълимига тайёрлаш дастури ва тарбиявий ишлар концепциясини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

ж) педагогика, психология, болалар физиологиясини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

з)   укув ва тарбия жараёнида укитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини, таълим муассасаси ва укитувчилар фаолиятини тахлил кила олиш, муаммоларини аниклаш ва уларни хал килишнинг самарали йулларини топишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил
  этиш туман (шахар) булими таълим муассасалари фаолиятини ташкил
  этиш ва укувчиларни маънавий-ахлокий тарбиялаш шуъбаси
  рахбари лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) шуъбанинг йиллик режасини ишлаб чикиш хамда амалга оширишда укув-тарбия ва маънавий-ахлокий ишларнинг таълим муассасаларида бажарилишини таъминлаш;

б)  мактаб ёшидаги болаларнинг умумий урта таълимга жалб килиш ишларини амалга ошириш;

в)  оммавий ахборот воситаларида булим ва унинг тасарруфидаги таълим муассасалари фаолиятидаги илгор педагогик технологияларни таргибот этиш;

г)  тарбиявий ишларни ташкил этишда халк таълими тизимидаги илмий тадкикот олиб борувчи ташкилотларнинг имкониятларидан фойдаланиш, педагогика фани ютукларини ва илгор тажрибаларни оммалаштириш;

д)  вояга етмаганлар ишлари буйича шугулланиш хамда укувчилар орасида жиноятчилик, алкоголизм, наркотик ва психотроп моддаларни истимол килиниши, хар хил диний окимларга кириб кетиши каби зарарли одатларни олдини олиш буйича тегишли ишларни амалга ошириш;

е)   умумий урта таълим мактаби укувчиларининг бахорги, ёзги, кузги, кишки таътилларда дам олишларини режалаштириш ва мазмунли утказилишини таъминлаш;

ж)  Баркамол авлодни тарбиялашда “Оила-махалла-таълим муассасаси” хамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисидаги ишларни амалга ошириш;

з)   маънавий-ахлокий тарбия йуналишида туман (шахар) микёсида кенг куламда турли хил тадбирлар (тарбиявий ишлар, семинар, сухбат, укув, курик-танловлар)ни режалаштириш ва уларнинг утказилишини таъминлаш;

и)   таълим муассасаларида синф рахбари, бошлангич ташкилот етакчиси, маънавий- маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари фаолияти самарадорлигини оширишни таъминлаш;

к)   тарбияси огир болаларни таълим муассасаларига жалб килиш ишларини амалга ошириш;

л)   укувчилар орасида узини узи бошкариш тузилмалари фаолиятини ташкил этиш, бу борада “Камолот” ёшлар ижтимоий харакати, “Камалак” болалар ташкилоти билан хамкорликда иш юритиш ва болалар етакчиси ишларини амалга оширилишини таъминлаш;

м)   туман (шахар) согликни саклаш булимлари билан хамкорликда укувчи-ёшлар уртасида соглом турмуш тарзи ва соглом мухитни таргиб килиш, гиёхвандликни олдини олиш профилактикаси ва экологик таълим-тарбия йуналиши буйича тадбирларни ташкил этиш;

н)   таълим муассасаларида “Миллий гоя: асосий тушунча ва тамойиллар”, Миллий гоя ва маънавият асослари, “Ватан туйгуси”, “Одобнома” фанларининг укитилиши буйича услубий ёрдамлар курсатиш;

о)   Узбекистон Республикасининг Мехнат кодекси 131-моддасида белгиланган “Байрам кунлари”, “Ватан химоячилари куни”, “Сунгги кунгирок”, “Халкаро болаларни химоя килиш куни”, “Билимлар куни” ва шу каби нишонланадиган байрам саналарига багишланган тадбирларни ташкил этилишини таъминлаш;

п)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)  педагогика фанлари хамда амалиётини, бошкариш психологияси ютукларини;

в)  болаларни ватанпарварлик рухида маънавий-ахлокий тарбиялаш методикаларини;

г)   мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иктисодий асосларини;

д)  мактабгача таълимга куйилган давлат талабларининг, мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг ва давлат таълим стандартлари талабларининг мазмунини;

е) жамоани бошкаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш усулларни;

ж)   илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини;

з) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

и) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил
  этиш туман (шахар) булими таълим муассасалари фаолиятини ташкил
  этиш ва укувчиларни маънавий-ахлокий тарбиялаш шуъбаси
  мутахассиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2457
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг мактабгача таълим муассасалари, умумий урта таълим мактаблари фаолияти мониторинги буйича ишларини режалаштириш ва амалга ошириш;

б) гурух рахбари билан биргаликда мактабгача таълим муассасалари ва умумтаълим мактабларини йиллик мониторинг килиш режа-жадвали ва дастурини ишлаб чикиш;

в) мактабгача таълим муассасалари ва умумий урта таълим мактаблари фаолиятини мониторинг килиш материаллари ва дастурини тайёрлаш, утказилган мониторинг натижаларини умумлаштириш ва тахлил килиш;

г) мактабгача таълим муассасалари ва умумий урта таълим мактабларида утказилган мониторинг натижалари асосида таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштириш буйича тавсиялар тайёрлаш;

д) таълим сифати мониторинги буйича таянч таълим муассасалари фаолиятини ташкил килиш, уларнинг негизида илгор тажрибалар алмашиш, янги педагогик, ахборот- коммуникацион ва бошка технологияларни жорий этиш масалалари буйича учрашувлар, семинарлар, конференциялар утказиш, улардан таълим-тарбия жараёнида фойдаланишни таъминлаш;

е)  таянч таълим муассасалари фаолиятини ташкил этишга методик ёрдам курсатиш, таълим муассасаларининг укув-тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гурухи ходимлари (методистлари) билан хамкорликда укувчилар билимидаги камчиликларни бартараф этиш буйича методик материаллар тайёрлаш;

ж) таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш юзасидан педагоглар, укувчилар ва ота-оналар фикрларини инобатга олган холда таклифлар тайёрлаш ва булим рахбариятига такдим этиш;

з)  касб махорати, синфдан ташкари ва тарбиявий ишлари учун устама оладиган педагоглар фаолияти мониторингини амалга ошириш;

и) утказилган мониторинг натижалари буйича булим кенгашига материаллар тайёрлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  умумий урта таълим мактаби укувчиларининг давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириш мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълим методларини ва воситаларини;

ж) илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

и)    меъёрий хужжатлар билан ишлаш йулларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шахар) булими укувчиларни касбга
  йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини
  методик таъминлаш кичик гурухи ходими лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Укувчиларни касбга йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини методик таъминлаш кичик гурухининг умумий фаолиятига рахбарлик килиш, йиллик иш режасини ишлаб чикиш хамда уни амалга оширилишини таъминлаш;

б)  умумтаълим муассасаларида касбга йуналтирувчи вазифасини бажарадиган укитувчи ва психологлар хамда укувчиларни касб ва мутахассисликларнинг замонавий турлари, касбий таълим шакллари ва шартлари билан таништириш;

в) укувчилар ва уларнинг ота-оналарига академик лицей, касб-хунар коллежлари мутахассисликлари ва тайёргарлик йуналишлари буйича касбга йуналтириш билимлари хамда касб-хунарга йуналтириш таргиботини амалга ошириш;

г) умумий урта таълим мактабларининг касбга йуналтириш хоналарини ахборот, маълумотнома, профессиографик, ташхислаш (анкета, тест, методика, суровномалар) ва бошка материаллар билан жихозлашда методик ва амалий ёрдам курсатиш;

д) укувчи ёшларни касбга йуналтириш масалалари буйича бандлик хизматлари, урта махсус ва касб-хунар таълим, согликни саклаш ва маданият муассасалари, корхона ва ташкилотлар, оммавий ахборот воситалари билан узаро хамкорлик килиш;

е)  урта махсус ва касб-хунар таълими муассасаларига экскурсиялар ва маърузалар утказиш, турли касб вакиллари билан учрашув, сухбатларни ташкил этишда умумий урта таълим мактаби рахбарларига амалий ёрдам курсатиш;

ж) умумий урта таълим мактаблари укувчиларини узлуксиз касб-хунарга йуналтиришнинг долзарб муаммоларига багишланган методик семинарларни туман (шахар) микёсида ташкил килиш;

з)  урта махсус касб-хунар таълим муассасалари билан биргаликда “Очик эшиклар куни”, “Касблар фестивали” касбга йуналтириш тадбирларини утказилишини таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, болалар физиологияси, педагогика- психология фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини укувчилар томонидан узлаштириш мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) дарсларни тахлил килиш, илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

з) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик ёки психологик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шахар) булими давлат таълим
  стандартларига риоя этиш мониторингини методик

таъминлаш кичик гурухи ходими лавозимининг
малака тавсифлари

Тартиб раками 2359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а)   гурухга юкланган барча вазифалар бажарилишини таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш масалалари буйича семинар ва конференциялар утказиш;

б)   гурухнинг йиллик иш режасини, таълим муассасалари мониторинги режа-жадвали ва дастурини тузиш хамда ижросини таъминлаш;

в)   таълим муассасаларининг укув-тарбия жараёнини яхшилаш буйича фаолиятини мувофиклаштириш ва мониторингини олиб бориш;

г)   мониторинг жараёнини ташкил этиш ва утказишга, халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш худудий институтларининг укитувчилари, методика марказлари методистлари, тажрибали амалиётчи укитувчилардан иборат жамоатчи экспертларни жалб этиш;

д)   методик хизмат ходимлари, укитувчилар билан бирга назорат материаллари базасини шакллантириш, синфлар, фанлар ва мавзулар кесимида тайёрланган ушбу материалларни мунтазам тулдириб бориш;

е)   методик хизмат ходимлари билан узаро хамкорлик килиш, укувчилар билимида аникланган камчиликларни бартараф этиш масалалари буйича фаолиятни амалга ошириш;

ж)   туман таянч таълим муассасалари негизида таълим сифатини мониторинг килиш ва уни такомиллаштириш, янги педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш тадбирларини утказиш;

з)    умумий урта таълим мактабларида укувчилар билимларининг давлат таълим стандартлари талабларига, мактабгача таълимга куйилган давлат талаблари хамда мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларига мослигини мониторинг килиш;

и)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   укувчиларнинг давлат таълим стандартлари талаблари даражасида узлаштириш мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)   давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   дарсларни тахлил килиш, илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини, жамоада кулай психологик мухит яратишни;

ж)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  мактабгача таълим муассасалари методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1725
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мактабгача таълим йуналиши буйича жорий ва истикбол режаларни ишлаб чикиш ва унинг бажарилишини амалга ошириш;

б)  идоравий мансублиги ва мулкчилик шаклидан катъий назар мактабгача таълим муассасасининг дастурлари, зарурий укув-методик хужжатларни ишлаб чикишни таъминлаш;

в)  таълим-тарбия жараёни сифатини, натижасини холисона бахолаш, умумий урта таълим мактаблари педагог мутахассислари ва тарбиячилар уртасидаги узаро хамкорлик ишларини амалга ошириш;

г)  педагог ходимларга инновацион дастур ва технологияларни узлаштириш хамда ишлаб чикишда методик ёрдам курсатиш, уларнинг малакаси ва касбий махоратини оширишни таъминлаш;

д)  мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчиларнинг билим, малака ва куникмаларини мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларига мослигини урганиш хамда уларни бажарилишини таъминлаш буйича методик ёрдам курсатиш;

е)  рахбариятга мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия сифатини ошириш буйича тегишли таклифлар киритиш;

ж)  мактабгача таълим муассасалари рахбари ва мутахассисларининг илгор иш тажрибаларини урганиш, уларни оммалаштириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

з)    методик кулланмаларнинг яратилишида муаллифларга методик ёрдам курсатиш;

и)  педагогларни таълим-тарбия жараёнида илгор педагогик технологияларни жорий этиш буйича методик тавсиялар тайёрлаш;

к)  мактабгача таълим тизимида амалга оширилаётган янгиликларни муассасаларга етиб боришини таъминлаш;

л)  муассаса педагоглари ва бошка ходимларининг аттестациядан утиш жараёнида методик ёрдам курсатиш;

м)  мактабгача таълим муассасалари педагог ходимларининг малакасини ошириш ишларини, уларнинг истикбол режаларини бажарилишининг назоратини амалга ошриш;

н)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   мактабгача таълимга куйилган давлат талабларининг мазмунини;

в)   болаларни мактаб таълимига тайёрлаш дастури ва тарбиявий ишлар концепциясини;

г)  мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни укитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини;

д)  укув ва тарбия жараёнида укитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

е)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

ж)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

з) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  она тили ва адабиёти, узбек тили, кардош
  тиллар методисти лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) она тили ва адабиёти, узбек тили, кардош тиллар укув фанларининг укитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) она тили ва адабиёти, узбек тили, кардош тиллар укув фанлари буйича укувчилар билимининг давлат таълим стандартларига мослиги мониторинги натижалари буйича чора- тадбирлар ишлаб чикиб, камчиликларни бартараф этиш ишларини ташкил этиш;

в) укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

г) укитувчиларни укув тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминлаш;

д) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

е) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни ташкил этиш;

ж) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

з)  фанлар буйича мактаб ва туман (шахар) микёсидаги беллашувларни утказиш, унинг натижаларини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

и)  давлат таълим стандартлари ва укув дастурлари тажриба-синови ишлари буйича тажриба майдонлари фаолиятига методик ёрдам курсатиш;

к)  ёш мутахассисларнинг малакасини ошириш ва касбий тайёргарлигини такомиллаштириш буйича “Устоз-шогирд” мактабларидан фойдаланишни таъминлаш;

л)   мактаб укитувчилари дарсларини тахлил килиш ва уларга методик ёрдам курсатиш;

м)  туман таянч таълим муассасалари негизида она тили фанини укитилиш сифатини ошириш, илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишга оид семинар ва конференциялар утказиш, юзага келаётган муаммоларни бартараф этиш чора- тадбирларини ишлаб чикиш;

н)  мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  укувчиларнинг она тили ва адабиёти, узбек тили, кардош тиллар укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  аник фанлар (математика, информатика,
  чизмачилик, тасвирий санъат) методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) аник фанларнинг укитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б)  укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларни мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув-методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е)  таълим-тарбияни ривожлантиришга, мазкур фанларнинг укитилиши сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларини утказилишини таъминлаш;

ж) “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

з)  мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  табиий фанлар (кимё, физика, биология,

география) методисти лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) табиий фанларнинг укитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларни мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

д) укитувчиларнинг дарс жараёнида лаборатория, амалий машгулотларни утказишини назорат килиш ва бу борада методик ёрдам курсатиш;

е)  давлат таълим стандартлари ва укув дастурлари тажриба синови ишлари буйича тажриба майдонлари фаолиятига амалий методик ёрдам курсатиш;

ж) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

з)  фанлар буйича умумий урта таълим мактаби ва туман (шахар) микёсида беллашувларни ташкиллаштириш ва утказиш, натижасини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

и)  “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

к)  мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шахар) булими ижтимоий фанлар (тарих,
  давлат ва хукук асослари, иктисодий билим асослари)
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ижтимоий фанларнинг укитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

д) укитувчиларнинг дарс жараёнида амалий машгулотларини утказишни назорат килиш, мониторингини олиб бориш ва бу борада методик ёрдам курсатиш;

е)  таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

ж) фанлар буйича мактаб ва туман (шахар) беллашувларини ташкиллаштириш ва утказиш, натижаларини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

з)  “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

и)  мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  чет тиллари (инглиз, француз, немис)
  методисти лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) чет тилларининг (инглиз, француз, немис) укитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е) фанлар буйича мактаб, туман (шахар) микёсидаги беллашувларни ташкиллаштириш ва уни утказиш, натижасини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

ж) “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ва амалий ёрдам бериш;

з)   мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)    методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  рус тили ва адабиёти (узбек ва рус мактаблари

учун) методисти лавозимининг малака
тавсифлари

Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) рус тили ва адабиётининг укитилиши (таълим узбек ва бошка тилларда олиб бориладиган мактабларда хамда таълим рус тилида олиб бориладиган мактаблар) буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига методик ёрдам беришни таъминлаш;

б)  укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш, таълим муассасаларига етказиш;

в) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида методик ёрдам бериш ва улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е)  фанлар буйича мактаб ва туман (шахар) микёсида беллашувларни ташкиллаштириш ва уни утказиш, натижасини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

ж) “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

и) мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  жисмоний тарбия, мехнат, мусика фанлари
  методисти лавозимининг малака

тавсифлари

Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)   жисмоний тарбия, мехнат, мусика фанларининг укитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б)   укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в)   укувчиларни жисмоний тарбия ва спорт билан шугулланишга оммавий жалб килишни, болалар спорт иншоатларидан самарали фойдаланишни таъминлаш;

г)   мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

д)   укувчилар уртасида турли спорт мусобакаларини утказиш, август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларини ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е)   фанлар буйича мактаб ва туман (шахар) беллашувларини ташкиллаштириш ва утказиш, натижасини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

ж)   “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ва амалий ёрдам бериш;

з)    мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истикбол режаларини бажарилишини таъминлаш;

и)   санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш,техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)   давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими
  миллий гоя ва маънавият асослари методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1359
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) миллий гоя ва маънавият асослари метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) “Миллий гоя ва маъанвият асослари” туркумига кирувчи фанларни укитилиши ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги йуналишидаги ишларни таълим муассасаларида амалга оширилишини таъминлаш;

в) укувчилар билим даражаси, оралик, боскичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб тахлил килиш, аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

г) укитувчиларни укув-тарбия жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва кулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

д) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиклаштириш, турли синовлар натижаларини тахлил килиш, янги укув методик кулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар тугрисидаги маълумотларни укитувчиларга етказиш;

е)  таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар), август кенгашлари, илмий-амалий йигилишларини ташкилаштириш хамда утказилишини таъминлаш;

ж) фанлар буйича мактаб ва туман (шахар) беллашувларини ташкиллаштириш ва уни утказиш, натижаларини тахлил килиш хамда методик тавсиялар ишлаб чикиш;

з)  “Устоз-шогирд” тизими асосида фан укитувчиларининг малакасини оширишга методик ва амалий ёрдам бериш;

и)  мазкур фан укитувчилари тугрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш, истикбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) укувчиларнинг укув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Психолог лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2292
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2444
Ходимлар тоифаси мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумий урта таълим мактаблари укувчилари билан узлуксиз касбга йуналтириш вазифалари билан боглик (1-9-синфлар) психологик-педагогик ташхис ва коррекцион ишлар буйича тадбирларни ташкил этиш;

б) 6-7 ёшли болаларни мактабнинг 1-синфига кабул килиш комиссияси фаолиятида иштирок этиш, болаларни диагностик текширишни утказиш, уларнинг умумий урта таълим мактабида укиш ва мослашишига психологик тайёргарлигини аниклаш ва тегишли хулосани расмийлаштириш ва ота-оналарга тавсиялар бериш;

в) турли ёшдаги иктидорли ва салохиятли болаларни аниклаш тадбирларини утказиш, уларни саралаш ва халк таълими тизимининг ихтисослаштирилган мактабларига кабул килиш комиссияси фаолиятида иштирок этиш;

г)  укувчиларнинг кизикишлари, мойилликлари ва касбий максадларини намоён килиш, уларни психологик-педагогик ташхислаш дафтарини юритиш, умумий урта таълим мактаблари туккизинчи синф битирувчиларига тавсиянома бериш буйича мактаб психологларига методик ёрдам бериш;

д) туккизинчи синф битирувчиларини академик лицей ва касб-хунар коллежларига йуналтириш ва кабул килиш худудий комиссиялари фаолиятида иштирок этиш;

е)  укувчилар, шунингдек, “Огир” хулкли болалар ва усмирларнинг “девиант” хулки муаммолари билан боглик психологик маслахат тадбирларини утказиш;

ж) мактабгача таълим муассасалари ва умумтаълим муассасалари психологларининг функционал вазифаларига оид фаолиятини олиб борилишини назорат килиш;

з)  укувчиларнинг акли ва идроки хамда шахс сифатида ривожланишини психологик- педагогик ташхислаш ва коррекциялашнинг долзарб муаммоларига багишланган методик семинарлар, гурухларда психологик тренинглар утказиш;

и) амалиётда укувчиларни психологик-педагогик ташхислаш методикаларидан (анкеталар, психологик тестлар, шахсий суровномалар ва х.к.) тугри фойдаланиш буйича олинган натижаларнинг махфийлигини таъминлаш;

к) санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш,техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   жамоадаги ижтимоий-психологик иклимга таъсир курсатувчи омилларни;

г) умумий ва ижтимоий психология, ёш психологиясини, тиббий психология, мактабгача ва мактаб ёшидаги болалар психологияси хусусиятларини;

д) болалар нейропсихологияси, психодиагностика ютуклари, индивидуал фарк психологияси, мухандислар психологияси, дефектология асосларини;

е)  психотерапия, сексология, психогигиена, касбга йуналтириш, касбшунослик ва мехнат психологиясини;

ж) тестлаш методологияси ва методикаси, психопатология, индивидуал ва гурухлар буйича касбга маслахат беришнинг замонавий методларини;

з)   боланинг нормал ва нотугри ривожланишини ташхислаш ва тузатишни, хулк этикаси ва маданиятини;

и)  тадкикот ишларини утказиш технологиясини, тадкикот натижаларини компьютерда кайта ишлашни, психодиагностиканинг долзарб илмий маълумотларини;

к)  укувчиларни (тарбияланувчилар) мехнати мухофазаси, соглигини саклаш, касбга йуналтириш, бандлиги масалаларини тартибга солувчи меъёрий хужжатлар ва уларнинг ижтимоий мухофазасини;

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик ёки психологик маълумот;

б)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Дефектолог лавозимининг малака тавсифлари (республика ташхис
  маркази, халк таълим муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман

(шахар) булимларида)

Тартиб раками 2717
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2330
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) врач ва психолог билан биргаликда ун турт ёшгача булган рухий ва жисмоний ривожланишида муаммоси бор болаларни аниклаш;

б) уларни укитиш ва тарбиялаш буйича тавсиялар бериш хамда касбга йуналтириш ишларини таъминлаш;

в) халк таълими бошкарув органларига урта-махсус касб-хунар таълими муассасаларида ривожланишида муаммоси булган битирувчилар учун махсус гурухлар очиш таклифини киритиш;

г)  жисмоний ва психологик ривожланишида муаммоси бор болаларнинг ота-оналарига уларнинг кейинги турмуш тарзини белгилаш, соглигини тиклаш, укитиш, уларни касбий кизикишлари буйича ишга жойлаштиришда амалий ёрдам курсатиш;

д) зарур холларда жисмоний ёки психик ривожланишида нуксонлари булган болаларни тегишли ташхис куйиш учун психологик-тиббий-педагогик комиссияга йуналтириш;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   таълим буйича статистик материалларни;

в)   махсус ва ёшлар педагогикаси ва психологиясини;

в)   дефектологиянинг анатомик-физиологик ва клиник асосларини;

г)  укувчилар (тарбияланувчилар) ривожланишидаги камчиликларни олдини олиш, тузатишнинг методлари ва усулларини;

д) ривожланишда камчиликлар мавжуд булган укувчилар (тарбияланувчилар) билан ишлашда кулланиладиган дастурий-методик адабиётларни;

е)   дефектология фанининг энг янги ютукларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шахар) булими болаларни ижтимоий
  химояси буйича мутахассис лавозимининг малака
  тавсифлари (васийлик ва хомийлик буйича)
Тартиб раками 1329
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2445
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Ота-онасининг карамогидан махрум булган болаларни аниклаш, уларни хисобга олиш ва ота-она карамогидан махрум булган хар бир холатда бола манфаатларидан келиб чикиб, болаларни жойлаштириш шаклларини танлаш;

б) фарзандликка бериш, васий ёки хомий тайинлаш, оилага тарбияга бериш (патронат), интернат туридаги муассасаларга жойлаштириш ишларини амалга ошириш;

в)  туман, шахар хокимига вояга етмаган болаларни фарзандликка, васийликка, хомийликка олиш юзасидан тавсияномалар тайёрлаш;

г)  васий ва хомий хукукларининг амалга оширилиши хамда мажбуриятларининг бажарилиши устидан хамда оилага тарбияга олинган ёки интернат турдаги муассасаларга жойлаштирилган болаларнинг турмуш шароитларини, таълим тарбия олишларини назорат килиш;

д)  ота-она карамогидан махрум булган васийликка ёки хомийликка олинган, оилага тарбия (патронат)га берилган болаларнинг мол мулкининг сакланиши устидан тегишли хукукий органлар билан хамкорликда назоратини олиб бориш;

е)  фарзандликка олиш сирининг сакланишини таъминлаш, васий ва хомий булишни хамда болаларни тарбияга олишни, фарзандликка олган ва фарзандликка олишни истовчи шахсларнинг, фарзандликка олинганларнинг, шунингдек, шахсларнинг васийликка ва хомийликка хамда тарбияга олинган вояга етмаганларнинг хисобини юритиш;

ж)  давлат муассасалари (интернатлар)га юборилган вояга етмаган болаларнинг хисобини олиб бориш, уларга оид булган хужжатларни тайёрлаш ва ижросини таъминлаш;

з)  белгиланган тартибда судларга ота-оналик хукукидан махрум килиш тугрисидаги даъво аризалари билан чикиш, судларда ота-оналик хукукидан махрум килиш ёки уларнинг хукукини чеклаш тугрисида, шунингдек, ота-оналик хукукларини тиклаш тугрисидаги ишлар куриб чикилаётганда иштирок этиш;

и)  конунга мувофик болаларни ижтимоий химоясини таъминлаш мониторингини олиб бориш ва бошка конунда белгиланган вазифаларни бажариш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги умумий урта таълим сохасидаги, болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни;

б)   педагогик фанлари хамда амалиётини, бошкариш психологияси ютукларини;

в)   болаларни ватанпарварлик рухида маънавий-ахлокий тарбиялаш методикаларини;

г)    давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини;

д)  жамоани бошкаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

е)    илгор педагогик технологиялар ва уларни татбик этиш методларини;

ж)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • боб. Республика таълим маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Республика таълим маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 557
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  Республика таълим марказининг (бундан буён матнда таълим маркази деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б)  таълим марказига юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, ижро интизомига риоя килиш;

в)  таълим марказининг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш хамда унинг илмий кенгаши фаолиятига рахбарлик килиш;

г)  Республика фан олимпиадаси, билимлар беллашувини тегишли ташкилотлар билан хамкорликда ташкил этиш;

д)   таълим марказига ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

е)  дарслик ва укув-методик кулланмаларнинг янги авлодларини яратиш режаларининг ижросини мувофиклаштириб бориш;

ж)  таълим марказининг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

з)    таълим маркази ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини таъминлаш;

и)  таълим маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

к)  таълим маркази булим бошликлари иш таксимотини, ходимларнинг йиллик хамда ойлик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

л)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда таълим маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

м)  таълим марказининг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

н)   жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

о)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халк таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)   давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази директори
  уринбосари лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 914
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига бириктирилган булимларнинг йиллик ва истикбол иш режаларининг шакллантириш ва уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш;

б) фанлар буйича укув-методик кулланмалар яратиш, укитишнинг илгор технологияларини урганиш, оммалаштириш, методик ишларни йуналтириб бориш;

в) маънавий-маърифий ишлар хамда рухий ёки жисмоний ривожланишида муаммоси булган болалар таълим-тарбиясининг ташкилий-услубий масалаларига оид ишларни мувофиклаштириш;

г) халк таълими тизимидаги вилоят методика марказлари, халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булими кошидаги таълим муассасаларининг укув тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гурухлари фаолиятини мувофиклаштириш;

д) таълим муассасаларини аттестация ва аккредитацияга тайёрлаш, фан хоналарини жихозлашни методик жихатдан таъминлаш, бириктирилган фанлар ва йуналишлар буйича булимларда муаллифлар билан ишларни ташкил килиш;

е) бириктирилган фанлар ва мазкур фанларнинг укитилиши буйича дарслик, укув- методик кулланмаларни яратиш, болалар спортини ривожлантириш, услубий таъминот масалалари, таълим жараёни учун зарурий укув-кургазмаларга куйилган методик талабларни яратиш ишларини, амалий тадбирларни ташкил этиш;

ж) илмий-методик кенгашлар, муаллифлар ва нашриётлар билан олиб бориладиган ишларни мувофиклаштириш;

з)  дарсликларни нашриётлар ва муаллифлар иштирокида кайта ишлаб тасдиклашга такдим этиш;

и) умумий урта таълим мактаблари, академик-лицейлар, касб-хунар коллежлари укувчиларининг умумтаълим фанлари буйича олимпиадаларини, билимлар белашувини утказишга тайёргарлик куриш;

к) таълимдаги илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини урганиш, уларни махаллий шароитларни хисобга олган холда такомиллаштириш;

л) ихтисослаштирилган мактаблар, айрим чукур урганиладиган фанларни укитишга доир укув режа ва укув дастурларини хамда методик тавсияларни ишлаб чикиш, амалиётга жорий этиш ишларини ташкил этиш;

м) умумий урта таълим мактаблари учун хар укув йилига чоп этилиши режалаштириладиган дарслик ва укув-методик кулланмаларни истикбол нашр режасини шакллантириш;

н) дарслик хамда укув-методик кулланмаларнинг янги авлодини танлов асосида яратишда муаллифлар ва дарсликлар танловини ташкил этиш;

о)   дарслик ва укув-методик кулланмаларни нашрга тайёрлаш ишларини ташкил этиш;

п)  таълимга оид республика микёсида утказиладиган семинар, конференция курик танлов каби тадбирларни режалаштириш ва уларнинг методик таъминлаш ишларини амалга ошириш;

р)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлат таълим стандартлари талабларини укувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

ж)  дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази булим бошлиги
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий рахбарлик килиш ва булим ишларини режалаштириш хамда унинг бажарилишини назорат килиш;

б)  булим Низоми ва режаси асосида ишларни ташкил этиш, ходимлар уртасида вазифаларни таксимлаш, мехнат интизомига риоя этилиши юзасидан назорат олиб бориш;

в)  таълим маркази рахбариятининг топширикларини ва илмий методик кенгаш карорлари ижросини таъминлаш;

г)  булим ходимларини таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва укитишнинг илгор педагогик технологияларга оид давра сухбатлари уюштириш;

д)  укув жараёнини такомиллаштириш, таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини ошириш борасида методик хизматни курсатишга оид ишларини мувофиклаштириш;

е) умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг хар укув йили учун нашр режаси лойихаларини тайёрлаш;

ж) кайта нашр этиладиган, кайта ишланадиган ва янги яратилган дарслик, укув- методик кулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил килиш ва нашрга тайёрлаш;

и) умумий урта таълим мактаблари учун укув-методик кулланмалар, методик тавсиялар, дарс ишланмалари, плакатлар яратиш ишларини ташкил этиш ва уларни укув жараёнига татбик этишда услубий ёрдам курсатиш;

к) Давлат таълим стандарти талаблари асосида укувчиларнинг билимини аниклаш буйича назорат ишларини тайёрлаш, мониторингини амалга ошириш ва аникланган камчиликларни бартараф этишга оид тавсиялар ишлаб чикиш;

л) педагог ходимларнинг узлуксиз малака оширишида “Устоз-шогирд” мактаби фаолиятига амалий-методик ёрдам бериш, шунингдек, укувчиларнинг Республика фан олимпиадалари, “Йилнинг энг яхши мактаби”, “Йилнинг энг яхши фан укитувчиси”, “Йил педагоги”, “Йилнинг энг яхши методисти” ва бошка курик-танловларни утказишда иштирок этиш;

м) халкаро олимпиадаларга укувчиларни танлаш ва тайёрлашда иштирок этиш, мазкур тадбирларни утказиш буйича тавсиялар, тест ва ёзма иш, амалий топшириклар хамда бахолаш мезонларини тайёрлашга рахбарлик килиш;

н) тажриба-тадкикот майдонлари ишини ташкил этишда методик ёрдам бериш ва натижаларини умумлаштиришга рахбарлик килиш;

о)   фан ва йуналишлар буйича илмий-методик кенгашлар фаолиятини ташкил этиш;

п) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини укувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

ж) дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи;

 • . Республика таълим маркази бош методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 296
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумтаълим муассасаларида давлат таълим стандартлари, укув дастурларининг ижросини, таълим-тарбия ва методик хизматнинг ахволини урганиб, аникланган камчиликларни бартараф этиш буйича методик курсатма ва тавсиялар бериш;

б) бириктирилган фани буйича кайта нашр этиладиган ва янги яратилган дарслик, укув-методик кулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил килиш ва экспертиза натижаларини муаллифларга етказиш, муаллифлар билан ишлаш хамда дарслик ва укув кулланмаларни нашрга тайёрлаш;

в) давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилиши юзасидан утказилган мониторинг натижалари асосида укувчиларнинг билимидаги узилишларни тулдириш масалалари буйича тавсиялар яратиш;

г) таълим муассасаларини аттестация ва аккредитацияга тайёрлаш хамда жихозлашнинг методик таъминоти билан шугулланишда амалий ёрдам курсатиш;

д) амалдаги конунчиликда белгиланган тартибда Республикамизда таълим йуналишида фаолият курсатаётган халкаро ташкилотлар билан хамкорлик ишларини амалга ошириш;

е) бириктирилган фани йуналишидаги тажриба-тадкикот ишларининг олиб борилишини ташкил этиш, методик ёрдам курсатиш;

ж) ихтисослаштирилган ва айрим фанлар чукур урганиладиган мактаблар ва синфлар учун укув режа, укув дастур, методик адабиётларни яратиш буйича муаллифлар гурухини шакллантириш;

з)  умумий урта таълим мактаблари фан хоналарини жихозлаш, физика, кимё, биология ва бошка фанлари учун яратилган укув-лаборатория жихозлари, компьютер синфларидан самарали фойдаланиш буйича методик тавсиялар яратиш;

и) умумий урта таълим мактаблари якуний аттестацияси учун материаллар тайёрлаш ва утказилишида амалий ёрдам курсатиш;

к) педагогик фан ютуклари ва илгор педагогик тажрибалар, “Миллий истиклол гояси”, миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида укувчи-ёшларда маънавий-ахлокий сифатларни шакллантиришга каратилган методик тавсиялар яратиш;

л) методик хизмат тизимини такомиллаштиришга йуналтирилган укув-семинарлар ва бошка тадбирларни ташкил этиш;

м) укувчиларнинг Республика фан олимпиадалари, “Йилнинг энг яхши мактаби”, “Йилнинг энг яхши фан укитувчиси” ва бошка курик-танловларни утказиш буйича назорат топшириклар ва бахолаш мезонларини тайёрлаш;

н) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини укувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази етакчи
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1718
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бириктирилган фани буйича кайта нашр этиладиган, кайта ишланадиган ва янги яратилган дарслик, укув-методик кулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил килиш ва экспертиза натижаларини муаллифларга етказиш, улар билан ишлаш хамда нашрга тайёрлаш;

б) давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилиши юзасидан утказилган мониторинг натижалари асосида укувчиларнинг билимидаги узилишларни тулдириш масалалари буйича тавсиялар яратиш;

в) укув жараёнига укитишнинг замонавий илгор шаклларини, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишда методик ёрдам курсатиш;

г)  таълим муассасаларида таълим-тарбия самарадорлигини оширишга, педагогик жараённи такомиллаштиришга йуналтириш, илгор педагогик тажрибаларни урганиш ва уларни оммалаштириш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуманлар, илмий-амалий конференциялар, укув курик-танловларини ташкилаштириш ва уни утказиш;

е)  фанлар буйича туман (шахар) ва вилоят микёсидаги беллашувларни утказишга амалий ёрдам курсатиш, натижасини тахлил килиш ва аникланган камчиликларни бартараф этишга оид тавсиялар яратиш;

ж) бириктирилган фанлари ва йуналишларида укитишнинг замонавий илгор шакл ва усуллари, янги педагогик технологиялар тугрисида маълумотлар хамда мазкур йуналишдаги ижодкор укитувчилар, методистлар фаолиятига оид маълумотлар базасини яратиш;

з) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлат таълим стандартлари талабларини укувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази 1-тоифали
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1718
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бириктирилган фани буйича кайта нашр этиладиган, кайта ишланадиган ва янги яратилган дарслик, укув-методик кулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил килиш;

б) илгор иш тажрибалар базасини ташкил этиш, умумий урта таълим мактабларида дарсларни кузатиш, тахлил килиш ва камчиликларни тузатиш буйича амалий-методик ёрдам курсатиш;

в) уз йуналишидаги фанлар буйича методик курсатмалар, тавсиялар, ёзма назорат иш намуналари ва тест топширикларини тайёрлаш, бириктирилган фанлари юзасидан тажриба- тадкикот ишларини ташкил этиш;

г)  бириктирилган фанларини укитиш буйича укитувчиларга методик ёрдам сифатида телекурсатув, радиоэшиттириш, газета ва журналларга маколалар тайёрлаш;

д)   илмий методик кенгаш мухокамасига уз йуналиши буйича кулёзмаларни тайёрлаш;

е)  укувчилар билим даражаси, оралик назорат ишлари, якуний аттестация ва боскичли назорат ишлар натижаларини урганиб тахлил килиш, мониторингини олиб бориб аникланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув кулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини укувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аникланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • боб. Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва
  психологик-педагогик республика ташхис маркази
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва
  психологик-педагогик республика ташхис
  маркази директори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 528
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик республика ташхис маркази (бундан буён матнда ташхис маркази деб юритилади)нинг умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) ташхис маркази иш фаолиятини самарали ташкил этиш, йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш, ижро интизомига риоя килиш хамда илмий-методик кенгаши фаолиятига рахбарлик килиш;

в) ташхис маркази томонидан илмий-назарий хамда илмий-амалий конференциялар, семинарлар ташкил этиш, илмий маколалар ва тупламлар яратиш ишларига рахбарлик килиш;

г)  ташхис марказига ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

д)  ташхис марказининг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

е)   ташхис маркази ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимлар аттестацияси ишларини ташкил килиш хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш;

ж)  ташхис маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

з)   ташхис маркази булим бошликлари иш таксимотини, ходимларнинг йиллик хамда ойлик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

и)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда ташхис маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат жамгармалар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

к)  ташхис марказининг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

л)  укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик диагностика масалалари буйича жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини куриб чикиш, таълим муассасаларида укувчи-ёшларни касб-хунарга йуналтириш, илмий-методик ва ахборот таъминотини амалга ошириш;

м)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)  методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази директори уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ташхис марказининг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уз вактида бажарилишини назорат килишда иштирок этиш, укувчиларнинг касбий мотивларини урганиш, кизикиш ва кобилиятларини ташхис килиш методикаларини ишлаб чикиш, амалда куллаш жараёнини ташкил этиш;

б) таълим муассасаларида укувчиларни касб-хунарга йуналтириш буйича амалий- услубий ёрдам бериш, илгор педагогик ва психологик методикаларни ва ахборот технологияларни жорий этган холда уларни махаллий шароитга мослаштириб амалиётга тадбик этиш ишларини мувофиклаштириш;

в) укувчилар ва уларнинг ота-оналари учун касбий маслахатлар бериш, умумий урта таълим мактаблари, касб-хунар коллежларида “Очик эшиклар” кунлари, “Касблар фестивали” тадбирларини ташкил этиш;

г) илмий-методик кенгаш йиллик иш режасини тузиш ва тасдиклатиш, муаллифлар томонидан яратилган укув-методик ва бошка кулланмаларни такриздан утказиш ва нашрга тавсия этиш ишларни мувофиклаштириш;

д) турли илмий-тадкикот институтлари билан алокалар урнатиш, илмий хамкорлик килиш, илмий-амалий конференциялар ва семинарлар ташкил килиш;

е) булимларнинг илмий-услубий ва ташкилий ишларини бошкариш, уларни тахлил килиш;

ж) ходимларни аттестациядан утказиш буйича хужжатлани тайёрлаш, уларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишлари буйича тегишли маълумотларни йигиш, тахлил килиш ва ташхис маркази директорига тегишли таклифлар киритиб бориш;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази булим бошлиги
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий рахбарлик килиш, унинг ишларини режалаштириш хамда бажарилишини назорат килиш;

б) булим ходимлари уртасида вазифаларни таксимлаш, мехнат интизомига риоя этилиши юзасидан назорат олиб бориш;

в) булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан таълим маркази директори уринбосарига таклифлар киритиш;

г) булим ходимларини таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва укитишнинг илгор педагогик технологияларга оид давра сухбатлари уюштириш;

д) туккизинчи синф битрувчиларини академик лицей ва касб-хунар коллежларига камраб олиш жараёни мониторингини олиб бориш, улар тугрисидаги маълумотлар электрон базасини шакллантириш хамда таълим марказининг электрон сайтини янги маълумотлар билан бойитиб бориш;

е) олти ёшли болаларни мактабга етуклик даражасини аниклаш буйича тиббий курик, психологик-педагогик ташхис комиссияси ишини ташкил этиш, уларни стандартлаштирилган психологик методикалар билан таъминлаш;

ж) ота-оналарга маслахат ва тавсиялар бериш, мактабга кабул килинган олти ёшли болаларни укишга мослашув жараёнини назорат килиш, улар билан коррекцион- ривожлантириш ишларини ташкил этишда мактаб психологлари, укитувчиларга услубий ёрдам бериш ишларини ташкил этиш;

з)  укувчиларни касбга йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини методик таъминлаш кичик гурухлари фаолиятини ташкил этиш ва услубий ёрдам бериш

и) таълим муассасалари учун касб-хунарга йуналтириш ва психологик хизматнинг ташкилий, илмий-методик, ахборот таъминотини амалга ошириш;

к) таълим муассасаларида психологик хизматни ташкил этиш, унинг фаолиятини назорат килиш ва камчиликларни бартараф килиш чораларини куриш;

л) согликни саклаш тизими ходимлари билан хамкорликда таълим муассаларида тиббий хизматни ташкил этиш, укувчиларни чукурлаштирилган тиббий курикдан утказиш ишларида хамда согломлаштиришни таъминловчи тегишли норматив-хукукий хужжатлар ва методик кулланмалар яратишда иштирок этиш;

м) булим фаолияти юзасидан хафталик, ойлик, чораклик ва йиллик ишлар якуни буйича тахлилий маълумот тайёрлаш хамда рахбариятга хисобот такдим этиш;

н) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази бош методист
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 296
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) аклий ва жисмоний ривожланишида нуксонларга эга булган болалар билан коррекцион-педагогик ишларни ташкил этиш, бу борадаги илгор тажрибаларини урганиш, уларни умумлаштириш ва татбик этиш чораларини амалга ошириш;

б) уз фаолият йуналишлари буйича мамлакатимиздаги олий укув юртлари, жамоат ташкилотлари, хорижий мамлакатларнинг илгор тажрибаларини урганиш, уларни умумлаштириш ва оммалаштириш;

в) уз фаолият йуналишларидаги ишлаб чикилган методикалар, укув-методик кулланмалар ва тавсияларни тажриба-синовдан утказиш ишларини ташкил этиш ва методик ёрдам курсатиш;

г)  тажриба-синов натижалари асосида касб-хунарга йуналтириш методикаларини миллий мухитга мослаштириши ва замонавий технологиялар асосида такомиллаштириш хамда амалиётга жорий этиш;

д) умумий урта таълим мактаблари касб-хунарга йуналтириш, психология ва тиббий дефектология хоналарини жихозлаш буйича методик тавсиялар яратиш хамда мутахассислар учун укув семинарлар ташкил этиш;

е)  педагогик фан ютуклари ва илгор педагогик тажрибалар, миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида укувчи-ёшларда касб-хунар сирларини шакллантиришга каратилган методик тавсиялар яратиш;

ж) халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг укувчиларни касбга йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини методик таъминлаш кичик гурухлари ходимлари учун илмий-методик хизмат тизимини такомиллаштиришга йуналтирилган укув-семинарлар ва бошка тадбирларни ташкил этиш;

з) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида уч йиллик педагогик иш стажи.

 • . Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази 1-тоифали методист
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1718
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумий урта таълим мактабларига кабул килинаётган болаларни касб-хунарга йуналтириш, психологик-педагогик ташхис методикаларини ишлаб чикиш, апробациядан утказиш, психологик-педагогик ташхис натижалари тугрисида маълумотлар, услубий тавсиялар тайёрлаш;

б) умумтаълим муассаларига кабул килинадиган укувчилар учун касб-хунарга йуналтириш, психологик-педагогик ташхис методикалар тугрисидаги, касб-хунарга йуналтиришнинг замонавий илгор психологик-педагогик технологиялар тугрисидаги хамда мазкур йуналишда иш олиб бораётган ижодкор амалиётчи психологлар, укитувчилар хакида маълумотлар базасини яратиш;

в) касб-хунарга йуналтиришнинг замонавий илгор педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш буйича методик ёрдам курсатиш;

г) умумтаълим муассасаларида касб-хунарга йуналтиришнинг самарадорлигини оширишга, педагогик жараённи такомиллаштириш ва илгор педагогик тажрибаларни урганиш хамда уларни оммалаштириш;

д)  укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик диагностика ишларини сифатини оширишга оид илмий-амалий конференциялар, укувлар, курик- танловлар, семинар-тренингларни ташкилаштириш;

е)  “Йилнинг энг яхши психологи”, “Энг намунали касб-хунарга йуналтириш хонаси”, “Йилнинг энг яхши дефектологи” курик танлови буйича туман (шахар), вилоят микёсидаги беллашувларни ташкил этишга амалий ёрдам курсатиш;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига ва бола хукукларини тартибга солишга оид норматив- хукукий хужжатларни;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида икки йиллик педагогик-психологик иш стажи.

 • . Укувчиларни касб-хунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази иш юритувчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 513
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 4115
Ходимлар тоифаси Техник ходим

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  булим йуналишидаги барча тупланган материалларнинг компьютер захирасини ярататиш;

б)  ташхис марказидан ва булимдан чикаётган меъёрий-хукукий хамда бошка хужжатларни кайд этиш, тартибга солиб бориш;

в)  хар уч ойда булим томонидан амалга оширилган ишларнинг компьютер базасини яратиш;

г)  булимнинг тозалиги, жихозларнинг сакланишига, компьютер техникаларини ишлашини назорат килиб бориш;

д)  компьютерда ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва даврий назорат килишни ташкил этиш;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб килинмайди.

 • боб. Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва
  уларнинг малакасини ошириш институти
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва
  уларнинг малакасини ошириш институти ректори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2341
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти (бундан буён матнда институт деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) институтга юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, ижро интизомига риоя килиш;

в) институтнинг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш хамда унинг илмий кенгаши фаолиятига рахбарлик килиш;

г)  институтнинг илмий кенгаши тавсиялари асосида укув-мавзу режалар, дастурлар, илмий-услубий ишлар режасини, маърузалар матнини тасдиклаш ва лаборатория машгулотлари, илмий-амалий ишларнинг бажарилишини назорат килиш;

д)  институтга ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни амалга ошириш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

е)  институтнинг ички тартиб-коидаларини белгилаш, уни ходимлар ва тингловчилар томонидан бажарилишини назорат килиш;

ж) институт мехнат жамоасида соглом маънавий мухитни шакллантириш, тингловчиларга маиший хизмат курсатиш ишларини ташкил килиш;

з)  институтнинг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой- жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

и) институт ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини таъминлаш;

к)  институт ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

л)  ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

м) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда институт номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

н)  институтнинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

о)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

п)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) институтнинг Устави асосида укув-тарбия, илмий-тадкикот жараёнини, маънавий- маърифий ишларни самарали ташкил этишни;

в) институтнинг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

г)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

д)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

ж)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

з)   жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)    дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг маънавий-маърифий
  ва илмий ишлар буйича проректори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2288
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Институтнинг илмий ва маънавий-маърифий ишлари устидан рахбарликни амалга ошириш;

б) миллий истиклол гояси ва маънавият асослари фани буйича укитувчилар учун дарс ишланмалари хамда методик кулланма ва тавсиялар яратиш буйича ижодий гурухга рахбарлик килиш;

в) институт профессор-укитувчилари учун миллий истиклол гоясини урганиш буйича доимий харакатдаги укув семинарлар ташкил килиш;

г) малака ошириш буйича илмий-тадкикот ишларининг стратегиясини белгилаш ва йуналтириш;

д) маънавий-маърифий ва илмий ишларнинг мавзу режасини тузиш, малака ошириш муаммолари, изланишлар ва ечимларига багишланган илмий-назарий, амалий конференцияни утказишга, илмий-услубий тупламларни нашр этишга рахбарлик килиш;

е) кафедраларнинг маънавий-маърифий хамда илмий-услубий ишларини назорат килиб бориш, кафедралар ва булимлар билан биргаликда маънавий-маърифий, илмий-услубий, маданий тадбирлар ва анжуманлар утказиш;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасининг шакллантирилишини таъминлаш ишларида иштирок этиш;

з)  институтнинг ички тартиб-коидаларини белгилаш, уни ходимлар ва тингловчилар томонидан бажарилишини назорат килишда иштирок этиш;

и)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

в) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

г)   дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

д)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

е) институтнинг Устави асосида укув-тарбия, илмий-тадкикот жараёнини, маънавий- маърифий ишларни самарали ташкил этишни;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з)   маънавий-маърифий ва илмий ишларнинг мавзу режасини тузиш, малака ошириш муаммолари, изланишлар ва ечимларига багишланган илмий-назарий, амалий конференцияни утказишга, илмий-услубий тупламларни нашр этишга рахбарлик килишни;

и)  кафедралар ва булимлар билан биргаликда маънавий-маърифий, илмий-услубий, маданий тадбирлар ва анжуманлар ташкил килишни;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг укув ва методик
  ишлар буйича проректори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2288
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   институтнинг укув ва илмий-методик ишлари устидан рахбарликни амалга ошириш;

б)  укув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартириш ва янгиликларни киритиб бориш;

в) дарсларни тахлил килиш ва унинг натижаларини мухокама килиш хамда укитувчиларга методик ёрдам бериш;

г)  кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам бериш;

д) таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни ташкил этиш;

е)  укув машгулотлари жадвалларини тасдиклаш, уларнинг бажарилишини ва укув режа, укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килиш;

ж) илгор ижодкор педагоглар ва халк таълими ходимлари билан методик ишлар олиб бориш, уларнинг иш тажрибаларини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш ишларига рахбарлик килиш;

з)  институт профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килиш;

и)  институтнинг укув жараёни буйича хисоботлари ва ахборотлари мониторингини олиб бориш, ижро интизомига риоя килиш;

к)  институтда ахборот-ресурс маркази фаолиятини мувофиклаштириш, ахборот- кутубхона фондини бойитиш ишига рахбарлик килиш

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  институтнинг кайта тайёрлаш ва малака ошириш буйича йиллик режасини тузиш, расмийлаштиришга тайёрлаш ва унинг бажарилишини таъминлашни;

д)  институтнинг Устави асосида укув-тарбия, илмий-тадкикот жараёнини, илмий- методик ишлар устидан рахбарликни амалга оширишни;

е)   дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  укув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартиришлар ва янгиликларни киритиб бориш ишларига рахбарлик килишни;

з)   таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни ташкил этишни;

и) институт профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килишни;

к)  институтнинг укув жараёни буйича хисоботлари ва ахборотлари мониторингини олиб боришни;

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг иктисодиёт
  ва тадбиркорлик ишлари буйича проректори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2288
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  институтнинг хужалик фаолиятига, иктисодиёт ва тадбиркорлик ишларига рахбарлик килиш;

б)  тасдикланган иш режаларининг уз вактида бажарилишини ташкил килиш, молия- хужалик фаолияти буйича иш режалари лойихасини тайёрлаш;

в) кафедралар, укув ва лаборатория хоналари, тингловчилар турар жойлари хамда бошка биноларни зарур жихоз ва асбоб-ускуналар билан таъминлаш буйича институт ректорига таклифлар киритиш;

г) ходимлар ва тингловчилар сихат-саломатлигини ва хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратиш, мехнат интизомига риоя килишни назорат килиш;

д)  биноларни куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини, курилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил килиш;

е)  институтга ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни амалга ошириш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

ж) институтнинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

з)   ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

и)  худудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига рахбарлик килиш, узига буйсунувчи тегишли булинма хамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиклаштириш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   тасдикланган иш режаларининг уз вактида бажарилишини ташкил килишни;

в) иктисодиёт ва тадбиркорлик ишларини ташкил килишни, молия-хужалик фаолияти буйича иш режалари лойихасини тайёрлашни;

г)  институт мехнат жамоасида соглом маънавий мухитни шакллантириш, ходимлар ва тингловчиларнинг сихат-саломатлигини, хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратишни;

д) институт биноларини куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини ташкил этишни, курилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил килишни;

е)  институтга ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни хамда бюджетдан ташкари маблаг топиш йулларини;

ж)   институтнинг хужалик объектларини тартибга солиш ва сакланишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий маълумотли мутахассис;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2264
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг йиллик иш режасини тузишда фаол иштирок этиш, узига юклатилган вазифаларнинг уз вактида ва тулик бажариб борилишини таъминлаш;

б)  булим иш режаларида белгиланган масалалар буйича хат ва тавсияларни тайёрлаш, уларни жойларга етказиш фаолиятини амалга ошириш, бажарилиши хакидаги маълумотларни жамлаб, тахлил килиш ва булим бошлигига маълумот тайёрлаш;

в) режалаштирилган масалаларни бажарилганлиги буйича олинган маълумотларни илмий-методик жихатдан тахлил килиш ва уни умумлаштириш;

г)  булим вазифасидан келиб чиккан холда халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш худудий институтларидаги турдош булимлар билан кайта тайёрлаш ва малака ошириш тизимидаги ишларни мувофиклаштириш;

д)  булим хоналаридаги жихозларни саклаш ва давлат таълим стандарти даражасида жихозлашни амалга ошириш;

е)  илгор ижодкор педагоглар ва халк таълими ходимлари билан методик ишлар олиб бориш, уларнинг иш тажрибаларини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш;

ж)   илмий кенгаш ва ректор хузуридаги ишлаб чикариш мажлисларида катнашиш;

з)   жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритиш, институт ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   тасдикланган иш режаларининг уз вактида бажарилишини ташкил килишни;

в)  режалаштирилган масалалар буйича олинган маълумотларни (курс самарадорлигини урганиш хамда маънавий-маърифий ва бошка ишларнинг бажарилишини) илмий-методик жихатдан тахлил килиш ва умумлаштиришни;

г)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

д)  булим хоналаридаги жихозларни саклаш ва давлат таълим стандарти даражасида жихозлашни амалга оширишни

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари кафедра
  мудири лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 794
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) кафедра фаолиятига умумий рахбарлик килиш, кафедрадаги укув-тарбия, илмий- тадкикот, маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш;

б) кафедранинг иш режаси, кафедра профессор-укитувчиларининг шахсий иш режалари хамда кафедра фаолияти доирасидаги бошка хужжатларни тасдиклаш;

в) кафедранинг педагог ходимларига укув юкламаларини таксимлаш хамда уларнинг уз вактида ва сифатли бажарилишини назорат килиш;

г)  кафедрага педагог кадрларни танлов асосида ишга кабул килинишини ташкил килиш;

д) илмий кенгаш ва ректор хузуридаги ишлаб чикариш мажлисларида катнашиш ва кафедра фаолиятига оид тегишли хисобот бериб бориш;

е)  кафедрада олиб борилаётган илмий-тадкикот ишларини назорат килиш, илмий- тадкикот ишларини амалиётга жорий килиш хамда уни таълим, фан ва ишлаб чикариш билан интеграциясини таъминлаш;

ж) кафедра укитувчиларининг шахсий иш режаларидаги укув, илмий-услубий, илмий- тадкикот, маънавий-маърифий ва ташкилий-услубий ишларнинг бажарилишини назорат килиш;

з)    илгор тажрибаларни оммалаштиришга каратилган ишларни ташкил этиш;

и)  таълим жараёнига замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

к)  кафедра укитувчилари томонидан укув машгулотларини замонавий укув-техника воситаларидан кенг фойдаланган холда олиб борилишини амалга ошириш ва укув машгулотларини сифатли утишини назорат килиб бориш;

л)  таълимнинг масофадан укитиш шакллари, замонавий дастурий ва технологик воситалардан самарали фойдаланишни йулга куйиш;

м)   кафедра профессор укитувчиларини малакасини ошириш ишларини ташкил этиш;

н)  ахборот-ресурс марказининг кафедра укув фанларига оид янги укув, илмий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тулдириб борилиши ва янгиланишини таъминлаб бориш;

о)  кафедра фанлари буйича укув-методик мажмуаларни ишлаб чикишга рахбарлик килиш;

п)  кафедрада укитиладиган машгулотларнинг укув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартиришлар ва янгиликларни киритиб бориш;

р)  дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмаларни тайёрлаш, кайта нашр этиладиган дарслик, укув кулланма ва укув-услубий адабиётларга хулосалар бериш;

с)  кафедра мехнат жамоасида соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил- инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритиш;

т)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

ж) укув машгулотлари жадваллари асосида кафедра профессор укитувчиларини укув режа, укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килишни;

з)  кафедра профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) фан доктори, фан номзоди илмий даражасига, шунингдек профессор ёки доцент илмий унвонига эга булиши;

б)   кафедра мудири лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи, ижодий ва ташкилий фаолият тажрибасига эга булиши.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари кафедра
  профессори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2289
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув режаларида белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

в)  узига бириктирилган дарс машгулотларини уз вактида ва сифатли утказишни таъминлаш;

г)   институт ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

д) тингловчилар билимини холис ва одилона бахолаш, уларнинг аудиториядан ташкари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклаш учун такдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган укув дастурларига такриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж) дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмаларни тайёрлаш, кайта нашр этиладиган дарслик, укув кулланма ва укув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан хаммуаллифликда яратилганларига хулосалар бериш, бошка таълим муассасалари билан хамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иктидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустакил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)       катта илмий ходим-изланувчилар ва мустакил изланувчиларга рахбарлик килиш, тугалланган илмий-тадкикот ишларини мухокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чикаришга жорий этиш;

к)  тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш, таълим, фан ва ишлаб чикаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

л)  педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда кумаклашиш;

м)   хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

н)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д)  кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

ж)  укув машгулотлари жадваллари асосида кафедра профессор укитувчиларини укув режа, укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килишни;

з)   кафедра профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   профессор илмий унвонига ёки фан доктори илмий даражасига эга булиши;

б)   профессор лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)    камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари доценти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 742
Касбларнинг       миллий          стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  укув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)       тингловчиларнинг малакавий амалиётига, курс ишларига, малака (битирув) ишларига, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

в)   узига бириктирилган дарс соатларини уз вактида ва сифатли утишини таъминлаш;

г)   институтнинг ички тартиб-коидаларига катъий риоя килиш;

д)  тингловчилар билимини холис ва одилона бахолаш, уларнинг аудиториядан ташкари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклаш учун такдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган укув дастурларга такриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж)  дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмаларни тайёрлаш, кайта нашр этиладиган дарслик, укув кулланма ва укув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан хаммуаллифликда яратилганларга хулосалар бериш, бошка таълим муассасалари билан хамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иктидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустакил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)  катта илмий ходим-изланувчилар, тадкикотчи-изланувчилар, мустакил тадкикотчиларга рахбарлик килиш, тугалланган илмий-тадкикот ишларини мухокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чикаришга жорий этиш, тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш;

к)  педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда кумаклашиш;

л)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

м)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) тегишли мутахассислик буйича доцент, катта илмий ходим илмий унвонига ёки фан доктори (номзоди) илмий даражасига эга булиши;

б)   доцент лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида уч йиллик амалий иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари катта
  укитувчиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2510
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) узига бириктирилган дарс машгулотларининг уз вактида ва сифатли утишини таъминлаш;

в) фанлар буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклашга такдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

д) дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмалар, маъруза матнлари, укув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иктидорли тингловчиларни аниклаш ва уларнинг илгор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали укитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш максадида уларнинг дарсларига кириш ва тахлил килиш;

к) педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда ёрдам бериш, укув машгулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) олий маълумотга эга булган шахс (магистр, дипломли мутахассис), шунингдек илмий даража ва илмий унвонга эга булган хамда бундай даража ва унвонга эга булмаган, бирок укитувчилик, илмий-тадкикот ва ишлаб чикариш ишлари тажрибасига эга булиши;

б)   катта укитувчи лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида икки йиллик амалий иш стажи.

 • . Халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари укитувчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2261
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)  узига бириктирилган дарс машгулотларининг уз вактида ва сифатли утишини таъминлаш;

в)  фанлар буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклашга такдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

д)  дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмалар, маъруза матнлари, укув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иктидорли тингловчиларни аниклаш ва уларнинг илгор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали укитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш максадида уларнинг дарсларига кириш ва тахлил килиш;

к)  педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда ёрдам бериш, укув машгулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

е) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  олий маълумотга эга булган шахс (магистр, дипломли мутахассис) булиши;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  мутахассислик буйича камида икки йиллик амалий иш стажи.

 • боб. Мактабгача таълим муассасалари ходимларини
  кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
  Республика укув-методика маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини
  кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
  Республика укув-методика маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 556
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Мактабгача таълим муассасалари ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш Республика укув-методика марказининг (бундан буён матнда марказ деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) марказга юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, укув-тарбия жараёнини такомиллаштириш хамда ижро интизомига риоя килиш;

в) марказнинг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш хамда унинг илмий-методик кенгаши фаолиятига рахбарлик килиш;

г) марказга ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

д) марказнинг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой- жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

е) марказ ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш;

ж) марказ ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

з)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларини урнатиш;

и)  марказ булим бошликлари иш таксимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

к)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда марказ номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

л)  марказнинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини хамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

м)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

н)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  мактабгача таълимга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  марказнинг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини кайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика укув-методика маркази
  директорининг укув ва методик ишлар буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   марказнинг укув ва илмий-методик ишлари устидан рахбарликни амалга ошириш;

б)  укув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартириш ва янгиликларни киритиб бориш;

в)   дарсларни тахлил килиш ва унинг натижаларини мухокама килиш хамда укитувчиларга методик ёрдам бериш;

г)   укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам бериш;

д)   таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технолологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни ташкил этиш;

е)   укув машгулотлари жадвалларини тасдиклаш, уларнинг бажарилишини ва укув режа, укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килиш;

ж)   малака ошириш ва мактабгача таълим йуналишлари буйича дастур, укув-методик кулланмалар яратиш, таълимдаги илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини урганиш, мактабгача таълим муассасаларида тажриба-синов ишларини мувофиклаштириб бориш хамда амалиётга жорий килиш;

з)    марказ профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килиш;

и)   марказнинг укув жараёни буйича хисоботлари ва ахборотлари мониторингини олиб бориш, ижро интизомига риоя килиш;

к)    марказда ахборот-ресурс маркази фаолиятини мувофиклаштириш, ахборот-кутубхона фондини бойитиш ишига рахбарлик килиш;

л)   иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари хакида марказ директорига таклифлар киритиш, марказ мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

м)   маърузачилар фаолияти устидан изчил назорат урнатиш;

н)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)   мактабгача таълимга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)   давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   дарсларни тахлил килиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)   халк таълими тизимида олиб борилаётган ислохотларни, марказнинг устави асосида режадаги маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этишни, бошкариш ва назоратни амалга оширишни;

з)    санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини кайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика укув-методика маркази
  директорининг молиявий-иктисодий ишлар буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  марказнинг хужалик фаолиятига, иктисодиёт ва тадбиркорлик ишларига рахбарлик килиш;

б)  тасдикланган иш режаларининг уз вактида бажарилишини ташкил килиш, молиявий- иктисодий фаолияти буйича иш режалари лойихасини тайёрлаш;

в)  укув ва бошка хоналар, тингловчилар турар жойини зарур жихоз ва асбоб-ускуналар билан таъминлаш чора-тадбирларини амалга ошриш;

г)  ходимлар ва тингловчилар сихат-саломатлигини ва хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратиш, мехнат интизомига риоя килишни назорат килиш;

д)  биноларни куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини, курилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил килиш;

е)  марказга ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни амалга ошириш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

ж)  марказнинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

з)   ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

и)  худудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига рахбарлик килиш, узига буйсунувчи тегишли булинма хамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиклаштириш;

к)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига, молиявий ва иктисодий ишларга оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   тасдикланган иш режаларининг уз вактида бажарилишини ташкил килишни;

в)  иктисодиёт ва тадбиркорлик ишларини ташкил килишни, молия-хужалик фаолияти буйича иш режалари лойихасини тайёрлашни;

г)  марказ мехнат жамоасида соглом маънавий мухитни шакллантириш, ходимлар ва тингловчиларнинг сихат-саломатлигини, хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратишни;

д)  марказ биноларини куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини ташкил этишни, курилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил килишни;

е)  марказга ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни хамда бюджетдан ташкари маблаг топиш йулларини;

ж)   марказнинг хужалик объектларини тартибга солиш ва сакланишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий маълумотли мутахассис;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини кайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика укув-методика маркази
  булим бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1926
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий рахбарлик килиш ва булим ишларини режалаштириш хамда унинг бажарилишини назорат килиш;

б)  булим ходимлари уртасида вазифаларни таксимлаш, мехнат интизомига риоя этилишини назорат килиш;

в)  булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва укитишнинг илгор педагогик технологияларга оид давра сухбатлари уюштириш;

г)  кайта нашр этиладиган, янгидан яратилган укув-методик кулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил килиш ва нашрга тайёрлаш;

д) илгор педагогларни тажрибаларига оид материалларни илмий-методик кенгашда мухокама килишга тайёрлаш ва уни оммалаштириш;

е)  педагог ходимларнинг узлуксиз малака оширишида “Махорат мактаби” ва “Устоз- шогирд” анъаналарини куллашда амалий-методик ёрдам бериш;

ж) мактабгача таълимга куйилган давлат талаблари асосида болаларнинг билимини аниклаш буйича назорат ишларини тайёрлаш, мониторингини амалга ошириш ва аникланган бушликларни бартараф этишга оид тавсиялар ишлаб чикиш;

и) мактабгача таълим муассасалари фаолиятни ташкил этишда методик ёрдам бериш ва натижаларини умумлаштиришга рахбарлик килиш;

к) укув жараёнида илгор тажрибаларни куллаш буйича хорижий мамлакатлар амалиётини урганиш ва уларни амалиётда куллаш буйича таклифлар тайёрлаш;

л) халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институт (марказ)лари билан хамкорлик ишларини амалга оширишга рахбарлик килиш;

м) кайта тайёрлаш ва малака оширишнинг илмий, методик ва амалий муаммоларини аниклаш хамда уларни хал этиш юзасидан тажриба-синов ишларини ташкил этиш;

н)  укув фани буйича кайта тайёрлаш ва малака ошириш сифати ва самарадорлигини оширишни ташкил этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабгача таълимга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е) машгулот ва дарсларни тахлил килиш, уларни тугри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж) педагог ходимларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга куйиладиган давлат талабларини;

з)    жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш усулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини кайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика укув-методика
  маркази методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2264
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг йиллик иш режасини тузишда иштирок этиш ва уларнинг ижроси юзасидан юклатилган вазифаларни уз вактида бажариш;

б) бириктирилган йуналиш буйича нашр этиладиган ёки янги яратилаётган методик кулланмаларни тахрир килиш;

в) мактабгача таълим тизими учун яратиладиган дидактик, кургазмали куроллар, таълимий уйин ва уйинчоклардан фойдаланиш тугрисида методик кулланмалар ва тавсиялар тайёрлаш;

г)  уйинчок ва кургазмали куроллар ишлаб чикарадиган корхона ва ташкилотлар билан хамкорлик ишларни йулга куйиш;

д) мактабгача таълим муассасаларида ташкил этилган киска муддатли гурухларнинг таълим-тарбия жараёнини ташкил этишга оид методик кулланмалар тайёрлаш ва уларга амалий ёрдам бериш;

е)  бадиий техник кенгашга такдим этиладиган таълимий уйин ва уйинчоклар, уйин воситалари, кургазмали куролларни амалиётда куллаш усулларини урганиш ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш;

ж) мактабгача таълим тизимида илгор педагогик тажрибалар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш буйича семинар, тренинг ва очик укув машгулотларини ташкил этиш хамда мазкур семинар-тренингларда таълим мазмунидаги янгиликлар тугрисидаги маърузалар билан катнашиш;

з)  илмий-методик кенгашга такдим этилган кулланмаларни урганиш, уларга такриз бериш хамда кенгаш мухокамасига такдим этиш;

и) таянч мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этишга амалий ёрдам курсатиш;

к) мактабгача таълимга камраб олинмаган болаларни оилада мактаб таълимига тайёрлаш буйича ота-оналар учун тавсиялар тайёрлаш;

л) марказда замонавий педагогик технологияларни укув жараёнига жорий этишга йуналтирилган тадбирларни утказиш;

м)  рухий ёки жисмоний ривожланишида муаммоси булган болалар таълим-тарбиясининг ташкилий-услубий масалаларига оид ишларни мувофиклаштириш;

н)  мактабгача таълим муассасаси мудири, хамшира ва ошпазларининг тарбияланувчиларни соглом овкатлантиришни ташкил этишни такомиллаштириш юзасидан малакаларини ошириш хамда унга оид методик куланмалар яратишда иштирок этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   мактабгача таълим йуналишига оид янгиликларини;

в) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

г)  педагог ходимларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга куйиладиган давлат талабларини;

д)  укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) машгулот ва дарсларни тахлил килиш, уларни тугри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • боб. Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 542
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш марказининг (бундан буён матнда спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказига юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, укув-тарбия жараёнини такомиллаштириш хамда ижро интизомига риоя килиш;

в) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш хамда унинг илмий-услубий кенгаши фаолиятига рахбарлик килиш;

г) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг ички тартиб- коидаларини ишлаб чикиш, уни ходимлар ва тингловчилар томонидан бажарилишини назорат килиш.

д) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказига ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

е) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

ж) ходимларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимлар аттестациясини ташкил килиш хамда уларнинг мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш;

з)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

и)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларини урнатиш;

к)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази булим бошликларининг иш таксимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

л)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

м) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб- ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини хамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

н) жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)  психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)  методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги конун хужжатлари асосида сарф этилишини таъминлашни;

ж) машгулот ва дарсларни тахлил килиш, уларни тугри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази директорининг
  укув ишлари буйича уринбосари лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг укув ва илмий- методик ишлари устидан рахбарликни амалга ошириш;

б) укув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартириш ва янгиликларни киритиб бориш;

в) дарсларни тахлил килиш ва унинг натижаларини мухокама килиш хамда укитувчиларга методик ёрдам бериш;

г)   укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам бериш;

д) таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технолологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни амалиётга жорий килиш;

е)  укув машгулотлари жадвалларини тасдиклаш, уларнинг бажарилишини хамда укув режа ва укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килиш;

ж) болалар-усмирлар спорт мактабларининг рахбар кадрлари, инструктор-методистлари хамда тренер-укитувчилари касбий билимлари, куникмалари ва малакаларини ошириш буйича дастур, укув-методик кулланмалар яратиш, укитишнинг илгор технологияларини урганиш ва уни оммалаштириш, методик ишларни йуналтириб бориш;

з)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази профессор- укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килиш;

и)  спорт мактабларида тажриба-синов ишларини мувофиклаштириб бориш хамда амалиётга жорий килиш, ижро интизомига риоя килиш;

к)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказида ахборот-ресурс маркази фаолиятини мувофиклаштириш, ахборот-кутубхона фондини бойитиш ишига рахбарлик килиш

л)  иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари хакида спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази директорига ахборот ва таклифлар бериш, унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

м)  маърузачилар фаолияти устидан изчил назорат урнатиш, иш фаолиятига оид конференциялар ва семинарларни ташкил килишда катнашиш;

н)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  дарсларни тахлил килиш, уларни тугри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  педагог ходимларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга куйиладиган давлат талабларини;

з)   укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази
  булим бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1926
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  булимга умумий рахбарлик килиш ва булим ишларини режалаштириш хамда унинг бажарилишини назорат килиш;

б)  булим ходимлари уртасида вазифаларни таксимлаш, мехнат интизомига риоя этилишини назорат килиш;

в)  булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва укитишнинг илгор педагогик технологияларига оид давра сухбатлари уюштириш;

г)  кайта нашр этиладиган, янгидан яратилган укув-методик кулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил килиш ва нашрга тайёрлаш;

д)  илгор педагогларни тажрибаларига оид материалларни илмий-методик кенгашда мухокама килишга тайёрлаш ва уни оммалаштириш;

е)  педагог ходимларнинг узлуксиз малака оширишида “Устоз-шогирд” анъаналари куллашда амалий-методик ёрдам бериш;

ж)  тингловчиларнинг билимини аниклаш буйича назорат ишларини тайёрлаш, мониторингини амалга ошириш ва аникланган камчиликларни бартараф этишга оид тавсиялар ишлаб чикиш;

и) болалар ва усмирлар спорт таълими муассасалари фаолиятини ташкил этишда методик ёрдам беришга рахбарлик килиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

е)  машгулот ва дарсларни тахлил килиш, уларни тугри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  педагог ходимларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга куйиладиган давлат талабларини;

з)    жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш усулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2264
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг йиллик иш режасини тузишда иштирок этиш ва уларнинг ижроси юзасидан юклатилган вазифаларни уз вактида бажариш;

б) бириктирилган йуналиш буйича нашр этиладиган ёки янги яратилаётган методик кулланмаларни тахрир килиш;

в) болалар ва усмирлар спорт мактаблари учун яратиладиган дидактик, кургазмали куроллардан фойдаланиш тугрисида методик кулланмалар ва тавсиялар тайёрлаш;

г)  болалар ва усмирлар спортини ривожлантириш тизимида илгор педагогик тажрибалар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш буйича семинар, тренинг ва очик укув машгулотларини ташкил этиш;

д) илмий-услубий кенгашга такдим этилган кулланмаларни урганиш, уларга такриз бериш хамда кенгаш мухокамасига такдим этиш;

е)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказида замонавий педагогик технологияларни укув жараёнига жорий этишга йуналтирилган тадбирларни утказиш;

ж)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказида замонавий педагогик технологияларини укув жараёнига жорий этишга йуналтирилган тадбирларни утказиш;

з)   болалар ва усмирлар спорт мактаблари рахбар ходимлари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш юзасидан малакасини ошириш хамда унга оид методик куланмалар яратишда иштирок этиш;

и)  санитария-гигиена талабларига, мехнат мухофазаси, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  педагог ходимларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга куйиладиган давлат талабларини;

г)  укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

д)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

е)  дарсларни тахлил килиш, уларни тугри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази кафедра
  мудири лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 794
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) кафедра фаолиятига умумий рахбарлик килиш, кафедрадаги укув-тарбия, илмий- тадкикот, маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш;

б) кафедранинг иш режаси, кафедра профессор-укитувчиларининг шахсий иш режалари хамда кафедра фаолияти доирасидаги бошка хужжатларни тасдиклаш;

в) кафедранинг педагог ходимларига укув юкламаларини таксимлаш хамда уларнинг уз вактида ва сифатли бажарилишини назорат килиш;

г)  кафедрага педагог кадрларни танлов асосида ишга кабул килинишини ташкил килиш;

д) илмий кенгаш ва ректор хузуридаги ишлаб чикариш мажлисларида катнашиш ва кафедра фаолиятига оид тегишли хисобот бериб бориш;

е)  кафедрада олиб борилаётган илмий-тадкикот ишларини назорат килиш, илмий- тадкикот ишларини амалиётга жорий килиш хамда уни таълим, фан ва ишлаб чикариш билан интеграциясини таъминлаш;

ж) кафедра укитувчиларининг шахсий иш режаларидаги укув, илмий-услубий, илмий- тадкикот, маънавий-маърифий ва ташкилий-услубий ишларнинг бажарилишини назорат килиш;

з)    илгор тажрибаларни оммалаштиришга каратилган ишларни ташкил этиш;

и)  таълим жараёнига замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

к)  кафедра укитувчилари томонидан укув машгулотларини замонавий укув-техника воситаларидан кенг фойдаланган холда олиб борилишини амалга ошириш ва укув машгулотларини сифатли утишини назорат килиб бориш;

л)  таълимнинг масофадан укитиш шакллари, замонавий дастурий ва технологик воситалардан самарали фойдаланишни йулга куйиш;

м)   кафедра профессор укитувчиларини малакасини ошириш ишларини ташкил этиш;

н)  ахборот-ресурс марказининг кафедра укув фанларига оид янги укув, илмий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тулдириб борилиши ва янгиланишини таъминлаб бориш;

о)  кафедра фанлари буйича укув-методик мажмуаларни ишлаб чикишга рахбарлик килиш;

п)  кафедрада укитиладиган машгулотларнинг укув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартиришлар ва янгиликларни киритиб бориш;

р)  дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмаларни тайёрлаш, кайта нашр этиладиган дарслик, укув кулланма ва укув-услубий адабиётларга хулосалар бериш;

с)  кафедра мехнат жамоасида соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил- инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритиш;

т)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

ж) укув машгулотлари жадваллари асосида кафедра профессор укитувчиларини укув режа, укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килишни;

з)  кафедра профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  фан доктори, фан номзоди илмий даражасига, шунингдек профессор ёки доцент илмий унвонига эга булиши;

б)   кафедра мудири лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи, ижодий ва ташкилий фаолият тажрибасига эга булиши.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази кафедра
  профессори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2289
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув режаларида белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

в)  узига бириктирилган дарс машгулотларини уз вактида ва сифатли утказишни таъминлаш;

г)   институт ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

д) тингловчилар билимини холис ва одилона бахолаш, уларнинг аудиториядан ташкари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклаш учун такдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган укув дастурларига такриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж) дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмаларни тайёрлаш, кайта нашр этиладиган дарслик, укув кулланма ва укув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан хаммуаллифликда яратилганларига хулосалар бериш, бошка таълим муассасалари билан хамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иктидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустакил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)       катта илмий ходим-изланувчилар ва мустакил изланувчиларга рахбарлик килиш, тугалланган илмий-тадкикот ишларини мухокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чикаришга жорий этиш;

к)  тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш, таълим, фан ва ишлаб чикаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

л)  педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда кумаклашиш;

м)   хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

н)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д)  кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

ж)  укув машгулотлари жадваллари асосида кафедра профессор укитувчиларини укув режа, укув дастурларининг тулик бажарилишини назорат килишни;

з)   кафедра профессор-укитувчиларининг укув юкламалари бажарилишини назорат килишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   профессор илмий унвонига ёки фан доктори илмий даражасига эга булиши;

б)   профессор лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази доценти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 742
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  укув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)   тингловчиларнинг малакавий амалиётига, курс ишларига, малака (битирув)

ишларига, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

в)   узига бириктирилган дарс соатларини уз вактида ва сифатли утишини таъминлаш;

г)   институтнинг ички тартиб-коидаларига катъий риоя килиш;

д)  тингловчилар билимини холис ва одилона бахолаш, уларнинг аудиториядан ташкари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклаш учун такдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган укув дастурларга такриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж)  дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмаларни тайёрлаш, кайта нашр этиладиган дарслик, укув кулланма ва укув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан хаммуаллифликда яратилганларга хулосалар бериш, бошка таълим муассасалари билан хамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иктидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустакил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)  катта илмий ходим-изланувчилар, тадкикотчи-изланувчилар, мустакил тадкикотчиларга рахбарлик килиш, тугалланган илмий-тадкикот ишларини мухокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чикаришга жорий этиш, тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш;

к)  педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда кумаклашиш;

л)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

м)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган укув хоналарини замонавий талабларга биноан жихозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) тегишли мутахассислик буйича доцент, катта илмий ходим илмий унвонига ёки фан доктори (номзоди) илмий даражасига эга булиши;

б)   доцент лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида уч йиллик амалий иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази катта
  укитувчиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2510
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) узига бириктирилган дарс машгулотларининг уз вактида ва сифатли утишини таъминлаш;

в) фанлар буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклашга такдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

д) дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмалар, маъруза матнлари, укув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иктидорли тингловчиларни аниклаш ва уларнинг илгор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали укитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш максадида уларнинг дарсларига кириш ва тахлил килиш;

к) педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда ёрдам бериш, укув машгулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) олий маълумотга эга булган шахс, шунингдек илмий даража ва илмий унвонга эга булган хамда бундай даража ва унвонга эга булмаган, бирок укитувчилик, илмий-тадкикот ва ишлаб чикариш ишлари тажрибасига эга булиши;

б)   катта укитувчи лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида 2 йиллик амалий иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини кайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази укитувчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2261
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2320
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) укув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошка турдаги машгулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)  узига бириктирилган дарс машгулотларининг уз вактида ва сифатли утишини таъминлаш;

в)  фанлар буйича укув дастурларини ишлаб чикиш ва белгиланган тартибда тасдиклашга такдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб коидаларига катъий риоя килиш;

д)  дарслик, укув, услубий ва кургазмали кулланмалар, маъруза матнлари, укув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иктидорли тингловчиларни аниклаш ва уларнинг илгор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустакил ишларига рахбарлик килиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали укитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш максадида уларнинг дарсларига кириш ва тахлил килиш;

к)  педагогик фаолият билан шугулланишни бошлаган укитувчиларга педагогик махоратни эгаллашда ёрдам бериш, укув машгулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид хамда болалар хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

г)  дарсларни тахлил килиш ва профессор-укитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илгор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни куллашни;

е) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  олий маълумотга эга булган шахс булиши;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  мутахассислик буйича камида икки йиллик амалий иш стажи.

 • боб. Мультимедиа умумтаълим дастурларини
  ривожлантириш маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини
  ривожлантириш маркази директори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 557
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Узбекистон Республикаси Халк таълими вазирлиги (бундан буён матнда вазирлик деб юритилади) хузуридаги мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш марказининг (бундан буён матнда мультимедиа маркази деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) мультимедиа марказига юклатилган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, унинг иш фаолиятини самарали ташкил этиш хамда ижро интизомига риоя килиш;

в) мультимедиа марказининг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат;

г) мультимедиа марказида ташкил этиладиган укув семинар-тренинглар, конференциялар, дастурларни тасдиклаш, унинг бажарилишини, иш фаолиятининг сифат ва самарадорлиги устидан назорат килиш;

д) мультимедиа марказининг амалга ошираётган лойихаларига рахбарлик килиш ва уларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш;

е) таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, электрон ахборот-таълим ресурсларини ишлаб чикиш ва купайтириш, таълим сохасига оид дастурий таъминотни яратиш, ривожлантириш ва ташкилотларга ахборот-коммуникация технологиялари йуналишида экспертлик хизматларини курсатиш;

ж) мультимедиа марказига ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

з)  мультимедиа марказининг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

и) мультимедиа маркази ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш;

к) мультимедиа маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

л) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларини урнатиш;

м) мультимедиа маркази булим бошликлари иш таксимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

н)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда мультимедиа маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

о)  мультимедиа марказининг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини хамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

п) жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

р)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-хукукий хужжатларни хамда шу сохадаги янгиликларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

ж) мультимедиа марказининг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) камида магистр даражасидаги ахборот-коммуникация технологиялари ёки техник йуналишидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва таълим тизимидаги, дастурий иловаларни ишлаб чикиш сохасидаги билим ва амалий тажриба;

в) ахборот-коммуникация технологияларини халк таълими тизимига жорий этиш сохасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  маркази директорининг биринчи уринбосари-таълим берадиган
  мультимедиа иловаларини ишлаб чикиш булими
  бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий рахбарлик килиш, унинг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш хамда булимга юклатилган вазифаларни муддатида ва сифатли амалга оширилишини назорат килиш;

б) мультимедиа марказининг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килишда иштирок этиш;

в) булим ходимлари уртасида вазифаларни таксимлаш, мехнат интизомига риоя этилиши юзасидан назорат олиб бориш;

г) булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан мультимедиа маркази директорига таклифлар киритиш;

д) булим ходимларини ахборот-коммуникация технологиялари, таълимдаги булаётган янгиликлар билан таништириб бориш;

е) мультимедиа маркази томонидан электрон ахборот таълим ресурсларининг яратилишини режалаштириш, унинг сифат ва мазмунини назорат килиш, булимларнинг узаро хамкорлигини таъминлаш;

ж) мультимедиа марказининг кадрларини танлаш ва жой-жойига куйишда, юкори малакали мутахассислар билан тулдиришда, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга оширишда хамда кадрлар захирасини шакллантириш ишларида иштирок этиш;

з)  иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари хакида мультимедиа маркази директорига ахборот ва таклифлар киритиб бориш, унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

и) иш фаолиятига оид республика микёсида утказиладиган семинар, давра сухбатлари, конференцияларни ташкил килиш ва электрон-ахборот таълим ресурслари билан ишлаш буйича кулланмалар ишлаб чикиш;

к)  булимнинг илмий-услубий ва ташкилий ишларини бошкариш, уларни тахлил килиш;

л)  ходимларни аттестациядан утказиш буйича хужжатлани тайёрлаш, уларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишлари буйича тегишли маълумотларни йигиш, тахлил килиш ва мультимедиа маркази директорига тегишли таклифлар киритиб бориш;

м) булим фаолияти юзасидан хафталик, ойлик, чораклик ва йиллик ишлар якуни буйича тахлилий маълумот тайёрлаш хамда мультимедиа маркази директорига хисобот такдим этиш;

н) мультимедиа марказининг ички тартиб-коидаларини белгилашда, уни ходимлар томонидан бажарилишини назорат килишда иштирок этиш;

о)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

п) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-хукукий хужжатларни хамда шу сохадаги янгиликларни;

б)   психология-педагогика фани ютукларини ва уни хаётга татбик этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошка укув-методик хужжатларнинг мазмуни хамда укув жараёнига татбик этиш йулларини;

ж)  мультимедиа марказининг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

д)  мультимедиа марказининг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) ахборот-коммуникация технологиялари йуналиши буйича магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в) ахборот-коммуникация технологиялари йуналиши буйича камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш маркази
  иктисодиёт ва тадбиркорлик буйича директор уринбосари-хужалик
  булими бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг хужалик фаолиятига, иктисодиёт ва тадбиркорлик ишларига рахбарлик килиш;

б) хужалик фаолияти буйича иш режалари лойихасини тайёрлаш ва уларнинг уз вактида бажарилишини ташкил килиш;

в)  биноларни куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини, курилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил килиш хамда бино ва унинг булинмаларини ишлаб чикариш санитарияси хамда ёнгин хавфсизлиги коидалари меъёрларига мувофик холатини таъминлаш;

г) мультимедиа марказига ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни амалга ошириш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

д)  мультимедиа марказининг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

е)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

ж) худудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига рахбарлик килиш, узига буйсунувчи тегишли булинма хамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиклаштириш;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-хукукий хужжатларни хамда шу сохадаги янгиликларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  мультимедиа марказининг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)   ички мехнат тартиби коидаларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   иктисодий йуналиш буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   шу йуналишда камида икки йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг ривожлантириш ва тадкикотлар булими
  бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг ривожлантириш ва тадкикотлар булими фаолиятига рахбарлик килиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиклаш;

б)  мультимедиа марказининг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килишда иштирок этиш;

в) халк таълими муассасаларига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, бошкарув ва укув жараёнларини автоматлаштириш ишларига рахбарлик килиш;

г) ахборот-коммуникация технологияларига оид илгор тажрибаларни урганиш ва оммалаштириш, сохага оид маълумотлар базасини яратиш;

д)   хужжат ва ахборот алмашинувини такомиллаштириш ишларида иштирок этиш;

е)  масофавий таълим ва ахборот-коммуникация технологиялари буйича тегишли таълим муассасалари билан хамкорлик алокаларини йулга куйиш;

ж)  ахборот-коммуникация технологиялари йуналишида экспертлик хизматларини курсатишда иштирок этиш, таълимга оид электрон ахборот ва дастурий таъминотлар таргиботини амалга ошириш;

з)   тавсия этилаётган дастурий махсулотлар, электрон дарсликларнинг сифати буйича хулосалар бериш;

и)  ахборот-коммуникация технологиялари йуналишлари буйича республика микёсида тадбирларни ташкил этиш;

к)  компьютер асбоб-ускуналаридан, ахборот-коммуникация технологиялари буйича таълим берадиган ресурслардан фойдаланиш буйича тавсиялар тайёрлаш;

л)  мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида рахбариятга таклифлар киритиш хамда унинг мулкига эхтиёткорлик билан муносабатда булиш;

м) ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

н)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-хукукий хужжатларни хамда шу сохадаги янгиликларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш максади ва техник эксплуатация коидаларини;

г)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илгор тажрибаларини;

д)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

е)    ички мехнат тартиби коидаларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги педагогик ёки ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  таълим сохасида ахборот-технологияларини жорий килиш сохасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг тренинг курсларини ишлаб чикиш ва уларни

утказиш булими бошлиги лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг тренинг курсларини ишлаб чикиш ва уларни утказиш булими фаолиятига рахбарлик килиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиклаш;

б)   мультимедиа марказининг йиллик иш режаларини ишлаб чикишда иштирок этиш;

в)  анъанавий ва масофадан укитиш буйича укув-услубий материалларни, семинар ва тренинг дастурларини, маъруза матнлари ва такдимотларни тайёрлаш ишларини ташкил этиш;

г)  режалаштирилаётган укув тренингларининг таснифини аниклаш учун фан укитувчилари билан сухбатлар утказилишини таъминлаш;

д)  режалаштирилаётган семинар-тренинглар буйича укув материаллари ва дастурга ишлов бериш, уларни такомиллаштириш ишларига рахбарлик килиш;

е)  халк таълими ходимлари учун ташкил килинган укув курси дастурлари, укув материалларига ишлов бериш ва такомиллаштиришга хамда улар асосида семинар- тренинглар утказилишига рахбарлик килиш;

ж)   дастурлар ва дастурий воситаларни жорий килинишини таъминлаш;

з)   мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида рахбариятга таклифлар киритиш хамда унинг мулкига эхтиёткорлик билан муносабатда булиш;

и)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-хукукий хужжатларни хамда шу сохадаги янгиликларни;

б)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш максади ва техник эксплуатация коидаларини;

г)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илгор тажрибаларини;

д)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

е)   ички мехнат тартиби коидаларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги педагогик ёки ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  таълим сохасида ахборот-технологияларини жорий килиш сохасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг сервер майдончасини бошкариш булими
  бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг сервер майдончасини бошкариш булими фаолиятига рахбарлик килиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиклаш;

б) мультимедиа маркази серверлари, локал тармоклари, кушимча курилмалари буйича олиб борилаётган ишларни назорат килиш;

в) мультимедиа марказининг локал тармоги ишчи холатини ва уни ривожлантириб бориш;

г) мультимедиа марказининг ахборот-коммуникация технологияларини зарурий дастурий таъминотлар, компьютерлар, тармок курилмаларининг руйхатини тузиш;

д) мультимедиа марказининг интернет хизмат курсатиш ишларини хамда операцион тизимларни урнатилиши ва янгилаб бориш ишларини назорат килиш;

е)  мультимедиа марказининг маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш максадида ходимларнинг дастурий мажмуа маълумотлар базасига кириш хукукларини марказ рахбарияти билан келишилган холда белгилаш;

ж) дастурий ва ахборот-техник воситалари мажмуини мультимедиа марказига боскичма- боскич жорий килиш ва куллаш ишларини ташкил килиш;

и) хужжат ва маълумотларнинг электрон алмашинувини такомиллаштиришда иштирок этиш хамда сервер бошкарувчиларининг ишларини мувофиклаштириб бориш;

к) мультимедиа марказининг ахборот-коммуникация технологиялари тизимидаги носозликлар тахлилини олиб бориш;

л) мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида рахбариятга таклифлар киритиш хамда унинг мулкига эхтиёткорлик билан муносабатда булиш;

м) ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

н)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-хукукий хужжатларни хамда шу сохадаги янгиликларни;

б) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш максади ва техник эксплуатация коидаларини;

г)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илгор тажрибаларини;

д) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

е)   ички мехнат тартиби коидаларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) камида бакалавр даражасидаги ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в) таълим сохасида ахборот-технологияларини жорий килиш сохасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг бош мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 335
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ишлаб чикарилаётган мультимедиа таълим ресурсларини педагогик максадга мувофиклигини назорат килиш;

б) таълимга ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишга оид кулланмалар ишлаб чикилишини ва уларнинг жорий этилишини таъминлаш;

в) электрон ресурсларни яратиш ва тажриба-синовдан утказиш хамда уни таълимда самарали фойдаланилиши буйича таълим маркази методистлари билан хамкорлик килиш;

г)  яратилаётган электрон ресурсларни умумий урта таълим мактабларида фан укитувчилари томонидан таълимга тадбик этилишида амалий ёрдам курсатиш;

д) халк таълими тизимидаги таълим муассасаларининг расмий веб-сайтлари мониторингини олиб бориш;

е) мультимедиа марказининг йиллик ва ойлик иш режалари ижроси мониторингини олиб бориш;

ж) компьютер техникалари, замонавий дастурий таъминотлар, ахборот-коммуникация технологиялари буйича таълим берадиган ресурслардан фойдаланиш буйича тавсиялар тайёрлаш;

з)  ахборот-коммуникация технологияларига оид илгор тажрибаларни урганиш ва оммалаштириш;

и)  халк таълими муассасаларига етказиб берилаётган электрон ресурсларни, электрон дастурий тизимларни урнатиш ва улардан фойдаланишни ташкил этиш;

к)  халк таълими тизими учун яратилган дастурий таъминот ва электрон ахборот таълим ресурсларининг маълумотлар базасини яратиш, уларни тахлил килиш хамда истикбол режаларини белгилаш;

л)  таълимга оид электрон ахборот ва дастурий таъминотлар таргиботини амалга ошириш;

м)  ахборот-коммуникация технологиялари йуналишида экспертлик хизматларини курсатиш;

н) умумий урта таълим мактабларида ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилган холда укувчиларга таълим бериш буйича таклифлар ишлаб чикиш;

о) яратилган электрон ахборот-таълим ресурсларидан умумий урта таълим мактабларида кенг фойдаланиш буйича тавсиялар ишлаб чикиш;

п) йиллик иш режаларини тузиш хамда режа асосида бажарилган ишларнинг хисоботларини булим бошлигига топшириш;

р) мультимедиа маркази мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш, ижро интизомига риоя килиш;

с)  мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида булим бошлигига, мультимедиа маркази директорига таклифлар киритиш;

т)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид, ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли хамда бола хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш максади ва техник эксплуатация коидаларини;

в) компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илгор тажрибаларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)   ички мехнат тартиби коидаларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) камида бакалавр даражасидаги педагогик ёки ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   шу йуналишда камида уч йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини
  ривожлантириш марказининг етакчи
  мухандиси лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб раками 139
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) замонавий оргтехника ва компьютер техникасининг техник хизматини, иш холатини таъминлаш ва назоратини амалга ошириш хамда мунтазам профилактика ишларини олиб бориш;

б)  компьютер учун эхтиёт кисмларини сотиб олишга буюртма бериш, уларни капитал таъмирлаш;

в)  ахборот технологиялари янгиликларидан доимо хабардор булиб туриш, йиллик, чораклик ва ойлик шахсий иш режаларини тайёрлаш;

г)  йиллик иш режаларини тузиш хамда режа асосида бажарилган ишларнинг хисоботларини булим бошлигига топшириш;

д)  мультимедиа маркази мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш, ижро интизомига риоя килиш;

е)  мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида булим бошлигига, мультимедиа маркази директорига таклифлар киритиш;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халк таълими тизимига оид, ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли хамда бола хукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б)  компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш максади ва техник эксплуатация коидаларини;

в)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илгор тажрибаларини;

г)  ички мехнат тартиби коидаларини, ходимларни малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   шу йуналишда камида икки йиллик иш стажи.

15-боб. Ахборот-кутубхона муассасаси
ходимларининг малака тавсифлари

 • . Ахборот-кутубхона муассасаси директори
  (мудири) лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 532
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  ахборот-кутубхона муассасасининг (бундан буён матнда кутубхона деб юритилади) умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) кутубхонага юклатилган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, унинг иш фаолиятини самарали ташкил этиш хамда ижро интизомига риоя килиш;

в) кутубхонанинг йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш;

г) кутубхона булим бошликлари иш таксимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш;

д) кутубхонада ташкил этиладиган укув семинар-тренинглар, конференциялар, дастурларни тасдиклаш, унинг бажарилишини, иш фаолиятининг сифат ва самарадорлиги устидан назорат килиш;

е) кутубхонанинг ахборот излаш тизимларини яратиш ишларидаги инновацион жараёнларни библиографик, ахборот, методик, илмий-тадкикот фаолиятига жорий этилишини амалга ошириш;

ж) кутубхонага ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

з)  кутубхонанинг ходимларга булган эхтиёжини аниклаш, кадрларни танлаш ва жой- жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасини шакллантириш;

и)  кутубхона ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш;

к)  кутубхона ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш;

и) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларини урнатиш;

л)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда кутубхона номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, урнатилган тартибда ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

м) кутубхонанинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини хамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

н) кутубхонанинг фойдаланувчиларига ахборот-кутубхона ресурслари хизматини курсатиш хамда унинг босма ва электрон фондини шакллантириш;

о)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

п) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи хамда ахборот- кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-хукукий хужжатларни, шу сохадаги янгиликларни;

б) ахборот-кутубхона иши назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

в) кутубхона моддий-техник базасини мустахкамлаш ва ривожлантириш ишларини ташкил килиш ва унинг бажарилиши устидан назорат олиб боришни;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахил-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

е) кутубхона ички тартиб-коидаларининг ходимлар томонидан бажарилишини назорат килишни, уларга самарали ишлаши учун етарли шарт-шароитлар яратиб бериш йулларини;

ж) кутубхонанинг бюджетдан ташкари маблаг топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблагларнинг амалдаги коидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Кутубхона директорининг маънавий-маърифий
  ва тарбиявий ишлар буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 913
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) кутубхонада маънавий-ахлокий ва тарбиявий ишларни ташкил килиш, утказиладиган маънавий-маърифий ва бошка тадбирларни мувофиклаштириш;

б) маънавий-маърифий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чикиш ва уларнинг бажарилишини назорат килиш хамда ижро интизомига риоя килиш;

в) тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чикишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил килиш;

г)  мамлакатимизда нишонланадиган мухим байрам саналарига багишланган тадбирларни ташкил этилишини таъминлаш;

д) кутубхона ходимларини малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлашни ташкил этишда иштирок этиш;

е)  иш фаолиятидаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари хакида кутубхона директорига таклифлар киритиш, кутубхона мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасининг шакллантирилишини таъминлаш ишларида иштирок этиш;

з)   жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, кутубхонанинг ички тартиб- коидаларини белгилаш, уни ходимлар томонидан бажарилишини назорат килишда иштирок этиш;

и)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

к)  санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи хамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-хукукий хужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в)   ходимларни маънавий ва моддий рагбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  маънавий-ахлокий тарбияни амалга оширишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан хамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

ж) ахборот-кутубхона иши назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

з)   кутубхона ички тартиб-коидаларининг ходимлар томонидан бажарилишини назорат килишни, уларга нормал ишлаши учун етарли шарт-шароитлар яратиб бериш йулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   мутахассислик сохасида камида уч йиллик мехнат стажи.

 • . Кутубхона булим (сектор) мудири
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) кутубхона булими фаолиятига рахбарлик килиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиклаш;

б) булимнинг истикбол ва жорий режаларини ишлаб чикиш хамда уларнинг бажарилишини назорат килиш;

в) ахборот-кутубхона, библиография хамда китоб тарихи сохасида, шунингдек ахборот-кутубхона олдида турган вазифалар ва йуналиш режаларига дахлдор бошка сохаларда тадкикот олиб бориш;

г)  давлатимиз ва хорижий давлатлар ахборот-кутубхоналарининг ишини ташкил этиш буйича илгор тажрибаларни урганиш ва уларни жорий этиш буйича рахбариятга тегишли таклифлар тайёрлаш;

д)  электрон каталогдан фойдаланган холда, ахборот-кутубхона хизмати курсатишнинг янги турларини, уларидан фойдаланишни таъминлаш буйича янги технологиялар, бошкариш методларини яратишни кузда тутувчи янгиликларни жорий этиш;

е) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда кадрлар захирасининг шакллантирилишини таъминлаш ишларида иштирок этиш;

ж) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, кутубхонанинг ички тартиб- коидаларини белгилаш, уни ходимлар томонидан бажарилишини назорат килишда иштирок этиш;

з)   ходимларнинг мехнат килиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда, уларни аттестациясини ташкил килиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлашда иштирок этиш;

и) кутубхонанинг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида рахбариятга таклифлар киритиш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

к) ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

л) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи хамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-хукукий хужжатларни;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) кутубхона-ахборот назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот сохасидаги ютуклари хамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

е) кутубхона жараёнларини механизациялаш ва автоматлаштиришни, ички тартиб- коидаларга риоя этилиши таъминланишини;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида уч йиллик мехнат стажи.

 • . Ахборот-кутубхона методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1718
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) йиллик, чораклик ва ойлик иш режаларини амалга ошириш, жойларда ахборот- кутубхона, библиографик хизмат курсатиш ахволини тахлил килиш уни яхшилаш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

б)  илмий тадкикот ишлари, жорий ва келгусидаги иш режалар хамда бошка хужжатларни ишлаб чикишда катнашиш;

в)  фойдаланувчиларнинг ахборот-кутубхона, библиография хизматларига эхтиёжини аниклаш;

г)  кутубхона фаолиятини автоматлаштириш ва механизациялашга тааллукли ишларда катнашиш ва амалга оширилган ишларнинг натижаларини умумлаштириш, илгор иш тажрибасини муассаса фаолиятида жорий этишга кумаклашиш;

д)  кутубхона ходимлари хамда фойдаланувчилари учун семинарлар, илмий-амалий конференциялар, давра сухбатларини ташкил килиш;

е)  ходимларнинг мехнат килиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда, уларни аттестациясини ташкил килиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлашда иштирок этиш;

ж)  кутубхонанинг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари хакида рахбариятга таклифлар киритиш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

з)   ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг таълим тизимига оид, кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли норматив-хукукий хужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот сохасидаги ютуклари хамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д)   библиография ва ахборот-кутубхона сохасидаги методик материалларни;

е)   кутубхонанинг китоб фонди ва маълумот-библиографик аппаратини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида уч йиллик мехнат стажи.

 • . Бош кутубхоначи лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 223
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) ахборот-кутубхона сохасида илмий тадкикотлар утказиш ва ушбу тадкикотлар натижаларини жорий этишда катнашиш;

б) кутубхона ишига оид истикболли ва жорий режаларни ишлаб чикишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида бевосита иштирок этиш хамда уларнинг сифат даражасини ошириш;

в)  ходимларнинг мехнат килиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда, уларни аттестациясини ташкил килиш хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомига риоя килинишини таъминлашда иштирок этиш;

г)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларини урнатишда иштирок этиш;

д) иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари хакида кутубхона директорига таклифлар киритиш, кутубхона мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

е)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чикиш;

ж)  санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи хамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-хукукий хужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот сохасидаги ютуклари хамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик-инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида уч йиллик мехнат стажи.

113-§. Библиограф лавозимининг малака тавсифлари

Тартиб раками 106
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2432
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) кутубхона ишига оид истикболли ва жорий режаларни ишлаб чикишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида бевосита иштирок этиш хамда уларнинг сифат даражасини ошириш;

б)  ахборот ва библиография сохасига оид дастурлар ва бошка хужжатларни ишлаб чикишда иштирок этиш;

в) кутубхонанинг маълумот-библиографик аппаратини барпо этиш ва юритишда, библиографик маълумотларни тайёрлашда катнашиш;

г)  фойдаланувчиларга янги асарлардан индивидуал ва жамоавий тарзда хабардор этиш хамда библиографик маълумот ва ахборотлар етказиб бериш;

д)  библиографик материаллар ва кулланмалар тайёрлашда, ахборот-кутубхонага тааллукли технологияларни ишлаб чикишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида китоб тарихи сохасидаги илмий тадкикотларда иштирок этиш;

е)  бошка ахборот-кутубхоналар хамда илмий-техникавий ахборот органлари билан библиографик фаолиятни амалга ошириш;

ж)  ута мураккаб библиографик маълумотларнинг босма ва электрон шаклларини тайёрлаш, улар юзасидан маслахатлар бериш хамда таргиб килиш;

з)   кутубхонанинг анъанавий ва электрон ташувчилардаги маълумотлар-библиографик аппарати (каталоглар, картотекалар, адабиётларнинг тавсиявий руйхати, ахборот материаллари)ни юритиш;

и)  давлатимиз ва хориж давлатлар ахборот-кутубхоналарининг ишни ташкил этиш буйича илгор тажрибаларини урганиш ва уларни кутубхонага жорий этиш буйича рахбариятга таклифлар киритиш;

к)  санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи хамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-хукукий хужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот сохасидаги ютуклари хамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д)   библиография ва информатика сохасидаги методик материалларни;

е)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   кутубхоначи лавозимида камида икки йиллик иш стажи.

114-§. Кутубхоначи лавозимининг малака тавсифлари

Тартиб раками 107 108
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2432 4141
Ходимлар тоифаси Мутахассис Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)   ишлаб чикариш участкаларидан бири (тукислаш, ахборот-кутубхона фондига ишлов бериш, каталоглар ва маълумот-библиография аппаратининг бошка унсурларини ташкил этиш ва ундан фойдаланиш, электрон маълумотлар базасини барпо этиш хамда ундан фойдаланиш, кутубхонадаги китоб фондини хисобга олиш ва электрон каталог, йигма электрон каталогдан фойдаланган холда ахборот-кутубхона хизмати курсатишни амалга ошириш, фойдаланувчиларга китоб бериш ва кабул килишни амалга ошириш, кониктирилмаган суровларнинг тахлилини олиб бориш)да унинг йуналиши ва технологиясига мувофик равишда ахборот-кутубхона иши жараёнлари билан таъминлаш фаолиятини бажариш;

б)   кутубхонанинг илмий тадкикот ва методик ишларида, ахолига ахборот-кутубхона хизмати курсатиш режаларини тайёрлашда иштирок этиш;

в)   китобхонларга библиографик маълумот ва ахборотлар етказиб бериш;

г)   библиографик материаллар ва кулланмалар тайёрлашда, ахборот-кутубхонага тааллукли технологияларни ишлаб чикишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида китоб тарихи сохасидаги илмий тадкикотларда иштирок этиш;

д)   тавсия этиладиган адабиётлар руйхатини тузиш, адабиётларга огзаки шарх тайёрлаш ва укувчиларга етказиш;

е)   кутубхона фаолиятида илмий методлар ва илгор иш тажрибаларини куллаш;

ж)   китобхонларни янги асарлардан индивидуал ва жамоавий тарзда хабардор этиш;

з)    давлатимиз ва хориж давлатлар ахборот-кутубхоналарининг ишни ташкил этиш буйича илгор тажрибаларини урганиш ва уларни жорий этиш буйича рахбариятга таклиф киритиш;

и)   санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг таълим тизимига оид, ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли норматив-хукукий хужжатларини;

б)  давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жахон амалиётида булаётган янгиликларни;

в)  ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот сохасидаги ютуклари хамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д)   библиография ва информатика сохасидаги методик материалларни;

е)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий ёки урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб этилмайди.

 • боб. Коракалпогистон Республикаси Халк таълими вазирлиги,
  вилоятлар халк таълими бошкармалари, Тошкент шахар халк
  таълими бош бошкармаси ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Коракалпогистон Республикаси Халк таълими вазирлиги,
  вилоятлар халк таълими бошкармалари, Тошкент шахар халк
  таълими бош бошкармаси бошлиги лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб раками 2053
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Коракалпогистон Республикаси Халк таълими вазирлиги, вилоятлар халк таълими бошкармалари, Тошкент шахар халк таълими бош бошкармаси (бундан буён матнда бошкарма деб юритилади)нинг умумий фаолиятига рахбарлик килиш, унинг иш фаолиятини самарали ташкил этиш, йиллик ва истикбол иш режаларини шакллантириш, уларни вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиклаштириш хамда уз вактида сифатли бажарилишини назорат килиш;

б) бошкарманинг булим бошликлари иш таксимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиклаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш, халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг йиллик иш режаларини куриб чикиш ва тасдиклаш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилишини назорат килиш;

в) бошкарма тасарруфидаги мактабгача таълим, умумий урта таълим, мактабдан ташкари таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида хукукни мухофаза килувчи ва махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро хамкорликларни йулга куйиш;

г) хукукбузарликларни олдини олиш, уюшган жиноятчилик, коррупция, гиёхвандлик ва бошка зарарли иллатлардан сакланиш, уларнинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот-ташвикот ишларини амалга ошириш;

д) вилоят микёсидаги кенг куламда турли хил тарбиявий ишлар, укувлар, семинар- тренинглар, конференциялар, сухбат, учрашув ва курик-танловларни режалаштириш хамда уларнинг бажарилиши сифат ва самарадорлиги устидан назорат килиш;

е) таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари, ахборот-ресурс марказлари хамда синф рахбарлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

ж) бошкарма ходимларининг касбий, методик ва илмий салохиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички мехнат тартиби коидаларини белгилаш ва унга риоя килиниши юзасидан катъий назорат урнатиш, шунингдек, бошкарма ваколатига кирадиган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

з)  бошкарма фаолиятига тегишли барча ахборотларни йигиш, тахлил килиш, хисоботлар тайёрлаш ва ижро интизомини доимий назорат килиш;

и) бошкарма ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гурухлар ишларига мутахассисларни жалб килиш, иш юритиш ва хужжатлар айланиши тизими асосида хужжатлар ва топширикларнинг уз вактида ижро этилишини хисобга олиш, хужжатлар айланиши, тахлил ва назорат килишнинг ягона тизимини амалга оширилишини таъминлаш;

к) вазирлик номенклатурасига кирадиган лавозимларга номзодларни махаллий хокимият органлари билан келишган холда киритиш, бошкарма номенклатурасига кирадиган лавозимларга номзодларни танлаш, тайинлаш ва бошкарманинг ходимларга булган эхтиёжларини аниклаш, кадрларни жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда истикболли кадрлар захирасини шакллантириш;

л) бошкарма ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш, бошкарма ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рагбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини куллаш масалаларини куриб чикиш, жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларини урнатиш;

м)  давлат мукофотлари билан такдирлашга номзодларни вазирликка такдим этиш;

н) бошкарманинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, укув жихозлари, асбоб-ускуналар ва бошка таълим воситаларининг сакланишини хамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш, таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш буйича ускуналар, укув куроллари ва мусика асбоблари билан жихозлаш борасида вазирликка тегишли таклифлар киритиш, шунингдек янги укув биноларини куриш, капитал реконструкция килиш, капитал ва жорий таъмирлаш, таълим объектларида олиб борилаётган ишларни мувофиклаштириб бориш;

о)  болалар спорти иншоотларини тасарруфга олиш ва тасдикланган меъёрларга асосан уларни спорт жихоз ва анжомлари билан таъминлаш, молиялаштириш, улардан самарали фойдаланишни назорат килиш, укувчи-ёшлар уртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ишларини олиб бориш, укувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш буйича илгор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш, вилоят микёсида булиб утадиган спорт мусобакаларини юкори савияда утказиш максадида жисмоний тарбия услубчилари билан укув-методик йигилишлар, анжуманлар, семинарлар утказиш;

п) бошкармага ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

р) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда бошкарма номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя килиш, урнатилган тартибда ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро хамкорликда иш юритиш;

с)  узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) бошкарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар, халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг фаолиятларини мувофиклаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) бошкарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида хамда сифатли бажарилишини назорат килишни, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) мактабгача таълим, умумий урта таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

е) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида ташкил этилаётган мусобакалар, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

ж) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошкарма бошлиги уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 948
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бошкармага берилган тегишли топшириклар ижросини тулик бажарилишини таъминлаш;

б) бошкарманинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истикбол иш режаларини ишлаб чикилишида, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятини мувофиклаштириб боришда ва халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг йиллик иш режаларини куриб чикишда иштирок этиш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат олиб бориш;

в) бошкарма тасарруфидаги мактабгача таълим, умумий урта таълим, мактабдан ташкари таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида хукукни мухофаза килувчи ва махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро хамкорликларни йулга куйиш;

г) хукукбузарликларни олдини олиш, уюшган жиноятчилик, коррупция, гиёхвандлик ва бошка зарарли иллатлардан сакланиш, уларнинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот-ташвикот ишларини амалга ошириш;

д) вилоят микёсидаги кенг куламда турли хил тарбиявий ишлар, семинар-тренинглар, конференциялар ва курик-танловларни режалаштиришда иштирок этиш;

е) таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари, ахборот-ресурс марказлари хамда синф рахбарлари фаолияти самарадорлигини ошириш;

ж) бошкарма ходимларининг касбий, методик ва илмий салохиятини ошириш ишларини ташкил этишда, ички мехнат тартиби коидаларини белгилашда иштирок этиш;

з)  бошкарма фаолиятига тегишли барча ахборотларни йигиш, тахлил килишда иштирок этиш ва ижро интизомига риоя килиш;

и)  тегишли топширикларнинг уз вактида ижро этиш, хужжатлар айланишини назорат ва тахлил килиш;

к) бошкарманинг ходимларга булган эхтиёжларини аниклашда, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйишда, юкори малакали мутахассислар билан тулдиришда, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ишларида катнашиш;

л) бошкарма ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимлар аттестациясини хамда улар томонидан мехнат интизомига риоя килинишини назорат килиш, жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ички мехнат тартиби коидаларига риоя килиш;

м) бошкарманинг моддий-техника базасини мустахкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, таълим объектларида олиб борилаётган ишларни мувофиклаштириб бориш;

н) укувчи-ёшлар уртасида жисмоний тарбия ва спортни таргиб килиш ишларини амалга ошириш, укувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш буйича илгор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш;

о)  бошкармага ажратилган бюджет маблаглари ва бошка бюджетдан ташкари тушумлардан тугри фойдаланишни таъминлаш хамда унинг мулкига эхтиёткорона муносабатда булиш;

п) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) бошкарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар, халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг фаолиятларини мувофиклаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) бошкарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида хамда сифатли бажарилишини назорат килишни, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

д) мактабгача таълим, умумий урта таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

е) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида ташкил этилаётган мусобакалар, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

ж) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошкарма булими мудири
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1925
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг фаолиятига умумий рахбарлик килиш, унинг йиллик ва истикбол иш режаларини ишлаб чикилишига рахбарлик килиш, уларни бошкарманинг умумий иш режаси билан мувофиклаштириш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат килиш;

б) булим ходимларининг касбий, методик ва илмий салохиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички мехнат тартиби коидаларига риоя килиш;

в) иш таксимоти асосида булим ходимларининг лавозим хукук ва мажбуриятларини белгилаш;

г) бошкарманинг бошка булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, булим фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йигиш, тахлил килиш;

д) халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимлари рейтигини аниклаш жараёнида иштирок этиш, уларни тахлил килиш хамда методик ёрдам курсатиш;

е) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларини ижара тизимига киритилган дарсликлар билан таъминланишини мувофиклаштиб бориш ва назорат килиш, фукаролар томонидан расмий давлат хужжатларини тайёрлашга буюртма бериш (умумий урта таълим тугрисидаги шаходатнома ва бошка) хужжатлар йуколтилган ёки сифатсиз холга келган такдирда бошка дубликат нусхаларини олиш буйича амалий ёрдам бериш, умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва укув адабиётларини яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича рахбариятга таклифлар киритиш;

ж) уз йуналиши буйича мактабгача таълим тизимини такомиллаштиришга оид таълим- тарбия жараёнига илгор педагогик технологияларни жорий этиш ва таълим жараёнига татбик этиш борасида семинар, курик-танлов ва бошка тадбирларни ташкил этиш, мактабгача таълим муассасаларининг моддий техник базасини мустахкамлаш буйича бошкарма бошлигига таклифлар киритиш, мактабгача таълим мутахассисларининг касбий махоратини ошириш чора-тадбирларини белгилаш ва уни амалга оширишни назорат килиш;

з)  уз йуналиши буйича умумий урта таълим, мактабдан ташкари таълим тизимида “Миллий истиклол гояси ва маъанвият асослари” туркумига кирувчи фанларни укитилиши ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги йуналишида иш юритиш, маънавий-ахлокий, тарбиявий ишларни ташкил этиш, диний акидапарастлик, хукукбузарлик, жиноятчиликларнинг, олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот- ташвикот ишларини амалга ошириш максадида давлат ва нодавлат ташкилотлар, махалла ва оилалар билан ишлаш, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг карори ва курсатмаларини бошкармада амалга оширилишини таъминлаш, вояга етмаганлар ишлари буйича шугулланиш хамда укувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёхвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сакланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли ишларни амалга ошириш;

и) уз йуналиши буйича халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг таълим-тарбия жараёнига ахборот- коммуникация технологияларини жорий этиш, ахборот-коммуникация технологияларига оид илгор тажрибаларни урганиш, аниклаш хамда оммалаштириш, масофали таълим ва ахборот- коммуникация технологиялари буйича республикамизнинг укув муассасалари билан амалий богланишларни ташкил этиш ва уни такомиллаштириш, таълим муассасалари укув жараёнини автоматлаштиришга ёрдам бериш, усиб бораётган ёш авлодга сифатли таълим бериш чора-тадбирларни ишлаб чикиш;

к) таълим муассасаларини давлат аккредитациядан утказиш, педогогик ходимларни аттестациядан утказишда иштирок этиш, таълим муассасаларидаги муаммоли холатларни хал килиш буйича бошкарма рахбариятига таклифлар киритиш;

л) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

в) булим ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида хамда сифатли бажарилишини назорат килишни, кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартибини;

г) мактабгача таълим, умумий урта таълим тизимини ривожлантириш максадида махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

д) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида ташкил этилаётган мусобакалар, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

е) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошкарма бош мутахассиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 335
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириклар ижросини тулик бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича булим фаолияти билан боглик статистик маълумотларни йигиш, умумлаштириш, бошкарма ва булим бошлиги хузуридаги ишлаб чикариш мажлиси мухокамасига киритиладиган масалалар юзасидан материаллар тайёрлаш;

в) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва укув адабиётларини яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича таклифлар киритиш, халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларидан шаходатнома, гувохнома ва синф журналларига буюртмалар йигиш ва уларни буюртмаларга асосан таксимлаш;

г) уз йуналиши буйича умумтаълим муассасалари, айрим фанлар чукур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган мактаблари ва мактаб-интернатлар укувчилари уртасидаги халкаро ва республика фан олимпиадаларини ташкил этишда ёрдам бериш;

д) таълим тизимини ташкил этишга доир норматив-хукукий хужжатларни халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларига етказиш ва унинг ижро назоратини олиб бориш;

е) уз йуналиши буйича халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларининг фаолиятини урганиш хамда камчиликларни бартараф килиш юзасидан амалий ёрдам бериш;

ж) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг карори ва курсатмаларини халк таълими тизимида амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва нодавлат ташкилотлар билан хамкорликда маънавий-ахлокий тарбия йуналишида семинар-тенинглар ташкил этиш, халкаро ташкилотлар томонидан таълим сохасида олиб борилаётган профилактик дастур ва лойихаларда иштирок этиш, укувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёхвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сакланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот-ташвикот ишларини юритиш, мактаб укувчиларининг бахорги, ёзги, кузги, кишки дам олишларини режалаштириш ва уларни мазмунли утказилишини ташкил килиш;

з)  уз йуналиши буйича доимий равишда халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларидан куз-киш мавсуми буйича вазирлик тасарруфидаги таълим муассасаларида электр энергиясига, табиий газга ва тоза сувга булган эхтиёжи таъминланиши тугрисида, таълим муассасалари бино ва иншоотларидан фойдаланиш меъёрлари (ёнгинга карши, санитария-гигиена, экологик ва бошкалар)ни тулик бажарилиши устидан назорат олиб бориш хакида, таълим муассасаларида олиб борилаётган курилиш-таъмирлаш ишлари тугрисидаги маълумотларни умумлаштириш ва бошкарма бошлигига такдим этиш;

и)  уз йуналиши буйича таълим муассасалари учун харид килинадиган жихозларнинг жойларга етказиб берилиш ахволи буйича мониторинг олиб бориш, “Укув-таълим таъминот” Давлат унитар корхонаси оркали 1-синф укувчиларини бепул укув куроллари, кам таъминланган оилаларнинг 1-9 синф укувчиларини кишки иссик кийим-бош билан таъминланиши, таълим муассасаларини кумир, суюк ёкилги лимитларини белгиланган муддатларида берилиши буйича маълумотларни йигиш хамда умумлаштирган холда бошкарма бошлигига такдим этиш;

к)  уз йуналиши буйича болалар мусика ва санъат мактабларининг укув жараёни ва мехнат интизомини назорат килиш, уларнинг укув жараёни учун зарур булган укув кулланмалар, нота ва материаллар билан таъминланиш даражаси юзасидан мониторинг олиб бориш, уларни моддий-техник базасини урганиш бошкарма бошлигига тегишли таклифлар киритиш, вазирлик томонидан утказиладиган мусика ва санъат йуналишидаги Республика ва халкаро танловларини ташкиллаштиришда амалий ёрдам курсатиш, мактаб ёшидаги болаларни мусика ва санъат сохасига камраб олиш хусусида таргибот-ташвикот ишларини олиб бориш;

л) уз йуналиши буйича хужжатлар ижросини ва топширикларнинг бажарилишини кузатиб бориш, ижро интизомини якунлашни таъминловчи электрон иш юритиш ва хужжатлар айланиши ягона тизимининг маълумотлар базасини юритиш, ижро интизомининг жорий (хар кунлик) ва хар ойлик тахлилини утказиш ва улар тугрисидаги эслатмалар юбориш, хар ойда навбатдаги ой мобайнида ишлари тугатилиши лозим булган хужжатларни шакллантириш ва улар тугрисида бошкарма бошлиги уринбосарига ахборот бериш;

м) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

в) мактабгача таълим, умумий урта таълим ва олий таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

г) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида мусобакалар, курик- танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

д) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошкарма етакчи мутахассиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 141
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириклар ижросини тулик бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларига услубий ёрдам бериш, булим фаолиятига тегишли масалаларни куриб чикишда, таълим сохасида давлат сиёсатини амалга оширишда, таълим стратегиясини ишлаб чикишда, бошкарма ва булимнинг амалга оширилган ишлар юзасидан хисоботларни тайёрлашда иштирок этиш, уз вазифасини бажариш учун зарур булган услубий ишнамалар (жадвал, назорат ишлари, тест материаллари, анкета ва бошкалар)ни тайёрлаш, бошкарма ва булимнинг чораклик, ярим йиллик, йиллик иш режаларини тузиш юзасидан таклифларини йигиш, уларнинг уз муддатида бажарилиш мониторингини олиб бориш;

в) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларининг 2-9 синфлари учун дарслик ва укув-методик кулланмаларни нашрга тайёрлаш тугрисидаги истикбол режасини тузиш, 1-9 синфлар учун дарслик ва укув-методик кулланмалар руйхатини тайёрлаш, халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларидан дарсликларга булган эхтиёжларни аниклаш, уларда дарсликлар таъминоти билан шугулланувчи мутахассислар иш фаолиятини назорат килиб бориш ва умумий урта таълим мактаблари учун дарсликларнинг етказилиши, улардан фойдаланишни такомиллаштириш юзасидан улар учун махсус семинарлар ташкил этилишида рахбарлик килиш буйича бошкарма рахбариятига тегишли маълумотлар тайёрлаш, яроксиз холга келган дарслик ва укув-методик кулланмаларни утилизация килиш ишларини ташкил этиш, умумий урта таълим мактаби укувчиларини ижара тизимидаги дарсликлар билан таъминланишини назорат килиш, умумий урта таълим мактаблари дарсликлари ва укув-методик кулланмаларининг нашр этилиши хамда таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича бошкарма бошлигига таклифлар киритиш;

г) уз йуналиши буйича умумтаълим фанларини укитиш самарадорлигини оширишга каратилган чора-тадбирларни белгилашда катнашиш;

д) уз йуналиши буйича халк таълим тизимидаги муассасаларда соглом овкатлантиришни ташкил этиш буйича халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимларига якиндан ёрдам бериш, бошкармалар тизимидаги халк таълими муассасаларида ошхоналарнинг моддий-техник базасини мустахкамлаш ва улар фаолиятини такомиллаштириш борасида таълим муассасаларида фаолият курсатаётган омбор мудири, ошпаз, хамшира ва бошка ходимлар учун укув- семинарлар ташкил этиш;

е) уз йуналиши буйича жамиятда хукукий маданиятни юксалтириш миллий дастури доирасида оналик ва болаликни химоя килиш, болалар уртасида хукукбузарликнинг олдини олиш юзасидан олиб борилаётган ишларни мувофиклаштириб бориш, уйда якка тартибда таълим олаётган ногирон болаларни укишини назорат килиш, васийлик ва хомийлик органлари ишларини йуналтириб бориш;

ж) уз йуналиши буйича “Баркамол авлод” болалар марказларининг иш фаолияти ва холатини назорат килиш, “Баркамол авлод” болалар марказларидаги мактабдан ташкари ишларни ташкил этиш буйича услубий ва амалий ёрдам курсатиш, улар билан келишилган холда вилоят микёсидаги анжуманлар утказиш режасини шакллантиришда иштирок этиш;

з)  умумий урта таълим мактаблари педагог ходимларининг сони ва таркиби буйича хисоботларни йигиш, уларни умумлаштириш ва статистика ташкилотларига такдим этиш, халк таълими тизими ходимларини Узбекистон Республикасининг давлат мукофотлари билан такдирлаш хужжатларини тайёрлаш хамда бошкама рахбариятига киритиш, белгиланган тартибда “Узбекистон Республикаси халк таълими аълочиси” нишонлари, Фахрий ёрликлари мукофотлаш варакалари ва бошка мукофотлаш хужжатларининг хисобини олиб бориш, уларга буюртмалар тайёрлаш, сакланишини таъминлаш;

и)  уз йуналиши буйича янги куриб фойдаланишга топширилган спорт иншоотларини тасдикланган меъёрларга асосан жихозланиши ва уларни керакли штат бирликлари билан таъминлаш, улар учун амалий семинарлар утказиб бориш, умумий урта таълим мактаблари укувчиларини жисмоний тарбия фани буйича укитилиши, мактабдан ташкари спорт секцияларида шугулланувчилар учун яратилган имкониятларни урганиш ва камчиликларни бартараф этиш буйича бошкарма бошлигига тегишли таклифлар киритиш;

к) санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг халк таълимига оид норматив-хукукий хужжатларини;

б) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

в) мактабгача таълим, умумий урта таълим ва олий таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, ижодий уюшмалар билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

г)  умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида мусобакалар, курик- танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

д) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

18-боб. Халк таълими вазирлиги
ходимларининг малака тавсифлари

 • . Халк таълими вазирлигининг бош бошкарма
  бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1813
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бош бошкарманинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) Узбекистон Республикаси конунлари, Узбекистон Республикаси Президентининг фармон, карор ва фармойишлари, Хукуматнинг карор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида кабул килинган вазирликнинг хайъат карорлари, буйруклари, дастурлари ва бошка хужжатларда вазирлик рахбарияти томонидан бош бошкармага берилган тегишли топшириклар ижросини тулик бажарилишини назорат килиш;

в) вазирликнинг хайъат, ишлаб чикариш йигилишларида иштирок этиш хамда рахбариятга бошкарма фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г)  бошкарманинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истикбол иш режаларини ишлаб чикилишига рахбарлик килиш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятини мувофиклаштириб бориш ва истикбол йуналишларини белгилаш, уларни вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиклаштириб бориш, булимларнинг иш режасида белгиланган тадбирларни сифатли ижро этилиши устидан назорат килиш;

д) уз йуналиши буйича бош бошкарма ходимлари, Республика ташкилотлари, халк таълими худудий бошкарув идоралари фаолиятини мактабгача таълим, умумий урта таълим, олий педагогик таълим муассасалари олдида турган долзарб масалаларни хал килишга,

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий Дастурида белгиланган вазифаларни амалга оширишга йуналтириш;

е) уз йуналиши буйича умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш, уларнинг янги авлодини яратиш, зарур булган дарслик хамда укув-методик адабиётлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш хамда педагогик амалиётга жорий этиш ишларини мувофиклаштириш, таълим-тарбия жараёнига укитишнинг илгор шаклларини, инновацион педагогик технологияларини жорий этилишини ташкил этиш;

ж) уз йуналиши буйича мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим тизимини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чикиш, унинг истикболини белгилаш жараёнида иштирок этиш, махаллий хокимият органлари билан хамкорликда худудларнинг таълимга доир эхтиёжларини урганиш ва шу фаолият буйича муаммоларни бартараф этиш чора- тадбирларини белгилаш;

з)  катъий назорат (хисоб)даги укув хужжатлари (синф журналлари, шаходатнома, гувохномалар, уларни хисобга олиш дафтарлари ва х.к.) намуналарини тайёрлаш, буюртмалар асосида нашр этиш ва жойларга етказиш ишларини назорат килиш;

и)  Республикада мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида вазирлик ва идоралар, хукукни мухофаза килувчи ва махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари хамда хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан уз йуналиши буйича узаро хамкорлигини йулга куйиш;

к)  бош бошкарма ходимларининг касбий, методик ва илмий салохиятини ошириш ишларини ташкил этиш, уларнинг ички мехнат тартиби коидаларига риоя килишини назорат килиш;

л)  вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, бош бошкарма фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли маълумотларни йигиш, тахлил килиб бориш;

м) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, бош бошкарма ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гурухлар ишларига мутахассисларни жалб килиш, умумий урта таълим мактаблари учун таянч укув режасини ишлаб чикиш, уларни тажриба-синовдан утказиш, такомиллаштириш, давлат ва мактаб компоненти учун ажратилган дарс соатларидан самарали фойдаланиш ишларини мувофиклаштириш;

н)  узининг ваколати доирасида таълимни бошкарув органлари учун рахбар кадрларни танлашда рахбариятга таклифлар киритиш;

о)  таълим сохасида олиб борилаётган илмий тадкикот ишларини мувофиклаштириб бориш;

п) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштириб бориш;

р)  вазирликнинг бошкармалари, Республика тасарруфидаги ташкилотлар, тегишли худудий бошкарув идоралари билан хамкорликда Халк таълими вазирлигининг асосий курсаткичларини туплам холатида шакллантириш;

с)  узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) бош бошкарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятларини мувофиклаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г)  бош бошкарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида, сифатли бажарилишини назорат килишни;

д)  мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

е)   вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

ж) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

з)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими вазирлигининг бошкарма
  бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 2053
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   бошкарманинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) Узбекистон Республикаси конунлари, Узбекистон Республикаси Президентининг фармон, карор ва фармойишлари, Хукуматнинг карор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида кабул килинган вазирликнинг хайъат карорлари, буйруклари, дастурлари ва бошка хужжатларда вазирлик рахбарияти томонидан бошкармага берилган тегишли топшириклар ижросини тулик бажарилишини назорат килиш;

в) вазирликнинг хайъат, ишлаб чикариш йигилишларида иштирок этиш хамда рахбариятга бошкарма фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г)  бошкарманинг иш фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истикбол иш режаларини ишлаб чикилишига рахбарлик килиш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятини мувофиклаштириб бориш ва истикбол йуналишларини белгилаш, уларни вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиклаштириб бориш, булим ва шубаларнинг йиллик иш режаларини куриб чикиш ва тасдиклаш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли бажарилишини назорат килиш;

д) республикадаги мактабгача, умумий урта, мактабдан ташкари таълим ва илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида вазирлик ва идоралар, хукукни мухофаза килувчи ва махаллий хокимият органлари, жамоат ташкилотлари хамда хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан уз йуналиши буйича узаро хамкорликни йулга куйиш;

е) хукукбузарликларни олдини олиш, уюшган жиноятчилик, коррупция, гиёхвандлик ва бошка зарарли иллатлардан сакланиш, уларнинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот-ташвикот ишларини амалга ошириш;

ж) вилоят микёсидаги кенг куламда турли хил тарбиявий ишлар, укувлар, семинар- тренинглар, конференциялар, сухбат, учрашув ва курик-танловларни режалаштириш хамда уларнинг бажарилиши сифат ва самарадорлиги устидан назорат килиш;

з)  таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари, ахборот-ресурс марказлари хамда синф рахбарлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

и) бошкарма ваколатига кирувчи масалалар буйича вазирликнинг бошка бошкармалари томонидан тайёрланган буйрук, курсатма ва хужжатларни куриб чикиш;

к) уз ваколати доирасида бошкарма ходимларига берилган топширикларнинг бажарилишини назорат килиш, ходимларнинг касбий, методик ва илмий салохиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички мехнат тартиби коидаларига риоя килишларини назорат килиш, шунингдек, бошкарма ваколатига кирадиган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

л) вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, бошкарма фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йигиш, тахлил килиш ва ижро интизомини доимий назорат килиш;

м) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, бошкарма ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гурухлар ишларига мутахассисларни жалб килиш;

н) уз йуналиши буйича худудий халк таълими бошкаруви органлари, Республика тасарруфидаги ташкилотлар билан биргаликда вазирлик номенклатурасига кирадиган лавозимларга номзодларни танлаш, вазирликнинг ходимларга булган эхтиёжларини аниклаш, кадрларни жой-жойига куйиш, юкори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий махоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш хамда истикболли кадрлар захирасини шакллантириш;

о) уз йуналиши буйича давлат мукофотлари билан такдирлашга доир хужжатларни расмийлаштириш ишларини ташкил этиш;

п) уз йуналиши буйича худудий халк таълими бошкаруви органлари рахбар кадрлари билан ишлаш, уларнинг малакаси ва касб даражасини ошириш, шунингдек, педагог ходимларга булган эхтиёжни аниклаш билан боглик масалалар буйича меъёрий хужжатлар тайёрлашни ташкил этиш ва уларни куриб чикиш учун вазирлик хайъати ва рахбариятига таклифлар киритиш;

р) ходимларнинг уз функционал вазифаларини ташкилий-услубий жихатдан кандай бажаришини назорат килиш, шу асосда вазирлик рахбариятига уларни рагбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш буйича тегишли таклифлар киритиш;

с)  бошкарма бошлиги ваколати доирасида бошкарма ходимлари уртасидаги вазифалар таксимотига заруриятга караб тегишли узгартиришлар киритиш, иш таксимоти асосида бошкарма ходимларининг хукук ва мажбуриятларини белгилаш;

т) уз йуналиши буйича Республикадаги болалар мусика ва санъат мактаблари фаолиятини конун хужжатларига асосан тугри ташкил этилишида худудий назоратни олиб бориш, уларга услубий ёрдам бериш ва мазкур таълим муассасаларда таълимни ривожланиши хамда ташкил этилишини мувофиклаштириш;

у) уз йуналиши буйича рахбариятга таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш буйича ускуналар, укув куроллари ва мусика асбоблари билан жихозлаш борасида тегишли таклифлар киритиш, шунингдек янги укув биноларини куриш, капитал реконструкция килиш, капитал ва жорий таъмирлаш, таълим объектларида олиб борилаётган ишларни мувофиклаштириб бориш;

ф) уз йуналиши буйича болалар спорти иншоотларини тасарруфга олиш ва тасдикланган меъёрларга асосан уларни спорт жихоз ва анжомлари билан таъминлаш, молиялаштириш, улардан самарали фойдаланишни назорат килиш, укувчи-ёшлар уртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ишларини олиб бориш, укувчиларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш буйича илгор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш, Республика микёсида булиб утадиган спорт мусобакаларини юкори савияда утказиш максадида жисмоний тарбия услубчилари билан укув-методик йигилишлар, анжуманлар, семинарлар утказиш;

х) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) бошкарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятларини мувофиклаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) бошкарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида, сифатли бажарилишини назорат килишни;

д) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

е)   вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

ж) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

з)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими вазирлигининг булим
  бошлиги лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 751
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  булимнинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) Узбекистон Республикаси конунлари, Узбекистон Республикаси Президенти фармон, карор ва фармойишлари, Хукумат карор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида кабул килинган вазирлик карорлари, буйруклари, дастурлари, тадбирлари ва бошка хужжатларда вазирлик рахбарияти томонидан булимга берилган тегишли топшириклар ижросини тулик бажарилишини назорат килиш;

в) вазирликнинг хайъат, ишлаб чикариш йигилишларида иштирок этиш хамда буйсинувига караб вазирлик рахбариятига, бош бошкарма бошлигига, бошкарма бошлигига булим фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г) булимнинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истикбол иш режаларини ишлаб чикилишига рахбарлик килиш, уларни буйсунувига караб бошкарма, бош бошкарманинг хамда вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиклаштириш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат олиб бориш;

д) булим ваколатига кирувчи масалалар буйича вазирликнинг бошка бошкармалари томонидан тайёрланган буйрук, курсатма ва хужжатларни келишиш;

е) булим ходимларининг уз функционал вазифаларини ташкилий-услубий жихатдан кандай бажаришини назорат килиш, шу асосда буйсунувига караб вазирлик рахбариятига, бош бошкарма бошлигига, бошкарма бошлигига уларни рагбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш буйича таклифлар киритиш;

ж) булим ходимларининг касбий, методик ва илмий салохиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички мехнат тартиби коидаларига риоя килиниши юзасидан катъий назорат урнатиш, ходимларнинг вазифалар таксимотига заруриятга караб тегишли узгартиришлар киритиш, шунингдек, булим ваколатига кирадиган вазифаларни хал этиш чора-тадбирларини белгилаш;

з)  вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, булим фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йигиш, тахлил килиш ва хисоботлар тайёрлаш;

и)  уз йуналиши буйича яратилаётган меъёрий-хукукий хужжатлар лойихаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, булим ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гурух ишларига мутахассисларни жалб килиш;

к)  уз йуналиши буйича худудий халк таълими бошкарув органлари рейтигини аниклаш жараёнида иштирок этиш, вазирлик тасарруфидаги муассасалар ва ташкилотлар билан хамкорликда укувчиларнинг дастурий материалларини узлаштиришни, бахолашнинг рейтинг тизимини татбик этиш;

л)  уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва укув- методик кулланмаларни нашрга тайёрлаш, уларнинг йиллик ва истикбол режаларини ишлаб чикиш ва ижара тизимига киритилган дарсликлар билан таъминланишини мувофиклаштиб бориш, умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва укув-методик кулланмаларни яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича рахбариятга таклифлар киритиш;

м) уз йуналиши буйича мактабгача таълим тизимини такомиллаштиришга оид таълим- тарбия жараёнига янги педагогик технологияларни жорий этиш, тажриба алмашиш максадида урнатилган тартибда ривожланган хорижий давлатлар, халкаро ташкилотлар билан алока урнатиш, илгор педагогик технологияларни таълим жараёнига татбик этиш борасида семинар, курик-танлов ва бошка тадбирларни ташкил этиш, мактабгача таълим муассасалари фаолиятини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини ишлаб чикишда иштирок этиш, мактабгача таълим муассасаларининг моддий техник базасини мустахкамлаш буйича вазирлик рахбариятига таклифлар киритиш, мактабгача таълим мутахассисларининг касбий махоратини ошириш чора-тадбирларини белгилаш ва уни амалга оширишни назорат килиш, нодавлат мактабгача таълим муассасаларида мактабгача таълимга куйиладиган давлат талабларининг бажарилишини назорат килиш, республикадаги мактабгача ёшдаги тарбияланувчилари булган мехрибонлик уйлари ишини урганиш, уларга услубий ёрдам бериш;

н) уз йуналиши буйича олий педагогик таълим, халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш хамда олий таълимдан кейинги таълимнинг тегишли йуналишлари буйича олиб бориладиган ишларни мувофиклаштириб бориш;

о) уз йуналиши буйича умумий урта, мактабдан ташкари таълим тизимида “Миллий истиклол гояси ва маъанвият асослари” туркумига кирувчи фанларни укитилиши ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги йуналишида иш юритиш, маънавий-ахлокий, тарбиявий ишларни ташкил этиш, диний акидапарастлик, хукукбузарлик ва жиноятчиликни олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот-ташвикот ишлари амалга ошириш максадида давлат ва нодавлат ташкилотлар, махалла ва оилалар билан ишлаш, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг карори ва курсатмаларини халк таълими тизимида амалга оширилишини таъминлаш, вояга етмаганлар ишлари буйича шугулланиш хамда укувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёхвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сакланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли ишларни амалга ошириш;

п) уз йуналиши буйича Халк таълими муассасаларининг таълим-тарбия жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, урнатилган тартибда хорижий грант ва инвестицияларни ахборот-коммуникация технологиялари ва масофали укитишга жалб килиш, ахборот-коммуникация технологияларига оид илгор тажрибаларни урганиш ва уни оммалаштириш, таълим муассасалари укув жараёнини автоматлаштиришга ёрдам бериш;

р) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Ташки ишлар вазирлиги, Ташки иктисодий алокалар, инвестициялар ва савдо вазирлигининг тегишли бошкарма ва булимлари билан хамкорликда хорижий давлатлар таълим вазирликлари, элчихоналари давлат ва нодавлат ташкилотлари билан хамкорлик алокаларини урнатиш имкониятларини аниклаб, шу асосда вазирлик тизимидаги халк таълими бошкарув органлари, муассасалари ва Республика ташкилотларига амалий ёрдам бериш, таълим сохасида хамкорлик масалаларини амалга ошириш буйича аник тадбирлар ишлаб чикишни мухокама килиш учун чет эллик вакиллар билан учрашув, семинар-тренинглар утказишни ташкиллаштириш, хорижий давлатлар элчихоналари, ваколатхоналари, ташкилотлари билан хамкорликда утказилаётган тадбирлар, янги тузилаётган хамкорлик лойихалари ва дастурларининг мазмун-мохияти, максадларини мутахассислар билан хамкорликда чукур тахлил этган холда амалга ошириш, халк таълими ходимларини хорижий мамлакатларга хизмат сафарига юборишни ташкиллаштириш, уларга сафар олдига куйилган максад ва вазифаларни аник белгилашда, унинг мазмунли ва самарали утишини таъминлашда кумаклашиш;

с) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)   булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиклаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г)  булим ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида, сифатли бажарилишини назорат килишни;

д)  мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

е)   вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

ж) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

з)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими вазирлигининг шуъба мудири лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 754
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1227
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   шуъбанинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига рахбарлик килиш;

б) Узбекистон Республикаси конунлари, Узбекистон Республикаси Президенти фармон, карор ва фармойишлари, Хукумат карор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида кабул килинган вазирлик карорлари, буйруклари, дастурлари, тадбирлари ва бошка хужжатларда вазирлик рахбарияти томонидан булимга берилган тегишли топшириклар ижросини тулик бажарилишини назорат килиш;

в) вазирлик хайъати, ишлаб чикариш йигилишларида иштирок этиш хамда бошкарма бошлигига шуъба фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г) шуъбанинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истикбол иш режаларини ишлаб чикилишига рахбарлик килиш, уларни бошкарманинг умумий иш режаси билан мувофиклаштириш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат олиб бориш;

д) ички мехнат тартиби коидаларига риоя килиниши юзасидан катъий назорат урнатиш, шуъба ваколатига кирадиган вазифаларни хал этиш чора-тадбирларини белгилаш, уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини тайёрлаш;

е) вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, шуъба фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йигиш, тахлил килиш ва хисоботлар тайёрлаш;

ж) уз йуналиши буйича жисмоний ёки психик ривожланишида нуксони булган болаларни укитиш, уларни тарбиялаш хамда даволаш билан боглик фаолиятни амалга оширилиши учун давлат таълим стандартлари талаблари асосидаги укув режаларини ишлаб чикиш ва умумтаълим фанлари буйича дастурлар яратилишини ташкил килиш;

з)  уз йуналиши буйича махсус мактаб интернатларида укитишнинг назарий-услубий таъминоти ишларини мувофиклаштириб бориш, тиббий психологик комиссиялар фаолиятини йуналтириб бориш;

и)  уз йуналиши буйича республикамизда фаолият курсатаётган “Мехрибонлик уйлари”, кам таъминланган оила фарзандлари ва санатория типидаги мактаб-интернатлар фаолиятини мувофиклаштириш ва уларнинг ишини назорат килиб бориш;

к)  уз йуналиши буйича “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолиятини мувофиклаштириш ва уларнинг ишини назорат килиб бориш;

л)  уз йуналиши буйича махаллий хокимият органлари билан хамкорликда “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолиятига доир эхтиёжларини урганиш ва уларда мактабдан ташкари таълимга куйилган давлат талабларининг бажарилиши буйича тадбирлар тизимини ишлаб чикиш хамда уни амалга оширилишини назорат килиш;

м) уз ваколати доирасида “Баркамол авлод” болалар марказлари бошкарув органлари учун рахбар кадрларни танлашда рахбариятга таклифлар киритиш;

н)  уз йуналишида республика микёсида курик-танловлар, анжуманлар, семинар- тренинглар, мусобакалар утказишни ташкиллаштириш ва мувофиклаштириш;

о)  узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма хамда огзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чикиш, санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б)  шуъбанинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиклаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) шуъба ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вактида, сифатли бажарилишини назорат килишни;

д)   вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

ж) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалвр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими вазирлигининг бош
  назоратчи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 275
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) буйсинувига караб бош бошкарма, бошкарма ва булим бошлиги томонидан узига юклатилган топшириклар ижросини тулик бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича халк таълимини бошкарув органларининг истикбол иш режаларини, яхлит максадли дастурларини, тизимнинг булинмалари муаммолари билан боглик бошка хужжатларга киритиш учун берилган таклифларни тахлил килиш ва уларни умумлаштириш хамда уз вактида, сифатли бажарилиши буйича мониторингини амалга ошириш, вазирлик тассаруфидаги умумтаълим муассасаларининг фаолиятини диагностик тахлилини утказиш буйича намунавий дастурларни ишлаб чикишда иштирок этиш, уз вазифасини бажариш учун зарур булган услубий ишнамалар (жадвал, назорат ишлари, тест материаллари, анкета ва бошкалар)ни тайёрлаш, укувчиларнинг укув ютуклари савияларини тахлил этиш, булим фаолияти билан боглик статистик маълумотларни йигиш, умумлаштириш, бош бошкарма, бошкарма ва булим бошлиги хузуридаги ишлаб чикариш мажлиси мухокамасига киритиладиган масалалар юзасидан материаллар тайёрлаш;

в) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва укув адабиётларини яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича булим бошлигига таклифлар киритиш, нашриётлар томонидан дарсликларнинг чоп этилиши ва жойларда сотувни ташкил этилишига доир ишларни урганиб бориш хамда назорат килиш, уларнинг натижалари буйича вазирлик рахбариятига тегишли маълумотлар тайёрлаш, умумий урта таълим муассасалари учун дарсликлар ва укув кулланмалар танловини ташкил этиш хамда утказишда иштирок этиш, бошкармалардан шаходатнома, гувохнома ва синф журналларига буюртмалар йигиш ва уларни буюртмаларга асосан таксимлаш, Республика фан олимпиадалари, спорт мусобакалари, курик-танловлар голибларига гувохнома ва сертификатлар намуналарини, уларни хисобга олиш дафтарларини тайёрланишида иштирок этиш ва улардан самарали фойдаланишини назорат килиш;

г) уз йуналиши буйича умумтаълим муассасалари, айрим фанлар чукур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган умумтаълим муассасалари учун таянч ва намунавий укув режаларини ишлаб чикиш, имтихон материалларини, битирувчи синфлар якуний аттестациясини ташкил килиш ва амалга ошириш буйича тавсиялар тайёрлаш, уларни бажарилишини назорат килиш, укувчиларнинг халкаро ва Республика фан олимпиадаларини ташкил этишда ёрдам бериш;

д) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, таълим тизимини ташкил этишга доир норматив-хукукий хужжатларни жойларга етказиш ва назоратини олиб бориш, вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш;

е) уз йуналиши буйича талаба ёшларни илмий-тадкикот ишларига кенг жалб килинишини таъминлаш, Халк таълими тизимидаги педагогика институтларининг иктидорли талабаларини Президент стипендияси, номли давлат стипендияларига тавсия этиш хакида таклифлар киритиш;

ж) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг карори ва курсатмаларини халк таълими тизимида амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва нодавлат ташкилотлар билан хамкорликда маънавий-ахлокий тарбия йуналишида семинар-тенинглар ташкил этиш, халкаро ташкилотлар томонидан таълим сохасида олиб борилаётган профилактик дастур ва лойихаларда иштирок этиш, укувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёхвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сакланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг камровли таргибот-ташвикот ишларини олиб бориш, мактаб укувчиларининг бахорги, ёзги, кузги, кишки дам олишларини режалаштириш ва мазмунли утказилишини ташкил килиш;

з)  уз йуналиши буйича доимий равишда бошкармадан куз-киш мавсуми буйича, вазирлик тасарруфидаги таълим муассасаларида электр энергиясига, табиий газга ва тоза сувга булган эхтиёжи таъминланиши буйича маълумотларни, таълим муассасалари бино ва иншоотларидан фойдаланиш меъёрлари (ёнгинга карши, санитария-гигиена, экологик ва бошкалар)ни тулик бажарилиши устидан назорат килиш, таълим муассасаларида олиб борилаётган курилиш-таъмирлаш ишлари тугрисида хисоботларни республика буйича умумлаштириш ва бошкарма бошлигига такдим этиш;

и)  уз йуналиши буйича таълим муассасалари учун харид килинадиган жихозларнинг жойларга етказиб берилиш ахволи буйича мониторинг олиб бориш, “Укув-таълим таъминот” Давлат унитар корхонаси оркали 1-синф укувчиларини бепул укув куроллари, кам таъминланган оилаларнинг 1-9 синф укувчиларини кишки иссик кийим-бош билан таъминланиши, таълим муассасаларини кумир, суюк ёкилги лимитларини белгиланган муддатларида берилиши буйича маълумотларни йигиш хамда умумлаштирган холда бошкарма бошлигига такдим этиш;

к)  уз йуналиши буйича хорижий сармояларни жалб килиш юзасидан тегишли лойиха хужжатларини тайёрлашда иштирок этиш, таълимнинг худудий бошкарув органларида ташки алокалар буйича олиб борилаётган ишлар хакида маълумотлар йигиш, уларни урганиш ва булим бошлигига тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халк таълими тизимидан хорижий хизмат сафарига жунатилаётган халк таълими ходимларининг, укувчиларнинг тегишли виза ва рухсатномаларни олишида ёрдам курсатиш;

л)  уз йуналиши буйича болалар мусика ва санъат мактаблари хамда тасарруфидаги республика ихтисослаштирилган мусика академик лицейларнинг укув жараёни ва мехнат интизомини назорат килиш, уларнинг укув жараёни учун зарур булган укув кулланмалар, нота ва материаллар билан таъминланиш даражаси юзасидан мониторинг олиб бориш, уларнинг моддий-техник базасини урганиш бошкарма бошлигига тегишли таклифлар киритиш, вазирлик томонидан утказиладиган мусика ва санъат йуналишидаги республика ва халкаро танловларини ташкиллаштиришда амалий ёрдам курсатиш, мактаб ёшидаги болаларни мусика ва санъат сохасига камраб олиш хусусида таргибот-ташвикот ишларини олиб бориш;

м) уз йуналиши буйича хужжатлар ва топширикларнинг автоматлаштирилган назоратга куйилишини, уларнинг бажарилишини кузатиб бориш, огохлантирувчи назоратни, ижро интизомини якунлашни таъминловчи электрон иш юритиш ва хужжатлар айланиши ягона тизимининг маълумотлар базасини юритиш, ижро интизомининг жорий (хар кунлик) ва хар ойлик тахлилини утказиш, хар ун кунда таркибий булинмалари рахбарларига навбатдаги ун кунликда ишлари тугалланиши лозим булган хужжатларни шакллантириш ва улар тугрисидаги маълумотнома-эслатмаларни ёзма ва электрон шаклда юбориш, хар ойда навбатдаги ой мобайнида ишлари тугатилиши лозим булган хужжатларни шакллантириш ва улар тугрисида вазирнинг биринчи уринбосарига ахборот бериш хамда бу хакида таркибий булинмалар рахбарларига эслатмалар юбориш;

н) санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиклаштириб боришда иштирок этиш;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

д)   вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

ж) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)  бошкармага келиб тушадиган хат ариза ва шикоятларни куриб чикиш хамда рахбариятнинг курсатмасига мувофик, уларга тегишли жавоблар тайёрлаш, бу масалалар юзасидан бош бошкарма, бошкама, булимда ижро интизомини таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалвр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими вазирлигининг етакчи
  назоратчи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 141
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириклар ижросини тулик бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б)  уз йуналиши буйича халк таълими тизимининг булинмалари муаммолари билан боглик бошка хужжатларга киритиш учун берилган таклифларни тахлил килиш хамда умумлаштириш, халк таълими тизими муассасаларида давлат таълим стандартлари мониторингини ташкил килиш масалалари буйича услубий ёрдам бериш, булим фаолиятига тегишли масалаларни куриб чикишда, таълим сохасида давлат сиёсатини амалга оширишда, таълим стратегиясини ишлаб чикишда, бош бошкарма ва булимнинг амалга оширилган ишлар юзасидан хисоботларни тайёрлашда иштирок этиш, уз вазифасини бажариш учун зарур булган услубий ишнамалар (жадвал, назорат ишлари, тест материаллари, анкета ва бошкалар)ни тайёрлаш, таълим сохасида аналитик шархлар, прогнозлар тузиш, ижобий иш тажрибаларини урганиш, уларни умумлаштириш, бош бошкарма ва булимнинг чораклик, ярим йиллик, йиллик иш режаларини тузиш юзасидан таклифларини йигиш, уларнинг уз вактида бажарилиш мониторингини олиб бориш;

в)  уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларининг 2-9 синфлари учун дарслик ва укув-методик кулланмаларни нашрга тайёрлаш тугрисидаги истикбол режасини тузиш, 1-9 синфлар учун дарслик ва укув-методик кулланмалар руйхатини тайёрлаш, жойлардан дарсликларга булган эхтиёжларни аниклаш, дарсликларни уз вактида нашр этилиши ва жойларга юборилишини назорат килиш, вилоят ва туманларда дарсликлар таъминоти билан шугулланувчи мутахассислар иш фаолиятини назорат килиб бориш ва зарур булган холатларда худудий халк таълими бошкармалари ва халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимлари рахбарларига масъул мутахассислар иш фаолияти буйича тегишли таклифлар бериш, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликларнинг жойларга етказилиши ва улардан фойдаланишни такомиллаштириш юзасидан бошкармалар мутахассислари учун махсус семинарлар ташкил этилишида рахбарлик килиш, дарсликлар ва укув-методик кулланмалар билан умумий урта таълим мактаби укувчиларини тула таъминлаш, нашриётлар томонидан дарсликларнинг чоп этилиши ва жойларда сотувни ташкил этилишига доир ишларни урганиб бориш хамда назорат килиш ва натижалари буйича вазирлик рахбариятига тегишли маълумотлар тайёрлаш, таълим марказининг тегишли булимлари билан хамкорликда кулёзмаларни уз вактида тайёрланиб, уларнинг нашриётларга топширилишини назорат килиш, яроксиз холга келган дарслик ва укув-методик кулланмаларни утилизация килиш ишларини ташкил этиш, умумий урта таълим мактаби укувчиларини ижара тизимидаги дарсликлар билан таъминланишини назорат килиш, умумий урта таълим мактаблари дарсликлари ва укув- методик кулланмаларининг нашр этилиши хамда таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича бош бошкарма бошлигига таклифлар киритиш;

г)  уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Давлат тест маркази билан хамкорликда умумий урта таълим мактаблари битирувчиларининг олий укув юртларига киришини, олий укув юртларига кабул тестлари натижалари асосида уларнинг билимларини диагностик тахлил килиш, умумтаълим фанларини укитиш самарадорлигини оширишга каратилган чора-тадбирларни белгилашда катнашиш, укувчилар кобилиятини, истеъдодини ривожлантириш буйича ташкил этилган вазирлик тасарруфидаги айрим фанлар чукур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб ва мактаб-интернатларнинг иш фаолиятини мувофиклаштириб бориш, республика фан олимпиадаларининг туман, вилоят, республика боскичлари, халкаро фан олимпиадаларининг утказилиши, ушбу йуналишда меъёрий хужжатларнинг уз вактида ва сифатли ишлаб чикилишини назорат килиш, иктидорли укувчилар билан ишлашнинг турли шаклларини аниклашга, танловлар, тавсиялар ишлаб чикиш;

д)  уз йуналиши буйича халк таълим тизимидаги таълим муассасаларида овкатлантиришни ташкил этиш буйича белгиланган вазифаларни бажарилишини таъминлашда бошкармаларга якиндан ёрдам бериш, халк таълим тизимидаги таълим муассасалардаги ошхоналарнинг моддий-техника базасини мустахкамлаш ва улар фаолиятини такомиллаштириш борасида махаллий хокимият органлари ва бошка тегишли ташкилотлар билан хамкорлик килиш буйича таълим муассасаларида фаолият курсатаётган омбор мудири, ошпаз, хамшира ва бошка ходимлар учун жойларда укув-семинарларни ташкил этиш;

е)  уз йуналиши буйича халк таълими тизимига оид норматив-хукукий хужжатларни ишлаб чикишда катнашиш, уларни бажарилишини назорат килиш, халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш таълим муассасалари тингловчиларига вазирлик томонидан сертификат, диплом, педагогнинг рейтинг дафтарчаси берилишини таъминлаш, халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш худудий институтларининг кайта тайёрлов буйича курсларни очиш хакидаги хужжатларни куриб чикиш ва вазирлик рахбариятига таклиф киритиш, курсларда укув жараёнининг олиб борилишини назорат килиш, халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш таълим муассасалари фаолиятини мувофиклаштириб бориш;

ж)  халк таълими тизимини ташкил этишга доир норматив-хукукий хужжатларни жойларга етказиш ва уларнинг назоратини олиб бориш, вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш;

з)   уз йуналиши буйича жисмоний ёки психик ривожланишида нуксони булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларидаги ота-она карамогидан махрум булган ва жисмоний ривожланишида нуксони булган болаларни укитиш ва тарбиялашнинг илгор шакллари ва янги педагогик технологияларини хамда таълимнинг техник воситаларини укув ва тарбиявий жараёнига жорий этишни ташкил килиш, жамиятда хукукий маданиятни юксалтириш миллий дастури доирасида оналик ва болаликни химоя килиш, болалар уртасида хукукбузарликнинг олдини олиш юзасидан олиб борилаётган ишларни маънавий-ахлокий тарбия булими билан хамкорликда мувофиклаштириб бориш, уйда якка тартибда таълим олаётган ногирон болаларни укишини назорат килиш, васийлик ва хомийлик органлари ишларини йуналтириб бориш, хорижий мамлакат фукаролари томонида Узбекистон Республикаси вояга етмаган шахсларни фарзандликка, васийликка, хомийликка олиш масалаларини куриб чикиш;

и)   уз йуналиши буйича “Баркамол авлод” болалар марказларининг иш фаолияти ва холатини назорат килиш, “Баркамол авлод” болалар марказларидаги мактабдан ташкари ишларни ташкил этиш буйича услубий ва амалий ёрдам курсатиш, улар билан келишилган холда Республика микёсидаги анжуманлар утказиш режасини шакллантиришда иштирок этиш, “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолиятини ташкил этиш шуъбасида амалга оширилган ишлар юзасидан чорак, ярим йиллик ва йиллик хисоботларнинг тайёрланишини таъминлаш, ижро интизомини доимий равишда таъминлаб бориш;

к)   уз йуналиши асосида халкаро алокалар буйича жойларда олиб борилаётган ишлар хакидаги маълумотларни йигиш, уларни урганиб чикиш ва тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халк таълими тизимидан хорижга хизмат сафарига жунатилаётган ходимлар, укувчиларга тегишли виза ва рухсатномалар олишида ёрдам курсатиш, улар буйича тегишли хужжатларни расмийлаштириш, вазирликнинг бошка бошкарма ва булимлари билан хамкорликда халк таълими тизимида ташки алокаларнинг бориши ва натижалари хакида маълумотномалар тайёрлаш, таълим тизимига хорижий ташкилотлар томонидан такдим этиладиган инсонпарварлик юклари тугрисидаги маълумотлар базасини юритиш, булим бошлиги хузуридаги ишлаб чикариш мажлисларининг баённомаларини расмийлаштириш хамда мазкур ишлар юзасидан булим бошлигига маълумотномалар тайёрлаш;

л) уз йуналиши буйича вазирлик тасарруфидаги укув-тарбия муассасаларининг педагог кадрларга булган эхтиёжини аниклаш борасидаги ишларни ташкил этиш, вазирлик тасарруфидаги бошкарув лавозимлари руйхатига олинган рахбар кадрларни танлаш, урганиш, истикболли ва амалдаги кадрлар захирасини шакллантириш масалалари билан бевосита шугулланиш, Олий укув юртларининг педагогик мутахассислик буйича битирувчиларини ишга жойлаштирилиши якунлари буйича тахлил килиш хамда мазкур ишларни мувофиклаштириш буйича таклифлар тайёрлаш, олий педагогика институтлари буйича талабалар контингенти харакатига оид хамда умумий урта таълим мактаблари педагог ходимларининг сони ва таркиби буйича хисоботларни йигиш, уларни умумлаштириш ва статистика ташкилотларига такдим этиш, педагог ходимлар кунимсизлиги буйича маълумотларни йигиш, уларни урганиб чикиш ва тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халк таълими тизими ходимларини Узбекистон Республикасининг давлат мукофотлари билан такдирлаш хужжатларини тайёрлаш, ходимларни вазирликнинг “Узбекистон Республикаси халк таълими аълочиси” нишони ва Фахрий ёрлиги билан такдирлаш буйича буйруклар лойихасини тайёрлаш хамда рахбариятга киритиш, белгиланган тартибда “Узбекистон Республикаси халк таълими аълочиси” нишонлари, Фахрий ёрликлари, мукофотлаш варакалари ва бошка мукофотлаш хужжатларининг хисобини олиб бориш, уларга буюртмалар тайёрлаш, сакланишини таъминлаш, мукофотларни топширилишини назорат килиш;

м) уз йуналиши буйича янги куриб фойдаланишга топширилган спорт иншоотларини тасдикланган меъёрларга асосан жихозланиши ва уларни керакли штат бирликлари билан таъминлаш, улар учун берилган спорт жихозларидан самарали фойдаланиш максадида методик кулланмалар ишлаб чикиш ва амалий семинарлар утказиб бориш, худудий халк таълими бошкарув органларининг сохага тааллукли йуналишлари буйича маълумотларини умумлаштириш, умумий урта таълим мактаблари укувчиларини жисмоний тарбия фани буйича укитилиши, мактабдан ташкари спорт секцияларида шугулланувчилар учун яратилган имкониятларни урганиш, спорт мусобакалари, тадбирлар утказишда худудий халк таълими бошкарув органларига амалий ёрдам курсатиш;

н) санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиклаштириб боришда иштирок этиш;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

д)   вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е) умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

ж) жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

з) бошкармага келиб тушадиган хат ариза ва шикоятларни куриб чикиш хамда рахбариятнинг курсатмасига мувофик, уларга тегишли жавоблар тайёрлаш, бу масалалар юзасидан бош бошкарма, бошкама, булимда ижро интизомини таъминлаш;

и) санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халк таълими вазирлигининг назоратчи
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб раками 1292
Машгулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошкарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириклар ижросини тулик бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларининг 2-9 синфлари учун дарслик ва укув-методик кулланмаларни нашрга тайёрлаш истикбол режасини тузиш, 1-9 синфлар учун дарслик ва укув-методик кулланмалар руйхатини тайёрлаш, жойлардан дарсликларга булган эхтиёжларни аниклаш, уларни умумлаштириш, дарсликларни уз вактида нашр этилиши ва жойларга юборилишини назорат килиш, уларни нашр этиш буйича нашриётлар уртасида утказиладиган тендер савдоларини ташкил этиш ва утказишда хамда уларнинг руйхатини тайёрлашда иштирок этиш, жисмоний ёки психик ривожланишида нуксони булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасалари укувчилари учун дарслик ва укув-методик кулланмаларига булган эхтиёжларни аниклаш, уларни нашрга тайёрлаш буйича истикбол режаларини тузиш хамда уз вактида нашр этилиши ва жойларга юборилишини назорат килиш, вилоят ва туман (шахар)ларда дарсликлар таъминоти билан шугулланувчи мутахассислар иш фаолиятини назорат килиб бориш, зарур булган холатларда бошкармалар ва халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) булимлари рахбарларига масъул мутахассислар иш фаолияти буйича тегишли таклифлар бериш, умумий урта таълим мактаблари дарсликлари ва укув-методик кулланмаларининг нашр этилиши хамда таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича бош бошкарма бошлигига таклифлар киритиш;

в) уз йуналиши буйича болалар билан боглик йул транспорт ходисаларининг содир этилиши олдини олиш чора-тадбирларини куриш, ушбу йуналишда худудий халк таълими бошкарув органларида содир этилаётган ходисалар буйича маълумотлар олиб бориш хамда уларни тахлил килиш ва рахбариятга такдим этиш, ёш укитувчилар билан ишлашнинг шакли ва услубларини бойитишда кадрлар бошкармаси билан узвий хамкорлик ишларини йулга куйиш, “Йилнинг энг яхши фан укитувчиси” курик-танловларининг барча боскичлари буйича назорат юритиш, халк таълими тизимидаги таълим муассассаларида укувчилар ва укитувчилар давоматининг юритилишини назорат килиш;

г) уз йуналиши буйича олий педагогика институтларининг фаолияти, укув режалари, дастурлари, укитиш методлари ва шаклларини такомиллаштириш хамда укув-моддий базасини мустахкамлашда амалий ёрдам курсатиш, устав ва йиллик иш режалари, таклифларини куриб чикиш хамда вазирлик рахбарияти тасдигига киритиш, таълим-тарбия, маънавий-маърифий ва ташкилий педагогик ишларининг ахволини урганиш, хисоботларини мухокама килишда иштирок этиш хамда улар буйича рахбариятга тегишли таклифлар киритиш, вазирликнинг кадрлар бошкармаси билан хамкорликда улардаги рахбар кадрлар захирасини яратиш, битирувчиларни ишга таксимлаш жараёнини назорат килиш, талабаларнинг билимларини синаш максадида назорат ишларини утказиш, якуний давлат аттестацияси, ижодий имтихонлар (тест синовлари)да иштирок этиш, талабалар кабулини (бакалавр, магистратурага) ташкил этишда услубий ёрдам курсатиш ва уни назорат килиш;

д) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Давлат тест маркази билан хамкорликда умумий урта таълим мактаблари битирувчиларининг олий укув юртларига киришини, олий укув юртларига кабул тестлари натижалари асосида уларнинг билимларини диагностик тахлил килиш, умумтаълим фанларини укитиш самарадорлигини оширишга каратилган чора-тадбирларни белгилашда катнашиш, укувчилар кобилиятини, истеъдодини ривожлантириш буйича ташкил этилган вазирлик тасарруфидаги айрим фанлар чукур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган умумтаълим муассасаларининг иш фаолиятини мувофиклаштириб бориш, республика фан олимпиадаларининг туман, вилоят, республика боскичлари, халкаро фан олимпиадаларининг утказилиши, иктидорли укувчилар билан ишлашнинг турли шаклларини аниклашда танловлар, тавсиялар ишлаб чикиш;

е) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-хукукий хужжатлар лойихаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, таълим тизимини ташкил этишга доир норматив-хукукий хужжатларни жойларга етказиш ва уларнинг назоратини олиб бориш, вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш;

ж) уз йуналиши асосида халкаро алокалар буйича жойларда олиб борилаётган ишлар хакидаги маълумотларни йигиш, уларни урганиб чикиш ва тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халк таълими тизимидан хорижга хизмат сафарига жунатилаётган ходимлар, укувчиларга тегишли виза ва рухсатномалар олишида ёрдам курсатиш, вазирликнинг бошка бошкарма ва булимлари билан хамкорликда халк таълими тизимида ташки алокаларнинг бориши ва натижалари хакида маълумотномалар тайёрлаш, таълим тизимига хорижий ташкилотлар томонидан такдим этиладиган хомийлик ёрдамлари тугрисидаги маълумотлар базасини юритиш, булим бошлиги хузуридаги ишлаб чикариш мажлисларининг баённомаларини расмийлаштириш хамда мазкур ишлар юзасидан булим бошлигига маълумотномалар тайёрлаш;

з)  санитария-гигиена талабларига, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халк таълими тизимига оид ва болалар хукукларини тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларини;

б) булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиклаштириб боришда иштирок этиш;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, укув дастурлари, дарсликлар ва укув-услубий кулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадкикот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида махаллий хокимият органлари, таълимни бошкарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро хамкорликни йулга куйиш усулларини;

д)    вазирликнинг бошкарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е)  умумий урта таълим мактабларининг укувчилари уртасида фан мусобакалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиклаштиришни;

ж)  жамоада соглом маънавий мухитни шакллантириш, ахиллик ва инокликни мустахкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)   бошкармага келиб тушадиган хат ариза ва шикоятларни куриб чикиш хамда рахбариятнинг курсатмасига мувофик, уларга тегишли жавоблар тайёрлаш, бу масалалар юзасидан бош бошкарма, бошкама, булимда ижро интизомини таъминлаш;

и)   санитария-гигиена талаблари, мехнатни мухофаза килиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошлангич боскичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

jV-jWyKWhY3R86LxSr9qbcB1_zRh8T5

Узбекистонда тиббий никоблар ишлаб чикариш кунига 10,8 млн донагача етказилди

Фото: KUN.UZ Узбекистонда 18 май холатига химоя никоблари ишлаб чикариш кунига 10,8 млн донагача етказилди. …