Главные новости
Главная / Жамият / Кандай килиб семириш мумкин
<

Кандай килиб семириш мумкин

Купчиликнинг ортикча вазндан азият чекиши янгилик эмас, аммо орамизда вазн орттириш пайида булганлар хам анча-мунча. Хуш, кандай килиб хеч кандай кушимча дориларсиз, уй шароитида, тезда семириш мумкин? Сахифамиз айнан шу хакда!

Вазн ортиши нимага боглик?

Тана вазни табиий холда мушаклар хажми хамда ёг катламининг ортиши, суякларнинг мустахкамланиши ва улар орасидаги бушлик камайиши хисобига ортади.

Мушакларни чиниктиринг!

kak-nabrat-ves-1

Ёг, асосан, вазндан кура, коматингизга таъсир курсатади. Ёг катлами мушаклардек зич булмагани сабабли, унинг ортиши бирдан кузга ташланади. Эркакларда ёг катламининг ортиши тананинг корин кисмига, аёлларда эса баданга сезиларли таъсир курсатади. Агар вазнингиз 10 кг ва ундан ортикрок микдорда купайишини истасангиз, ёг билан бир каторда мушаклар хажмига хам эътибор беринг. Вазнингиз ортиши коматингизни бузмаслиги учун керакли жойдаги (масалан, кул ёки оёк) мушакларни чиниктириш лозим.

Кичик тавсиялар

Овкатланишдан аввал, албатта, бирор севимли мева ёки сабзавотдан тайёрланган шарбатни ичиб, иштахангизни очинг!

Кунига камида олти марта ва иложи борича бир хил ораликда тамадди килинг. Овкатланиб булгач, бироз муддат хеч кандай жисмоний мехнат билан шугулланмай, хордик чикаринг.

Лимонут (мелисса)ли дамлама хам тана огирлигини ошириш хусусиятига эга. Тезда вазн ортишига ёрдам берадиган хамирли, ковурилган таомлар хамда ширинликларни одатдагидан купрок истеъмол килинг, аммо улар таомномангизнинг асосий кисмини эгаллаши шарт эмас. Углеводлар, оксил ва ёг (асосан усимлик ёги)га бой булган таомларни истеъмол килинг.

Спортнинг енгил турлари билан шугулланиш ва ортикча асаббузарликка йул куймаслик тавсия этилади.

Калориялар хакида хам унутиб куйманг!

Вазн орттириш истагида булганлар, энг аввало, таомномасини калорияси юкори булган махсулотлар билан бойитиши лозим. Калориялар микдори ёшга караб хам белгиланади. Масалан, 18 ёшли кизга бир кунда 1760, 30 ёшлиларга 1860, 50 ва ундан юкори ёшли хонимлар учун эса 1660 калория зарур булади.

Эркакларда бироз фарк килади: 20 ёшли йигит бир кунда 3050, 40 ёшли киши 2480, 55 ёшдан ошган кишиларга эса 2000 калория тавсия этилади. Бу курсаткичлар вазни уртача одамлар учун келтирилган. Таомномангиздаги калорияларни 3000-3500 га этгунича аста-аста купайтириб боринг. Энг калорияга бой махсулот писта булиб, 100 грамида 500 га якин калория бор. Аммо жуда куп микдорда истеъмол килинган писта тишга сезиларли зарар этказишини унутманг.

Семириш учун худди озишга ухшаб астойдил кунт ва хохиш керак булади. Буни асло унутманг.


Менда дустим бор. Бир куни у мен билан иккита катта таъми еди. Вакт утиши билан. У чиндан хам яхширок булишни хохлайди. У барга боради, уйида бир бармок билан машгул булиб, узи учун озик-овкат тушади, деярли кунгил айниш учун. Натижада, лекин минимал. Сизнинг дустларингиз орасида хам шундай, шундай эмасми? Улар хасад киладилар. Улар истаган нарсаларини ва истаганларини истеъмол киладилар, ва биз бу эрда сабзи ва калорияни хисоблашимиз керак. Аслида, хасад килишга хеч нарса йук.

Чиндан хам “жуда нозик”
Илм-фан нуктаи назаридан, жуда нозик булиши кам вазнли булиш демакдир. Бу 18.5 дан паст булган тана масса индексига (БМИ) тугри келади.

БМИ микдори квадрат буйича улчов майдонига булинадиган килограммдаги одам массасига тенгдир. Масалан, менинг буйи 1,84 метр, вазни эса 107 килограммдир. БМИ 31, яъни биринчи даражали семиришга эга эканлигимни англатади.

Сиз тушунганингиздек, эхпонентиал БМИ камрок булса, одамнинг массаси канчалик куп. Формулани жуда ибтидоий ва бу килограммнинг сифат таркибини хисобга олмайди. Агар сиз спорт билан дуст булмасангиз ва копек билан тцентрни тортиб куйсангиз, унда хамма нарса кайгули. Агар бир хил масса билан сизнинг вазнингизнинг ярмини кукрагидан босмокчи булсангиз, бу бошка хикоя.

Кам вазнли вазнли вазнли вазнга эга булган БМИ купрок далолат беради. Бу ёг ъёки мушак эмасми мухимми? Сизнинг хам, бошка хам бировингиз йук.

Америкалик тадкикотларга кура, эркакларнинг атиги 1 фоизи кам вазнга эга. Аёллар орасида бундай 2,4%. Бирок, бу холда жинсий алока мухим эмас, чунки тана огирлигининг йуклиги туфайли соглик муаммолари умуман юз бериши мумкин эмас.

Кам вазннинг саломатлигига таъсири

Ёг ъодамларининг муаммолари аник, хар ким уларни билади. Ташки куринишдаги очик огриклар холлари бундан мустасно, ингичка одамлар соглом куринади, аммо илмий тадкикотлар бошка куринишни курсатади.

Тана вазнининг этишмаслиги эрта улим хавфини эркакларда 140% ва аёллардаги 100% га оширади. Ушбу холатга караганда, обезлик, эрта улим хавфи 50 фоизга усиши билан оддий касаллик каби куринади.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Укитувчилар ойлик маоши мехнатга хак тулашнинг энг кам микдорининг 15 бараваригача оширилади

АОКАда мамлакатда таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштириш, илм-фан сохасини ривожлантириш масаласида кабул килиниши кутилаётган президент фармони …