Главная / Иктисодиёт / Кандай килиб кредит олиш мумкин
<

Кандай килиб кредит олиш мумкин

Банк кредитини кандай олиш керак: зарур хужжатлар ва протседура нуанcес

Бугунги кунда банк кредитини олиш жуда осон – истеъмол кредитлари узок вактдан бери энг машхур молия махсулотига айланди ва хар бир банк унлаб вариантни таклиф килмокда. Шунинг учун энди кафолатсиз, сертификат ва чехларсиз кредит олиш, ариза бериш жараёнида бир неча дакика сарфлаш ва тасдиклашни кутиш мумкин. Карз олишга ариза беришдан олдин, унинг имкониятларини эхтиёткорлик билан ва соглом бахолашингиз керак, чунки карзни кечиктирмай ёки кечрок ва фоиз билан тулаш керак.

bank

Бунга кушимча равишда, шарт-шароитлар сезиларли даражада узгариши мумкинлиги сабабли, турли банкларда кредит таклифларини таккослаш учун оз вакт сарфлаш ортикча булмайди. Кредитнинг максадини аниклаш Банкда карз олишдан олдин сиз энг яхши кайси турдаги костюмни аниклаб олиш мухимдир. Барча кредит махсулотларини иккита тоифага ажратиш мумкин – максадли ва максадсиз. Максад маълум бир махсулот ёки хизматни сотиб олишга йуналтирилган карз маблагларини уз ичига олади. Купинча улар катта микдорда сотиб олиш учун олинади – машина ёки квартира, ёки катта харажатларни талаб киладиган тадбирлар учун – машк килиш ёки таъмирлаш каби.

Банклар буларни хисобга олиб, мижозларга катъий белгиланган харидлар учун берилган максадли кредитларни таклиф килади. Бундай карз маблаглари сезиларли равишда “арзонрокдир”, лекин кредит ташкилотлари пулни узлари учун мулжалланган максадга сарфлаганлигини якиндан кузатишмокда. Шунинг учун, карз олувчи пул маблагларидан максадли фойдаланишни исботлаш учун куплаб хужжатларни туплаши керак. Масалан, таъмирлаш учун кредит хакида гапирадиган булсак, курилиш компаниясининг хизматларидан фойдаланишингиз ва барча хисоб-китобларни такдим этишингиз керак булади.

Бундан ташкари, банк туловларни тулаш хавфидан узини химоя киладиган махсус шартларни белгилайди. Шундай килиб, автомобилни сотиб олиш учун кредит беришда банк мижозни CАСCО сугурта шартномасини имзолашга мажбур килади ва ипотека кредити берилганда кредит шартномасида кредит олиш учун гаров кафолатидир. Аксарият холларда пуллар мижозга эмас, балки бевосита товар ва хизматларни сотувчига – автоуловга, таъмирлаш компаниясига ёки таълим муассасасига берилади, агар кредит таълим учун берилган булса. Нотугри кредит олганда, хеч ким сизнинг маблагингизни кандай сарфлашни ният килмайди. Бирок, кулайлик учун пул тулаш керак – нодавлат максадли кредитлар кимматрок, чунки улар буйича ставкалар юкори ва мижознинг банкни текшириш тартиби янада батафсилрок булади.

Бундан ташкари, бундай холларда кредит микдорига чекловлар мавжуд. Керакли хужжатлар Банк кредитини олиш учун сизга хужжатлар тупламини, биринчи навбатда, Россия Федерацияси фукароси паспортини ва аризани топширишингиз керак булади. Банкларнинг бошка коидалари фаркли уларок, максадли ва максадга йуналтирилган булмаган кредитлар учун турли хил хужжатлар талаб этилади. Одатда, карз олувчилардан талаб килинадиган хужжатлар руйхати куйидагиларни уз ичига олади: шахсини тасдикловчи хужжат (паспорт, паспорт, хайдовчилик гувохномаси, харбий гувохнома); карз олувчи томонидан охирги 3 ой давомида НФКФ шаклида ёки банк куринишида олинган даромад тугрисида иш берувчи томонидан берилган гувохнома; иш берувчи ёки иш берувчи томонидан тасдикланган мехнат шартномаси нусхаси.

Вазиятга караб, Сиздан транспорт воситасини руйхатдан утказиш тугрисидаги гувохнома, ТШТнинг гувохномаси ёки давлат пенсия сугуртаси гувохномаси, Россия Федерациясининг Пенсия жамгармасининг худудий органи томонидан оналик жамгармалари баланси тугрисидаги бошка хужжатларни такдим этиш талаб килиниши мумкин. Ишончли кредит олиш учун сиз, масалан, курилиш компанияси билан тузилган шартнома ва таъмирлаш ишларини бахолаш, таълим муассасаси билан келишув ва х.к. каби махсус эхтиёжларга пул сарфлашни режалаштираётганингизни тасдикловчи хужжатларни такдим этиш талаб этилади. Банклар томонидан энг машхур максадли кредитларни олиш бирлаштирилган – улар кредит ташкилотлари томонидан мустакил молия махсулоти сифатида такдим этиладиган ипотека ва автотранспорт воситаларини уз ичига олади.

Кайси карзни олиш яхширок? Карз олувчи маблагларга мурожаат килишингиз мумкин булган асосий хато – банкнинг энг якин филиалига бориб, биринчи таклифга рози булишдир. Банк кредитини олиш ва нотугри хисоблаш учун сиз узингизнинг эхтиёжларингиз ва имкониятларингизни тахлил килишингиз керак ва кейин хакикатан хам фойдали вариантни танлаш учун иложи борича купрок таклифларни куриб чикишингиз керак. Кредит ташкилотлари томонидан такдим этиладиган кредитларнинг асосий турларини куриб чикинг. Экспрес кредитлар Тезда пул талаб килинса ва пул микдори нисбатан кичик булса, кредит олиш учун мурожаат килишингиз мумкин.

Накд пул маблагларини нафакат банкларда (кредит), балки микромолия ташкилотларида (кредит) хам олиш мумкин. Кредит олиш учун факатгина паспорт ва ариза берилади, аризани тулдириш ва маблагларни бериш тугрисида карор кабул килиш жараёни бир неча дакика утиши мумкин. Бирок, бундай “тезкор” кредитлар микдори жуда кичик (50-70 минг рублгача) ва улар буйича ставкалар жуда юкори (йилига 80% га етиши мумкин). Одатда эксплуатация килинадиган кредитлар 12 ойлик муддатга берилади

Ҳаққимизда

Яна маълумот

GXe3tu3-mQpPM_LqYcPxl0JL5WCZQXf6

Молия вазирлиги буш маблагларини депозитларга жойлаштиришда банкларга куйиладиган талаблар узгаради

Хукуматнинг “Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 22 майдаги 383 – сонли “Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ягона …