Главная / Маданият / Хожа Aхрор Валий – таржимаи холи, шахси, сурати, масжиди ва кабри

Хожа Aхрор Валий – таржимаи холи, шахси, сурати, масжиди ва кабри

Хожа Aхрор Валининг тулик исми Носираддин Убайдуллох ибн Махмуд Шошийдир. 1404-йилда Мовароннахрнинг Богистон кишлогида тугилган, бутун Урта Осиёда машхур дин арбоби сифатида танилган. У олижаноб оиладан чиккан, хаёти давомида у бойлик ва ер туплашга муваффак булган, гарчи у узи бойлик ва хашаматдан махрум булган жуда камтарона яшашни афзал курган.

Расмда Хожа Aхрор Валий тасвирланган
Расмда Хожа Aхрор Валий тасвирланган

У болалигида тенгдошлари билан уйнамаган, куп вактини масжидларда утказган, намоз укиб, тафаккур килган. У 24 ёшида накшбандия суфийлик харакатининг режаси булиб, маънавий камолот ва Хак йулини таргиб килади. Унинг суфи издоши сифатидаги ёрдам бериши бутун дунёнинг рухини тозалаш, камбаъал ва кераклиларга, оддий мехнаткаш халкларга ёрдам еди.

Хужа Aхрор Вали мадрасаси (2023-расм)
Хужа Aхрор Вали мадрасаси (2023-расм)

МАКОН ХАРИТАСИ

Яна маълумот

mardikor

Нодир амонат

Куйидаги хикоя хам бир муборак хадисда Расулуллох –саллаллоху алайхи ва саллам– айтиб берган ибратли вокеалардан …