Главные новости
Главная / Жамият / ГЕМОРОЙ ХАКИДА
<

ГЕМОРОЙ ХАКИДА

Геморой – бу тугри ичакнинг варикоз томирларининг кенгайиши ва хемороидли тугунларнинг пайдо булиши. Касаллик аста-секин усиб боради ва даволаниш булмаса, тезкор жаррохлик аралашувини талаб килиши мумкин.   Бу геморой билан огриган проктологияга эга беморлар орасида энг куп учрайдиган проктологик касалликлардан бири булиб, у 40%-ни ташкил килади.

gemorroj_1

Геморойнинг белгилари кандай?

Геморойнинг белгилари:

 • анал безовталик
 • дефекация пайтида кон кетиш
 • яллигланиш, шишиш
 • анусдаги уткир огрик
 • ёниш ва кичишиш
 • тугунларнинг тушиши

Хар бир махсус холатдаги симптомлар ва уларнинг намоён булиш интенсивлиги касалликнинг умумий йуналиши билан бир каторда алохида табиатга боглик.  Касалликнинг «миллати» га ва унинг табиати ва белгиларига нисбатан умумий фикрга карамасдан, геморойнинг бир неча турлари ва даражалари бор.

Геморой турлари кандай?

Локализация жойида геморой ташки ва ичкига булинади.  Ташки геморойда, одатда, мазларни куллаш тавсия этилади, ички геморойда эса ректал шамлар янада самарали булади.

Ривожланиш механизмига кура, мутахассислар ирсий ва ортириб олинган, биринчи даражали (мустакил касаллик булганда) ва иккинчи даражали (тугри ичак томирларининг кенгайиши бошка касалликларнинг симптомасидир) геморойни ажратишади.

Геморойнинг боскичлари кандай?

Геморой ривожланишидаги яллигланиш жараёни канчалик узокка чузилганига караб, туртта боскич ажратилади.

1-боскич: дефекация пайтида гемороидал тугунларнинг тушмасидан мунтазам кон кетиш

2-боскич: кучланиш пайтида гемороидал тугунларнинг баъзан тушиши (дефекация ёки огирликларни кутариш пайтида) ва уларнинг спонтан йули билан кайта урнига тушириш

3-боскич: беморлар гемороидал тугунларни мунтазам узлари тузатишади

4-боскич: тугунларни доимий равишда тушиши, хатто паст кучланиш остида, уларни тузатиш мумкин эмас

Шундай килиб, геморой – бу жиддий касаллик булиб, у энг кийин вазиятда юзага келиши мумкин ва мутахассисга дархол мурожаат килишни талаб килади!

Хомиладор аёлларда геморой

Гемороид тугунлар – бу жуда кенг таркалган ва ёкимсиз ходиса.  Статистик маълумотларга кура, геморой хомиладор булмаган аёлларнинг 8%,  хомиладор аёлларнинг 26% ва тугрукдан кейинги 50% аёлларда юзага келади.  Илгари уни тугри ичакнинг оддий варикоз томирларининг кенгайиши деб хисоблашарди.  Бирок, бугунги кунда олимлар, бу холда томирлар эмас, балки кон томири тукими кенгайади деб уйлашади.

Ушбу муаммо тугрукдан кейинги асоратларнинг энг кенг таркалган турларидан бири хисобланади ва хар кандай аёлга кушимча стресс ва безовталик олиб келади.  Аёлларда геморой эхтимоли куйидаги асосий омиллар билан ортади:

 • Хомиладор аёлнинг ёши.
 • Хомиладорлик ва тугилиш сони.
 • Ирсий мойиллик.
 • Хомиладорликнинг огирланиши.
 • Диета.

Геморойни кандай даволаш лозим? Асосий усуллар

 • Фармакологик таъсирлар – дастлабки боскичларда амалга оширилиши керак, хаёт тарзини ва овкатланишини узгартириш, жисмоний фаъолиятни ошириш
 • Тиббий терапевтик таъсир
 • Анал каналдаги босимни пасайтириш
 • Операциясиз таъсир этиш усуллари
 • Жаррохлик даволаш
 • Геморойни уйда халк усуллари оркали даволаш

Уз-узингизни даволашни кулламанг. Факатгина мутахассис энг яхши даволашни танлаши мумкин. Консерватив даволаниш, жаррохлик аралашуви ёки гемороид тугунларга таъсир килишнинг бошка усуллари зарурлигини аниклайди.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

uH1YB77CSVKXNoocvl81EUWqU6ggplOb

Уйда даволанаётган беморлар учун махсус мобил гурухларнинг вазифалари белгиланди

2 июль куни «Коронавирус инфекцияси билан касалланган беморларни даволаш ва касаллик таркалишини олдини олиш борасида …