Главная / Маданият / Фитнадан узок булинг!

Фитнадан узок булинг!

fitnaБугунги кунга келиб ислом дини номидан гапирадиган, барча килаётган ишларини исломга нисбат бериб, бутун дунёга жар солаётган куплаб жамоалар, куролланган гурух ва ташкилотлар купайгандан купайди. “ИШИД”, “Жабхат ан – нусра”, “Боко Харам”, “Толибон”, “Узбекистон исломий харакати”, “Исломий жиход иттиходи”, “Ал – Коида”, “Шабоб”… афсуски бу руйхатни узок давом эттириш мумкин.

Бу жиноятчи тоифаларнинг хар бири узини хак йулда деб хисоблаб, узларига ухшаган бошка тудаларни канчалик танкид килмасин, уларни бирлаштириб турадиган умумий жихат бор. У хам булса, вахшийлик ва хакикий ислом таълимотларидан четланганликдир. Улар узларини ислом динининг “хакикий жонкуярлари” килиб курсатишга канчалик уринмасинлар, мукаддас динимиз улар “хижрат” деб атаётган ватанфурушликдан, “жиход” деб даъво килаётган конхурликдан ва “шахидлик” деб иддао этаётган худкушликдан мутлако покдир.

Улар инсонларни хакка чакираётган уламоларни “кофир” деб эълон киладилар, уларни омма олдида катл киладилар ёки масжидда ибодат килиб турган пайтида портлатиб юборадилар. Бу конхурлар Пайгамбаримиз саллоллоху алайхи васаллам “Дузах итлари” деб таърифлаган аждодлари – хорижийларнинг изидан бормокдалар. Улар хам нафслари узларига чиройли килиб курсатган ботилга карши чиккан, хакни айтган инсонлар, уламолар, хатто сахобаю тобеъинларни хам тап тортмай катл этгандилар.

Бу бузгунчилар узлари фитнанинг кок уртасидаги боткокка ботиб туриб, исломобод юртларда тинч – хотиржам яшаётган мусулмонларни “хижрат”га чорламокдалар, тинчликда яшашни афзал билишни, ота – онасини кон йиглатиб юртини ташлаб кетиб, ёшу кари, аёллару болаларни улдиришдан хазар килишни “фитна” деб атамокдалар. Уларнинг бу ахволи худди хадис китобларида келтирилган Абдуллох ибн Умар разияллоху анхума билан бир фитначининг орасида булиб утган сухбатда зикр этилган холатга ухшайди. Хазрати Али даврларида юз берган фитна пайтида бир киши келиб, Ибн Умар разияллоху анхумадан: “Нега жангга чикмаяпсиз?” деб суради. Ибн Умар разияллоху анхума: “Аллох ва Расули кайтаргани учун” деб жавоб бердилар. Халиги одам: “Ахир Аллох Куръонда “Ерда фитна тугагунга кадар ва дин туликлигича Аллохники булгунгача жанг килинглар” деб айтганку” деган эди, Ибн Умар разияллоху анхума унга: “Биз Набий саллоллоху алайхи васаллам даврларида у зот билан бирга жанг килдик, у пайтда мусулмонга омонлик йук эди, у дини учун азобланар ва катл этиларди.Уша фитна эди. Энди эса дин мустахкамланди, фитна йуколиб, дин Аллохники булди. Сизлар эса ерда яна фитна урчиб, дин Аллохдан узганики булиши учун жанг киляпсизлар” деб жавоб кайтардилар.

Дархакикат, бугунги кунда исломни даъво килаётган, бирок килаётган ишлари исломга бутунлай бегона булган террорчилар ер юзида фитна килмокдалар. Бундай гумрох жамоалар хакида гап кетар экан, албатта биринчи булиб куз олдимизда иши одамларни катли ом килиш, уларни тириклай ёкиш, узгалар мулкини талаш ва биноларни вайрон килишдан иборат булган “Ирок ва Шом ислом давлати” ташкилоти гавдаланади. Мазкур ташкилот хозирги кунда турли номлар билан аталмокда. Гарб матбуотида эса бу террорчи ташкилот “Ислом давлати” деб юритилмокда. Аслида, бу вахшийлар тудасини “Шайтон давлати” деб аташ тугри булар эди. Чунки уларнинг фаолияти бошидан охиригача исломга зид булган, шайтонга хуш келадиган харом амаллардир. Улар тинч ахолини, уламоларни улдирадилар, инсонларни угирлайдилар, элчиларни катл этадилар, масжид ва ибодатхоналарни вайрон киладилар, озод инсонларни кул килиб сотадилар, узлари кофирга чикариб “асир” олган муслима киз ва аёлларни зурлайдилар, уларга “чурилик” тамгасини босиб, фахш ишларга шунгийдилар. Уларнинг бу килаётган разолатлари нафакат ислом динига, балки инсонийликка хам тугри келмайди. Барчамиз кузимизни юмиб бир фараз килиб курайлик, агар Расулуллох (с.а.в) бугун орамизда булганларида булаётган бу ишларга нима дер эдилар?! Бутун оламларга рахмат булган Расулуллох (с.а.в) ислом номидан килинаётган шу жиноятларни оклашлари мумкинми?! Йук албатта, у зот алайхиссалом бу холатга хеч качон рози булмасдилар. Балки у зот (с.а.в): “Мен хажжатул – вадоъда: “Эй Аллохнинг бандалари, эхтиёт булинглар, тагин мендан кейин бир – бирининг буйнига урадиган кофир булиб кетманглар!” деб сизларни огохлантирмаганмидим?!” деган булармидилар…

Узларини “Ислом давлати” деб атаб олган бу шайтон малайлари килаётган жиноятларини Аллохга нисбат беришдек улкан гунохга, пасткашликка журъат килмокдалар. Улар уз нафслари ва шайтоннинг куйига юрган холда канчадан канча мусулмонларни, кариялар, аёллар ва норасида гудакларни ёстигини куритиб, азалдан мусулмонлар билан бир худудда тинчлик ва омонликда яшаб келаётган гайридинларни катли ом килиб, фасод ва бузгунчиликнинг хар турини амалга оширмокдалар, сунгра эса бу ифлосликларини Яратганга нисбат бериб: “Бизларни шу савобли ишга хидоят килган Аллохга хамдлар булсин” деб бутун дунёга жар солмокдалар. Албатта, Аллох уларнинг бу тухматларидан пок ва олийдир! Яратганнинг шаънига бундай тухмат ва нобакорлик у дунёю бу бунё жазосиз колмайди.

Бундан ташкари бу фожирлар узлари босиб олган худудларда мусулмонларнинг шаръий ахкомларни бажаришларини назоратга олишга харакат килмокдалар. Улар инсонларни дин амрларини бажармасликда айблаб, уларни калтакламокдалар, уларга азоб бериб, хатто улдириб юборяптилар. Уларга бу хукукни ким берди? Бандаларга амални килиш ёки килмаслик борасида карор кабул килиш ихтиёрини Аллох таолонинг Узи кафолатлаб берганку! Дунё хаётининг синовлиги хам шундаку ахир! Уларнинг банда ва Аллох орасидаги хос муомала булмиш ибодат масалаларига аралашишлари Аллохга нисбатан мислсиз одобсизлик саналади. Зеро бандага килган ва килмаган ишлари учун жазо бериш ёки уни мукофотлаш ёлгиз Аллох таолонинг сифатидир.

Уйлаб курайлик, бу нобакорларнинг кай бир иши ислом ва мусулмон умматига фойда келтирди? Йук, уларнинг барча иши ислом оламига факат зарар ва иснод булмокда. Энди “мусулмон” дейилса, купчилик одамларнинг куз олдига кулида курол кутарган, куриниши вахший хайвонни эслатадиган котил, “ислом” дейилса ана уша котилларнинг узбошимчалик билан аёлларни тошбурон килишлари, очдан улмаслик учун мева угирлаган болаларнинг кулларини чопиб ташлашлари хамда инсонларни куйдай бугизлашлари холати келадиган булди.

Яна бир холат. ИШИД томонидан тайёрланаётган хужжатли фильмларнинг сифати, ташкилот гояларининг таргиботи билан шугулланувчи студиялар фаолиятига теранрок назар ташласак, бу ишларнинг бошида ута мукаммал тайёргарликдан утган, уз ишининг устаси булган мутахассислар, таъбир жоиз булса, дунёдаги кучли махсус хизматларнинг инсон онгига таъсир утказиш сохаси буйича вакиллари турганини англаб етишимиз мумкин булади. Шундан келиб чикиб айтадиган булсак, ИШИД жангарилари сафида “исломга хизмат киляпман” деган хомхаёлда юрган жохиллар аслида ислом дини ёки узлари “халифа” сифатида эълон килган нусхага эмас, балки олдиндан тузилган геоиктисодий режа асосида уз курсатмалари билан уша “халифа”ни бошкараётган кучларга хизмат килмокдалар. Шу уринда, мазкур террорчилар томонидан масжидда амалга оширилган купорувчилик амалиёти окибатида халок булган буюк олим, мутафаккир Мухаммад Саъийд Рамазон Бутийнинг Суриядаги тартибсизликлар хакидаги маърузасида айтиб утган куйидаги фикрларини келтириб утсак:

“Эй инсонлар, эй ёшлар! Хозир Сурияда булаётган ходисалар ташкарида тузилган режа асосида амалга оширилмокда. Биз бу режа тузаётганларнинг кимлигини хам, улар бу режалари билан кандай максадларни кузлаганликларини хам билмаймиз. Пайгамбаримиз (с.а.в): “Ким номаълум байрок остида жанг килса ва бу йулда улдирилса бас у жохилият улимини топибди” деб айтганлар. Яъни, кимки номаълум байрок остида, уни кимнинг кулида эканлигини, унинг максади кандайлигини билмаган холда жанг килса ва бу йулда улса у жохилиятда улгандек булади.

Шундай экан, бугунги кундаги четдан келаётган буйрукларга буйсуниш холати бизни халокатга олиб боради. Агар кавмнинг йулбошчиси карга булса, уларнинг борар манзили ахлатхона булади. Бу жуда хатарли масала. Мен одамларга доим айтаман, эй инсонлар, агар бошкараётган номаълум булса унга эргашиш жоиз эмас. Ахвол канчалик огир булмасин, номаълумга буйсунилмайди. Бу Китоб ва Суннат билан собитдир. Авваламбор, узимизнинг муаммони хал этишимиз учун узимиз режа тузишимиз, юрадиган йулимизни билиб олишимиз лозим булади. Биз узимиздан булганларга эргашишимиз керак. Бугунги холатга бир назар ташланг ахир. Мумин муминни конини тукмокда, гайридинлар нохак улдирилмокда… Пайгамбаримиз (с.а.в): “Ким умматимдан чикиб умматимга карши турса, умматимининг яхшисию ёмонини урса (улдирса), улардан узини тиймаса, умматим билан ахдда булганларнинг (гайридинларнинг) ахдига вафо килмаса у мендан эмас” деганлар…”.

Минг таассуфки, бизнинг юртимиздан хам айрим ёшлар ота – онасини кон йиглатиб Сурия, Ирок каби фитна учокларига кетиб колмокдалар. У ерларда дийдаси котиб жаллодларга айланган бу жохиллар юртига курол укталиб уз халки, ота – онаси ва диндошларига тахдид билан дагдага килишдек тубанликка юз тутяптилар. Мазкур жохиллар узларининг бу нонкурликлари киёмат кунида узлари учун хасрат ва надомат булишини кайдан билсинлар?! Уз Ватанига хиёнат килиш, ота – онага ок булиш, фитналарга учиб, хак йулдан тойилишдан хам огиррок гумрохлик борми?! Энг ачинарли жихати шундаки, улар узларини тугри йулда хисоблаб, килаётган ишларини савоб деб билмокдалар. Аслида эса уларнинг бу килмишлари огир гунох ва нотавонликдан узга нарса эмас. Аллох таоло Куръони каримда: “(Эй Мухаммад!) Айтинг: “Сизларга килмишларидан энг куп зиён курувчиларнинг хабарини берайликми?! Улар килган саъй (харакат)лари дунё хаётидаёк йук булиб кетган – у, аммо узларини гузал амаллар килаётган хисоблайдиганлардир” деб мархамат килади (Кахф сураси 103-104 оятлар).

Аллохга беадад шукрлар булсинки юртимизда тинчлик, фаровонлик ва миллатлараро узаро тотувлик хукм сурмокда. Бу бебахо неъматларнинг кадрига етиш барчамизнинг бурчимиздир. Бу тинчлик, тараккиёт ва фаровонлик уз – узидан булаётгани йук албатта.

Бу авваламбор Аллох таолонинг бизга раво курган чексиз инояти булса, иккинчидан, Юртбошимиз бошчиликларида узокни кузлаб олиб борилаётган окилона сиёсат, она юрти химоясида эртаю кеч хизматга шай харбийларимиз, ёшлармизни ватанга садокатли, инсонпарвар ва билимли этиб тарбиялаш йулида хормай мехнат килаётган устоз ва мураббийларимиз хамда халкимизнинг диний маърифатини ошириш, уларни соф исломий кадриятлар асосида имон-эътикодли комил инсонлар булиб етишишларида улкан хизмат килаётган имом – домлаларимизнинг саъй – харакатлари натижасидир. Шундай экан, бу олий неъматларнинг кадрига етишимиз, уларнинг шукрини гузал тарзда адо килишимиз бизлар учун хам фарз, хам карздир. Зеро шоир айтганидек:

Неъмат шукри билан булурсан хушхол
Шукрсиз барча неъмат топгайдир завол!

Ж.Жураев

Яна маълумот

pogudx662lujp78dq

Тугилган кун табрикотлари 2023

Киска, узок, ихчам, расмли тугилган кун хабари ва енг яхши табрик сузлари Тугилган кун мухим …