Главная / Технологиялар / Эхтиётсизлик бир инсоннинг умрига зомин булди

Эхтиётсизлик бир инсоннинг умрига зомин булди

Автомашинага утириб, унинг рулини кулига ушлаган хар бир инсон, масъулиятни хам елкасига олаётганини асло унутмаслиги лозим. Боиси, автоулов бошкарувини кулга олган одамнинг билиб-билмай йул куйган биргина хатоси билан узга бир бегунох инсон умрбод ногиронлик аравасига михланиб колиши ёхуд хаётдан куз юмиши хеч гап эмас.

Бундай вокеаларга купчилигимиз бевосита ёки билвосита гувох булганмиз. Шу боис, бугун хайдовчилик гувохномаси олиш учун укитиш тизими кайта ислох килинмокда. Йул харакати хавфсизлиги коидалари янада такомиллаштирилиб, уларни купол равишда бузганлар учун белгиланган жазолар кучайтирилди.

jpfsfvrsc_l5nat2jhdy-vmhm0h6bvvАлбатта, ушбу жараёнлар замирида йул харакати ходисаларининг олдини олиш, йуловчилар хавфсизлигини таъминлаш максади ётади. Бирок айрим хайдовчилар бунга етарли эътибор каратмайдилар. Улар манзилга шошилаётганини рукач килиб, “бир сафар коидани бузсам, хеч нарса килмас” кабилида иш курар эканлар, куза кунида синишини гохида унутиб куядилар. Окибатда эса йул куйилган биргина хато бадалини узга бир бегунох инсон уз хаёти билан тулашига тугри келади.

“Хукук” газетасининг ёзишича, наманганлик К.Тиллаев (исм-фамилиялар узгартирилган) утган йилнинг 11 декабрида бошкарувидаги “Спарк” автомашинасида кетаётиб, харакат хавфсизлигини таъминлай олмади ва пиёдалар утиш жойида харакатланаётган Д.Носировни уриб юборди. Окибатда Д.Носиров олган тан жарохати билан шифохонага ёткизилди. Жарохат огирлиги сабабли, у 2016 йил 17 декабрь куни шифохонада хаётдан куз юмди.

Куриниб турибдики, бу мудхиш ходисада пиёданинг айби йук булиб, у узи учун ажратилган махсус пиёдалар утиш жойида харакатланаётган эди. Холбуки, Узбекистон Республикаси “Йул харакати коидалари”нинг 11-банди, “г” кичик бандига кура, “Транспорт воситасининг хайдовчиси харакатланиш жараёнида пиёдалар, айникса, болалар, кариялар, ногиронлар ва велосипедчиларга нисбатан эхтиёткорлик чораларини куриши” ва мазкур коидалар мажмуининг 77-бандига биноан эса, “Хайдовчи харакатнинг серкатновлигини, транспорт воситаси ва юкнинг хусусияти хамда холатини, йул ва об-хаво шаротини, шунингдек, харакатланиш йуналишидаги куринишни хисобга олган холда транспорт воситаси белгиланган тезлигини оширмасдан бошкариши керак.

Тезлик хайдовчига ушбу коидалар талабларини бажариш учун транспорт воситасининг харакатини доимий назорат килиб туриш имкониятини бериши керак. Харакатланиш вактида хайдовчи аниклай олиши имкониятида хавф юзага келса, транспорт воситасининг тезлигини у тула тухтатишини таъминлайдиган даражада камайтириш ёки тусикни бошка харакат катнашчилари учун хавф тугдирмаган холда айланиб утиш чораларини куриши керак”.

Хайдовчи К.Тиллаевнинг бу коидалардан албатта хабари булган. Негаки, хайдовчилик гувохномасини олиш учун укиш мобайнида хар бир урганувчи мазкур коидалар билан тула таништирилади. Бундан ташкари, пиёдалар учун ажратилган йулакчаларда хайдовчилар хушёрлик ва масъулиятни икки баробарга оширишлари шарт. Токи йуловчилар утиб булмагунча машинани кузгатишлари мумкин эмас.

“Йул харакати коидалари”нинг 111-бандида курсатилган талаблар эса ортикча изохга хожат колдирмайди: “Тартибга солинган пиёдалар утиш жойларида хайдовчилар светофорнинг рухсат этувчи ишораси ёнгандан кейин хам пиёда(лар)га катнов кисмини шу йуналишда кесиб утишни тугаллашига имкон беришлари керак”.

Суд-тиббий экспертизасида кайд этилган жабрдийданинг олган ва унинг улимига сабабчи булган огир тан жарохатлари хайдовчи бошкариб келаётган машинанинг уша вактдаги тезлигини тасаввур этиш имконини беради. Албатта, хайдовчи жабрдийдага ёрдам курсатиб, уни зудлик билан шифохонага олиб борган, тиббий ёрдам курсатилишини таъминлаган, бир хафтага якин тинимсиз бемор холидан хабардор булиб турган.

Аммо конун бор. Айбланувчи К.Тиллаев суд томонидан 3 йил муддатга транспорт воситаларини бошкариш хукукидан махрум килиниб, унга тегишли жазо тайинланди. Лекин энг катта жазони энди у бир умр уташга махкум . Бу виждон азобидир.

Ушбу тафсилотни укувчиларга, айникса, автомобиль хайдовчилари эътиборига хавола килишдан максад, машина хайдашда ута хушёр булиш, мавжуд йул харакати коидаларига катъий риоя килиш зарурлигини яна бир бор эслатмокчимиз. Акс холда, бир бегунохнинг умрига зомин булиб колиш хеч гап эмас.

Яна маълумот

Узбекистон Янгиликлари

Замонавий дунйода хаётимизнинг турли сохаларидан янги янгиликлар кабул килиш куп холларда асосий рол уйнайди. Шу …