Главные новости
Главная / Маданият / Дуоларимиз нега ижобат булмайди?
<

Дуоларимиз нега ижобат булмайди?

duoБир куни Абу Исхок розияллоху анху Басра бозорларидан бирида айланиб юрган эдилар. У кишини куриб колган халойик дархол атрофларига тупланиб, шундай дейишди: “Эй Абу Исхок, биз дуо киламиз, лекин илтижоларимиз хеч кабул булмайди?!” Абу Исхок бу саволга куйидагича жавоб бердилар: “Чунки, калбларингиз унта нарса туфайли улиб колган. Биринчидан, Аллохни хак деб биласиз, лекин Унинг хакини адо этмайсиз. Иккинчидан, Унинг Расулини севишингизни даъво киласиз, бирок суннатига амал килмайсиз. Учинчидан, Куръон укийсиз, лекин унга риоя этмайсиз. Туртинчидан, Аллох берган ризкдан ейсиз, Лекин шукр килмайсиз. Бешинчидан, “Шайтон душманимиз” деб даъво киласиз, аммо иблиснинг ногорасига уйнайсиз. Олтинчидан, “Жаннат хакдир!” дейсиз, бирок жаннатга кириш учун харакат килмайсиз. Еттинчидан, “Дузах хак!” деб айтасиз, аммо ундан хайикмайсиз. Саккизинчидан, “Улим хак!” дейсиз, лекин улимга муносиб тайёргарлик курмайсиз. Туккизинчидан, уйкудан уйгонгач, Худо берган куни одамлар айбини кидириш билан оворасизлар, лекин узларингиздаги камчиликларни курмайсиз. Унинчидан, жанозада катнашасизлар, лекин маййитлар холидан ибрат олмайсизлар”.

Алишер Рихсиддин угли тайёрлади

Ҳаққимизда

Яна маълумот

LUTD0pUznvBSkUAIEyOwNPGqJB_f497Z

Котилга айланманг. Карантинга кетсангиз картошкаларингиз хам керак булмайди

Биргина мавзу бутун дунёдаги энг мухим жараёнларни хам, муаммоларни хам четга сурди – коронавирус. Бутун …