Главная / Маданият / “Бир-бирингизни лакаблар билан атаманг!”

“Бир-бирингизни лакаблар билан атаманг!”

kitob“Эй муминлар, (сизлардан) бир кавм (бошка) бир (мумин) кавмни масхара килмасин! Эхтимол (масхара килинган кавм) улардан яхширок булсалар. Яна (Сизлардан) аёллар хам (бошка) аёлларни (масхара килмасинлар)! Эхтимолки (масхара килинган аёллар) улардан яхширок булсалар. Узларингизни (бир-бирларингизни) мазах килманглар ва бир-бирларингизни лакаблар билан атаманглар! Имондан кейин фосиклик номи накадар ёмондир! Кимки тавба килмаса, бас, айнан ушалар золимлардир” (Хужурот, 11).
Оятнинг нозил булиш сабаблари хакида турли ривоятлар бор. Улардан бирига кура, оят Собит ибн Кайс ибн Шаммос (р.а.) хакида нозил булган. У Расулуллох (с.а.в.)нинг ёнларига утиришни истаганида, у ерда утирган одам жойини бергиси келмади. Бунга Собитнинг жахли чикиб, уни онаси сабабли айблади. Шунда юкоридаги оят нозил булди.
Бошка бир ривоятга кура, оят Тамим кабиласи вакиллари хакида тушган. Улар Мадинага келишганида, Аммор, Хаббоб ибн Фухайра, Билол каби камбагал сахобийларнинг бир ахволдаги уст-бошларини куриб кулишди. Шунда бу оят тушди.
Утган улуг олимлар бундай килмишдан каттик сакланишарди. Амр ибн Шурахбил бундай деган экан: “Мен бир одамнинг эчкини эмишга уринаётганини курсам хам, унинг бу холига кулмайман. Сабаби бир куни унинг холига тушиб колишдан куркаман”.
“Эхтимол, (масхара килинган кавм) улардан яхширок булсалар”. Яъни, уша масхара килинаётган одам Аллох талонинг хузурида масхаралаётгандан яхшидир, даражаси баланддир. Баъзи уламолар “яхширок булсалар” лафзини “такводоррокдирлар”, “калблари согломдир” деб хам тафсир килганлар.
“Яна (Сизлардан) аёллар хам (бошка) аёлларни (масхара килмасинлар)!” Бу ояти каримада аёлларнинг алохида таъкидланиши улар купрок масхара килувчи булганлари сабаблидир. Оят, купчилик муфассирларга кура, пайгамбар (а.с.)нинг аёллари хакида тушган. Улар Умму Салама онамизни киска буйлилиги сабаб масхара килишганди.
Ойша онамиз (р.а.) хакида тушганини айтган тафсирчилар хам бор. Икрима ибн Аббосдан бундай ривоят килинади: “София онамиз (р.а.) пайгамбаримиз (с.а.в.)га йиглаб: “Эй Расулуллох, аёллар (Ойша билан Хафса) устимдан кулиб: “Яхудийнинг кизи яхудий!” дейишяпти”, деди. Шунда у зот (с.а.в.): “Сен хам: “Менинг отам Хорун пайгамбар, амаким Мусо пайгамбар, эрим Мухаммад пайгамбар!” деб айтсанг булмасмиди?!” дедилар (Куртубий тафсири).
Ойша онамиз айтадилар: “Бир куни Расулуллохга “София бундай хотин”, дея кулим билан буйи пастлигига ишора килдим. У зот (с.а.в.): “Сен шундай суз айтдингки, уни денгизга ташланса, унинг сувини хам бузарди!” дедилар (Термизий ривояти).
“Узларингизни мазах килманглар”, яъни бир-бирингизни айбламанг. Бу уринда “Узларингизни” дейилишига сабаб, муминлар бир вужуд каби бир бутундирлар, шу боис мумин кардошини мазах килган узини мазах килган булади.
Бакр бин Абдуллох Музаний айтади: “Аган сен бутун айбларни бир ерда курмокчи булсанг, бошкаларни куп айблайдиган кишига диккат билан кара! Чунки у узидаги айблар туфайли узгаларни айблайди”.
Айтишларича, узганинг кусурини куйиб, уз камчилиликларини тузатиш билан шугулланиш бахтиёрлик белгисидир.
“…бир-бирларингизни лакаблар билан атаманглар!” Яъни, бир-бирингизни ёмон лакаб билан чакирманг!
Абу Абдуллох ибн Хувайзимандод бундай дейди: “Бу ояти карима кишига ёкмайдиган лакаб куйиш мумкин эмаслиги, узи суйган лакаб билан чакириш жоизлигини билдиради. Чунончи, пайгамбаримиз (с.а.в.)нинг хазрат Абу Бакрга “Сиддик”, хазрат Умарга “Форук”, хазрат Усмонга “Зуннурайн” лакабларини берганлари машхурдир”.
“Имондан кейин фосиклик номи накадар ёмондир!” Яъни, Ибн Зайдга кура, мусулмонга булган кишига тавба килганидан кейин “кофир” ёки “зинокор” деб ном берилиши накадар ёмондир. Оятнинг бундай шархи хам бор: “Ким биродарига ёмон лакаб куйса ёки уни мазах килса, у фосикдир!”
Бундай мазмундаги сахих хадис бор: “Хар ким биродарига “Эй кофир!” деса, уша суз у икковидан бирига оид булади. Агар айтганидек булса хуп-хуп, борди-ю ундай булмаса, айтгани узига кайтади (яъни, унда узи кофир булиб колади)” (Бухорий ва Муслим ривояти). Шунга кура, Аллох таоло кайтарган мазах килиш, кош, куз ишораси билан эрмаклаш ва лакаб куйиш фосикликдир ва жоиз эмасдир.
“Кимки тавба килмаса, бас, айнан ушалар золимлардир”. Энди ким бу ишларнинг гунох эканини билганидан кейин дархол тухтаб, тавба килмаса ёки шу ишда давом этаверса, ундайлар уз нафсларига зулм киладиган кимсалардир.

Яна маълумот

pogudx662lujp78dq

Тугилган кун табрикотлари 2023

Киска, узок, ихчам, расмли тугилган кун хабари ва енг яхши табрик сузлари Тугилган кун мухим …