Главная / Маданият / Акушер-гинеколог хизматлари Тошкентга – энг яхши специалист Узбекистонга

Акушер-гинеколог хизматлари Тошкентга – энг яхши специалист Узбекистонга

Аёллар саломатлиги жуда кенг тушунча булиб, нафакат танага ва ташки куринишга гамхурлик килишни, балки инсониятнинг гузал ярмига ажойиб соглик ва куч багишлайдиган ички органлар ишига эхтиёткорлик билан муносабатни хам уз ичига олади. Хар бир аёл уз хаёти давомида усиш боскичларидан утиб, киздан кизга, кейин аёлга айланади. Хар бир боскич танадаги маълум ички ва ташки узгаришлар билан тавсифланади. Ва сизнинг репродуктив саломатлигингиз хакида маълумот этишмаса, сиз куп йиллар давомида тикланиш учун сарфлаганингиздан ва бахтли оналикни орзу килганингиздан кейин уни жимгина йукотишингиз мумкин.

Бугунги кунда хар бир аёл уз соглиги билан боглик муаммолардан хавотирда. Менстрüел тциклнинг нормал давомийлиги, сут безларининг тугри ривожланиши, жинсий йул билан юкадиган касалликлар ва бошкалар каби масалалар хар бир аёл учун долзарб булиб колмокда. Афсуски, ушбу барча саволларга жавобларни хар доим тиббий порталлар сахифаларини вараклаш оркали олиш мумкин эмас. Ахир, хар бир аёл узига хослиги билан узига хос ва гузалдир, демак, гинеколог узининг бахтли келажагини куришда иттифокчига айланиши керак, у энг кийин саволларга хар томонлама жавоб беради. Ва гинекологга мунтазам равишда ташриф буюришингиз керак. Гинеколог болани режалаштиришда ва хомиладорлик пайтида аёлнинг энг мухим дустига айланади.

Хомиладорлик пайтида гинеколог томонидан мунтазам текширувлар боланинг соглиги ва келажакдаги онанинг фаровонлиги билан боглик муаммоларнинг олдини олиш учун зарурий шартдир. Аммо гинекологга факат ёш аёллар керак деб уйламаслик керак. Аёл танасида инволятсион жараёнлар ривожлана бошлаганда, натижада унинг жинсий гормонлар синтези пасайиб, менопауза тушганда, менопоз аломатларини юмшатиш учун гинеколог ёрдам бериш учун энг самарали даволаш усулларини алохида танлай олади. Замонавий гинекология катта салохиятга эга ва аёллар саломатлигини саклашда улкан ютукларга эришган. Гинекологик ёрдамнинг асосий максади – аёлларнинг репродуктив тизимидаги касалликлар ва патологик узгаришларнинг олдини олиш, диагностика ва даволаш.

Замонавий гинекология барча ёшдаги аёллар билан профилактика ишларига катта ахамият беради. Дархакикат, ёш даражасига мувофик, гинекология учта асосий вазифани белгилайди ва хал килади: Усмирлик даврида бу яллигланиш касалликлари ва бепуштликнинг олдини олади. Репродуктив ёшда у кушимчалар ва бачадон патологияларининг, эндометриознинг, шунингдек хайз куриш бузилишларининг олдини олиш, диагностика ва даволашни олиб боради. Ва менопозда ва менопаузадан кейин гинекологиянинг асосий вазифаси саратон ривожланишининг олдини олиш ва гормонал узгаришларни тузатишдир.

Бугунги кунда гинекологлар гинекологик касалликларни даволашда жаррохлик усуллари ва минимал инвазив технологиялар, гормонларни алмаштириш терапияси ва физиотерапиядан фаол фойдаланмокдалар. Диагностикада колпоскопия, лапароскопия, хистероскопия каби тадкикот усуллари кенг кулланилади. Шундай килиб, замонавий гинекологиянинг асосий вазифаси аёлнинг репродуктив ёшини узайтириш, патологик жараёнларнинг олдини олиш, хаёт сифатини ва якин муносабатларни яхшилашдир. Азиз аёллар! Эсингизда булсин: гинекологик муаммоларни текшириш, бахолаш, касалликнинг тугри сабабини аниклашда шифокорнинг тажрибаси ва чукур билимлари хамда юкори сифатли клиник тарихи жуда мухимдир.

Шунинг учун гинекологни диккат билан танланг. Шу нуктаи назардан, хар бир аёл учун узи ишонадиган “уз” гинекологини топиш жуда мухимдир, чунки аёлларнинг соглиги жуда мухимдир. Яхши гинеколог хам бироз психолог булиши керак. Шифокор дустона, дустона ва мулойим булиши керак. Гинеколог билан сиз узингизни якинларингиз билан хис килишингиз керак, у билан сиз барча самимий масалаларни иккиланмасдан мухокама килишингиз мумкин. Эсингизда булсин – яхши мутахассис тезда ёкимсиз хиссиётлардан халос булишга ва соглигингизни тиклашга ёрдам беради. Сиз бундай мутахассисларни Душанбеда янги очилган жойда топишингиз мумкин,

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Узбекистон четдаги фукаролари учун чегараларни очиши керакми? – хукукшунослар уртасида мунозара

Россияда уз юристлик фаолиятини олиб бораётган Зарнигор Омониллаева бир неча кун аввал фейсбук ижтимоий тармогида …