Главные новости
Главная / Маданият / Абу Бакр Мухаммад ибн Ал-Аббос ал-Хоразмий угитларидан
<

Абу Бакр Мухаммад ибн Ал-Аббос ал-Хоразмий угитларидан

al-khorazmiyКалбаки макташ хакоратлашдир, пойдеворсиз курилган бино кулайди.

* * *

Сабабсиз узр гунохдир, ишонч йуколиши билан килинган такаллуф хакоратдир.

* * *

Газаб хурматни унутади, яхшиликларни кумиб юборади ва гунохсизлар учун жиноятлар вужудга келтиради.

* * *

Инсон эхсони билан, эхсон султони билан, султон замони билан, замон имкони билан, имкон эса маконини белгилаб бериши билан.

* * *

Дунё — совчиси куп келин, подшохлик—харидорга сероб бир мол.

* * *

Кишиларга маълум булмаса хам, хакикат хакикатдир, кур курмаса хам, кундузи кундузидир.

* * *

Эхтиётсиз (килинган) дори-дармон касалликдир, унга хожат тушгандагина шифо булади.

* * *

Унутилган жойда эсга тушириш (булади), эрк берилган жойда козига рупара булинади.

* * *

Нафс уз тузилишига мойилдир, куш уз зотига тортади.

* * *

Хира кузнинг гунохи зулматни севиш ва ёругликни ёмон куришдан (иборат).

* * *

Олижаноб (киши) зафарининг каромати (шундаки), агар кулга киритса, (бошкаларга) беради, пасткаш зафарининг кабихлиги шундаки, кулга киритса, яна (купрок) киритишни истайди.

* * *

Дангасанинг хожатида унга хамрох булма, канча содик кишилар бошканинг фасоди билан бузилиб кетадилар.

* * *

Коса ва чунтакнинг иккаласини (баробар) тулдиришга хукм килинмаган, косани тулдириш учун чунтакни бушатиш керак.

* * *

Карамли киши тахкирланса хам азиздир. Карамли киши гузаллик билан савдо килади, мол билан савдо килмайди.

* * *

Ота-оналар икки хил: тугилиш отаси ва таълим бериш отаси; биринчиси жисмоний хаёт сабабли, иккинчиси рухий хаёт сабабли.

* * *

Душманларга матонатни зохир килиш сенга (лозим), узингдаги сустликни хеч зохир этмагин, (у вактда) сен тахкирланиб коласан.

* * *

Райхонни курганмисан? Кукариб турганда уни хидлашади, качон туси узгарса, тахоратхонага ташлаб юборишади.

* * *

Китобга рашк (килиш) карамли ишлардан, балки у оилага рашк килишнинг хамшираси.

* * *

Агар эр кишини хавотирлик ипи кишанлаб куйган булса, орзу-умид улови томон кузгололмайди.

* * *

Далил курсатишдан маглуб булган (киши) хамма нарсани айтиб беради, гарк булаётган эса хар бир ипга осилишга уринади.

* * *

Аклли киши икки ёмон ишдан яхшисини танлаб олади ва иккита ишончли кишининг энг адолатлисига ён босади.

* * *

Карамли (киши) гузаллик билан савдо килади, мол билан савдо килмайди.

* * *

Олижаноб (одам)нинг химмати унинг камбагалликдан химоя килувчиси ва кисматига карши куролдир.

* * *

Икрор булган кишига (килинган) авф каттик туриб талаб килган кишига (килинган) авфдан тезрокдир.

* * *

Инсоннинг келиб чикиши такозо килган нарсага кандай килиб у каршилик кила олади, тупроги ёмон булгандан кейин (кандай килиб) хосил яхши була олади?

* * *

Дахр карздор, эхтимол у ваъдасига вафо килар, замона хомиладор, эхтимол у эгизак тугар.

* * *

Мухаббат хар кандай киммат нарсанинг бахосидир ва хар кандай юкори нарсанинг шотисидир.

* * *

Давр хоинлик килгандан кейин вафо килади, синдиргандан кейин тузатади, гунохдан кейин тавба килади, хакорат килгандан кейин такдирлайди.

* * *

Максадга ортикча интилиш ундан кейин колишдир, етарликдан зиёдаси унинг кам (булишидир).

* * *

Кариндош кариндошнинг биродари, адиб адибнинг бир дарахт илдизидан кукарган шохи.

* * *

Килич аъзонинг кувватига караб санчилади, от эса минган кишининг холига караб чопади.

* * *

Рахбарлик (килиш) тобеларнинг куплигига боглик, тобеларнинг куп (булиши) хайру саховатнинг куп булишига боглик.

* * *

Каерда рагбатлантириш булса, умид шу томонга йул олади. Каерга дон сепилса, шу ерга куш кунади.

* * *

Агар хокимиятда адолат хукм сурмаса, у инкирозга юз тутади.

* * *

Чопкир от урилса кокилади, кескир шамшир зур-зуракай (урилса), кесмайди, ростгуй тил ёлгон сузласа, тутилиб колади.

* * *

Кичикка мурувват энг латиф ва энг ёкимли булади, худди озгина сув энг ширин ва мазали булганидай.

* * *

Адабнинг меваси катта аклдир, илмнинг меваси яхши амалдир.

* * *

Эхсон эшиги унга киришни хохлаганлар учун очикдир, мурувват килишни хохлаган киши учун унинг ихота килинган жойи бемалалдир.

* * *

Карамли (киши) учун тусик йукдир, унинг олдидан эшик беркитилмайди хам.

* * *

Яхши курган китобни укиш кайгу захарига карши доридир.

* * *

Фаровонликка шукр (килиш) болага сабр (килиш) дан осонрокдир, саломатликни саклаш дардни даволашдан енгилрокдир.

* * *

Султоннннг оз (нарсаси) хам купдир, у билан муомала килиш (учун) эхтиёткорлик ва тадбир (керак), унинг (айбини) очиш алданиш ва алданишдир.

* * *

Бухтончидан кура унга кулок солган киши ёмонрокдир, ёмон матодан уни кабул килган киши ёмонрокдир.

* * *

Мухаббат (сувидаги) хас-хашакларга бардош берилмаса ва унинг лойка сувларини ичилмаса, унда яхшилик булмайди.

* * *

Сузнинг энг яхшиси зиддига карши чикилишидан рохатланиш, хазил ва жиддийлигидан хурсанд булишдир.

* * *

Икболдан калинрок сатри-аврат булмайди, ишончдан кулайрок шофе булмайди.

* * *

У туфайли йиглаш мумкин булмаган калтак унинг энг огритадиганидир, боланинг энг кучлиси уни шикоят енгиллаштиролмаганидир.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

FB_IMG_1571370818085

Тожикча фасонлар

Тожикча либос фасонлари