Главные новости
Главная / Жаҳон / Зеленскийнинг инаугурация санаси аниқ бўлди
<

Зеленскийнинг инаугурация санаси аниқ бўлди

Украинанинг сайланган президенти Владимир Зеленскийнинг инаугурация маросими 20 май куни бўлиб ўтади.

tpagjyhwcgkxngv5k2hbe4jqintppicyОлий рада мажлисида ушбу қарорни 315 нафар парламент аъзоси қўллаб-қувватлади.

Зеленскийнинг ўзи қасамёд маросими 19 май куни ўтказилишини талаб қилаётганди. Унинг фикрича, амалдаги ҳукумат уни Олий радани қонунчиликда белгиланган муддатда тарқатиб юбориш ҳуқуқидан маҳрум қилиш учун инаугурация кунини ортга суришга уринмоқда.

Аммо ушбу санани фақатгина 207 депутат қўллаб-қувватлади. Аксарият парламент аъзолари Украинада 19 май сиёсий қатағонлар қурбонларини хотирлаш куни бўлгани боис бу санага қарши чиқишди.

Инаугурация сайлов натижалар расман эълон қилинганидан сўнг 30 кун ичида, яъни 3 июнгача ўтказилиши лозим.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …