Главные новости
Главная / Жаҳон / Трамп Япония билан келишувни бекор қилиш ҳақида ўйламоқда
<

Трамп Япония билан келишувни бекор қилиш ҳақида ўйламоқда

АҚШ президенти Дональд Трамп Япония билан тузилган хавфсизлик кафолатлари ҳақидаги келишувдан чиқишни ўйламоқда. Бу ҳақда Bloomberg ахборот агентлиги хабар берди.

Агентлик маълумотларига кўра, гап Японияга ҳужум қилиниши ҳолатида АҚШнинг унга ҳарбий ёрдамини кўзда тутувчи ҳужжат ҳақида бормоқда.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Japan's Prime Minister Shinzo Abe during delivering a speech to Japanese and U.S. troops as they aboard Japan Maritime Self-Defense Force's (JMSDF) helicopter carrier DDH-184 Kaga at JMSDF Yokosuka base in Yokosuka, south of Tokyo, Japan, May 28, 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

Трамп ҳужжат аксинча ҳолатда Японияга АҚШ ҳимоясига ўтиш мажбуриятини қўймаслигидан норозилик билдирган.

Таъкидланишича, АҚШнинг келишувдан чиқиши Японияга Осиё-Тинч океанида хавф туғдиради.

Ҳаққимизда Anonymous

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …