Главные новости
Главная / Иқтисодиёт / Ташқи иқтисодий алоқалари
<

Ташқи иқтисодий алоқалари

Ташқи иқтисодий алоқалари. Қирғизистон мустакилликка эриш- ганидан кейин ташки иқтисодий алоқаларни амалда янгитдан тузи- шига тўғри келди. СССР мавжудлигида ташқи савдо марказнипг тўла яккахокимлиги Кремлга тегишли бўлиб, унинг назорати остида олиб борилгап. Қирғизистон умумий сапоат ишлаб чикаришидаги экспор- тпинг улуши бўйича аввалги иттифокдбш республикаларнинг ора- сидан энг сўнгги ўринни эгаллаганди. 1980-1990-йй. бу кўрсаткич бор йўғи 0,7 – 0,9 фойизни ташкил этган.

Қирғизистонда ташқи иқтисодий алокаларнинг бирлашган тизи- ми 1992-йилдан ботплаб шакллаиа бошлади. Жогорку Кенетп томони- дап кабул килииган қонунлар Қирғизистоннинг халкаро иктисодий алокаларини ўрнатиш учуи ҳуқуқий асос ишлаб чикди. Уларда Кирғизистоннинг 1ашқи иктисодий фаолиятининг барча жабҳаларипи хукуқий тартибга солиш кўриб чикилди.

Қирғизистонда кўшма корхоналарни тузиш, сармояларни жалб қилиш, бу мамлакатларнинг илғор технологияларини ва мутахассис- лариии фойдаланиш рсспубликапинг ташқи иктисодий сиёсатининг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолди. Республиканинг миллий иктисодиёти учун ҳам, сармоядорлар учун ҳам бироз фойдали шароит- ларда чет мамлакатлардан сармояларни жалб қилиш бўйича ҳаракатлар килинмоқда.

Қирғизистон Республикасининг президента А.Ш. Атамбаев Шанхай хамкорлик ташкилотининг давлат бошлиқлари билан. Чет эл капиталини жалб килиш республикада олиб борилаётган иктисодий ислохот учун мухим роль ўйнайди, Ҳозирги пайтда рсс- публикада Қумтордаги, Жеруйдаги, Толдибулоқдаги олтин конлари- ни ишлатиш бўйича иш бошланди. Миллий иктисодиётнинг бошқа соҳаларида ҳам чет мамлакатлардан сармоялар келмокда.

Қирғизистониинг самарали ташки иктисодий ташкилотларга иштироки муҳим роль ўйнади. Мамлакат 1992-й. Халкаро валюта жамғармасига, Европа тараққиёт ва ривожланига банкига, Иктисодий ҳамкорлик ташкилотига, Ислом конферснциясига, 1993-й. Ислом ри- вожланиш банкига аъзо бўлиб кирди.

СССР барҳам тонганидан кейин иктисодий алоқаларнинг узили- ши, ишлаб чикариптнинг пасайиши мамлакатнинг бюджетига акс таъ- сир кўрсатди. Бу ҳолат молиялаштиришнинг ташқи манбаларини из- лашга мажур килади. 1992-й. Қирғизистон хукумати 35,9 млн доллар ҳажмидаги кредитга Хитой, Швейцария ҳамкорлик Комиссияси билан имзо қўйди. Бирок амалда Швсйцариядан олинган 1.74 млн доллар Жахон Банкига, Халкаро молия корпорациясига на Сармояни кафолат- ловчи Халкаро Агентликка аъзолик тўловларини тўлашга сарфланди.

1993-й. бошлаб чет эл кредитларипинг кўлами ксскин ўсди. Бугунги купда уларнинг умумий суммаси 3,5 млрд доллардан ортди. Халкаро валюта жамғармаси, Жахон Банки, Европа тараққиёт ва ривожланиш банки, Осиё ривожланиш банки ва Ислом ривожланиш банки сингари халкаро молиялаштириш ташкилотлари Қирғизистонга енгиллатил- ган кредит’ беришмоқда. Уларнинг кредитлари 30-40 йиллик муддат- га берилиб, устама фойизи 0,5 3 фойизни тузади ва у 10 йилга кадар қўшилмайди. Мазкур берилган кредитлар бозор иқгисодиётипинг копунлари бўйича ривожланган жамиятпи куришга йўналтирилган ра­дикал ислохотларни амалга оширилишига сарфланиши лозим. 1995-й. бошлаб муддати келган кредитларни кайта тўлаб бериш бошланган.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

bkjb4u69kjlba_wiyfam_iggwggmupxx

«Эркакларнинг деярли ярми иш излаб кетди» — Жондордаги жонсизланаётган қишлоқ муаммоси

2000-йилларгача бу қишлоқдан бирор киши оиласини ташлаб четга кетмаган. Чунки, бунга эҳтиёж ҳам йўқ эди. …