Главные новости
Главная / Жаҳон / Сейсмологлар Қозоғистонда ўқ-дори омборидаги портлашлар қатор ер силкинишларига сабаб бўлганини айтишди
<

Сейсмологлар Қозоғистонда ўқ-дори омборидаги портлашлар қатор ер силкинишларига сабаб бўлганини айтишди

Сейсмологлар Қозоғистон жанубида 3,5 балли қатор ер силкинишлари юз берганини қайд этишди. Уларнинг фикрича, силкинишларга Арис шаҳридаги ўқ-дори омборидаги портлашлар сабаб бўлган.

Аввалроқ Қозоғистон мудофаа вазирлиги Арис шаҳридаги ўқ-дори омборида ёнғин юзага келгани ва портлашлар келиб чиққанини хабар қилганди.

gscocodrzljtzab1mhqfgat34y421kja

Портлаш оқибатида 16 киши жароҳатланган. Жабрланганлар енгил ва ўрта даражадаги жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган.

Ҳозирда шаҳар аҳолисини эвакуация қилиш ишлари давом этмоқда.

Ҳаққимизда Anonymous

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …