Главные новости
Главная / Жаҳон / Саудия Арабистони подшоҳи ўз ўғлини энергетика вазири этиб тайинлади
<

Саудия Арабистони подшоҳи ўз ўғлини энергетика вазири этиб тайинлади

Саудия Арабистони подшоҳи Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд энергетика вазирини ўзгартирди. У бу лавозимга ўз ўғли Абдулазиз бин Салмон Ол Саудни тайинлади. Бу ҳақда SPA ахборот агентлиги хабар берди.

Абдулазиз бин Салмон Ол Сауд бунгача вазир ўринбосари лавозимини эгаллаб келган.

7qkyz0fek-gvl-gsl9vfuxz990jil-8

Аввал энергетика, саноат ва маъданли захиралар вазирлигини Холид бин Абдулазиз ал-Фалоҳ бошқарган. Бироқ подшоҳ 30 августда алоҳида саноат ва маъданли захиралар вазирлиги ташкил этилишини эълон қилганди.

Бир неча кундан кейин Холид ал-Фалоҳ дунёда нефть қазиб олиш ва экспорт қилиш бўйича энг йирик компания Saudi Aramco президенти лавозимидан олинган.

Саудия Арабистони подшоҳи ва унинг ўғли, валиаҳд шаҳзода Салмон Ол Сауд ўз олдиларига иқтисодиётни модернизациялаш ва ёшлар учун иш ўринларини яратишни ўз олдиларига мақсад қилиб қўйишган. Шу билан боғлиқ ҳолда подшоҳ 2018 йилда ҳукуматда ўзгартиришлар амалга ошириб, уч янги вазирни тайинлаган.

Ҳаққимизда Anonymous

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …