Главные новости
Главная / Жамият / ҚИРҒИЗИСТОН МУСТАҚИЛЛИКНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИДА
<

ҚИРҒИЗИСТОН МУСТАҚИЛЛИКНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИДА

Янги ижтимоий-сиёсий вазият. Қирғиз Республикаси мустақил- лигининг эълон қилиниши. Коммунисток партия фаолиятининг тўхтатилиши, СССРнинг кулаши Қирғизистонда янги ижтимоий-сиё­сий вазиятнинг тузилишига олиб келди.

1993-йил 5-майда янги Конституииянинг лойиҳаси Киргиз Респу- бликасининг Жогорку Кенешида мухокама қилиниб, кабул килииди. Бу кун умумхалқ байрами Киргиз Республикаси Конституцияси куни деб эьлон қилинди. Конституция бўйича давлат хокимияти: қопун чиқарувчи ҳокимиятни – Жогорку Кенеш, ижрочи ҳокимияг- ни – Ҳуку.мат ва маҳаллий бошкарув органлари, суд хокимияти пи – Конституцион суд, Олий суд. Арбитраж суди, маҳаллий ва бошқа судлар бошқариб, амалга оширади.

Қирғизистоннинг иктисодий ахволи. СССРпинг кулаши билан эски иктисодий система хам барбод бўлди. МДҲнинг барча давлат- ларида, унинг ичида Кирғизистонда иқтисодиётпинг ахволи кескин ночорлади. Турли эхтиёт кисмлар СССРпинг хар қайси жойларида гайёрлаииб, Қирғизистоннинг ҳудудида йиғналиб, бутуп маҳсулот чиқаришга мувофиқлаштирилган ишхоналар ишламай тўхтаб қолди. Қишлоқдаги коллектив (колхоз) ва социалисток хўжаликларга (совхоз) дотациялар тўхтатилди.

СССРлан мерос бўлиб колган ишлаб чикариш потенциали асосида комплекс, бир бутун ва гармонияли ривожланган миллий иктисодиётни тузиш учун коммунисток хўжалик системасини таркатиб, бир қатор муаммоларни хал килиш керак эди. Шундай қилиб, Қирғизистонда иктисодий ислохотни энг кийин шароитларда бошлашга тўғри келди.

1992-й. ёзида Жогорку Кенеш сессиясида 1992 -1995-йй. иктисодий ислохотлариинг Давлат Дастури ишлаб чикилди ва кабул килинди. Бирок хукумат Дастурда белгиланган тадбирларни тўлалигича амалга ошира олмади. Ишлаб чикаришнинг пасайиши давом этди. Олинган миллий даромаднинг хажми 1992-й. 30 фойизга, 1993-й. 17,1 фойизга, халк истеъмоли моллари ишлаб чикариш 32 ва 25,2 фойизга, саноат ишлаб чикариш 27 ва 37,3 фойизга, кишлок хўжалиги ишлаб чиқариши 24 ва 17,2 фойизга кисқарди.

Иқтисодиётдаги кийин ахвол халқнинг турмуш даражасига ссзи- ларли таъсир кўрсатди. Ишсизлик кескин ўсди. 1993-й. мамлакат халк хўжалигида ишламаганларнинг умумий сони 275 мингга етди. Ноиш- лаб чикариш соҳаларидаги ахвол жуда кескинлашди.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

vrzwe-qms08df69rxbpghiolbh0r7gv

Сартепа йўлидаги ағдарилган «Дамас» учун таъмир пулини қурувчилар тўлаб беришадими?

Самарқанд шаҳридаги Амир Темур ва Туркистон кўчалари кесишмаси ўртасидаги канализация қудуғи машиналарни ағдарилишига сабаб бўлаётгани …