Главные новости
Главная / Жамият / ҚИРҒИЗИСТОННИНГ МАДАНИЙ ҲАЁТИДАГИ ЯНГИ ОҚИМЛАР
<

ҚИРҒИЗИСТОННИНГ МАДАНИЙ ҲАЁТИДАГИ ЯНГИ ОҚИМЛАР

Маданиятнинг ривожланишидаги ўзгаришлар. Қирғизистон Республикаси мустақиллигининг эълон қилиниши маданият сиёсати- ни давлат фаолиятининг эпг муҳим доираларидан бирига айлантир- ди. Декларация кадимий тарихи, фақат ўзига тегишли маданияти, ўз тили, урф-одатлари, удумлари бўлган киргиз миллатииинг генофон- дини, этносини, унинг миллий давлатчилигини, маданий ва тил мс- росларипи сақлашга, республиканинг худудидан ташкарида яшаётган кирғизларнинг миллий-маданий, маънавий ва тил эхтиёжларини каноатлантиришга, республикада яшаётган барча этносларнинг мада- ниятини, она тилини, миллий урф-одатлари ва удумларини саклашга ва ривожлантиришга ғамхўрлик қилади деб эълон килди.

36

Бирок чуқур иқтисодий инкирознинг ва бозор иқтисодиётининг бошоламон алангасининг оғир шароитида давлатнинг маданиятга ғамхўрлик қилиш имконияти кескин пастлади. Энди давлат аввалги- дак даражада пул маблағини ажратиб беролмай колди. Молиялаш- тиришнинг бошка воситалари (оталиқ, ҳомийлик, инсонпарварлик жамғармалари ва бошқалар) 1990-йилларнйнг бошларида анча куп эди. Шундай килиб, аввал маданиятни бошқарув партиянинг мафку- равий устиворлигига боғлиқ бўлган бўлса, энди ундан кам бўлмаган маблаг кўз қарамоғида колди.

Ижодкор интеллигенция фаолллигининг усиши.

1980-йилларнинг иккинчи ярмида Қирғизистондаги ижодкор ин- теллигснциянинг жамоатчилик-сиёсий фаоллиги жонлана бошлади. Қирғизистон Ёзувчилар Уюшмаси ва бошка ижодкор бирлашмалар фаол фуқаролик нуктани эгаллашди. Ёзувчиларнинг форумларида лаврдаги долзарб масалалар, ўтмиптдан мсросга колган жамият хаётидаги дефор- мациялар тўғрисида сўз юритилиб, сталипизмнинг зарарли окибатлари танкид қилиниб, тоталитар тузумнинг ёзилмаган курбонларини оқлаш зарур дсб айтила бошлади.

  • й. Қирғизистон Ёзувчилар Уюшмасининг талаби бўйича мах- сус комиссия тузилиб, бу комиссия тайёрлаган асосий хулоса бўйича Қирғизистон Компартиясининг Марказий Комитета 1989-йилнинг 3-январида Молдо Килич (Шамирканов) билан Касим Тинистанов- нинг ижодий мероси тўғрисида карор кабул килди. «Қирғизистои КПМКнинг 1960-й. 5-январдаги “ Молдо Килич билан Касим Тинистановнинг ижодиётига баҳо беришдаги хатоликлар тўғрисида”ги қарорини ўзгартириб, – XIX-аср охири- даги – ХХ-аср бошланишидаги таникли киргиз оқинларидан бири, тилшунос-олим, ўттизинчи йилларда ноқонуний жазолапиш- нинг қурбоии бўлган К.Тинистановнинг ада- бий мероси тўғрисидаги тарихий ҳақиқатни тартибга келтириш зарурлиги тўгрисида КПнинг комиссиясининг хулосалари билап маъқул бўлинсин».

Аввал ёддан чиқарилиб, мафкуравий томондан май килиниб ке- липган: Калигул, Арстанбек, Молдо Килич, Молдо Нияз, Нурмолдо. Алдаш Молдо, Молдо Багиш, Казибек, Осмонаали Сидик ўғлининг. Белек Солгоноевнинг, Эшенаали (Ишснаали) Арабаевнинг асарла- ри хам эълоп килина бошлади. Ижодий меросларининг, коммуни- стик партиянинг кўрсатмаси билан қўллапилишдан олиб ташланган А.Токомбаевнинг шеър билан ёзилган «Конли йиллар» романи ва К.Маликовнинг «Балбай» поэмасининг қайтадан бошланғич нусхасида босиб чиқарилишини кўрсатсак бўлади. Бундан ташкари Орхон-энасой едгорликларидаги сзувларнинг, Xl-асрдаги Махмуд Кошгарий Барска- ни билан Жусуп Боласогуннинг асарлари адабий мерос сифатида эъ- лон қилинган. Ёзувчи Кенеш Жусуповнинг эълон килган «Қирғизлар» номли кўп томли нашри мазкур алломаларнинг ва бошқа тарих, санжи- ра, мерос тадкикотчиларнинг асарларидап намуналарни кенг камраб олган.

Окинлар (шоирлар) А.Омиркановнинг«Жанкисс» (1991), «Куёшдаги тог» (1995), «Осмонсиз йиллар» (2001), «Тушовдаги чақмок» (2002), «Ёлғизлик кўшиғи» (2010), Ш.Дуйшеевнинг «Лоқайдлик» (1991). «Аравадаги кўшиқ» (1999), «Туз» (2010), Э.Ибраевнииг «Эсенгул- нинг шеърлари» (1998), «Насихат» (2003), «Танлапмалар» (2008), С.Тургунбаевнинг «Куёшнинг кўзи» (2006), «Юлдуз» (1989), Н.Байтемировнинг Шабдан, Байтик, Зууракап тўғрисидаги достон- лари билан газаллари, С.Жусуевнинг «Курманжан латка» романи, С.Эралиевнинг «Кесир инсон» поэмаси, О.Султановнинг «Одампинг турмуши», А.Жакшиликовнинг «Мээрим» номли шеър билан ёзилган романларидан, Э.Эрматовнинг «Мухаммад пайгамбар» поэмаларини учратиш мумкин. К.Мусаевнинг «Кожошнинг қут билими» номли шеъ- рий романи, А.Акималисвнинг «Ой оламга ёниб тургап шеър чирок» (2002), «Хонда йўқ бойлик» (2008), «Чирок» (2004) синга- ри шеьрий тўпламларининг ёруғ кўриши ва китобхон- лар доирасининг илиқ кабул килинишига шароит ярат- ган. Даврнинг ўзини-ўзи ан- глаш нафасини куйлаган бу адиблар ноэзияеида миллий гоянинг куч-кудратини куза- тиш мумкин.

Ч.Айтматовнинг «Қиёмат» (1986), «Кассандра тамғаси» (1996) ва «Тоғлар қулаганда» (2006) номли романлари, Э.Турсуновнинг «Бал- бай» (2002), К.Осмоналиевнинг «Кўчманчиларнинг қоқилиши» (1993), Ш.Бсйшсналисвнинг «Тойлок ботир» (1998). М.Абакировнин «Кукуй кесди» (2000), «Гаров» (2008), Ж.Эгсмбердиевнинг «Канат хон» (2005), Ж.Токтоналиевнинг «Орион Хон» (2007, 2013), А.Стамовнинг «Хон Тейиш» (2009), А.Рискуловнинг «Атакенин акболот» (2012), Арслан Капай ўғлининг «Мисмилдирик» (2010), «Айтиб бор менинг ҳолимни» (2012) ва «Бахши билан Чингизхон: Жолдош Бактигсрей Избасаровиинг йўқолган дафтарлари» (2015) сингари романларининг, Риспек Адиевнинг «Мангу кўмакчи» повестининг мафкуравий-мавзу- ий йўналишини, муаммосини, гумонларини ва хотиралар тизимининг асосини XVIII-асрнинг ўртасидан бошлаб XXI-асрнинг бошига кадар тарихий материаллар ташкил этган.

йили 3-июнда «Қирғизистон ёш тарихчилар жамоати» ном­ли ташкилот коммунистах тўсиққа карамасдан ташкил килипган. Унинг Кирғизистон Ёзувчилар Уюшмасининг идорасида кирғизча ўтказилган ва синхрон таржима орқали рус тилига ўтирилган. Таш- килий йиғилишига ёзувчи Туголбай Сидикбек ўғли, хитойлик киргиз манасчйси Жусуп Мамай келиб катнашиб, қўллов кўрсатишган. Бу ташкилотга меросхўр бўлган “Қирғиз тарих жамияти” Халқаро жамо- атчилик бирлашмаси киргиз тарихини янгича ёзиш борасида бир қатор илғор иш-чораларни амалга оширган. 1980-йилларинг иккинчи ярмида иттифокдош республикалардаги туб халкнинг миллий тилинииг аҳволи тўғрисидаги масала жамият-сиёсий турмушидаги жиддий масалалар- нинг бири бўлиб колди. Республика марказида фақат бигга киргиз мак- таби ишлаб, шаҳардаги мактаб ёши- даги киргиз болаларнинг 42 фойи- зи она тилини ўргана олишмаган. Республика жамияти ҳаётидаги рус тилининг устиворлиги киргиз тили­нинг жамият функциясини секин- лик билан йўколишига олиб келган. Шаҳарларда, туман марказларида рус мактабларида билим олган болалар ва кизлар она тилини яхши билган ёки мутлақо билишмаган. Бунинг натижасида ўз она тилини билмаган «киргизлар» пайдо бўлган.

Киргиз ижодий интеллигенциясипинг илгор вакиллари киргиз ти- лининг ҳаракатланиш доирасини кенгайтириш, унинг аҳволини яхши- лаш учун барча харакатларни кўрди. Киргиз халкинипг буюк ёзувчи- си Чингиз Айтматовнинг киргиз тилини ривожлантириш учун қилган ҳаракатлари улкан аҳамият касб этди. 1989-й. 23-сентябрда Жогорку Кенеш томонидан ягона қиргиз тилига «давлат тили» макоми берили- ши она тилининг бундан кейин ривожланитпига йўл очди.

«Манас» эпосининг 1000 йиллигини нишонлаш. 1995-йил- нинг 25-30-августида Бишкек шахрида, Толас вилоятида ва мам- лакатнинг бошка худудларида «Манас» эпосининг шартли 1000 йил-

“Манас” эпосининг 1000 йиллигига багишланган тадбир-тантана лигига багишланган тантаналар бўлиб ўтди. Тантанага 80 давлатдан меҳмонлар келиб, 8 мамлакатнинг президентлари, 6 мамлакатнинг бош-вазирлари табриклашди. 1995-йил БМТнинг ва ЮНЕСКОнинг карори билан «Манас» эпосининг 1000 йиллигини нишоилашнинг халкаро йили» дсб эълон килди.

2000-й. октябрь ойида ЮНЕСКОнинг қўллаб-қувватлаши билан Уш шаҳрининг 3000 йиллик шартли тантанаси нишопланди. Танта- на вактида Уш шаҳрига иккинчи пойтахт шахар макоми берилди. Уш шахрини келажакда ривожлантириш йўналишлари ишлаб чиқилди.
5 йил ичида шаҳарда Та- рих музейининг янги бино- си, телемарказнинг биноси ва бошкалар куриб битка- зилди. Уш шаҳри Қирғизис тоннинг чинакам иккинчи пойтахтига айланмокда.

2002-й. 29-октябрь – I ноябрда Бишкекда Гло­бал тоғ саммита бўлиб ўтди. Унга дунёнинг 30 дав- латидан, дунё тадбиркорла- ри, илмий доираларнинг, турли молиявий инсти- тутларнинг, атроф-мухигни жамгармаларнинг, уюшмаларнинг 500 дан ортиқ вакили қатнашди. Унда тогли минтакаларни ривожлантиришнинг амалий дастурлари кабул килинди.

Киргиз Республикасининг ташаббуси бўйича 2002-й. дс- кабрида БМТнинг Бош Ас- самбпеясинииг 57 – сессияси 2003-й. «Қиргизистон давлат- чилигининг халкрро йили» дсб эълон қилди ва унинг 2200 йиллигини халкаро микёсда байрам қилишни белгилов- чи резолюцияни бир овоздан кабул қилди. Бу қарорни ду­нёнинг 58-мамлакати, бунинг ичида АҚШ, Россия, Хитой ва бошка давлатлар кўллаб чиқди.

Тушунча беринг

Қирғизлар Марказий Осиёдаги кадимий халк эканли- гини тасдикловчи қандай маълумотларпи биласиз?

Мустақиллик даврида киргизнинг кўхна тарихини изланишга ва ўрганишга астойдил харакат қилинмоқда. 2012-йили Қирғизистоннинг илмий жамоатчилиги Букж Киргиз хоконлигининг 1170 йиллик

тантанасига боғлиқ Халқаро илмий йиғинларни ўтказди.

ТуркСОЙнинг доирасида, 2014-йил «Токтогул Сатилган ўғлининг йили» деб эълон қилинса, 2016-йил «Жусуп Боласоғуннинг йили» деб эълон килинди.

Матбуот эркинлиги «Майдан», «Аса- ба», «Республика», «Аалам» сингари эркин нашрларнинг пайдо бўлишига шароит яратди. Қисқа фурсат ичида «Пи­рамида», «КООРТ», «НБТ» сипгари ху- сусий телерадио компаниялари ташкил қилинди. Уларпинг узатишлари рекла­ма, тижорий ишбилармонлик, ижодий топширикларпи, хизматларни бажариш- дан иборат бўлиб, асосан хомийлардан ва бошқа манбалардап тушган маблағлар оркали ташкил қилинди.

Марказий Осиё давлатлари орасида фақат Қирғизистонда «Озод- лик» радиоси (1992-йилдан), Би-Би-Си қирғиз хизмати (1996-йилдан) сингари қирғизча узатиш ташкил қилган чет эллик компаниялар ўз узатишларини эркин тўлкинга узатнб ишлаб келишмокда. Авгоритар тартиб қулар олдидап факат баъзи холларда (2005-йили ва 2010-йили) Қирғизстон ҳокимияти «Озодлик» радиосига тўлиқ тўсиқ кўйган дам- лар бўлди.

Маданий-маърифий муассасалар мус- тақиллик йилларида муҳим ўзгаришларга дучор бўлган. Кутубхоналар, клублар ва кино воситаларининг сони 2012-йили

  • 2012-йили мамлакатда 19 санъат театри, 3 филармония. 1 цирк, 1054 кутубхона, 700 клуб. 48 музей, 2 олий ва 8 ўрта ҳунар ўкув юртлари. 90 бола- ларнинг мусика ва бадиий мактаблари, 5 изданий ва дам олиш боглари, китоб палатаси, 54 ҳудудий тузилишлари ва бошка муассасалари мавжуд бўлган. Жами мамлакат бўйича 2003 мада­ний муассасалар билан ташкилотлар- да 2012-йилга нисбатан ўн икки ярим мингдан ортик одам меҳнат килиб, дав- лат бюджетидап ойлик маош олган. Ой- лик ҳақи, ижтимоий фондга тўловлар, коммунал чиқимлар, биполарни таъ- мирлаш сиигари табиий чикимларнинг ярим-ёртини коплашга давлат бюдже­тидап ажратилган маблағнинг 80%дан ортиғи сарф бўлади. Маданият майдонидаги советлар давридан ксйинги энг асосий муаммо – бу пул воситаларининг стишмаслиги бўлиб ҳисобланади.йилга таққослаганда икки ҳиссага якин, ксскип қисқариб кстган. Музейлар билан тсатрларнипг сони эса, аксиича, икки ҳиссадан ортиқ кўпайган. 1990-йили сруғ кўргап китоблар билан газеталар- нинг учдан бири қирғиз тилида бўлса, 2012-йилга нисбатан бу кўрсаткич 50%га якинини ташкил килган. Ўша вактнипг ўзида журналларнинг, айниқса қирғиз тилидаги журналларнинг сопи кескин ка- майган.

Қирғиз киноси мустакиллик даврида қайта жонланишга ўтди. Буюк кўчни давом эттирган бадиий ва манзилли тасмалар пайдо бўлди. Уларнинг орасида «Бешкампир» (Актан Арим Кубат), «Қишлок хукумати» (Эрнист Абдижапаров), «Бўшаб қолган уй» (Нурбск Эген), «Салом Нью-Йорк» (Руслан Акун), «Курмонжон додхо» (Садик Шерни- яз) ва бошка тасмалар бор.

Киргиз театри хам инкирозга қарамасдап, яш и поғонага кўтарилди. Аввалги анъапавий театрларга (Т.Абдумомунов номли Киргиз мил- лий академик драма театри, А.Мал- дибаев помидаги Киргиз миллий академик опера ва балет театри, Ч.Айтматов номли рус миллий драма театри, ва бошкалар) рақобатга чиккан ижодий гурухдарнинг янги тсатрлари хам пайдо бўлди. Уларнинг баъзилари киска даврда яшаса хам. баъзи бир-

Мапасга ўрнатилган едгорлик

лари (масалан «Тунгуч» театри ва бошкалар) бозор иқтисодиётининг вазиятида синовларга дош бера олди. Уларнинг репсртуарлари замопавий кўринишларпинг талабига жавоб бе- риб келмокда.

Қирғизистоннинг бадиий рассом- чилик санъати хам аввалги цензу­ра бекор килинганидап кейин, ҳар холда улкан силжишни таъминла- ди. Ҳайкалтарош Тургунбай Сади- ковнинг мактабидан чиккан талант- ли хайкалтарошлар, Согинбек Ише- нов, Теодор Герцен, Юристапбек Шигаев, Асатилла Тсшебаев сингари мўйқалам усталари киргиз бадиий санъатини халкаро даражага тани- тишди.

Тарихий ва маданий эсдалик- ларни сақлашнинг ах вол и огир ахволдалигича колмокда. Мамлакат- даги махсус рўйхатга олинган тарихий ва маданий ёдгорликларнинг умумий сони 2014-йилга нисбатан 1922, унинг орасидан 583 республи­ка микёсидаги ва 1339 махаллий даражадаги едгорликлар. Бу рўйхатга кирмаган, ҳануз тўлиқ тадқиқот килинмаган, давлатнинг қўли етолма- гап кўплаган маданий мерослар мавжуд. Улар орасига 30 археологик, 10 архитектуравий, 12 монуменгал эсдаликлар киради, буларни изла­яно ва сақлаб колиш учуй маблаглар талаб килинади.

2012-йилга нисбатан республикада 47 музей мавжуд эди, улардаги экснонатларнинг сони 500 мипгдан ортади. Ҳар йилнинг 18-майи купи «Қирғизистон Республикасидаги музейларнинг куни» сифатида ни- шонлапади. СССР кулаганидан кейин кутубхоналарни молиялашти- риш 90 % қисқарган. Агар 1991-Йили мамлакатдаги кутубхоналар учуй деб давлат ҳисобидан 1 млн 132 минг 938 нусха китоб сотиб олинган бўлса, 2011-йили бу кўрсаткич бор-йўғи 116 минг 858 нусхани ташкил этиб, ўн хиссага камайганининг гувохи бўламиз.

Мустақиллик натижасида киргиз спортининг имкониятлари кенг бўлиб, халқаро, Осис олимпиадаси харакатига ўз байрогини кўтариб боришга йўл очилди. 1992-йили Барселонада (Испания)

Иккинчи Бутун жахон кўчманчилар ўйинлари ўтган 25-Олимпиада ўйинларига МДҲнинг терма жамоаси ораси- да Қирғизистондан 5 спортчи борган. 1994 -2000-йиллар учуй давлат «Соғлом миллат» дастури кабул килинган.

Кирчин яйловидаги фестивалдан

Фикр и нгизн и билд и ринг.

Бугунжаҳон кўчманчилар ўйииларининг Қирғизистонда ўтказилиши кандай аҳамиятга эга?

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

shahrituz-2

Маҳаллаларда ижтимоий нафақани олиш тартиби соддалаштирилди

Кам таъминланган оилаларга ижтимоий нафақалар ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисида низомга тегишли …