Главные новости
Главная / Жаҳон / Кобулдаги меҳмонхонага ҳужум вақтида 14 хорижлик ҳалок бўлди
<

Кобулдаги меҳмонхонага ҳужум вақтида 14 хорижлик ҳалок бўлди

kobulАфғонистон ички ишлар вазирлигининг охирги маълумотларига кўра, Кобулдаги Intercontinental меҳмонхонасига жангарилар ҳужум қилиш оқибатида 18 киши: 14 хорижлик ва 4 афғон ҳалок бўлган.

Маълум қилинишича, ҳалок бўлган хорижликлар орасида 9 нафар украиналик, бир нафардан немис, қозоғистонлик ва грек бўлган.

20 январь кечки пайт қуролланган жангарилар Intercontinental меҳмонхонасига бостириб киришган. ОАВ маълумотларига кўра, ҳужум оқибатида 43 киши ҳалок бўлган, 126 киши қутқарилган. Афғонистон ички ишлар вазирлиги эса фақатгина 18 кишининг ҳалок бўлганини тасдиқлаган. Ҳужум учун жавобгарликни “Толибон” ҳаракати ўз зиммасига олган.

Ҳаққимизда Anvar

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …