Главные новости
Главная / Сиёсат / Қирғизистон мустакилият таърихи
<

Қирғизистон мустакилият таърихи

Она-Ватанимиз Қирғизисгон 1991-йили мустакилликка эришди. Истиқлолга эришгандан кейин Қирғизистон натижали конун чиқариш, ижрочи ва суд ҳокимиятини тузишга киришди. Бу йўналишда 1993-йили Қирғизистон Республикасининг пост-советли тўнғич Кон- ституцияси кабул килинди.

Бирок бугунги парламептли демократияга караб йўиалиши тор йўл, тайғоқ кечувлардан, айрим чекинишлардан, 2002-йилнипг 17-18-мартидаги Ахси вокеаси 2005-йилнинг 24-мартдаги ва 2010-йилнинг 7-апрелдаги халк инқилоблари сингари огир синовларии иборат бўлди.

Икки марта халк инкилобидан кейин жамиятда тушунча хам кескин ўзгариб, эркин ва дунёвий даражада фикр юритган, ўз ҳуқукларини қўриқлай олган, олдига юксак мақсадларни қўйган, ишнинг кўзини билган, ишбйлармон ва билимли, коррупцияга булғанмаган ёшларнинг авлоди шаклланмокда. Уларнинг миллатнинг тарихига, тилига, урф- одатига бўлган кизикишлари ортиб, она-ватан тарихини изланишга ва ўргапишга иштоёклари усиб бормокда. Тарихни ёзишда ҳозир ав- валгидек коммунисток мафкурапинг қадам сайин кўйган мафкуравий тўсиқлари йўк. Қирғиз тарихини холле излапиш учун ксрак бўлгап манбаларнинг ва манзилларнинг географияси хам бугунги кунда чек- сиз кенгайган ва кенгайиб бораверади.

2016-йили Қирғизисгон мустақиллигининг нимчорак аерлик бай- рамини тантанали нишонлади. Мазкур фахрли тантана аерларни орт- да колдирган тарихимизга ҳам кайтадан назар ташлаб, ўтмишнинг сабоқларини тарозига солиб, шу вактнинг ўзида, парламентли ботпқарувга йўналиш олган демократок Қирғизистоннипг келажаги учун хам муносиб хизмат килишга хозирги барча авлодларимизни, улар орасида ёш авлодларни масъул килади. Бу вазифани ўташ учун Сизларни кўпрок ўқишга, фикр юритишга, мустакил хулоса килишга, фаол ва ташаббускор фукаро бўлишга чакирамиз, ёш дўстлар!

ХРОНОЛОГИК ЖАДвлЛ

1991-йил, 31-август – Қирғизистоннинг мустақиллигини эълон КИЛИНИШИ.

1991-йил, 12-октябрь Қирғизистон Республикасининг Президен- тини умумий халк сайлови.

 • йил, 21-декабрь – Мустақил давлатлар Ҳамкорлигининг ту­зил иши.
 • йил, 3-март Мустақил Қирғизистоннинг давлат байроғипи кабул килиниши.

1992-йил, 25-30-август – Қирғизларнинг Бутунжаҳоп Биринчи қурултойи.

 • йил, 8-декабрь – Қирғизистоннинг Давлат Гимнини кабул килиниши.
 • йил, 5-май – Қирғизистоп Республикасининг Конституцияси- ни кабул килиниши.
 • йил, 10-май – Қирғизистопнинг биринчи миллий валютаси – сомнинг киритилиши.
 • йил, 22-январь – Қирғизистон халқларинипг Биринчи курул- тойи.

1994-йил, 2-13-сентябрь – парламептлик инкироз ва Жогорку Ке- нешнипг ўз-ўзидан таркалиши.

 • йил, 22-октябрь Икки палатали парламент ва Конституция- га ўзгартириш киритиш тўғрисида референдум ўтказиш.
 • йил, 5-февраль – Икки палатали Жогорку Кенешга сайлов.

1995-йил, 28-марг -Жогорку’ Кепешнинг Қонун чиқарувчи ва Халқ вакиллари йигилишининг биринчи сессиясининг очилиши.

1995-йил, 25-31- август – “Манас” эпосининг 1000 йиллик танта- наси.

1995-йил, 24-декабрь – Қирғизистоп Республикасининг Президен- тини сайлаш.

2000-йил, 20-февраль Киргизистоп Республикасининг Жогорку Кенешига сайловлар бўлиб ўтди.

2000-йил, 4-5-октябрь – Уш шаҳрининг 3000 йиллигини нишон- лаш.

 • йил, 29-октябрь – Қирғизистон Республикасининг Президен- тини сайлови утказилиб. А.Акаев кайта сайлангап.
 • йил, 14-15-июнь – Шанхай бешлигига кирган мамлакатлар- нипг йиғилиши. Унга Президент А.Акаев катнашган. “Шанхай бешли- ги” “Шанхай хамкорлик ташкилоти” бўлиб кайта гузилган.

2001-йил, 29-май – Қирғизистон Республикасининг Президента Она Ватан туйтусидаги илмий ишларга “XX асрдаги наъмунали ил­мий ютуклари учун” номидаги 20 фахрли олтин медаль топширипт тўғрисидаги Фармонга имзо қўйган.

2005-йил, 24-март – Биринчи халқ инқилоби.

2005-йил, 10-июль – Қирғпзисгон Республикасининг Прсзидентли- гига навбатсиз сайловлар ўтказилди.

2010-йил, 7-апрель -Иккинчи халқ инкилоби.

2010-йил, 27-июнь – Қирғизистон Республикасининг Конституция- синипг янги тахририяти тўғрисида референдум ўтказиш.

2010-йилнинг 27-июни – Қирғизистонда парламентлик бошкарувга йўл очгап конституцион референдум мувафаққиятли ўтказилиб, янги Бош қонун тсабул килинди.

 • йилнинг 10-октябри – Жогорку Кенсшга сайлов ўтказилди.
 • йилнинг 30-октябри – Қиргизистон Республикасининг Пре- зидентлигига сайловлар ўтказилди.
 • йилнинг 1-декабри – Қирғизистон Республикасининг Прсзи- дентлигига сайловлар ўтказилди.
 • ЙИЛПИН1 27-январи “Қирғизистоннинг халкини гарихий ва маданий меросларини ўкиб – ўрганиш, такомиллапгтириш ва фукаролик шахсиятини шакллантириш бўйича чоралар тўғрисида” Қирғизистон Республикасининг Президента А.Атамбаевнинг фармони.

2015-йилнинг 25-майи – “1916-йилдаги фожеали воқеаларнинг 100 йиллиги тўғрисида” Қирғизистоп Республикасининг Президента А.Атамбаевнинг Фармони.

2015-йилнинг 4-октябри – Жогорку Кенсшга сайлов.

 • йилнинг 30-декабри – Қирғистон Республикасининг Прези­дента А.Атамбаевнинг “2016-йилни Тарих ва маданият йили деб эълон қилиш тўғрисида”ги Фармони.
 • йилнинг 4-аирели “Ахси вокеаларининг Март ва Апрель халк инқилобларининг номларини мангулаштириш тўғрисида” Қирғизистон Республикасининг Президента А.Атамбаевнинг фармо­ни.

 

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

l086cngbhp6wh6ehxkxixphfrvjvx4qq

Face-ID муаммолари, осонлашган тестлар, кечикаётган абитуриентлар — Тошкентдаги имтиҳонлардан видеорепортаж

2 сентябр куни соат 8:00да республика олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонлари бошланди. Имтиҳонлар стадион ва …