Главные новости
Главная / Жаҳон / Қирғизистонда Атамбоевнинг мол-мулки ва телеканали ҳибс қилинди
<

Қирғизистонда Атамбоевнинг мол-мулки ва телеканали ҳибс қилинди

Қирғизистонда суд қарорига кўра собиқ президент Алмазбек Атамбоевнинг мол-мулки, жумладан “Апрель” телеканали ва “Медиа-Форум” компанияси ҳибс қилинди.

Бишкекдаги “Медиа-Форум” биносида Атамбоев томонидан асос солинган Социал-демократик партия бош қароргоҳи ва “Апрель” телеканали студияси жойлашган. Канал собиқ президентнинг Қўй-Тош қишлоғидаги уйининг штурм қилинишини ёритганди. Телеканал эфири узилгач, журналистлар воқеаларни интернетда ёритишни давом эттиришган.

liyzlr5_wcz9p8gx4qbdaoc3wucaofrv

Шунингдек, тергов собиқ президент тарафдорларини сўроқ қилмоқчи. 9 августда Социал-демократик партиянинг парламентдаги фракцияси депутатлари Асель Кодуранова ва Ирина Карамушкина ҳамда собиқ депутат Равшан Жээнбеков сўроққа чақиртириш ҳақида чақирув қоғозлари олишган.

Партия сиёсий кенгаши аъзоси Фарид Ниязов Атамбоев уйида одамларни гаровга олиш иши бўйича ушланган. Собиқ президентнинг тарафдорлари штурм вақтида бир неча махсус жангчини гаровга олишганди. Фаридовдан ташқари, қонунсизликка қарши миллий штаб бошлиғи Қияс Смалиев ҳам ушланган. Социал-демократик партия аъзоси Қундуз Жолдубаева бир кун ичида 2 марта сўроқ қилинган, у ушбу иш бўйича гувоҳ сифатида ўтмоқда. Юқорида исми тилга олинганларнинг барчаси июль охирида Атамбоевни қўллаб-қувватлаш учун ташкил этилган халқ штаби таркибига киришган.

Ички ишлар вазирлигига сўроққа Атамбоевнинг ўғли Сейитбек Атамбоев ҳам чақиртирилган.

Ҳаққимизда Anonymous

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …