Главные новости
Главная / Жаҳон / Еврокомиссия пластикни кўпроқ қайта ишланувчан қилмоқчи
<

Еврокомиссия пластикни кўпроқ қайта ишланувчан қилмоқчи

plastikЕвропа иттифоқи пластикдан фойдаланишдан воз кечмоқчи эмас, бироқ Еврокомиссия ўз олдига уни кўпроқ қайта ишланувчан қилишни мақсад қилиб қўйган. Бу ҳақда Еврокомиссия вице-президенти Юрки Катайнен твиттерида айтилган.

Аввалроқ Еврокомиссия пластик бўйича стратегиясини тақдим қилганди. Унинг мақсади пластикдан фойдаланишни қисқартириш, жумладан у билан денгиз ва океанларнинг ифлосланишини камайтиришдан иборат. Чунки бу нафақат денгиз жонзотлари ва денгиздаги ҳаёт, балки одамлар учун ҳам жиддий муаммо ҳисобланади.

“Биз пластикдан воз кечмоқчи эмасмиз”, деб ёзган Катайнен.

Унинг таъкидлашича, айни вақтда пластик упаковканинг аксарият қисми бир марта ишлатилади. “Бу йилига 105 млрд еврогача йўқотишни англатади. Биз буни ўзимизга эп кўролмаймиз”, деб қўшимча қилган Катайнен.

Хабарда айтилишича, Еврокомиссия пластикдан бир маротаба фойдаланишни камайтирмоқчи.

Ҳаққимизда Anvar

Яна маълумот

KHATLON REGION, TAJIKISTAN - AUGUST 14, 2018: A serviceman of Tajikistan's Panj Border Service detachment on an observation tower of the Somon border outpost. The unit was formed as the 48th Sarai-Kamar Border Service detachment in 1928 and carried out mission during the Soviet-Afghan War of 1979-1989. Nozim Kalandarov/TASS

Òàäæèêèñòàí. Õàòëîíñêàÿ îáëàñòü. Âîåííîñëóæàùèé Ïÿíäæñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îòðÿäà íà ñìîòðîâîé âûøêå ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû "Ñîìîí". Ñîçäàííûé â 1928 ãîäó 48-é Ñàðàé-Êàìàðñêèé ïîãðàíè÷íûé îòðÿä â 1954 ãîäó áûë ïåðåèìåíîâàí â Ïÿíäæñêèé è óñïåøíî âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è â Àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. Íîçèì Êàëàíäàðîâ/ÒÀÑÑ

Тожикистон ИИВ: чегара заставасига ҳужум қилганларнинг аксарияти тожикистонликлар, улар орасида аёллар ҳам бўлган

Тожикистон Ички ишлар вазирлигининг аниқлашича, 6 ноябрь куни чегарачиларга ҳужум қилганларнинг аксарияти мамлакат шимолидан келган …